Szczegóły spółki

Nazwa DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5920202779
REGON 000052764
KRS 0000063761
Adres ul. Skarszewska 1, 83-200 Starogard Gdański
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1101Z — destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.59 0.47
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.43 0.87
Płynność bieżąca (CR) 1.6 1.55
Płynność szybka (QR) 1.48 1.33
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.43 0.87
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.29% -1.81%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.82% -8.23%
Rentowność aktywów (ROA) 0.75% -4.39%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 285 90610
Poz. 90610. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3182/20/686]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 90610. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3182/20/686]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
2020-01-20 12/2020 305 28065
Poz. 28065. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26486/19/846]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA O UCHWALE NR
2 Z DNIA 08.11.2019 R., ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DESTYLAR-
NIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O POŁĄCZE-
NIU PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DESTYLARNIA SOBIE-
SKI SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
MARIE BRIZARD & WINE SPIRITS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000043586) ZAPRO-
TOKOŁOWANA PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO
KLAUDIĘ JOWITĘ KOZYRA (REPERTORIUM A NR
13359/2019)
Poz. 28065. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26486/19/846]

W dniu 13.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA O UCHWALE NR
2 Z DNIA 08.11.2019 R., ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DESTYLAR-
NIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O POŁĄCZE-
NIU PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DESTYLARNIA SOBIE-
SKI SPÓŁKA AKCYJNA NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
MARIE BRIZARD & WINE SPIRITS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE-
DZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000043586) ZAPRO-
TOKOŁOWANA PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO
KLAUDIĘ JOWITĘ KOZYRA (REPERTORIUM A NR
13359/2019)
2019-11-14 220/2019 351 1122642
Poz. 1122642. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22608/19/998]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. KAN-
CELARIA NOTARIALNA 83-200 STAROGARD
GDAŃSKI UL. KOŚCIUSZKI 35/4 NOTARIUSZ-
-PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NUMER 15452/2019 ROK,- SPO-
RZĄDZONY 24.10.2019R. ZMIENIONO DOTYCHCZA-
SOWĄ TREŚĆ PARAGRAFÓW: §6 UST. 1 ORAZ §7
STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 49195110,00 ZŁ
wpisać: 1. 49164230,00 ZŁ wykreślić: 3. 4919511 wpi-
sać: 3. 4916423 wykreślić: 5. 49195110,00 ZŁ wpisać:
5. 49164230,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 4519511 wpisać: 2. 4516423
Poz. 1122642. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/22608/19/998]

W dniu 06.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. KAN-
CELARIA NOTARIALNA 83-200 STAROGARD
GDAŃSKI UL. KOŚCIUSZKI 35/4 NOTARIUSZ-
-PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NUMER 15452/2019 ROK,- SPO-
RZĄDZONY 24.10.2019R. ZMIENIONO DOTYCHCZA-
SOWĄ TREŚĆ PARAGRAFÓW: §6 UST. 1 ORAZ §7
STATUTU SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 49195110,00 ZŁ
wpisać: 1. 49164230,00 ZŁ wykreślić: 3. 4919511 wpi-
sać: 3. 4916423 wykreślić: 5. 49195110,00 ZŁ wpisać:
5. 49164230,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 4519511 wpisać: 2. 4516423
2019-10-07 194/2019 455 1060278
Poz. 1060278. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20136/19/512]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. JURGELEWIČ 2. GENADIJ 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. COOPER 2. ROBERT
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SUDOŁ 2. JOANNA
3. 82012710441 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LUB DRUGIM PROKURENTEM
Poz. 1060278. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20136/19/512]

W dniu 30.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. JURGELEWIČ 2. GENADIJ 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. COOPER 2. ROBERT
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SUDOŁ 2. JOANNA
3. 82012710441 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LUB DRUGIM PROKURENTEM
2019-09-02 169/2019 15 45009
Poz. 45009. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-44649/2019]

Zarząd spółki Destylarnia Sobieski S.A. (dalej Spółka) z sie-
dzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000063761, działając na podstawie
art. 417 § 2 w zw. z 418 § 3 k.s.h. oraz art. 21 pkt 3 Statutu
Spółki, zawiadamia, że cena wykupu akcji Spółki podlega-
jących przymusowemu wykupowi zgodnie z uchwałą nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 27 czerwca 2019 r., ustalona przez biegłego rewidenta
w osobie Pawła Cygańskiego, FCCA, członka Stowarzysze-
nia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, wybranegouchwałą nr 14 przez ZWZA Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r.,
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia
wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu,
wynosi 39,54 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych pięć-
dziesiąt cztery grosze) za jedną akcję.

Wzywa się akcjonariusza większościowego, który zobowią-
zał się wykupić akcje podlegające przymusowemu wykupowi,
do złożenia w terminie trzech tygodni od dnia niniejszego
ogłoszenia ceny wykupu nabywanych akcji na rachunek ban-
kowy Spółki.

Wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje
podlegają przymusowemu wykupowi, zgodnie z załączni-
kiem do uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki w sprawie przymusowego wykupu akcji
z dnia 27 czerwca 2019 r. do przedłożenia Spółce informacji
o rachunkach bankowych, celem przekazania przez Spółkę
ceny wykupu akcji, pod rygorem złożenia ceny wykupu akcji
do depozytu sądowego.
Poz. 45009. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-44649/2019]

Zarząd spółki Destylarnia Sobieski S.A. (dalej Spółka) z sie-
dzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000063761, działając na podstawie
art. 417 § 2 w zw. z 418 § 3 k.s.h. oraz art. 21 pkt 3 Statutu
Spółki, zawiadamia, że cena wykupu akcji Spółki podlega-
jących przymusowemu wykupowi zgodnie z uchwałą nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
z dnia 27 czerwca 2019 r., ustalona przez biegłego rewidenta
w osobie Pawła Cygańskiego, FCCA, członka Stowarzysze-
nia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, wybranegouchwałą nr 14 przez ZWZA Spółki z dnia 27 czerwca 2019 r.,
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia
wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu,
wynosi 39,54 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych pięć-
dziesiąt cztery grosze) za jedną akcję.

Wzywa się akcjonariusza większościowego, który zobowią-
zał się wykupić akcje podlegające przymusowemu wykupowi,
do złożenia w terminie trzech tygodni od dnia niniejszego
ogłoszenia ceny wykupu nabywanych akcji na rachunek ban-
kowy Spółki.

Wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje
podlegają przymusowemu wykupowi, zgodnie z załączni-
kiem do uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki w sprawie przymusowego wykupu akcji
z dnia 27 czerwca 2019 r. do przedłożenia Spółce informacji
o rachunkach bankowych, celem przekazania przez Spółkę
ceny wykupu akcji, pod rygorem złożenia ceny wykupu akcji
do depozytu sądowego.
2019-07-12 134/2019 14 36375
Poz. 36375. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-36326/2019]

Zarząd Spółki Destylarnia Sobieski S.A. z siedzibą w Staro-
gardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 0000063761, działając na podstawie art. 418 k.s.h.
oraz art. 21, pkt 3 Statutu Spółki, zawiadamia o podjęciu na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
w dniu 27.06.2019 r. następujących uchwał:

- Uchwała nr 13 w sprawie przymusowego wykupu akcji o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 418 § 1 Ksh
uchwala, co następuje:
1. postanawia się o przymusowym wykupie akcji Destylarni
  Sobieski S.A. przez akcjonariusza większościowego - spółkę
  pod firmą Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (KRS 0000043586), posiadającą
  4.810.959 akcji (stanowiących 97,79% kapitału zakłado-
  wego),
2. przymusowym wykupem objęte są wszystkie akcje przysłu-
  gujące akcjonariuszom mniejszościowym, to jest 108.552
  akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja,
  czyli o łącznej wartości nominalnej 1.085.520 zł (jeden
  milion osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia zło-
  tych), szczegółowo wymienione w załączniku do uchwały,3. akcjonariuszem zobowiązującym się wykupić akcje jest
  spółka pod firmą Marie Brizard Wine & Spirits Polska
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000043586),
4. cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego rewi-
  denta powołanego odrębna uchwałą,
5. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich nie-
  zbędnych czynności do przeprowadzenia przymusowego
  wykupu akcji.

- Uchwala nr 14 w sprawie wyboru biegłego rewidenta o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Wybiera się biegłego rewidenta w osobie Pawła Cygańskiego,
FCCA, członka Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsię-
biorstw w Polsce do dokonania ustalenia ceny przymusowego
wykupu akcji, zgodnie z uchwałą nr 13 podjętą na niniejszym
Walnym Zgromadzeniu.

                          Prokurent
                        Jakub Talaśka
                       Członek Zarządu
                      Genadij Jurgelević
Poz. 36375. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-36326/2019]

Zarząd Spółki Destylarnia Sobieski S.A. z siedzibą w Staro-
gardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 0000063761, działając na podstawie art. 418 k.s.h.
oraz art. 21, pkt 3 Statutu Spółki, zawiadamia o podjęciu na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
w dniu 27.06.2019 r. następujących uchwał:

- Uchwała nr 13 w sprawie przymusowego wykupu akcji o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 418 § 1 Ksh
uchwala, co następuje:
1. postanawia się o przymusowym wykupie akcji Destylarni
  Sobieski S.A. przez akcjonariusza większościowego - spółkę
  pod firmą Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (KRS 0000043586), posiadającą
  4.810.959 akcji (stanowiących 97,79% kapitału zakłado-
  wego),
2. przymusowym wykupem objęte są wszystkie akcje przysłu-
  gujące akcjonariuszom mniejszościowym, to jest 108.552
  akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja,
  czyli o łącznej wartości nominalnej 1.085.520 zł (jeden
  milion osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia zło-
  tych), szczegółowo wymienione w załączniku do uchwały,3. akcjonariuszem zobowiązującym się wykupić akcje jest
  spółka pod firmą Marie Brizard Wine & Spirits Polska
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000043586),
4. cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego rewi-
  denta powołanego odrębna uchwałą,
5. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich nie-
  zbędnych czynności do przeprowadzenia przymusowego
  wykupu akcji.

- Uchwala nr 14 w sprawie wyboru biegłego rewidenta o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Wybiera się biegłego rewidenta w osobie Pawła Cygańskiego,
FCCA, członka Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsię-
biorstw w Polsce do dokonania ustalenia ceny przymusowego
wykupu akcji, zgodnie z uchwałą nr 13 podjętą na niniejszym
Walnym Zgromadzeniu.

                          Prokurent
                        Jakub Talaśka
                       Członek Zarządu
                      Genadij Jurgelević
2019-07-10 132/2019 1101 629377
Poz. 629377. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/139820/19/771]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629377. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/139820/19/771]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1101 629378
Poz. 629378. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/139848/19/145]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629378. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/139848/19/145]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1101 629379
Poz. 629379. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/139858/19/449]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629379. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/139858/19/449]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1101 629380
Poz. 629380. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/140334/19/610]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629380. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/140334/19/610]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 18 31222
Poz. 31222. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-30961/2019]

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2019 r.

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim informuje, iż w trybie art. 401 ksh porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwoła-
nego na 27 czerwca 2019 r. (opublikowany w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym Nr 104 z dnia 30 maja 2019 r.), zostaje
uzupełniony o poniższe punkty:

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
   akcji akcjonariuszy mniejszościowych,
 12. Podjęcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta do
   dokonania ustalenia ceny przymusowego wykupu
   akcji”.

Porządek obrad koryguje się nadto nadając numer 13 dotych-
czasowemu punktowi 11.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Poz. 31222. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-30961/2019]

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Akcjonariuszy zwołanego na 27 czerwca 2019 r.

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim informuje, iż w trybie art. 401 ksh porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwoła-
nego na 27 czerwca 2019 r. (opublikowany w Monitorze Sądo-
wym i Gospodarczym Nr 104 z dnia 30 maja 2019 r.), zostaje
uzupełniony o poniższe punkty:

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
   akcji akcjonariuszy mniejszościowych,
 12. Podjęcie uchwały o wyborze biegłego rewidenta do
   dokonania ustalenia ceny przymusowego wykupu
   akcji”.

Porządek obrad koryguje się nadto nadając numer 13 dotych-
czasowemu punktowi 11.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
2019-06-04 107/2019 686 355502
Poz. 355502. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/115738/19/805]


W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 355502. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/115738/19/805]


W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-06-04 107/2019 687 355503
Poz. 355503. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/115887/19/60]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 355503. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/115887/19/60]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-30 104/2019 25 28146
Poz. 28146. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Pruszczu Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-27846/2019]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063761,
działając na podstawie art. 402 k.s.h. oraz art. 21, pkt 2 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 1200.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Starogar-
dzie Gdańskim (83-200), ul. Skarszewska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
   Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2018, na dzień 31.12.2018 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku
   finansowego za 2018 rok.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   władzom Spółki - Zarządowi i Radzie Nadzorczej za peł-
   nienie funkcji w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu
   akcji akcjonariusza - Marka Szaryńskiego.
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjo-
nariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadze-
niu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po oka-
zaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 28146. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Pruszczu Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-27846/2019]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063761,
działając na podstawie art. 402 k.s.h. oraz art. 21, pkt 2 Statutu
Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r., na godz. 1200.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Starogar-
dzie Gdańskim (83-200), ul. Skarszewska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
   Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
   nia Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2018, na dzień 31.12.2018 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku
   finansowego za 2018 rok.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   władzom Spółki - Zarządowi i Radzie Nadzorczej za peł-
   nienie funkcji w 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu
   akcji akcjonariusza - Marka Szaryńskiego.
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjo-
nariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadze-
niu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po oka-
zaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2019-04-16 75/2019 17 20044
Poz. 20044. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-19598/2019]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim informuje, iż na podstawie art. 4181 § 1 ksh porzą-
dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy zwołanego na 7 maja 2019 r. (opublikowany w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym Nr 63 z dnia 29 marca 2019 r.),
zostaje uzupełniony o poniższy punkt o następującej treści:

„10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu
akcji akcjonariusza Marka Szaryńskiego.”

Porządek obrad koryguje się nadto nadając numer 11 dotych-
czasowemu punktowi 10.
Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Poz. 20044. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-19598/2019]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim informuje, iż na podstawie art. 4181 § 1 ksh porzą-
dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy zwołanego na 7 maja 2019 r. (opublikowany w Monito-
rze Sądowym i Gospodarczym Nr 63 z dnia 29 marca 2019 r.),
zostaje uzupełniony o poniższy punkt o następującej treści:

„10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu
akcji akcjonariusza Marka Szaryńskiego.”

Porządek obrad koryguje się nadto nadając numer 11 dotych-
czasowemu punktowi 10.
Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
2019-03-29 63/2019 12 16607
Poz. 16607. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-16163/2019]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim (83-200), ul. Skarszewska 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000063761, działając zgodnie z art. 402 k.s.h. oraz art. 21
pkt 2 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na 7 maja 2019 r., o godz. 1200. Zgroma-
dzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
    Nadzorczej i sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
    i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
    2017, na 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego
    za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi
    i Radzie Nadzorczej za 2017 rok.
  10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze będą dopuszczeni do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po
okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 16607. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-16163/2019]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim (83-200), ul. Skarszewska 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000063761, działając zgodnie z art. 402 k.s.h. oraz art. 21
pkt 2 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy na 7 maja 2019 r., o godz. 1200. Zgroma-
dzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
    Nadzorczej i sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
    i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
    2017, na 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego
    za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi
    i Radzie Nadzorczej za 2017 rok.
  10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze będą dopuszczeni do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po
okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2019-03-19 55/2019 220 120037
Poz. 120037. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4403/19/919]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. KAN-
CELARIA NOTARIALNA 83-200 STAROGARD
GDAŃSKI UL. KOŚCIUSZKI 35/4, NOTARIUSZ
PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NR 15535/2018 SPORZĄDZONY
18.12.2018 R. ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ §6 UST. 1 ORAZ §7 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 49500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 49195110,00 ZŁ wykreślić: 3. 4950000
wpisać: 3. 4919511 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać:
4. 10,00 ZŁ wykreślić: 5. 49500000,00 ZŁ wpisać:
5. 49195110,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 4550000 wpisać: 2. 4519511
Poz. 120037. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4403/19/919]

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. KAN-
CELARIA NOTARIALNA 83-200 STAROGARD
GDAŃSKI UL. KOŚCIUSZKI 35/4, NOTARIUSZ
PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI AKT NOTARIALNY
REPERTORIUM A NR 15535/2018 SPORZĄDZONY
18.12.2018 R. ZMIENIONO DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ §6 UST. 1 ORAZ §7 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 49500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 49195110,00 ZŁ wykreślić: 3. 4950000
wpisać: 3. 4919511 wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać:
4. 10,00 ZŁ wykreślić: 5. 49500000,00 ZŁ wpisać:
5. 49195110,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 4550000 wpisać: 2. 4519511
2018-12-12 240/2018 428 1164530
Poz. 1164530. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24973/18/682]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHERON 2. VINCENT 3. 74061417950 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TALAŚKA 2. JAKUB
FRANCISZEK 3. 85070506432 4. ŁĄCZNA Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
2 1. JEŻAK 2. ANTONI WACŁAW 3. 54061306555
4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM
PROKURENTEM
Poz. 1164530. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24973/18/682]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHERON 2. VINCENT 3. 74061417950 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TALAŚKA 2. JAKUB
FRANCISZEK 3. 85070506432 4. ŁĄCZNA Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
2 1. JEŻAK 2. ANTONI WACŁAW 3. 54061306555
4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM
PROKURENTEM
2018-10-31 212/2018 1217 872995
Poz. 872995. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/628139/18/700]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 872995. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/628139/18/700]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-31 212/2018 1217 872996
Poz. 872996. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/628140/18/412]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 872996. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/628140/18/412]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-30 211/2018 12 47486
Poz. 47486. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-47246/2018]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim (83-200), ul. Skarszewska 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000063761, działając zgodnie z art. 402 k.s.h. oraz art. 21
pkt 2 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-dzenie Akcjonariuszy na 22 listopada 2018 r., o godz. 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
    Nadzorczej i sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
    i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
    2017, na 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego
    za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi
    i Radzie Nadzorczej za 2017 rok.
  10. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji nabytych przez
    Spółkę w celu umorzenia.
  11. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego
    Spółki i stosownej zmiany statutu.
  12. Podjęcie uchwały o odwołaniu uchwały Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy z 4 stycznia 2018 r. w sprawie
    przymusowego wykupu akcji.
  13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze będą dopuszczeni do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po
okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 47486. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-47246/2018]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim (83-200), ul. Skarszewska 1, wpisanej do Reje-
stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000063761, działając zgodnie z art. 402 k.s.h. oraz art. 21
pkt 2 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgroma-dzenie Akcjonariuszy na 22 listopada 2018 r., o godz. 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
    Nadzorczej i sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu
    i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
    2017, na 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego
    za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi
    i Radzie Nadzorczej za 2017 rok.
  10. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji nabytych przez
    Spółkę w celu umorzenia.
  11. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego
    Spółki i stosownej zmiany statutu.
  12. Podjęcie uchwały o odwołaniu uchwały Walnego Zgro-
    madzenia Akcjonariuszy z 4 stycznia 2018 r. w sprawie
    przymusowego wykupu akcji.
  13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze będą dopuszczeni do uczestnictwa w Zgroma-
dzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po
okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2018-10-23 206/2018 1071 753155
Poz. 753155. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/666140/18/298]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753155. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/666140/18/298]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-23 206/2018 1071 753156
Poz. 753156. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/666141/18/699]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 753156. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000063761. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.11.2001.
[RDF/666141/18/699]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 242 341944
Poz. 341944. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11730/18/773]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DAUNYS 2. JUOZAS 5. PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI 6. NIE
Poz. 341944. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11730/18/773]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DAUNYS 2. JUOZAS 5. PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI 6. NIE
2018-06-21 119/2018 16 26864
Poz. 26864. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-26382/2018]

       ZMIANA PORZĄDKU OBRAD
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
         29 czerwca 2018 r.

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. informuje, że do Spółki
wpłynął wniosek akcjonariusza Marka Szaryńskiego (Akcjo-
nariusz), będącego właścicielem 30.489 akcji zwykłych imien-
nych serii A Spółki, o uzupełnienie porządku obrad Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Destylarni Sobieski S.A.,
poprzez umieszczenie w porządku obrad najbliższego Wal-
nego Zgromadzenia Spółki sprawy podjęcia uchwały o przy-
musowym odkupie wszystkich akcji Akcjonariusza, tj. 30.489
akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, przez akcjonariusza
większościowego Spółki - spółkę pod firmą Marie Brizard
Wine& Spirits Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(02-255), ul. Krakowiaków 48, wpisaną do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000043586, REGON: 230030460, NIP: 6110201926,
posiadającą 4.793.635 akcji Spółki, stanowiących 96,8% jej
kapitału zakładowego.

W związku z powyższym żądaniem, uzupełniamy porządek
obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Destylarnia
Sobieski S.A. w następujący sposób:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
    Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017 na dzień 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku
    finansowego za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    władzom Spółki - Zarządowi i Radzie Nadzorczej za
    pełnienie funkcji w 2017 roku.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej na VIII kadencję (2018-2021).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu
    akcji akcjonariusza Marka Szaryńskiego.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 26864. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-26382/2018]

       ZMIANA PORZĄDKU OBRAD
    ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
    AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
         29 czerwca 2018 r.

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. informuje, że do Spółki
wpłynął wniosek akcjonariusza Marka Szaryńskiego (Akcjo-
nariusz), będącego właścicielem 30.489 akcji zwykłych imien-
nych serii A Spółki, o uzupełnienie porządku obrad Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Destylarni Sobieski S.A.,
poprzez umieszczenie w porządku obrad najbliższego Wal-
nego Zgromadzenia Spółki sprawy podjęcia uchwały o przy-
musowym odkupie wszystkich akcji Akcjonariusza, tj. 30.489
akcji zwykłych imiennych serii A Spółki, przez akcjonariusza
większościowego Spółki - spółkę pod firmą Marie Brizard
Wine& Spirits Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(02-255), ul. Krakowiaków 48, wpisaną do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000043586, REGON: 230030460, NIP: 6110201926,
posiadającą 4.793.635 akcji Spółki, stanowiących 96,8% jej
kapitału zakładowego.

W związku z powyższym żądaniem, uzupełniamy porządek
obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Destylarnia
Sobieski S.A. w następujący sposób:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
    Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017 na dzień 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku
    finansowego za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    władzom Spółki - Zarządowi i Radzie Nadzorczej za
    pełnienie funkcji w 2017 roku.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
    Nadzorczej na VIII kadencję (2018-2021).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu
    akcji akcjonariusza Marka Szaryńskiego.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2018-05-29 103/2018 13 22673
Poz. 22673. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-22056/2018]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063761,
działając na podstawie art. 402 k.s.h. oraz art. 21, pkt 2 Sta-
tutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r., na godz. 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Starogardzie
Gdańskim (83-200), ul. Skarszewska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
    Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017, na dzień 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku
    finansowego za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    władzom Spółki - Zarządowi i Radzie Nadzorczej za
    pełnienie funkcji w 2017 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na VIII kadencję (2018-2021).
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
Poz. 22673. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-22056/2018]

Zarząd Destylarni Sobieski S.A. z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej do Rejestru Przedsię-
biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000063761,
działając na podstawie art. 402 k.s.h. oraz art. 21, pkt 2 Sta-
tutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r., na godz. 1100.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Starogardzie
Gdańskim (83-200), ul. Skarszewska 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
    Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
    nia Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2017, na dzień 31.12.2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku
    finansowego za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
    władzom Spółki - Zarządowi i Radzie Nadzorczej za
    pełnienie funkcji w 2017 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
   Nadzorczej na VIII kadencję (2018-2021).
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgroma-
dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na postawie pełnomocnictwa
(art. 412 k.s.h.). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie, pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy
z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów, a osoby niewymienione we wpisie
winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgro-
madzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy
po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa.
2018-03-06 46/2018 28 9665
Poz. 9665. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-8866/2018]

Zarząd spółki Destylarnia Sobieski S.A. z siedzibą w Staro-
gardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 0000063761, działając na podstawie art. 402 k.s.h.
oraz art. 21 pkt 3 Statutu Spółki, zawiadamia o podjęciu na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
w dniu 4.01.2018 r. następujących uchwał:

          Uchwała nr 3
w sprawie przymusowego wykupu akcji o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 418 § 1 k.s.h.
uchwala co następuje:
1. postanawia się o przymusowym wykupie akcji Destylarni
  Sobieski S.A. przez akcjonariusza większościowego - spółkę
  pod firmą Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (KRS 0000043586), posiadającą
  4.793.635 akcji (stanowiących 96,8% kapitału zakładowego),
2. przymusowym wykupem objęte są wszystkie akcje przysłu-
  gujące akcjonariuszom mniejszościowym, to jest 156.365
  akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja,
  czyli o łącznej wartości nominalnej 1.563.650 zł (jeden
  milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdzie-
  siąt złotych), szczegółowo wymienione w załączniku do
  uchwały,
3. akcjonariuszem zobowiązującym się wykupić akcje jest
  spółka pod firmą Marie Brizard Wine & Spirits Polska
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000043586),
4. cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego rewi-
  denta powołanego odrębną uchwałą,
5. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich nie-
  zbędnych czynności do przeprowadzenia przymusowego
  wykupu akcji.

           Uchwała nr 4
w sprawie wyboru biegłego rewidenta o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Wybiera się biegłego rewidenta w osobie Pawła Cygańskiego,
FCCA, członka Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsię-
biorstw w Polsce do dokonania ustalenia ceny przymusowego
wykupu akcji, zgodnie z uchwałą nr 3 podjętą na niniejszym
Walnym Zgromadzeniu.
Poz. 9665. DESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
w Starogardzie Gdańskim. KRS 0000063761. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 listopada 2001 r.
[BMSiG-8866/2018]

Zarząd spółki Destylarnia Sobieski S.A. z siedzibą w Staro-
gardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 1, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nume-
rem KRS 0000063761, działając na podstawie art. 402 k.s.h.
oraz art. 21 pkt 3 Statutu Spółki, zawiadamia o podjęciu na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
w dniu 4.01.2018 r. następujących uchwał:

          Uchwała nr 3
w sprawie przymusowego wykupu akcji o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 418 § 1 k.s.h.
uchwala co następuje:
1. postanawia się o przymusowym wykupie akcji Destylarni
  Sobieski S.A. przez akcjonariusza większościowego - spółkę
  pod firmą Marie Brizard Wine & Spirits Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Warszawie (KRS 0000043586), posiadającą
  4.793.635 akcji (stanowiących 96,8% kapitału zakładowego),
2. przymusowym wykupem objęte są wszystkie akcje przysłu-
  gujące akcjonariuszom mniejszościowym, to jest 156.365
  akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja,
  czyli o łącznej wartości nominalnej 1.563.650 zł (jeden
  milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdzie-
  siąt złotych), szczegółowo wymienione w załączniku do
  uchwały,
3. akcjonariuszem zobowiązującym się wykupić akcje jest
  spółka pod firmą Marie Brizard Wine & Spirits Polska
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000043586),
4. cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego rewi-
  denta powołanego odrębną uchwałą,
5. upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich nie-
  zbędnych czynności do przeprowadzenia przymusowego
  wykupu akcji.

           Uchwała nr 4
w sprawie wyboru biegłego rewidenta o treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Wybiera się biegłego rewidenta w osobie Pawła Cygańskiego,
FCCA, członka Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsię-
biorstw w Polsce do dokonania ustalenia ceny przymusowego
wykupu akcji, zgodnie z uchwałą nr 3 podjętą na niniejszym
Walnym Zgromadzeniu.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki