Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA FIRANEK "WISAN" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFabryka Firanek "WISAN" Spółka Akcyjna w Skopaniu
Siedziba
WojewództwoPodkarpackie
PowiatTarnobrzeg
GminaBaranów Sandomierski
MiejscowośćSkopanie
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPodkarpackie
PowiatTarnobrzeg
GminaBaranów Sandomierski
UlicaWłókniarzy
Nr domu7
MiejscowośćSkopanie
Kod pocztowy39-451
PocztaSkopanie
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1391Z - produkcja dzianin metrażowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000063339

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
Przyjęte zasady rachunkowości i wyceny
Zgodnie z Ustawą o rachunkowości art. 6 ust. 1 i 2 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym ujęto ogół informacji dotyczących roku 2018 . Przychody ze sprzedaży produktów i towarów, a także operacje finansowe przypadające za 2018 r. są powiązane z kosztami co pozwala na prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Sprawozdanie - rachunek zysków i strat za 2018 rok sporządzono wg. wariantu kalkulacyjnego.
Na dzień bilansowy 31.12.2018 r. aktywa i pasywa w Spółce wycenione zostały wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami i z uwzględnieniem "Zasad rachunkowości FF"Wisan"S.A."
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne zostały wykazane wg. cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
Występują następujące tytuły:
1. Oprogramowania komputerowe amortyzowane w okresie 2-ch lat stawką 50%
Wykazane w bilansie wartości niemat. i prawne są wykorzystywane gospodarczo.
Środki trwałe
Środki trwałe o wartości nabycia poniżej 3 500 zł., oraz okresie użytkowania powyżej 1 roku umorzone są jednorazowo w 100% w m-cu oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe w roku 2018 amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek i zasad określonych w przepisach podatkowych. Środki trwałe tj. powyżej 3 500 zł. ewidencjonowane są wg. cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe wykazane w bilansie są przydatne jednostce i wykorzystywane jako majątek produkcyjny pod potrzeby gospodarki rynkowej.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenione wg. cen nabycia przy zakupie i wg. kosztów wytworzenia przy inwestycjach wykonywanych przez wydział pomocniczy Spółki ( siły własne). Wykazane w bilansie środki trwałe w budowie są kontynuowane.
Finansowy majątek trwały
W bilansie wykazany jest wg. cen nabycia .
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego
Materiały podstawowe wyceniono wg. cen zakupu stosując zasadę zgodną z ZPK tj. "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".
- Towary handlowe w punktach sprzedaży na poziomie cen sprzedaży brutto, skorygowanej o odchylenia
- Towary znajdujące się na koniec okresu a wyprodukowane przez naszą Spółkę wycenione są wg kosztu wytworzenia.
- Zapasy produktów w toku wycenione są wg. jednostkowych średnioważonych cen nabycia surowców z danego roku obrotowego, zasada ta stosowana jest w sposób ciągły co pozwala na prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Cykl produkcyjny jest krótszy niż 3 m-ce. Zapas produkcji w toku określa się średnio na dwu-miesięczne zużycie surowca. Zapasy produkcji w toku nie są przeznaczone do sprzedaży ani na rzecz inwestycji rozpoczętej. Występują one ze względu na cykl produkcji wyrobów produkowanych w naszej Spółce.
- Zapasy wyrobów gotowych wycenione na dzień bilansowy wg. kosztu wytworzenia. Tak ustalona wartość zapasów wyrobów gotowych nie jest wyższa od wartości w cenach sprzedaży netto pomniejszonej o udzielane upusty. Ponadto dokonano odpisu aktualizującego w zapasach materiałów, towarów i wyrobów gotowych z uwagi na okres zalegania w magazynach.
Należności
Należności długoterminowe i krótkoterminowe zostały wykazane w bilansie w kwotach wymagających zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny pomniejszone o odpis aktualizujący na należności główne i odsetki.
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Spółka na dzień 31.12.2018 r nie posiada papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w walutach obcych zostały wycenione po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP wg Tabeli 252/A/NBP/2017 z dnia 31.12.2018 r.
Natomiast krajowe środki pieniężne zostały wycenione wg. wartości nominalnej.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą kosztów rozliczanych w czasie tj. kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały własne
Kapitał podstawowy wyceniony wg. wartości nominalnej.
Kapitał zapasowy tworzony z odpisu zysku, zgodnie z Uchwałą walnego Zgromadzenia.
Kapitał rezerwowy tworzony z aktualizacji wyceny środków trwałych
Kapitał rezerwowy-pozostały wg wartości nominalnej

Zobowiązania

Zobowiązania wobec dostawców płatne w walutach obcych zostały przeliczone po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP wg Tabeli 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018 r. Wszystkie wymagalne zobowiązania Spółka wykazała w kwotach wymagających zapłaty.

Rezerwy na zobowiązania i przychody przyszłych okresówRezerwy na zobowiązania obejmują:
- rezerwa na przewidywane koszty , media i inne oraz fundusz reklamy
W przychodach przyszłych okresów
- przychody rozliczane w czasie z tyt. wieczystego użytkowania gruntu
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży wykazane w sprawozdaniu są kompletne i stanowią kwotę należną pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług niezależnie od daty otrzymania zapłaty.
Koszty własne sprzedaży
W sprawozdaniu ujęto wszystkie kompletne koszty związane z normalną działalnością z wyjątkiem operacyjnych, finansowych.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością Spółki.
Przychody i koszty finansowe
Przychody i koszty finansowe obejmują przychody i koszty związane z działalnością finansową Spółki.
Wynik finansowy netto
Wynik finansowy netto wynika z rachunku zysków i strat, jest ustalony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem zasady współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny bilansowej, uwzględnia on zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

1. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
2. Stawka podatku dochodowego od zysku skorygowanego o przychody i koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu wynosi 19%.
- podatek dochodowy należny za rok obrotowy w kwocie 112 698,37
- podatek dochodowy odłożony-odroczony, który na 31.12.2018 wykazuje zmniejszenie do BO w kwocie -13 914,00

Dokonane w roku obrotowym zmiany w stosowanych metodach księgowości i wyceny
W roku obrotowym 2018 nie dokonano zmian w stosowanych metodach księgowości i wyceny.

Zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły.Informacje zapewniające porównywalność prezentowanych sprawozdań finansowych
Dane roku bieżącego są porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy
Znaczące zdarzenia jakie wystąpiły po dniu bilansowym
Wszystkie zdarzenia dotyczące 2018 roku znane Spółce na dzień sporządzania informacji dodatkowej zostały ujęte w księgach rachunkowych.
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych w prezentowanym sprawozdaniu finansowym
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Zakładowej polityce rachunkowości zatwierdzonej uchwałą Zarządu nr 14/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy netto wynika z rachunku zysków i strat, jest ustalony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości z uwzględnieniem zasady współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny bilansowej, uwzględnia on zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego.Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu kalkulacyjnego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe13 512 640,8614 775 778,60
IWartości niematerialne i prawne424 475,78637 816,29
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy167 549,71210 328,39
3Inne wartości niematerialne i prawne256 926,07427 487,90
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe12 719 511,2413 691 469,23
1Środki trwałe12 526 424,9513 435 013,84
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 050 954,531 052 364,89
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 101 335,406 118 611,50
c) urządzenia techniczne i maszyny4 476 189,595 508 613,31
d) środki transportu811 852,53627 627,56
e) inne środki trwałe86 092,90127 796,58
2Środki trwałe w budowie193 086,29256 455,39
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe6 000,006 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe6 000,006 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach6 000,006 000,00
– udziały lub akcje6 000,006 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe362 653,84440 493,08
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego107 908,0093 994,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe254 745,84346 499,08
BAktywa obrotowe34 888 659,1236 799 082,40
IZapasy26 288 907,8927 165 966,30
1Materiały1 556 524,992 246 348,75
2Półprodukty i produkty w toku4 431 608,644 284 234,89
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe4 196 054,434 700 816,61
4Towary16 102 788,7315 844 496,00
5Zaliczki na dostawy i usługi1 931,1090 070,05
IINależności krótkoterminowe7 700 591,397 968 563,47
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek7 700 591,397 968 563,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:7 426 099,477 581 189,63
– do 12 miesięcy7 426 099,477 581 189,63
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych25 574,48
c) inne248 917,44387 373,84
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe277 583,841 103 471,82
1Krótkoterminowe aktywa finansowe277 583,841 103 471,82
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne277 583,841 103 471,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach277 583,841 103 471,82
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe621 576,00561 080,81
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem48 401 299,9851 574 861,00
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny34 332 468,5434 468 724,70
IKapitał (fundusz) podstawowy1 789 501,001 789 501,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:19 311 242,5319 311 242,53
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 240 430,302 240 430,30
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:10 653 510,8710 353 429,98
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto337 783,84774 120,89
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 068 831,4417 106 136,30
IRezerwy na zobowiązania215 682,10366 894,32
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy215 682,10366 894,32
– długoterminowe
– krótkoterminowe215 682,10366 894,32
IIZobowiązania długoterminowe55 355,001 702 265,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek55 355,001 702 265,00
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne55 355,001 702 265,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe13 793 562,4615 031 334,74
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 738 726,5214 976 773,13
a) kredyty i pożyczki5 278 157,575 501 326,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 221 109,037 322 533,25
– do 12 miesięcy6 221 109,037 322 533,25
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi11 064,83150 968,40
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 354 414,801 215 216,29
h) z tytułu wynagrodzeń607 110,06591 409,89
i) inne266 870,23195 319,26
4Fundusze specjalne54 835,9454 561,61
IVRozliczenia międzyokresowe4 231,885 642,24
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 231,885 642,24
– długoterminowe4 231,885 642,24
– krótkoterminowe
Pasywa razem48 401 299,9851 574 861,00
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:49 767 138,3645 789 373,65
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów22 643 497,1724 056 867,53
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów27 123 641,1921 732 506,12
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:32 064 206,3329 933 593,75
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów16 824 820,6017 014 547,07
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów15 239 385,7312 919 046,68
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)17 702 932,0315 855 779,90
DKoszty sprzedaży14 293 840,7311 137 588,64
EKoszty ogólnego zarządu3 414 310,683 536 888,27
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-5 219,381 181 302,99
GPozostałe przychody operacyjne1 184 515,00354 097,66
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych207 543,3491 041,21
IIDotacje4 000,008 000,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych203 416,69186 125,58
IVInne przychody operacyjne769 554,9768 930,87
HPozostałe koszty operacyjne648 822,81248 502,75
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych274 603,03156 609,86
IIIInne koszty operacyjne374 219,7891 892,89
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)530 472,811 286 897,90
JPrzychody finansowe103 579,6035 403,54
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:50 525,3035 403,54
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne53 054,30
KKoszty finansowe197 484,20298 422,71
IOdsetki, w tym:197 484,20151 405,88
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne147 016,83
LZysk (strata) brutto (I+J–K)436 568,211 023 878,73
MPodatek dochodowy98 784,37249 757,84
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)337 783,84774 120,89
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)34 468 724,7034 146 278,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach34 468 724,7034 146 278,00
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 789 501,001 789 501,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 789 501,001 789 501,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu19 311 242,5324 274 556,64
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-4 963 314,11
a) zwiększenie (z tytułu)36 685,89
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych36 685,89
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)5 000 000,00
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
przeksięgowanie na kapitał rezerwowy- akt notarialny5 000 000,00
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu19 311 242,5319 311 242,53
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 240 430,302 277 116,19
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-36 685,89
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– podział zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)36 685,89
– zbycia środków trwałych36 685,89
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 240 430,302 240 430,30
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu10 353 429,985 805 104,17
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych300 080,894 548 325,81
a) zwiększenie (z tytułu)300 080,895 000 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …300 080,89
b) zmniejszenie (z tytułu)451 674,19
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy451 674,19
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu10 653 510,8710 353 429,98
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto337 783,84774 120,89
Azysk netto337 783,84774 120,89
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)34 332 468,5434 468 724,70
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto337 783,84774 120,89
IIKorekty razem610 977,79875 358,79
1Amortyzacja2 297 266,252 428 625,95
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-1 881,66-4 804,19
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)179 818,93126 590,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-207 543,34-91 041,21
5Zmiana stanu rezerw-151 212,22322 208,17
6Zmiana stanu zapasów877 058,41-6 700 668,93
7Zmiana stanu należności267 972,08-796 358,28
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2 666 434,355 890 096,72
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych15 933,69-299 289,97
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)948 761,631 649 479,68
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy217 228,5895 845,40
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych215 174,9290 886,21
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne2 053,664 959,19
IIWydatki1 114 850,794 459 500,46
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 107 047,214 459 500,46
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne7 803,58
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-897 622,21-4 363 655,06
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy-223 168,474 795 000,16
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki-223 168,474 795 000,16
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki653 858,931 133 925,53
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli474 040,001 007 335,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki179 818,93126 590,53
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-877 027,403 661 074,63
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-825 887,98946 899,25
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-825 887,98946 899,25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 103 471,82156 572,57
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:277 583,841 103 471,82
– o ograniczonej możliwości dysponowania73 741,9254 561,61
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok436 568,211 023 878,73
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:137 304,74137 304,74143 757,68
przychody bilansowe nie uznane podatkowo130 526,67130 526,67art 12 ust 3a142 464,85
pozostałe 6 778,076 778,071 292,83
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:247 891,98247 891,98352 032,29
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami16 921,3916 921,39art 16 ust 1 pkt 1437 221,88
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów11 262,6011 262,60art 16 ust 1 pkt 4
wierzytelności odpisanych jako przedawnione1 303,721 303,72art 16 ust 1 pkt 20275,74
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 1 034,191 034,19art 16 ust 1 pkt 21
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów900,00900,00art 16 ust 1 pkt 22
wierzytelności odpisanych jako nieściągalneart 16 ust 1 pkt 2580 172,30
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych96 816,6896 816,68art 16 ust 1 pkt 2893 259,51
wpłat na PFRON99 542,0099 542,00art 16 ust 1 pkt 36108 248,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa13 450,0013 450,00art 16 ust 1 pkt 372 569,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro3 682,803 682,80art 16 ust 1 pkt 49
amortyzacja883,51883,51art …24 464,73
pozostałe 2 095,092 095,095 821,13
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:547 358,17547 358,17494 703,86
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)15 318,2615 318,26art 16 ust 1 pkt 11
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1245 078,4245 078,42art 16 ust 1 pkt 5746 637,10
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h332 357,02332 357,02art 16 ust 1 pkt 57a350 865,76
wartość utworzonych rezerw na koszty- wycena bilansowa56 760,0956 760,09art 15 ust 4e82 794,00
odpis aktualizujący należności95 157,0895 157,08art …14 407,00
pozostałe 2 687,302 687,30
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:501 364,32501 364,32390 189,63
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego46 637,1046 637,10art 15 ust 4g37 165,63
wypłacone diety z okresu poprzedniego264,00264,00art 15 ust 4g
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego350 865,76350 865,76art 15 ust 4h287 466,66
wykorzystanie rezerwy na koszty z lat ubiegłych82 794,0082 794,00art …44 686,15
pozostałe 20 803,4620 803,4620 871,19
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym593 149,001 336 668,00
K. Podatek dochodowy112 698,00253 967,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wprowadzenie oraz zasady rachunkowosci

-

Sprawozdanie Zarządu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki