Szczegóły spółki

Nazwa LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6910007232
REGON 390038180
KRS 0000064169
Adres ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
Telefon 0768554700
Faks 0768554700
E-mail sekretariat@lpwiksa.com.pl
WWW www.lpwiksa.com.pl
PKD
 • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 3700Z — odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.29 0.32
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.41 0.48
Płynność bieżąca (CR) 2.64 1.58
Płynność szybka (QR) 2.49 1.43
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.41 0.48
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.58% 1.1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.21% 0.41%
Rentowność aktywów (ROA) 0.15% 0.28%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-02 126/2019 925 512918
Poz. 512918. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/130242/19/126]
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512918. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/130242/19/126]
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 926 512919
Poz. 512919. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/130242/19/527]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512919. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/130242/19/527]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 926 512920
Poz. 512920. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/130242/19/928]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512920. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/130242/19/928]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 926 512921
Poz. 512921. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/130242/19/329]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 512921. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/130242/19/329]

W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-20 96/2019 22 25682
Poz. 25682. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODO-
CIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy.
KRS 0000064169. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 stycznia 2002 r.
[BMSiG-25439/2019]

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 r.,o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Legnicy, z następującym
porządkiem obrad:

  I.  Otwarcie Zgromadzenia.
  II.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 III.  Przyjęcie porządku obrad.
 IV.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
 V.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
     zorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018.
 VI.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
     obrotowy 2018 oraz Sprawozdania Niezależnego Bie-
     głego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania
     finansowego Spółki za 2018 r.
 VII.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obro-
     towy 2018:
     1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
     2. bilansu,
     3. rachunku zysków i strat,
     4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
     5. rachunku przepływów pieniężnych,
     6. dodatkowych informacji i objaśnień.
VIII.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
     towy 2018.
 IX.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
     członkom organów Spółki z wykonania przez nich obo-
     wiązków w 2018 r.
 X.   Podjęcie uchwały w sprawie oceny wykonania celów
     zarządczych przez Prezesa Zarządu w roku obrotowym
     2018 i ustalenie wysokości należnej części zmiennej
     wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
 XI.   Zmiana uchwały w sprawie zasad kształtowania wyna-
     grodzeń członków organu zarządzającego Spółki,
     w zakresie celów zarządczych.
 XII.  Zamknięcie obrad.
Poz. 25682. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODO-
CIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy.
KRS 0000064169. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 stycznia 2002 r.
[BMSiG-25439/2019]

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 r.,o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Legnicy, z następującym
porządkiem obrad:

  I.  Otwarcie Zgromadzenia.
  II.  Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 III.  Przyjęcie porządku obrad.
 IV.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
 V.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
     zorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018.
 VI.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
     obrotowy 2018 oraz Sprawozdania Niezależnego Bie-
     głego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania
     finansowego Spółki za 2018 r.
 VII.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obro-
     towy 2018:
     1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
     2. bilansu,
     3. rachunku zysków i strat,
     4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
     5. rachunku przepływów pieniężnych,
     6. dodatkowych informacji i objaśnień.
VIII.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
     towy 2018.
 IX.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
     członkom organów Spółki z wykonania przez nich obo-
     wiązków w 2018 r.
 X.   Podjęcie uchwały w sprawie oceny wykonania celów
     zarządczych przez Prezesa Zarządu w roku obrotowym
     2018 i ustalenie wysokości należnej części zmiennej
     wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
 XI.   Zmiana uchwały w sprawie zasad kształtowania wyna-
     grodzeń członków organu zarządzającego Spółki,
     w zakresie celów zarządczych.
 XII.  Zamknięcie obrad.
2018-07-13 135/2018 365 269507
Poz. 269507. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/123465/18/657]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269507. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/123465/18/657]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 365 269508
Poz. 269508. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/123466/18/58]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269508. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/123466/18/58]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 365 269509
Poz. 269509. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/123467/18/459]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269509. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/123467/18/459]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-13 135/2018 365 269510
Poz. 269510. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/123468/18/860]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 269510. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000064169. SYSTEM, wpis do rejestru:
11.01.2002.
[RDF/123468/18/860]

W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-06 68/2018 16 14455
Poz. 14455. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODO-
CIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy.
KRS 0000064169. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 stycznia 2002 r.
[BMSiG-13893/2018]

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2018 r.,
o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Legnicy, z następującym
porządkiem obrad:

I. Otwarcie Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
łalności Spółki za rok obrotowy 2017.

V. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzor-
czej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017 oraz Sprawozdania Niezależnego Biegłego
Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za 2017 r.

VII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obro-
towy 2017:
  1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  2. dodatkowych informacji i objaśnień,
  3. bilansu za 2017 r.,
  4. rachunku zysków i strat za 2017 r.,
  5. rachunku przepływów pieniężnych za 2017 r.,
  6. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za
   2017 r.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
towy 2017.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiąz-
ków w 2017 r.

X. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wykonania celów
zarządczych przez Prezesa Zarządu i ustalenie wysokości
należnej części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

XI. Zamknięcie obrad.
Poz. 14455. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODO-
CIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy.
KRS 0000064169. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 stycznia 2002 r.
[BMSiG-13893/2018]

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliza-
cji Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2018 r.,
o godz. 1400, w siedzibie Spółki, w Legnicy, z następującym
porządkiem obrad:

I. Otwarcie Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

III. Przyjęcie porządku obrad.

IV. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z dzia-
łalności Spółki za rok obrotowy 2017.

V. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzor-
czej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017 oraz Sprawozdania Niezależnego Biegłego
Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za 2017 r.

VII. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obro-
towy 2017:
  1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
  2. dodatkowych informacji i objaśnień,
  3. bilansu za 2017 r.,
  4. rachunku zysków i strat za 2017 r.,
  5. rachunku przepływów pieniężnych za 2017 r.,
  6. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za
   2017 r.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obro-
towy 2017.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiąz-
ków w 2017 r.

X. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wykonania celów
zarządczych przez Prezesa Zarządu i ustalenie wysokości
należnej części zmiennej wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

XI. Zamknięcie obrad.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki