Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AGROMA" SPÓŁKA AKCYJNA W POZNANIU za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGROMA SA W POZNANIU
Siedziba
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat POZNAŃSKI
Gmina SWARZĘDZ
Miejscowość KOBYLNICA
Adres
Kod kraju PL
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat POZNAŃSKI
Gmina SWARZĘDZ
Ulica GNIEŻNIEŃSKA
Nr domu 99
Miejscowość KOBYLNICA
Kod pocztowy 62-006
Poczta BOGUCIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4661Z - sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000062234

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017R. SĄ ZGODNE ZE ZNOWELIZOWANĄ USTAWĄ Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994R. O RACHUNKOWOŚCI.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY AKTYWÓW I PASYWÓW, RÓWNIEŻ AMORTYZACJI, POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIE SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE, W JAKIM USTAWODAWCA POZOSTAWIA SPÓŁCE PRAWO WYBORU.PRZYJĘTE ZASADY RACH. STOSUJE SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY, DOKONUJĄC W KOLEJNYCH LATACH OBROTOWYCH JEDNAKOWEGO GRUPOWANIA OPERACJI GOSPODARCZYCH, JEDNAKOWEJ WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. DO AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIE,MATERIALNYCH I PRAWNYCH JEDNOSTKA STOSUJE STAWKI PRZEWIDZIANE W WYKAZIE ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK DO USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. METODĘ LINIOWĄ STOSUJE SIĘ DO WSZYSTKICH ŚRODKÓW TRWAŁYCH. MATERIAŁY I TOWARY WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN EWIDENCYJNYCH USTALONYCH NA POZIOMIE CEN ZAKUPU. ROZCHÓD MATERIAŁÓW I TOWARÓW Z MAGAZYNU DOKONUJE SIĘ METODĄ FIFO. KRAJOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE WYKAZUJE SIĘ W WARTOŚCI NOMINALNEJ. NALEZNOŚCI WYKAZUJE SIĘ W WARTOŚCIACH NETTO UWZGLĘDNIAJĄC ODPISY AKTUALIZUJĄCE, WYCENIA SIĘ W KWOCIE ZAPŁATY. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WYKAZYWANE SĄ W KWOCIE ZAPŁATY. UMOWY O LEASING KWALIFIKUJE SIĘ ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W WALUTACH OBCYCH JEDNOSTKA STOSUJE TAK JAK DO CELÓW PODATKOWYCH, PO ŚREDNIM KURSIE NBP Z OSTATNIEGO DNIA ROBOCZEGO POPRZEDZAJĄCEGO DZIEŃ UZYSKANIA PRZYCHODU LUB PONIESIENIA KOSZTU. W ROKU OBROTOWYM NIE WYSTĄPIŁY ZMIANY W STOSOWANYCH ZASADACH RACHUNKOWOŚCI.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

WYNIK FINANSOWY USTALA SIĘ TAK, ABY ZA KOLEJNE LATA INFORMACJE Z NICH WYNIKAJĄCE BYŁY PORÓWNYWALNE.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

SPRAWOZDANIE FINANSOWEG USTALA SIĘ TAK, ABY ZA KOLEJNE LATA INFORMACJE Z NICH WYNIKAJĄCE BYŁY PORÓWNYWALNE.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 14 242 755,74 14 241 160,75
I Wartości niematerialne i prawne 159 775,59 120 358,23
3 Inne wartości niematerialne i prawne 159 775,59 120 358,23
II Rzeczowe aktywa trwałe 14 082 980,15 14 120 802,52
1 Środki trwałe 13 907 789,49 13 942 760,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2 724 275,32 2 742 104,68
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 004 196,06 10 340 483,35
c) urządzenia techniczne i maszyny 214 372,16 112 899,86
d) środki transportu 929 040,19 708 904,41
e) inne środki trwałe 35 905,76 38 368,19
2 Środki trwałe w budowie 175 190,66 178 042,03
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 32 950 173,92 30 930 329,52
I Zapasy 30 261 956,32 28 328 460,69
1 Materiały 84 025,98 58 193,92
4 Towary 29 982 808,39 28 270 266,77
5 Zaliczki na dostawy i usługi 195 121,95
II Należności krótkoterminowe 2 181 332,17 2 152 487,56
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 2 181 332,17 2 152 487,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 964 629,56 1 896 270,59
– do 12 miesięcy 1 964 629,56 1 896 270,59
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 64 192,66 67 412,29
c) inne 152 509,95 187 666,04
d) dochodzone na drodze sądowej 1 138,64
III Inwestycje krótkoterminowe 413 308,52 365 811,56
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 413 308,52 365 811,56
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 413 308,52 365 811,56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 257 429,17 209 070,65
– inne środki pieniężne 155 879,35 156 740,91
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 93 576,91 83 569,71
Aktywa razem 47 192 929,66 45 171 490,27
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 27 053 742,38 26 675 509,43
I Kapitał (fundusz) podstawowy 942 920,00 942 920,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 454 586,29 1 454 586,29
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 6 646,28 6 646,28
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 24 271 356,86 25 235 801,84
VI Zysk (strata) netto 378 232,95 -964 444,98
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 139 187,28 18 495 980,84
I Rezerwy na zobowiązania
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 10 512 455,40 9 187 891,75
3 Wobec pozostałych jednostek 10 512 455,40 9 187 891,75
a) kredyty i pożyczki 10 125 094,40 8 794 109,75
c) inne zobowiązania finansowe 387 361,00 393 782,00
III Zobowiązania krótkoterminowe 9 626 731,88 9 277 889,09
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9 615 017,37 9 266 174,58
c) inne zobowiązania finansowe 1 932 747,32 1 755 910,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 733 580,02 6 596 856,13
– do 12 miesięcy 6 733 580,02 6 596 856,13
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 591 973,62 508 704,81
h) z tytułu wynagrodzeń 295 754,68 305 681,82
i) inne 60 961,73 99 021,80
4 Fundusze specjalne 11 714,51 11 714,51
IV Rozliczenia międzyokresowe 30 200,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 30 200,00
– długoterminowe 30 200,00
Pasywa razem 47 192 929,66 45 171 490,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 53 450 699,70 50 284 015,71
– od jednostek powiązanych 45 892,35 49 285,09
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 350 533,85 1 117 888,15
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 10 007,20 64 616,47
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 52 090 158,65 49 101 511,09
B Koszty działalności operacyjnej 52 739 288,45 50 414 758,50
I Amortyzacja 758 353,63 842 899,68
II Zużycie materiałów i energii 1 025 075,36 1 081 983,05
III Usługi obce 2 142 765,33 2 164 997,18
IV Podatki i opłaty, w tym: 413 609,13 401 615,79
– podatek akcyzowy 1 028,00 1 393,42
V Wynagrodzenia 5 240 272,72 5 385 355,41
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 041 739,67 1 054 865,30
– emerytalne 499 734,36 504 022,97
VII Pozostałe koszty rodzajowe 205 781,46 230 830,85
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 41 911 691,15 39 252 211,24
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 711 411,25 -130 742,79
D Pozostałe przychody operacyjne 474 946,94 1 154 043,73
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20 000,00 9 552,86
IV Inne przychody operacyjne 454 946,94 1 144 490,87
E Pozostałe koszty operacyjne 449 726,92 1 749 800,26
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18 518,75 30 180,52
III Inne koszty operacyjne 431 208,17 1 719 619,74
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 736 631,27 -726 499,32
G Przychody finansowe 21 027,94 59 268,20
II Odsetki, w tym: 10 732,05 21 175,83
V Inne 10 295,89 38 092,37
H Koszty finansowe 379 426,26 297 213,86
I Odsetki, w tym: 379 137,26 259 257,98
IV Inne 289,00 37 955,88
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 378 232,95 -964 444,98
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 378 232,95 -964 444,98
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26 675 509,43 27 639 954,41
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26 675 509,43 27 639 954,41
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 942 920,00 942 920,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 942 920,00 942 920,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 454 586,29 1 454 023,37
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 562,92
a) zwiększenie (z tytułu) 562,92
zbycie środków trwałych 562,92
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 454 586,29 1 454 586,29
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 6 646,28 7 209,20
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -562,92
b) zmniejszenie (z tytułu) 562,92
– zbycia środków trwałych 562,92
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 646,28 6 646,28
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 25 235 801,84 27 202 200,60
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -964 444,98 -1 966 398,76
b) zmniejszenie (z tytułu) 964 444,98 1 966 398,76
pokrycie straty 964 444,98 1 966 398,76
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 24 271 356,86 25 235 801,84
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -964 444,98 -1 966 398,76
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -964 444,98 -1 966 398,76
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -964 444,98 -1 966 398,76
b) zmniejszenie (z tytułu) 964 444,98 1 966 398,76
pokrycie straty z kapitału rezerwowego 964 444,98 1 966 398,76
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 378 232,95 -964 444,98
A zysk netto 378 232,95
B strata netto 964 444,98
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 27 053 742,38 26 675 509,43
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27 053 742,28 26 675 509,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 378 232,95 -964 444,98
II Korekty razem -713 051,06 -7 575 193,94
1 Amortyzacja 758 353,63 842 899,68
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 379 137,26 238 082,15
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20 000,00 -9 552,86
5 Zmiana stanu rezerw -101 423,46
6 Zmiana stanu zapasów -1 933 495,63 -13 179 312,91
7 Zmiana stanu należności -1 142,21 -941 782,09
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 144 303,09 5 610 312,02
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -40 207,20 -34 416,47
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -334 818,11 -8 539 638,92
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 20 000,00 9 552,86
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 000,00 9 552,86
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 552 597,64 5 861 213,45
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 552 597,64 5 861 213,45
3 Na aktywa finansowe, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -532 597,64 -5 851 660,59
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 1 454 949,55 10 414 091,42
2 Kredyty i pożyczki 1 454 949,55 8 794 109,75
4 Inne wpływy finansowe 1 619 981,67
II Wydatki 540 036,84 384 950,12
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 160 899,58 125 692,14
8 Odsetki 379 137,26 259 257,98
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 914 912,71 10 029 141,30
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 47 496,96 -4 362 158,21
F Środki pieniężne na początek okresu 365 811,56 4 727 969,77
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 413 308,52 365 811,56
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 378 232,95 -964 444,96
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 466 957,79
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 7 257,05 7 257,05 3 703,84
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 498,84 498,84 2 507,29
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 167 827,47 167 827,47 183 548,06
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 236 549,94 236 549,94 130 724,30
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 312 507,20 312 507,20 116 835,40
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 463 344,95 463 344,95
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Dodatkowa Informacja i objaśnienia

-

Sprawozdanie Zarządu z działalności

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki