Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatTURECKI
GminaTurek
MiejscowośćWarenka
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatTURECKI
GminaTurek
UlicaWarenka
Nr domu23
MiejscowośćWarenka
Kod pocztowy62-700
PocztaWarenka
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
0220Z - pozyskiwanie drewna
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
0520Z - wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
6810Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
0811Z - wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
0899Z - pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
0812Z - wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
3312Z - naprawa i konserwacja maszyn
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000061592

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rok obrotowy 2018 Zarząd Spółki VII kadencji rozpoczął w następującym składzie:
1) Adam Kłapszta – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny,
2) Aneta Lato-Żuchowska – Członek Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem,
3) Elżbieta Niebisz – Członek Zarządu ds. Logistyki,
4) Jarosław Czyż – Członek Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju
W dniu 26 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza VIII kadencji odwołała ze składu Zarządu Członka Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju Jarosława Czyża oraz powołała w skład Zarządu Spółki Romana Tomaszewskiego i powierzyła funkcję Członka zarządu VII kadencji.
W dniu 14 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza VIII kadencji powołała Marcina Ginela na Członka Zarządu VII kadencji.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Zarządu Spółki funkcjonował w następującym składzie:
1) Adam Kłapszta – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny,
2) Aneta Lato-Żuchowska – Członek Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem,
3) Elżbieta Niebisz – Członek Zarządu ds. Logistyki,
4) Marcin Ginel - Członek Zarządu,
5) Roman Tomaszewski – Członek Zarządu.
Pismem z dnia 9 stycznia 2019 roku Elżbieta Niebisz – Członek Zarządu ds. Logistyki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 10 stycznia 2019 roku.
Pismem z dnia 10 stycznia 2019 roku Adam Kłapszta – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego z dniem 10 stycznia 2019 roku.
Dnia 17 stycznia 2019 roku uchwałą nr 104/VIII/2019 Rada Nadzorcza VIII kadencji powołała w skład Zarządu Spółki VII kadencji Pawła Markowskiego i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego.
Pismem z dnia 15 kwietnia 2019 roku Pan Marcin Ginel – Członek Zarządu złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki.
W dniu 23 maja 2019 roku Rada Nadzorcza PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. uchwałą nr 88/VIII/2019 powołała na Członka Zarządu Spółki VII kadencji Pawła Lisowskiego.
Na dzień podpisania sprawozdania finansowego Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:
1) Paweł Markowski – Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny,
2) Aneta Lato-Żuchowska – Członek Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem,
3) Roman Tomaszewski – Członek Zarządu. Dyrektor ds.. Produkcji,
4) Paweł Lisowski – Członek Zarządu.
Sprawozdanie finansowe przygotowano zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 351 z późniejszymi zmianami – dalej „UOR”, „ustawa”).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
- Oprogramowanie komputerowe 2 - 5 lat
- Inne wartości niematerialne i prawne 2 - 5 lat
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntów – nabyte na podstawie decyzji administracyjnej, wprowadzone w księgi w oparciu o art.41 ust.2 ustawy o rachunkowości pod datą 01.01.2002r. Prawo ujęto w wartości, która została określona w decyzji o opłatach rocznych za 2001 rok wydanej przez organ administracyjny. Prawo wieczystego użytkowania gruntów nie podlega amortyzacji. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Ostatnie przeszacowanie miało miejsce w dniu 1 stycznia 1995 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiada środków trwałych, które podlegały przeszacowaniu.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2-49 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 2-43 lat
Środki transportu 2-34 lat
Inne środki trwałe 2-26 lat
Środki trwałe niskocenne 2-5 lat
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
Kategoria Sposób wyceny
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
2. Pożyczki udzielone i należności własne Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powrzechnie uznanych za poprawne.
Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą
do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą
do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny ro
zumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,
w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.
Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.

Środki pieniężne w banku wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
W ramach czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółka prezentuje aktywa dotyczące zdejmowania nadkładu i inne aktywa górnicze, które obejmują aktywowane koszty poniesione w fazie przedprodukcyjnej kopalni, w szczególności:
- nakłady związane z powstaniem wkopu udostępniającego,
- aktywo związane z utworzeniem rezerwy na rekultywację, w części w jakiej dotyczy ona usuniętego nadkładu w ramach prac związanych z powstaniem wkopu pierwotnego,
- aktywo związane z utworzeniem rezerw na znaczne, jednorazowe koszty związane z terenami, na których postępują prace odkrywkowe.
W każdym z przypadków Spółka rozlicza aktywowane koszty liniowo w okresie ekonomicznej użyteczności trwania poszczególnych odkrywek (okres eksploatacji przyjęty dla poszczególnych odkrywek). Przyjęte okresy amortyzacji oraz metody amortyzacji podlegają okresowej weryfikacji, nie rzadziej niż na każdy dzień sprawozdawczy.
Odpis z tytułu rozliczenia aktywa górniczego ujmowany jest jako koszty operacyjne w ramach pozostałych kosztów rodzajowych. Obecnie Spółka nie ma w ewidencji aktywa do rozliczenia.
Spółka aktywuje nakłady związane z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych do momentu zakończenia prac poszukiwawczych. Kolejnym etapem jest weryfikacja, czy zidentyfikowane zasoby wykazują techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania. W przypadku braku zasadności wydobywania całość poniesionych nakładów odpisywana jest w pozostałe koszty operacyjne.
W ramach nakładów związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych wyróżnia się m.in.:
- analizy topograficzne, geologiczne, geochemiczne i geofizyczne
- wiercenia
- prace odkrywkowe
- próbkowanie
- nabycie praw do wydobywania.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym.
Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.
Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie, jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane na postawie niezależnych obliczeń aktuarialnych.
Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane na postawie niezależnych obliczeń aktuarialnych.
Spółka wpłaca dodatkowe składki na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników. Jest to program określonych świadczeń pracowniczych.
Na podstawie ustawy prawo górnicze i geologiczne Spółka jest zobowiązana do dokonania rekultywacji terenów, na których prowadzone były prace wydobywcze. W związku z tym Spółka tworzy rezerwę zarówno na koszty rekultywacji terenu związanej z bieżącym wydobyciem węgla na danej odkrywce jak również na koszty rekultywacji wyrobiska końcowego w stopniu zaawansowania wydobycia węgla w poszczególnych odkrywkach na dany dzień bilansowy. Rezerwa tworzona jest w oparciu o szacunki przyszłych kosztów rekultywacji w oparciu o raporty niezależnych ekspertów szacujących koszty rekultywacji na zlecenie Zarządu Spółki. Szacunki dotyczące przewidywanych kosztów rekultywacyjnych aktualizuje się okresowo, z tym że na każdą datę sprawozdawczą weryfikowana jest wielkość rezerwy zgodnie z aktualnymi założeniami w zakresie stopy dyskontowej, inflacji oraz wielkości wydobycia. Odpis rezerwy dotyczący wydobycia danego roku obciąża koszty operacyjne (pozostałe koszty rodzajowe) natomiast różnica wynikająca z dyskonta rezerwy z lat ubiegłych wpływa na koszty lub przychody finansowe. Wykorzystanie rezerwy jest rozliczane na koniec każdego okresu sprawozdawczego w korespondencji z kosztami operacyjnymi. Wykorzystanie rezerwy w części dotyczącej podatków i opłat jest rozliczane jako zmniejszenie poniesionych w ciągu okresu sprawozdawczego kosztów podatków i opłat natomiast wykorzystanie rezerwy w części dotyczącej pozostałych kosztów likwidacji i rekultywacji jest rozliczane jako zmniejszenie pozostałych kosztów rodzajowych.
Spółka w ramach prowadzonej działalności zobowiązana jest do przywrócenia stanu pierwotnego lub odbudowy zniszczeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego. W związku z tym Spółka tworzy rezerwę
na przewidywane koszty, do których poniesienia jest zobligowana na podstawie zawartych porozumień. Szacunki dotyczące przewidywanych kosztów związanych z ruchem zakładu górniczego aktualizowane
są na każdą datę sprawozdawczą. W uzasadnionych przypadkach utworzenie rezerwy ujmowane jest drugostronnie w ramach aktywów górniczych.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań
a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba, że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód
do opodatkowania lub stratę podatkową.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata,
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać, ww. różnice i straty, chyba, że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia jednostek
i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania
lub stratę podatkową.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.
4.14.1 Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia po
stanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
4.1.1. Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
4.1.2. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
4.1.3. Dotacje i subwencje
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana, jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
4.1.4. Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający, co najmniej
20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z układu zbiorowego pracy. Przychodami funduszu są ponadto m.in. przychody
z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie majątku socjalnego. Celem Funduszu jest subwencjonowanie utrzymania majątku socjalnego Spółki i finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.
Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz zobowiązania Funduszu.
4.1.5. Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. nr 163, poz. 981) Prawo Geologiczne i Górnicze Spółka zobowiązana jest do tworzenia funduszu likwidacji. Celem powyższego funduszu jest zabezpieczenie i pokrywanie kosztów związanych z likwidowaniem skutków działalności górniczej na terenach, które objęte były procesem wydobywczym. Spółka dokonuje okresowych odpisów w wysokościach wynikających z ustawy oraz przekazuje środki pieniężne z tego tytułu na wydzielony rachunek bankowy. Wydatki z tego funduszu można wykorzystywać na tereny likwidowanych odkrywek po uprzednim uzyskaniu zgody Urzędu Górniczego zatwierdzającego plan likwidacji zakładu górniczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe16 617 281,22113 940 448,98
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe16 519 985,1765 516 377,42
1Środki trwałe14 532 930,5263 520 592,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 275 900,6849 242 966,23
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 365 613,695 245 042,18
c) urządzenia techniczne i maszyny4 680 994,116 839 478,32
d) środki transportu1 108 265,162 076 727,32
e) inne środki trwałe102 156,88116 378,42
2Środki trwałe w budowie1 277 054,651 285 784,95
3Zaliczki na środki trwałe w budowie710 000,00710 000,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe40 000 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe40 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych40 000 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe40 000 000,00
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe97 296,058 424 071,56
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 346 205,88
2Inne rozliczenia międzyokresowe97 296,0577 865,68
BAktywa obrotowe70 101 877,88109 507 095,14
IZapasy73 995,002 814,14
1Materiały73 918,562 737,70
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi76,4476,44
IINależności krótkoterminowe13 802 077,7721 625 441,87
1Należności od jednostek powiązanych10 697 243,6619 220 332,48
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:10 697 243,6619 220 332,48
– do 12 miesięcy10 697 243,6619 220 332,48
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek3 104 834,112 405 109,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:136 346,58169 024,63
– do 12 miesięcy136 346,58169 024,63
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 841 912,581 341 420,46
c) inne1 126 574,95894 664,30
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe56 174 730,0787 800 743,13
1Krótkoterminowe aktywa finansowe56 174 730,0787 800 743,13
a) w jednostkach powiązanych42 632 625,0030 176 900,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe42 632 625,0030 176 900,00
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne13 542 105,0757 623 843,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach11 525 543,5129 209 020,73
– inne środki pieniężne2 016 561,5628 414 822,40
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe51 075,0478 096,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem86 719 159,10223 447 544,12
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-64 443 530,5956 421 521,40
IKapitał (fundusz) podstawowy120 000 000,00120 000 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:1 112 801,351 112 801,35
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:2 700 000,002 700 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-67 391 279,95-26 248 417,97
VIZysk (strata) netto-120 865 051,99-41 142 861,98
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania151 162 689,69167 026 022,72
IRezerwy na zobowiązania128 005 468,32131 454 249,62
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne15 245 850,5414 344 942,93
– długoterminowa12 655 643,0011 629 662,00
– krótkoterminowa2 590 207,542 715 280,93
3Pozostałe rezerwy112 759 617,78117 109 306,69
– długoterminowe89 395 394,6295 129 389,76
– krótkoterminowe23 364 223,1621 979 916,93
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe22 226 284,0134 597 683,74
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych10 460 143,1110 234 431,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 460 143,1110 234 431,20
– do 12 miesięcy10 460 143,1110 234 431,20
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 309 317,4018 845 534,56
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 721 391,518 437 971,12
– do 12 miesięcy5 721 391,518 437 971,12
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi10 000,00
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 421 745,719 241 447,82
h) z tytułu wynagrodzeń912 880,391 067 058,32
i) inne243 299,7999 057,30
4Fundusze specjalne1 456 823,505 517 717,98
IVRozliczenia międzyokresowe930 937,36974 089,36
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe930 937,36974 089,36
– długoterminowe887 785,36930 937,36
– krótkoterminowe43 152,0043 152,00
Pasywa razem86 719 159,10223 447 544,12
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:74 651 913,96190 813 627,73
– od jednostek powiązanych73 389 548,11189 356 628,08
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów71 890 951,12186 832 416,16
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 760 962,843 981 211,57
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:-137 131 611,12-177 666 304,39
– jednostkom powiązanym-136 359 444,70-176 919 150,29
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów-137 010 722,45-177 007 576,10
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów-120 888,67-658 728,29
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)-62 479 697,1613 147 323,34
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu-8 546 747,47-10 892 873,34
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-71 026 444,632 254 450,00
GPozostałe przychody operacyjne2 463 443,441 899 786,52
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych726 782,09
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 463 443,441 173 004,43
HPozostałe koszty operacyjne-42 293 341,23-22 269 359,68
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych-1 759 140,83
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-40 000 000,00-22 164 842,30
IIIInne koszty operacyjne-534 200,40-104 517,38
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-110 856 342,42-18 115 123,16
JPrzychody finansowe2 197 532,012 748 112,91
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:2 197 532,012 748 112,91
– od jednostek powiązanych1 986 025,002 209 500,00
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe-3 860 035,70-3 472 308,43
IOdsetki, w tym:-34 828,26-13 324,95
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-3 825 207,44-3 458 983,48
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-112 518 846,11-18 839 318,68
MPodatek dochodowy-8 346 205,88-22 303 543,30
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-120 865 051,99-41 142 861,98
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)56 421 521,4097 567 301,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach56 421 521,4097 567 301,77
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu120 000 000,00120 000 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu120 000 000,00120 000 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości1 112 801,351 115 719,74
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-2 918,39
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)-2 918,39
– zbycia środków trwałych-2 918,39
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 112 801,351 112 801,35
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu2 700 000,002 700 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu2 700 000,002 700 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-26 248 417,97-26 248 417,97
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu12 580 185,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach12 580 185,93
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)-12 580 185,93
NaNNaN
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-26 248 417,97-38 828 603,90
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-26 248 417,97-38 828 603,90
a) zwiększenie (z tytułu)-41 142 861,98
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-41 142 861,98
b) zmniejszenie (z tytułu)12 580 185,93
NaNNaN
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-67 391 279,95-26 248 417,97
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-67 391 279,95-26 248 417,97
6Wynik netto-120 865 051,99-41 142 861,98
Azysk netto
Bstrata netto-120 865 051,99-41 142 861,98
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-64 443 530,5956 421 521,40
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-64 443 530,5956 421 521,40
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-75 132 199,155 786 363,96
IZysk (strata) netto-120 865 051,99-41 142 861,98
IIKorekty razem45 732 852,8446 929 225,94
1Amortyzacja5 311 698,934 152 828,22
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 986 025,00-2 209 500,00
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej1 873 383,2521 475 239,29
5Zmiana stanu rezerw-2 434 371,377 217 413,26
6Zmiana stanu zapasów-71 180,866 036,30
7Zmiana stanu należności8 113 375,33-175 897,96
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-12 370 261,98-4 972 774,73
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych7 296 234,5421 438 799,95
10Inne korekty40 000 000,00-2 918,39
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-75 132 199,155 786 363,96
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej31 050 461,0943 922,32
IWpływy31 383 285,401 814 518,89
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 852 985,401 814 518,89
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:29 530 300,00
a) w jednostkach powiązanych29 530 300,00
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-332 824,31-1 770 596,57
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-332 824,31-1 770 596,57
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)31 050 461,0943 922,32
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 267 050,00
IWpływy2 267 050,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe2 267 050,00
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 267 050,00
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-44 081 738,068 097 336,28
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-44 081 738,068 097 336,28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu57 623 843,1349 526 506,85
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:13 542 105,0757 623 843,13
– o ograniczonej możliwości dysponowania2 016 561,566 184 522,40
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
-112 518 846,11
8 694 448,47
255 123,65
3 794 410,23
45 070 324,10
6 459 810,24
-78 553 246,84
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki