Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyLegnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Siedziba
WojewództwoDolnośląskie
PowiatLegnica
GminaLegnica
MiejscowośćLegnica
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoDolnośląskie
PowiatLegnica
GminaLegnica
UlicaNowodworska
Nr domu1
MiejscowośćLegnica
Kod pocztowy59-220
PocztaLegnica
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000064169

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wycenione są zgodnie z tą ustawą, z tym że :
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych ustalono na 60 miesięcy.
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania. Do wartości niematerialnych i prawnych Spółka kwalifikuje również prawo majątkowe - służebność przesyłu. Sposób dokonywania odpisów ustalono w następujący sposób : - przy cenie jednostkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł - odpisuje sie jednorazowo w koszty działalności, w miesiącu oddania do używania, - przy cenie powyżej 3.500,00 zł - okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustala się na 240 miesięcy.
Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500 zł mogą być jednorazowo amortyzowane w miesiącu oddania ich do użytkowania. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej poszczególnych środków trwałych metodą liniową, poczynając od następnego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania i zaprzestając, nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzenia z wartością początkową lub przeznaczenia do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, zgodnie z opracowanym "Wykazem amortyzacji rocznych stawek". W przypadku stwierdzenia, że składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści ekonomicznych jego wartość zostanie ustalona wg aktualnej ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku do ustalonej wartości godziwej, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Zapasy są wyceniane według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 200 zł, lecz nie przekraczającej kwoty 3.500 zł odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć - jako zużycie materiałów, prowadząc jednocześnie ewidencję na kartotekach ilościowo wartościowych wg miejsc użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych na koncie pozabilansowym.
Umowy Leasingu finansowego wykazywane są w księgach rachunkowych jako składniki aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako inne zobowiązania finansowe. Podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową w poszczególnych okresach sprawozdawczych dokonuje się stosując metodę równomierną (liniową). W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego).

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przyjęte przez Spółkę zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości zostały omówione w opracowanej dokumentacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku, wprowadzonej Zarządzeniem wewnętrznym nr 6a/2002 Prezesa Zarządu LPWiK S.A. w Legnicy z dnia 22.10.2002 r. ( tekst jednolity Zakładowych Zasad (Polityki) Rachunkowości LPWiK S.A. sporządzony wg stanu na dzień 01.06.2018r. wprowadzony Zarzą

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe187 927 231,79176 166 004,69
IWartości niematerialne i prawne684 245,66423 199,81
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne683 950,66423 199,81
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne295,00
IIRzeczowe aktywa trwałe186 310 578,13174 984 803,88
1Środki trwałe172 359 602,49171 666 269,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)11 038 052,3111 103 212,64
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej136 037 073,35134 079 982,58
c) urządzenia techniczne i maszyny22 682 992,9023 649 353,37
d) środki transportu1 968 375,922 508 538,72
e) inne środki trwałe633 108,01325 181,82
2Środki trwałe w budowie13 950 975,643 318 534,75
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe932 408,00758 001,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego932 408,00758 001,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe19 367 440,2820 114 277,76
IZapasy1 860 562,801 153 413,09
1Materiały770 068,53708 907,19
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary1 090 494,27444 505,90
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe5 454 412,444 633 672,40
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek5 454 412,444 633 672,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 966 462,094 060 936,07
– do 12 miesięcy3 961 792,494 045 681,36
– powyżej 12 miesięcy4 669,6015 254,71
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 310 517,00353 798,00
c) inne177 433,35218 938,33
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe11 736 970,9114 124 807,04
1Krótkoterminowe aktywa finansowe11 736 970,9114 124 807,04
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne11 736 970,9114 124 807,04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach11 430 337,7114 046 313,85
– inne środki pieniężne306 633,2078 493,19
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe315 494,13202 385,23
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem207 294 672,07196 280 282,45
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny139 965 131,04139 137 933,57
IKapitał (fundusz) podstawowy75 495 300,0075 159 300,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:44 033 480,7943 388 987,48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:19 857 796,9620 302 290,27
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto578 553,29287 355,82
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania67 329 541,0357 142 348,88
IRezerwy na zobowiązania6 571 867,664 291 355,55
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego778 761,00725 395,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 284 717,003 396 494,00
– długoterminowa4 020 012,002 098 913,00
– krótkoterminowa1 264 705,001 297 581,00
3Pozostałe rezerwy508 389,66169 466,55
– długoterminowe169 466,55
– krótkoterminowe508 389,66
IIZobowiązania długoterminowe20 333 062,8220 889 746,15
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek20 333 062,8220 889 746,15
a) kredyty i pożyczki20 325 865,1820 854 154,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne7 197,6435 591,32
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 245 716,717 622 177,01
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek12 044 191,047 357 360,10
a) kredyty i pożyczki2 339 290,002 506 230,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe28 393,6828 393,68
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 590 706,041 834 867,68
– do 12 miesięcy6 581 580,041 810 940,83
– powyżej 12 miesięcy9 126,0023 926,85
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 620 822,751 423 775,56
h) z tytułu wynagrodzeń964 000,08848 221,27
i) inne500 978,49715 871,91
4Fundusze specjalne201 525,67264 816,91
IVRozliczenia międzyokresowe28 178 893,8424 339 070,17
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe28 178 893,8424 339 070,17
– długoterminowe28 156 834,1424 314 095,56
– krótkoterminowe22 059,7024 974,61
Pasywa razem207 294 672,07196 280 282,45
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:52 448 518,9649 190 883,57
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów52 011 311,4348 891 314,88
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)6 178,4619 784,59
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki414 220,54246 969,19
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów16 808,5332 814,91
BKoszty działalności operacyjnej51 122 249,9949 093 985,25
IAmortyzacja7 636 325,037 807 747,70
IIZużycie materiałów i energii7 019 947,887 076 753,14
IIIUsługi obce5 181 696,384 616 323,89
IVPodatki i opłaty, w tym:7 420 685,237 190 500,05
– podatek akcyzowy175 207,00178 314,00
VWynagrodzenia18 196 232,6817 078 203,61
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:5 209 058,114 897 968,35
– emerytalne3 357 129,053 212 033,63
VIIPozostałe koszty rodzajowe450 981,93412 280,16
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów7 322,7514 208,35
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 326 268,9796 898,32
DPozostałe przychody operacyjne3 525 175,032 871 669,86
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIDotacje1 098 022,301 068 290,32
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych882 221,11151 988,89
IVInne przychody operacyjne1 544 931,621 651 390,65
EPozostałe koszty operacyjne4 125 413,422 509 456,39
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych429 589,48146 887,86
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych61 216,74674 762,20
IIIInne koszty operacyjne3 634 607,201 687 806,33
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)726 030,58459 111,79
GPrzychody finansowe308 444,95323 041,83
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:230 140,61244 737,49
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne78 304,3478 304,34
HKoszty finansowe576 963,24623 696,80
IOdsetki, w tym:576 963,24623 696,80
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)457 512,29158 456,82
JPodatek dochodowy-121 041,00-128 899,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)578 553,29287 355,82
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)139 137 933,57138 925 873,84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach139 137 933,57138 925 873,84
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu75 159 300,0075 159 300,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego336 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)336 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)336 000,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu75 495 300,0075 159 300,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu43 388 987,4843 119 515,78
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego644 493,31269 471,70
a) zwiększenie (z tytułu)644 493,31269 471,70
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)200 000,00200 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych444 493,3169 471,70
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu44 033 480,7943 388 987,48
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości20 302 290,2720 371 761,97
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-444 493,31-69 471,70
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)444 493,3169 471,70
– zbycia środków trwałych444 493,3169 471,70
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu19 857 796,9620 302 290,27
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu287 355,82275 296,09
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu287 355,82275 296,09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach287 355,82275 296,09
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)287 355,82275 296,09
– rozliczenie zysku z lat ubiegłych287 355,82275 296,09
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto578 553,29287 355,82
Azysk netto578 553,29287 355,82
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)139 965 131,04139 137 933,57
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)139 886 577,75139 050 577,75
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto578 553,29287 355,82
IIKorekty razem11 893 534,947 850 734,93
1Amortyzacja7 636 325,036 620 761,19
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)390 251,32448 722,50
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-33 195,66-562 001,76
5Zmiana stanu rezerw2 280 512,11436 574,69
6Zmiana stanu zapasów-707 149,71212 453,54
7Zmiana stanu należności-820 740,04371 038,73
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 655 271,03429 253,72
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 507 739,14-106 067,68
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)12 472 088,238 138 090,75
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy818 219,13267 821,76
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych638 991,8666 308,93
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:179 227,27201 512,83
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach179 227,27201 512,83
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki179 227,27201 512,83
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki19 489 345,0410 771 896,41
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych19 489 345,0410 771 896,41
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-18 671 125,91-10 504 074,65
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy6 915 303,823 146 444,73
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 811 000,351 467 523,14
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe5 104 303,471 678 921,59
IIWydatki3 104 102,272 649 416,52
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek2 506 230,001 970 787,50
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego28 393,6828 393,68
8Odsetki569 478,59650 235,34
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)3 811 201,55497 028,21
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 387 836,13-1 868 955,69
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 387 836,13-1 868 955,69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu14 124 807,0415 993 762,73
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:11 736 970,9114 124 807,04
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok457 512,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 165 204,032 165 204,03
dotacje subwencje,dopłaty otrzymane na zakup,wytworzenie środków trwałych2 165 204,032 165 204,03art 17 ust 1 pkt 21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 302 162,422 302 162,42
przychody bilansowe nie uznane podatkowo2 151 461,772 151 461,77art 12 ust 3a
…zarachowane należności na poczet dostaw,które zostaną wykonane w okresach następnych150 700,65150 700,65art 12 ust 4 pkt 1
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:870 077,81870 077,81
szacunki przychodów849 723,13849 723,13art 12 ust 1
wartość zwróconych wierzytelności zaliczonych do kup20 354,6820 354,68art 12 ust 1 pkt 4
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 231 371,166 231 371,16
odpisy z tyt.zużycia środków trwałych oraz WNiP od tej części ich wartości,która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych środków lub WNiP odliczonym od podstawy opodatkowania albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie2 165 204,032 165 204,03art 16 ust 1 pkt 48
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami242 431,05242 431,05art 16 ust 1 pkt 14
wierzytelności odpisanych jako przedawnione207,34207,34art 16 ust 1 pkt 20
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów7 224,627 224,62art 16 ust 1 pkt 22
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne56 104,0056 104,00art 16 ust 1 pkt 25
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych62 190,2162 190,21art 16 ust 1 pkt 28
wpłat na PFRON123 912,00123 912,00art 16 ust 1 pkt 36
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa3 791,883 791,88art 16 ust 1 pkt 37
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro1 114,291 114,29art 16 ust 1 pkt 49
wydatków na rezerwy 3 565 804,003 565 804,00art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe 3 387,743 387,74
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:1 353 069,401 353 069,40
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)22 059,7022 059,70art 16 ust 1 pkt 11
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi38 837,0638 837,06art 15 ust 6
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 125 508,825 508,82art 16 ust 1 pkt 57
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h1 258 330,751 258 330,75art 16 ust 1 pkt 57a
odpisy amort. od wart.początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych 5 151,875 151,87art 16 ust 1 pkt 63 lit a
darowizny10 509,9810 509,98art 16 ust 1 pkt 14
pozostałe 12 671,2212 671,22
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:5 025 806,195 025 806,19
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej3 874 663,773 874 663,77art 15 ust 6
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego1 121 580,561 121 580,56art 15 ust 4h
wierzytelności odpisane jako nieściągalne29 561,8629 561,86art 16 ust 1 pkt 25 lit a
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki