Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POZTEL SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPOZTEL S.A.
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃ
GminaPOZNAŃ
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatPOZNAŃ
GminaPOZNAŃ
UlicaJAWORNICKA
Nr domu8
MiejscowośćPOZNAŃ
Kod pocztowy60-161
PocztaPOZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
4730Z - sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
4673Z - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
4725Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4726Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4729Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4752Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5210B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000063670

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości

Spółka prawidłowo stosuje zasady określone w artykułach od 5 do 8 Ustawy przedstawiając jasno i rzetelnie sytuację majątkową i finansową.
W roku obrotowym objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonała istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("Ustawa"), obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2018 roku.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne ? według wartości księgowej netto, czyli według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
Rzeczowe aktywa trwałe ? według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
? stawki amortyzacyjne: budynki i budowle ,
urządzenia techniczne i maszyny ,
środki transport ,
inne środki trwałe
zgodnie z ustawą podatkową.
Należności długoterminowe ? w ciągu roku według wartości nominalnej
? na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizacyjne
Inwestycje długoterminowe ? na dzień bilansowy stosownie do zasad wyceny określonych w art. 28 ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 35 i 35 a Ustawy
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ? w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
Zapasy ? materiały: cena nabycia według zasady pierwsze weszło-pierwsze wyszło
? towary: wg cen zakupu
? półprodukty: rzeczywiste koszty wytworzenia liczone po koszcie materiałów i robocizny
? produkty: według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto, stosownie do art. 34, ust. 2
Należności krótkoterminowe ? w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o rezerwy
? rezerwy na należności tworzone są w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników
Inwestycje krótkoterminowe ? według wartości rynkowej lub według wartości godziwej dla tych aktywów dla których nie istnieje aktywny rynek
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ? według cen nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto
Kapitały własne ? na dzień bilansowy w wartości nominalnej z podziałem stosownie do ustaleń zawartych w kodeksie spółek handlowych
Rezerwy na zobowiązania ? według uzasadnionej, wiarygodnie określonej wartości
Zobowiązania długoterminowe ? zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości:
1. w ciągu roku według wartości nominalnej
2. na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty
3. w przypadku regulacji zobowiązań w inny sposób w wartości godziwej
Zobowiązania krótkoterminowe ? bieżąco - według wartości nominalnej
? na dzień bilansowy:
1. w kwocie wymagającej zapłaty
2. w przypadku regulacji zobowiązań w inny sposób aniżeli środki pieniężne w wartości godziwej
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Amortyzację środków trwałych z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych przyjęto z dniem 01 stycznia 2018 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2017 z dnia 14.12.2017 roku Zarządu Spółki Poztel SA w sprawie stawek amortyzacji środków trwałych KŚT 2016 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03.10.2016 r. Dz. U. poz. 1864 ) , art. 16 ust.5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe do 10.000,00 są zaliczane do składników nisko cennych i bezpośrednio spisywane w koszty bieżącego okresu w momencie z

akupu i przekazania do użytkowania. Składniki te są objęte ewidencją pozabilansową.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

I. Powstanie i działalność Spółki.

Spółka Poztel S.A. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 31.08.1991 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063670. Siedziba spółki ma miejsce w Poznaniu 60-161 , ul. Jawornicka 8.
Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Wykonywanie telekomunikacyjnych robót budowlano-montażowych
2. Hurtowa i detaliczna dystrybucja paliw silnikowych
3. Sprzedaż materiałów budowlanych i telekomunikacyjnych
4. Wynajem pomieszczeń

II. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.

III. Format i założenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("Ustawa").

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponadto nie istnieją żadne bezpośrednie okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

IV. Pomiar wyniku finansowego.

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych (w celu pomiaru wyniku finansowego) rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe, które obejmuje:
? bilans,
? rachunek zysków i strat,
? informację dodatkową
? zestawienie zmian w kapitale,
? rachunek przepływów pieniężnych.
Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazywane są z dokładnością do 1 grosza.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe6 089 130,444 595 073,95
IWartości niematerialne i prawne1 433,34
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 433,34
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe6 089 130,444 593 640,61
1Środki trwałe6 089 130,444 593 640,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 115 591,102 212 663,10
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 384 323,391 503 669,25
c) urządzenia techniczne i maszyny378 411,78568 199,07
d) środki transportu46 927,3664 579,96
e) inne środki trwałe163 876,81244 529,23
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 264 809,502 314 175,43
IZapasy245 692,13334 656,79
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary245 692,13334 656,79
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe649 581,651 238 028,33
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek649 581,651 238 028,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:648 508,121 236 542,42
– do 12 miesięcy648 508,121 236 542,42
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych207,67
c) inne1 073,531 278,24
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe360 888,54734 281,81
1Krótkoterminowe aktywa finansowe360 888,54734 281,81
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne360 888,54734 281,81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach360 888,54583 804,46
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne150 477,35
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 647,187 208,50
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem7 353 939,946 909 249,38
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 320 309,624 391 495,80
IKapitał (fundusz) podstawowy1 178 400,001 178 400,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:839 914,06794 529,91
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:300 037,45300 037,45
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 073 144,292 073 144,29
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-1 071 186,1845 384,15
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 033 630,322 517 753,58
IRezerwy na zobowiązania6 500,006 500,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy6 500,006 500,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe6 500,006 500,00
IIZobowiązania długoterminowe1 341 200,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 341 200,00
a) kredyty i pożyczki1 341 200,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe503 911,22329 234,48
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek501 606,99326 980,20
a) kredyty i pożyczki150 400,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:253 240,33233 906,88
– do 12 miesięcy253 240,33233 906,88
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi646,80
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych73 955,7669 553,69
h) z tytułu wynagrodzeń22 418,9022 407,63
i) inne945,201 112,00
4Fundusze specjalne2 304,232 254,28
IVRozliczenia międzyokresowe2 182 019,102 182 019,10
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 182 019,102 182 019,10
– długoterminowe2 182 019,102 182 019,10
– krótkoterminowe
Pasywa razem7 353 939,946 909 249,38
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 313 767,146 525 679,41
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 127 160,772 829 629,08
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 186 606,373 696 050,33
BKoszty działalności operacyjnej6 737 993,136 590 437,42
IAmortyzacja447 860,19117 816,67
IIZużycie materiałów i energii736 819,92640 142,47
IIIUsługi obce972 540,31926 977,97
IVPodatki i opłaty, w tym:513 254,42519 714,10
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia978 081,13974 164,27
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:196 594,44189 235,65
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe77 711,5374 846,98
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów2 815 131,193 147 539,31
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-424 225,99-64 758,01
DPozostałe przychody operacyjne59 416,41167 192,45
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 300,0021 500,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne56 116,41145 692,45
EPozostałe koszty operacyjne707 429,9268 025,42
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne707 429,9268 025,42
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 072 239,5034 409,02
GPrzychody finansowe3 431,0011 004,13
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 431,0011 004,13
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe2 377,6829,00
IOdsetki, w tym:2 377,6829,00
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 071 186,1845 384,15
JPodatek dochodowy
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 071 186,1845 384,15
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)4 391 495,804 346 111,65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach4 391 495,804 346 111,65
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 178 400,001 178 400,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 178 400,001 178 400,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu794 529,91794 529,91
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego45 384,15
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu839 914,06794 529,91
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości300 037,45300 037,45
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu300 037,45300 037,45
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 073 144,292 175 183,44
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-102 039,15
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)-102 039,15
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 073 144,292 073 144,29
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-1 071 186,1845 384,15
Azysk netto45 384,15
Bstrata netto-1 071 186,18
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 320 309,624 391 495,80
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 320 309,624 391 495,80
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej70 192,41-89 899,73
IZysk (strata) netto-1 071 186,1845 384,15
IIKorekty razem1 141 378,59-135 283,88
1Amortyzacja447 860,19117 816,67
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-3 431,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 300,00-21 500,00
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów88 964,7081 791,97
7Zmiana stanu należności588 446,64-100 171,37
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów24 276,74-214 969,56
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 438,681 748,41
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)70 192,41-89 899,73
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy95 617,0523 960,99
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 300,0021 500,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne88 886,052 460,99
3Z aktywów finansowych, w tym:3 431,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach3 431,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 030 802,73210 213,74
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 030 802,73210 213,74
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 935 185,68-186 252,75
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy1 500 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki1 500 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki8 400,000,04
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek8 400,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe0,04
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 491 600,00-0,04
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-373 393,27-276 152,52
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-373 393,27-276 152,52
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu734 281,811 010 434,33
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:360 888,54734 281,81
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 071 186,1845 384,15
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:590,42590,423 902,75
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:10 222,7710 222,77
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:9 517,759 517,75498,69
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:569 056,36569 056,3612 353,52
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:5 851,445 851,445 894,78
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:48 438,83
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-488 831,16
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

DODATKOWE INFORMACJE I IOBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego
Przedsiębiorstwa POZTEL SA w Poznaniu
sporządzonego za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki