Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Destylarnia Sobieski Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwo pomorskie
Powiat starogardzki
Gmina Starogard Gdański
Miejscowość Starogard Gdański
Adres
Kod kraju PL
Województwo pomorskie
Powiat starogardzki
Gmina Starogard Gdański
Ulica ul. Skarszewska
Nr domu 1
Miejscowość Starogard Gdański
Kod pocztowy 83200
Poczta Starogard Gdański
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1101Z - destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000063761

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka (zasady) rachunkowości
===============================
Polityka (zasady) rachunkowości Wycena aktywów i pasywów według stanów bilansowych wykazanych w sprawozdaniu opiera sięna
ustaleniach ustawowych zawartych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018,
poz.395https://sprawozdanie-finansowe.com.pl 10 z 37 Destylarnia Sobieski Spółka Akcyjna, ul. Skarszewska 1, 83-200
Starogard Gdański Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.z późn.zm). Szczegółowe rozwiązanie w
odniesieniu do poszczególnych składników rzeczowego majątku trwałego i obrotowego ujęto w Zakładowym Planie Kont
obowiązującym od 01.01.2012 roku(Zarządzenie Prezesa Zarządu nr 21/VII/2012 z dnia 01.12.2012 w sprawie zakładowego planu
kont)

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
===============================
Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe przeznaczone do wykorzystania na własne
potrzeby, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok.W Destylarni Sobieski S.A. na tę pozycję
aktywów składa się przede wszystkim oprogramowanie komputerów oraz nabyte licencje lub prawa do korzystania ze znaków
towarowych. Wycena wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub wysokości poniesionych
kosztów,natomiast do ich amortyzowania stosuje się następujące zasady:• Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są
dla celów podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000
r. Nr54, poz. 654 z późn. zm.), przyjmując minimalne okresy amortyzacji od 2 do 5 lat,np. oprogramowanie: 50%.• Dla celów
bilansowych wartości niematerialne i prawne mogą być amortyzowane w okresach dłuższych, lecz nie przekraczających okresów
umów, w oparciu o które uzyskano prawo do tej wartości.
1.2. Zasady amortyzowania środków trwałych.• Zasady ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzację określa Zarządzenie nr 57 / 2000 Prezesa Fabryki Wódek Gdańskich w
Starogardzie Gdańskim S.A. w sprawie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujące od 01.01.2000
r.• Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. Nie stosuje się podwyższania ani obniżania stawek
amortyzacyjnych.Przykładowe stawki:Grunty 0%,Budynki: 2,5%,Maszyny i urządzenia techniczne: 10%,Zbiorniki, aparat
rektyfikacyjny: 8,5%,Rurociągi, światłowody: 4,5 %
1.2.3. Środki trwałe o cenie nabycia lub koszcie wytworzenia wyższym niż 1.500 złotych i jednocześnie nie przekraczającym
3.500 zł, umarza się jednorazowo poprzez dokonanie pełnego odpisu amortyzacyjnego w ciężar kosztów w miesiącu oddania
danego środka do użytkowania. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie jednostkowej niższej niż 1.500 złotych są zaliczane
do materiałów i ewidencjonowane pozabilansowo przez użytkowników.
1.2.4. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych dokonywane są od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przyjęto dany środek trwały do użycia, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie jego odpisów z
wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.W
przypadku utraty przydatności środka trwałego dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpowiednie
nieplanowane odpisy aktualizacyjne doprowadzające wartość księgową netto do ceny sprzedaży netto. W roku 2012 zaprzestano
amortyzacji aparatu do odwadniania alkoholu metodą sit molekularnych, tworząc jednocześnie odpis aktualizujący wartość
tego środka trwałego w wysokości 856.268,25 PLN. W roku 2014 dokonano kolejnego odpisu aktualizującego w wysokości
2.821.865,87 PLN. Wartość odpisu wzrosła w roku 2017 o 3 678
134,13 . W roku 2018 wartość odpisu nie zmieniła się i na
koniec 2018 roku wynosiła 7 356 268,25 PLN.
1.2.5. Wprowadzone do ksiąg pod datą 01.01.2002 r prawo wieczystego użytkowania gruntu wyceniono na podstawie wartości
rynkowej tego prawa, stanowiącej podstawę ustalania opłaty rocznej.Okres amortyzacji tego prawa dla celów bilansowych
ustalono pierwotnie na 10 lat. W roku 2005 zmieniono ten okres na 99 lat, przyjmując że prawo to zostało przekazane
Spółce w 1991 roku i trwać będzie do roku 2089.
Rzeczowe aktywa trwałe
======================
• Ewidencja środków trwałych prowadzona jest według wartości początkowej będącej ceną nabycia lub kosztem wytworzenia,
powiększonej o koszty ulepszenia, z uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny.Podstawą ujęcia w księgach rachunkowych
2017 roku odpisów amortyzacyjnych jest plan amortyzacji sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Środki trwałe w budowie
=======================
Środki trwałe w budowie wycenia się według rzeczywistych cen ich nabycia lub w wysokości rzeczywistych kosztów
wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.
Udziały w innych jednostkach
============================
Inwestycje długoterminowe obejmują akcje obcych jednostek, a wykazane zostały wg rzeczywistychcen nabycia, po
pomniejszeniu o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Zapasy materiałów i surowców, towarów handlowych
================================================
1. MATERIAŁY• Wycena przychodów i rozchodów materiałów jest prowadzona przy zastosowaniu wyceny na poziomie rzeczywistych
cen nabycia, przy czym wycena rozchodów materiałów odbywała się według średniej ważonej.• Materiały nabyte, lecz jeszcze
nie dostarczone, tzw. „Materiały w drodze” wycenia się według cen nabycia wynikających z dokumentów dostawców.• Materiały
nabyte i otrzymane, lecz nie zafakturowane, tzw. „dostawy nie fakturowane” wycenia się według cen nabycia.• Wartość
materiałów, które utraciły cechy użytkowe lub przydatność oraz złomu (odpadów),ustala się na dzień bilansowy w wysokości
możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto. Cena netto jest to możliwa do uzyskania w dniu bilansowym cena sprzedaży, bez
należnego podatku od towarów i usług.• Na materiały nie rotujące, których okres zalegania przekracza 180 dni tworzone są
odpisy aktualizujące obciążające pozostałe koszty operacyjne.
TOWARY HANDLOWE Towary handlowe zakupione w celu sprzedaży hurtowej wycenia się wg cen nabycia.Na towary nie rotujące,
których okres zalegania przekracza 180 dni tworzone są odpisy aktualizujące obciążające pozostałe koszty operacyjne.
Zapasy półproduktów i produkcja w toku Produkcja w toku wyceniana jest według rzeczywistego technicznego kosztu
wytworzenia, do którego nie zalicza się kosztów ogólnozakładowych i kosztów sprzedaży.1.9 Zapasy produktów gotowych W
ciągu roku obrotowego przychody i rozchody wyrobów gotowych ujmowane są w cenach ewidencyjnych na poziomie planowanego
technicznego kosztu wytworzenia.
Zapasy półproduktów i produkcja w toku
======================================
Produkcja w toku wyceniana jest według rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia, do którego nie zalicza się kosztów
ogólnozakładowych i kosztów sprzedaży.
Zapasy produktów gotowych
=========================
W ciągu roku obrotowego przychody i rozchody wyrobów gotowych ujmowane są w cenach ewidencyjnych na poziomie planowanego
technicznego kosztu wytworzenia. Na koniec roku zapas wyrobów gotowych wycenia się zgodnie z zasadą „ostrożnej wyceny”
według rzeczywistych kosztów wytworzenia (rozumianych jako ceny ewidencyjne skorygowane o odchylenia), jednak nie
wyższych od cen sprzedaży netto tych produktów.Dla wyrobów, których przewidywana cena sprzedaży jest niższa od
technicznego kosztu wytworzenia dokonuje się odpisów aktualizujących w wysokości pokrywającej stratę na sprzedaży.Na
wyroby nie rotujące, których okres zalegania przekracza 365 dni tworzone są odpisy aktualizujące obciążające pozostałe
koszty operacyjne.
Należności krótkoterminowe
==========================
Należności wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty wraz z odsetkami ustalonymi na dzień bilansowy dla kontrahentów, wobec
których Spółka nie zrezygnowała ze ściągania odsetek.Wartość należności urealniono wykazując w bilansie w wartości netto,
tj. z uwzględnieniem utworzonych rezerw na dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, kwestionujących
należności oraz zalegających z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadku jednostek powiązanych 12 miesięcy, jeżeli
ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest
prawdopodobna.Należności w walucie obcej dla potrzeb bilansowych wycenia się wg kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez NBP na ten dzień.
Środki pieniężne
================
Środki pieniężne wyceniane są w chwili przychodu i rozchodu wg. kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP z
ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
Operacje pieniężne dokonywane są poprzez kasę oraz za pośrednictwem rachunków bankowych.Środki Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.Środki pieniężne w walucie obcej dla potrzeb
bilansowych wycenia się wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Udziały (akcje) własne
======================
W roku 2018 Spółka skupiła akcje własne w celu umorzenia o wartości wynagrodzenia 975 648,00 PLN. W tej wartości są one
pokazane w bilansie.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
==========================================
Rozliczenia międzyokresowe zarówno dla kosztów jak i przychodów rozliczanych w czasie prowadzi się w celu uzyskania
współmierności kosztów i przychodów. Rozliczenie poszczególnych tytułów następuje na podstawie indywidualnie
podejmowanych decyzji określających czas dokonywania tych rozliczeń.Na przejściowe różnice w przychodach i kosztach w
aspekcie podatkowym tworzy się aktywai rezerwy na odroczony podatek dochodowy, specyfikując każdy istotny tytuł będący
podstawą naliczeń.
Kapitał własny
==============
Kapitał podstawowy jest zaksięgowany na jednym koncie wg wartości nominalnej.Kapitał zapasowy powstaje i jest uzupełniany
zyskami przeszłych okresów zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Kapitału rezerwowego Spółka nie
posiada.
Rezerwy
=======
Rezerwy na zobowiązania tworzy się w oparciu o zasadę ostrożnej wyceny. Są to rezerwy tworzone na znane jednostce ryzyko,
grożące straty, koszty oraz skutki innych zdarzeń, których wartość można z dużym prawdopodobieństwem oszacować.
Zobowiązania długo i krótkoterminowe
====================================
Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.Zobowiązania w walucie obcej dla potrzeb bilansowych wycenia się wg
kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i zyski
=================
Przychody ujmowane są z zachowaniem zasady memoriałowej, księgowane są więc do okresów,do których się odnoszą.
Koszty i straty
===============
Koszty ujmowane są z zachowaniem zasady memoriałowej, księgowane są więc do okresów,do których się odnoszą.
Rachunek zysków i strat
=======================
Rachunek zysków i strat podobnie jak w latach ubiegłych sporządzony jest zgodnie ze wzorem zawartym na załączniku Nr 1 do
ustawy o rachunkowości, tj. w postaci wariantu porównawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
============================================
Sprawozdanie Finansowe sporządzane jest wg ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat podobnie jak w latach
ubiegłych sporządzony jest zgodnie ze wzorem zawartym na załączniku Nr 1 do ustawy o rachunkowości, tj. w postaci
wariantu porównawczego, natomiast sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja uszczegóławiająca

Listem z dnia 16 czerwca 2019 roku główny akcjonariusz Spółki - firma Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o.wyraziła
gotowość i możliwość wsparcia spółki Destylarnia Sobieski SA przez okres nie krótszy niż (ale nie ograniczony jedynie do)
12 miesięcy od daty tego pisma, jeśli kontynuowanie niezakłóconej działalności i realizowanie zobowiązań będzie wymagało
jakiegokolwiek wsparcia finansowego.
Podobnej treści list datowany 17 czerwca 2019r. Spółka otrzymała od firmy Marie Brizard Wine & Spirits SA, Francja
(właściciela udziałów MBWS Polska Sp. z o.o.).
Mając powyższe na uwadze sprawozdanie finansowe spółki Destylarnia Sobieski SA zostało przygotowane zgodnie ze standardem
rachunkowym kontynuacji działalności.

Inne istotne informacje

Informacje o instrumentach finansowych

Pożyczki udzielone (stan na 31.12.2018r. wartość bilansowa):Wykupione obligacje od MBWS Polska Sp. z o.o.: 50 000 000,00
PLN.
Spółka kieruje 99% sprzedaży do podmiotów powiązanych, w związku z czym ryzyko przekłada się na ryzyko całej Grupy.
Stosuje ona politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco.Ocena
wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej
określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów
finansowych.Spółka w ramach prowadzonej działalności narażona jest między innymi na ryzyko kredytowe, ryzyko
walutowe,ryzyko płynności oraz ryzyko stopy procentowej.

Ryzyko kredytowe.

Aby ograniczyć ryzyko kredytowe Spółki na szczeblu Grupy przeprowadzana jest analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz
majątkowej klienta.W większości przypadków podstawą oceny wiarygodności Firmy są dane finansowe uzyskiwane od klienta lub
z zewnętrznych źródeł np. KRS lub wywiadownie gospodarcze.

Ryzyko walutowe

Operacje, które mają wpływ na pozycję walutową Spółki to:,• Należności i zobowiązania handlowe występujące w innych
walutach niż PLN.Celem spółki związanym z ryzykiem walutowym w spółce jest minimalizowanie strat wynikających z
niekorzystnych zmian kursów walutowych.W roku 2018 ryzyko walutowe wystąpiło głównie po stronie sprzedażowej (w walutach:
EUR, USD, DKK, CAD),natomiast zakupy były w większości przypadków fakturowane w walucie polskiej, mała część w EUR.
Największa ekspozycja na ryzyko walutowe występowała w dolarach amerykańskich, mniejsza w EUR. Od ryzyka w USD i EUR
Spółka była zabezpieczona poprzez wewnątrzgrupowe umowy od instrumentach pochodnych (Internal Derivatives Contracts)
zawarte z MBWS France SA 31 grudnia 2016r.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności mieści się w ryzyku całej Grupy.Jej podstawowym celem zarządzania płynnością jest trwała zdolność Spółki
do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych.Spółka czynnie uczestniczy w
działaniach Grupy poprzez dostarczanie informacji prognostycznych (m.in. planowanie wydatków).W roku 2018 Spółka pojawiły
się trudności w utrzymaniu płynności. Wystąpiły opóźnienia w płatnościach akcyzy i VAT.Było to związane z nieterminowym
realizowaniem należności przez głównego odbiorcy - MBWS Polska Sp. z o.o..

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej wynika z narażenia bieżącego i przyszłego wyniku finansowego Spółki na niekorzystne zmiany stóp
procentowych.Operacje, które generują ryzyko stopy procentowej dla Spółki to głównie pożyczki udzielone innym
podmiotom,oparte o zmienną stopę procentową (WIBOR) .Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest ograniczenie strat
w przypadku wystąpienia niekorzystnych.

INNE

* Obowiązujące w Polsce prawo dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatku od towarów i usług czy składek na ubezpieczenia społeczne podlega częstym zmianom, co skutkuje brakiem
ugruntowanej praktyki oraz niejasnością i niespójnością przepisów. Sytuacja ta powoduje możliwość występowania różnic
w interpretacji przepisów podatkowych przez organy państwowe i podatników. Rozliczenia podatkowe oraz inne
rozliczenia (np. celne) mogą być przedmiotem kontroli przez okres do 6 lat. Odpowiednie władze kontrolne uprawnione
są do nakładania znaczących kar wraz z odse
Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 91 399 585,84 38 313 389,08
I Wartości niematerialne i prawne 1 076 501,85 1 855 943,52
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 076 501,85 1 855 943,52
II Rzeczowe aktywa trwałe 32 133 680,91 31 377 276,05
1 Środki trwałe 29 164 783,10 22 729 802,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 480 575,77 1 494 806,26
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 986 244,17 13 744 968,20
c) urządzenia techniczne i maszyny 5 337 788,30 5 787 582,17
d) środki transportu 96 297,29 157 933,95
e) inne środki trwałe 9 263 877,57 1 544 511,72
2 Środki trwałe w budowie 2 968 897,81 8 647 473,75
IV Inwestycje długoterminowe 50 000 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 50 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych 50 000 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 50 000 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 189 403,08 5 080 169,51
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 189 403,08 5 080 169,51
B Aktywa obrotowe 175 587 970,24 337 529 853,71
I Zapasy 24 647 422,15 25 030 366,07
1 Materiały 6 446 892,41 10 028 915,81
2 Półprodukty i produkty w toku 6 588 502,24 4 065 389,85
3 Produkty gotowe 7 693 595,92 7 558 837,28
4 Towary 3 918 431,58 3 377 223,13
II Należności krótkoterminowe 147 751 914,84 250 690 728,96
1 Należności od jednostek powiązanych 138 078 983,18 239 745 437,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 131 909 885,96 232 019 149,66
– do 12 miesięcy 131 909 885,96 232 019 149,66
b) inne 6 169 097,22 7 726 287,66
3 Należności od pozostałych jednostek 9 672 931,66 10 945 291,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 887 994,87 1 994 247,85
– do 12 miesięcy 887 994,87 1 994 247,85
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 773 546,05 8 933 757,54
c) inne 11 390,74 17 286,25
III Inwestycje krótkoterminowe 1 286 274,70 60 382 744,17
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 286 274,70 60 382 744,17
a) w jednostkach powiązanych 50 000 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 50 000 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 286 274,70 10 382 744,17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 286 274,70 10 382 744,17
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 902 358,55 1 426 014,51
D Udziały (akcje) własne 975 648,00
Aktywa razem 267 963 204,08 375 843 242,79
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 142 934 856,08 154 699 902,09
I Kapitał (fundusz) podstawowy 49 500 000,00 49 500 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 102 377 143,36 102 377 143,36
V Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 822 758,73
VI Zysk (strata) netto -11 765 046,01 2 822 758,73
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 125 028 348,00 221 143 340,70
I Rezerwy na zobowiązania 10 619 587,28 9 485 204,85
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 666 379,87 4 785 317,23
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 035 700,93 3 063 876,63
– długoterminowa 2 503 578,96 2 713 706,31
– krótkoterminowa 532 121,97 350 170,32
3 Pozostałe rezerwy 1 917 506,48 1 636 010,99
– krótkoterminowe 1 917 506,48 1 636 010,99
III Zobowiązania krótkoterminowe 113 398 396,19 210 538 746,76
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 22 732 043,56 2 543 001,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16 168 550,55 2 517 029,18
– do 12 miesięcy 16 168 550,55 2 517 029,18
b) inne 6 563 493,01 25 971,93
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 90 639 859,58 207 946 277,65
c) inne zobowiązania finansowe 104 496,99 175 276,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22 436 419,71 31 827 937,28
– do 12 miesięcy 22 436 419,71 31 827 937,28
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 67 496 225,58 174 886 255,24
h) z tytułu wynagrodzeń 539 361,39 774 568,18
i) inne 63 355,91 282 240,36
4 Fundusze specjalne 26 493,05 49 468,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 010 364,53 1 119 389,09
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 010 364,53 1 119 389,09
– długoterminowe 996 134,05 1 010 364,61
– krótkoterminowe 14 230,48 109 024,48
Pasywa razem 267 963 204,08 375 843 242,79
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 649 508 920,52 988 595 261,71
– od jednostek powiązanych 619 494 739,33 972 404 116,16
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 609 479 227,29 956 950 707,35
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 11 607 445,02 3 108 771,57
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 422 248,21 28 535 782,79
B Koszty działalności operacyjnej 657 438 217,25 991 728 977,39
I Amortyzacja 7 001 459,77 3 733 996,38
II Zużycie materiałów i energii 118 457 279,57 143 056 819,19
III Usługi obce 8 800 840,04 9 408 224,11
IV Podatki i opłaty, w tym: 492 067 802,09 803 567 107,21
– podatek akcyzowy 490 738 769,69 802 208 985,11
V Wynagrodzenia 12 228 375,87 13 582 312,51
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3 031 017,98 3 528 074,58
VII Pozostałe koszty rodzajowe 4 141 259,91 5 118 922,88
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11 710 182,02 9 733 520,53
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -7 929 296,73 -3 133 715,68
D Pozostałe przychody operacyjne 2 159 840,45 6 127 693,93
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 124 507,12
IV Inne przychody operacyjne 2 035 333,33 6 127 693,93
E Pozostałe koszty operacyjne 7 099 290,42 7 639 575,80
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 254 280,55
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 741 336,54
III Inne koszty operacyjne 1 357 953,88 7 385 295,25
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -12 868 746,70 -4 645 597,55
G Przychody finansowe 5 129 494,73 11 795 036,14
II Odsetki, w tym: 1 754 225,96 1 780 981,63
– od jednostek powiązanych 1 754 222,23 1 763 819,42
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 2 354 466,28
V Inne 3 375 268,77 7 659 588,23
H Koszty finansowe 6 253 964,97 1 493 896,19
I Odsetki, w tym: 1 899 949,54 200 676,45
– dla jednostek powiązanych 1 514 152,52 29 807,69
IV Inne 4 354 015,43 1 293 219,74
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -13 993 216,94 5 655 542,40
J Podatek dochodowy -2 228 170,93 2 832 783,67
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -11 765 046,01 2 822 758,73
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 154 699 902,09 151 877 143,36
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 154 699 902,09 151 877 143,36
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 49 500 000,00 49 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 49 500 000,00 49 500 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 102 377 143,36 91 208 681,86
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 11 168 461,50
a) zwiększenie (z tytułu) 11 168 461,50
– podziału zysku (ustawowo) 11 168 461,50
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 102 377 143,36 102 377 143,36
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 822 758,73 11 168 461,50
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 822 758,73 11 168 461,50
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 822 758,73 11 168 461,50
a) zwiększenie (z tytułu) -11 168 461,50
– podziału zysku z lat ubiegłych -11 168 461,50
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 822 758,73
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 822 758,73
6 Wynik netto -11 765 046,01 2 822 758,73
A zysk netto 2 822 758,73
B strata netto 11 765 046,01
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 142 934 856,08 154 699 902,09
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 142 934 856,08 154 699 902,09
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto -11 765 046,01 2 822 758,73
II Korekty razem 10 362 163,27 2 960 258,43
1 Amortyzacja 7 001 459,77 3 733 996,38
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -240 073,44 -1 580 610,98
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 124 507,12 254 280,55
5 Zmiana stanu rezerw 1 134 382,43 5 424 583,71
6 Zmiana stanu zapasów 382 943,92 7 498 984,88
7 Zmiana stanu należności 102 938 814,12 -3 440 350,56
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -97 140 350,57 -11 111 097,94
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 694 602,17 -1 497 661,74
10 Inne korekty -144 917,91 3 678 134,13
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 402 882,74 5 783 017,16
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 5 842 743,66 9 681 475,11
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 842 743,66 7 327 008,83
3 Z aktywów finansowych, w tym: 2 354 466,28
b) w pozostałych jednostkach 2 354 466,28
– zbycie aktywów finansowych 2 354 466,28
II Wydatki 12 560 682,39 14 188 296,53
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 560 682,39 14 188 296,53
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6 717 938,73 -4 506 821,42
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 29 000 000,00
2 Kredyty i pożyczki 29 000 000,00
II Wydatki 975 648,00 20 029 807,69
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 975 648,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 20 029 807,69
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -975 648,00 8 970 192,31
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9 096 469,47 10 246 388,05
F Środki pieniężne na początek okresu 10 382 744,17 136 356,12
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 286 274,70 10 382 744,17
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -13 993 216,94
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 16 491,54
Uzyskane odszkodowania,kary i nagrody (art. 12, ust. 4) 2 145,59 art 12 ust 4
Spłata spisanych należności, które uprzednio nie zostały zaliczone do kup (art. 12, ust. 4, pkt. 6a) 115,39 art 12 ust 4
odpis wartości użytkowania wieczystego (art. 12, ust. 4) 14 230,56 art 12 ust 4
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 4 637 056,40
Naliczone odsetki od obligacji 1 754 222,23 art 12 ust 4 pkt 2
Ujemne różnice kursowe z wyceny rozr. zagr. na dzień bilansowy 476 451,18 art 12 ust 4
Rezerwa na naleソno彡i grupa 1 042 121,98 art 12 ust 4
Odpis aktualizujケcy warto懈 towar w m 95 076,18 art 12 ust 4
Rezerwy na odprawy emerytalne dウugoterm 210 127,35 art 12 ust 4
Rezerwy na opウaty 徨odowiskowe 2 400,00 art 12 ust 4
Rezerwy na gaz do produkcji 529 210,00 art 12 ust 4
Rezerwy na urlopy 130 541,61 art 12 ust 4
Rezerwy pozostaウe 396 905,87 art 12 ust 4
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 28 980,38
Umowa licencyjna nr 2/ZnT/2013 (nieodpłatne udostępnienie znaku towarowego) 28 980,38 art 12 ust 1 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 1 014 904,87
Odsetki od zobowiązań od których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych - art. 16 pkt. 21 375 313,38 art 16 ust 1
Odszkodowania, kary, grzywny 156 184,78 art 16 ust 1
Amortyzacja niepodatkowa 7 771,68 art 16 ust 1
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa 1 500,00 art 16 ust 1
Vat należny/naliczony nkup 80,93 art 16 ust 1
Inne pozostałe koszty operacyjne 147 259,35 art 16 ust 1
Pozostałe koszty operacyjne nkup 583,00 art 16 ust 1
Vat od towarów reklamowych 7 708,02 art 16 ust 1
Podatek Vat należny od reprezentacji i reklamy 55,65 art 16 ust 1
Wpłaty na PFRON 154 377,00 art 16 ust 1
Fundusz reprezentacji 63 325,47 art 16 ust 1
Podatek akcyzowy od reprezentacji i reklamy 27 211,23 art 16 ust 1
inne 73 534,38 art 16 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 12 719 067,17
Dodatnie różnice kursowe na dzień 31-12 z wyceny rozrachunków 257 903,25 art 16 ust 1
Rezerwy na naleソno彡i kraj 1 718 365,32 art 16 ust 1
Odpis aktualizujケcy warto懈 wyrob got 2 734 251,51 art 16 ust 1
Odpis aktualizujケcy warto懈 materiaウ 2 889 807,25 art 16 ust 1
PF - Przychody z tyt. hedgingu 2 959 244,45 art 16 ust 1
KF - Przychody z tyt. hedgingu 571 225,27 art 16 ust 1
Rezerwy na odprawy emerytalne krkoter 181 951,65 art 16 ust 1
Inne 1 406 318,47 art 16 ust 1
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 6 041 683,11
Korekta przychodów art.12 ust3j 6 041 683,11 art 12 ust 3j
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 157 870,65
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowe informacje (noty)

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki