Szczegóły spółki

Nazwa PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6680000018
REGON 000019933
KRS 0000061592
Adres Warenka 23, 62-700
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 0220Z — pozyskiwanie drewna
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 0520Z — wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 0811Z — wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • 0899Z — pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 0812Z — wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 3312Z — naprawa i konserwacja maszyn
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 1.74
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.96 -2.35
Płynność bieżąca (CR) 3.17 3.15
Płynność szybka (QR) 3.17 3.15
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.96 -2.35
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -21.56% -161.9%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -72.92% 187.55%
Rentowność aktywów (ROA) -18.41% -139.38%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-29 104/2020 21 23985
Poz. 23985. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-23607/2020]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. zwołuje
w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H. na dzień 25 czerwca 2020 r.,
na godz. 1630, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalno-  ści Spółki w 2019 r. i sprawozdania z płatności na rzecz
  administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
  nia 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
  zysku za rok 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników
  oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-
  towy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w 2019 r., sprawozdania z płatności na rzecz administracji
  publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
  oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok
  2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2019,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w 2019 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz admi-
    nistracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
    nia 2019 roku,
  d) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2019 r.,
  f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
  g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
    rium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
  h) dalszego istnienia Spółki,
  i) powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji,
  j) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
   Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji,
  k) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
    oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z wybranym
    podmiotem umowy na prowadzenie rejestru akcjona-
    riuszy.
8. Zamknięcie obrad.
Poz. 23985. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-23607/2020]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H. zwołuje
w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H. na dzień 25 czerwca 2020 r.,
na godz. 1630, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
  obrotowy 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalno-  ści Spółki w 2019 r. i sprawozdania z płatności na rzecz
  administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
  nia 2019 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału
  zysku za rok 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
  w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników
  oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-
  towy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w 2019 r., sprawozdania z płatności na rzecz administracji
  publicznej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku
  oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok
  2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
    obrotowy 2019,
  b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki w 2019 r.,
  c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz admi-
    nistracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
    nia 2019 roku,
  d) podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2019 r.,
  f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
    z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
  g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absoluto-
    rium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.,
  h) dalszego istnienia Spółki,
  i) powołanie składu Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji,
  j) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
   Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji,
  k) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
    oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z wybranym
    podmiotem umowy na prowadzenie rejestru akcjona-
    riuszy.
8. Zamknięcie obrad.
2020-04-03 66/2020 10 17421
Poz. 17421. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-17005/2020]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwo-
łuje w trybie art. 402 § 1 i 2 KSH na dzień 4 maja 2020 r., na
godz. 1230, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.,
w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków
   Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.
Poz. 17421. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-17005/2020]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwo-
łuje w trybie art. 402 § 1 i 2 KSH na dzień 4 maja 2020 r., na
godz. 1230, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w siedzibie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.,
w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9, 62-540 Kleczew.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków
   Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
   zorczej Spółki.
  7. Zamknięcie obrad.
2019-10-23 206/2019 15 54519
Poz. 54519. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-54481/2019]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., zwołuje
w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H., na dzień 20 listopada 2019 r., na
godz. 1230, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.
Poz. 54519. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-54481/2019]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., zwołuje
w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H., na dzień 20 listopada 2019 r., na
godz. 1230, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w Kleczewie przy ul. 600-lecia 9.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  6. Zamknięcie obrad.
2019-05-30 104/2019 17 28129
Poz. 28129. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-27740/2019]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H, zwołuje
w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H. na dzień 27 czerwca 2019 r.,
na godz. 1230, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
   Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2018 r. i sprawozdania z płatności na rzecz
   administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
   nia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokry-
   cia straty za rok 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej w 2018 r., zawierającego m.in. sprawozdanie
   z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki
   za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z dzia-
   łalności Spółki w 2018 r., sprawozdania z płatności na
   rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia
   31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczą-
   cego pokrycia straty za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     rok obrotowy 2018,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz admi-
     nistracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
     nia 2018 roku,
   d) pokrycia straty za rok obrotowy 2018 r.,
   e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2018 r.,   f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
     z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolu-
     torium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,
   h) dalszego istnienia Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 28129. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-27740/2019]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H, zwołuje
w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H. na dzień 27 czerwca 2019 r.,
na godz. 1230, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
   Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
   uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2018 r. i sprawozdania z płatności na rzecz
   administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
   nia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokry-
   cia straty za rok 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej w 2018 r., zawierającego m.in. sprawozdanie
   z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki
   za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z dzia-
   łalności Spółki w 2018 r., sprawozdania z płatności na
   rzecz administracji publicznej za rok zakończony dnia
   31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczą-
   cego pokrycia straty za rok 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
     rok obrotowy 2018,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
     Spółki w 2018 r.,
   c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz admi-
     nistracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
     nia 2018 roku,
   d) pokrycia straty za rok obrotowy 2018 r.,
   e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia-
     łalności w 2018 r.,   f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
     z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,
   g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolu-
     torium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.,
   h) dalszego istnienia Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
2019-02-12 30/2019 339 66114
Poz. 66114. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000061592.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2123/19/116]

W dniu 05.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KŁAPSZTA 2. ADAM DARIUSZ 3. 72120501091
5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
6. NIE 2 1. NIEBISZ 2. ELŻBIETA BOGUMIŁA
3. 57011301860 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. MARKOWSKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW
3. 60012405075 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR
GENERALNY 6. NIE
Poz. 66114. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000061592.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2123/19/116]

W dniu 05.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KŁAPSZTA 2. ADAM DARIUSZ 3. 72120501091
5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
6. NIE 2 1. NIEBISZ 2. ELŻBIETA BOGUMIŁA
3. 57011301860 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. MARKOWSKI 2. PAWEŁ ZBIGNIEW
3. 60012405075 5. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR
GENERALNY 6. NIE
2019-01-30 21/2019 218 47085
Poz. 47085. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000061592.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/267/19/963]

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-


cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GINEL 2. MARCIN WITOLD 3. 79010613616
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 47085. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000061592.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/267/19/963]

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-


cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GINEL 2. MARCIN WITOLD 3. 79010613616
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-05-29 103/2018 21 22691
Poz. 22691. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-22148/2018]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., zwo-
łuje w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H. na dzień 29 czerwca 2018 r.,
na godz. 1230, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2017 r. i sprawozdania z płatności na rzecz
   administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
   nia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokry-
   cia straty za rok 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej w 2017 r. zawierającego m.in. sprawozdanie
   z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za
   rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalno-
   ści Spółki w 2017 r., sprawozdania z płatności na rzecz
   administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
   nia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokry-
   cia straty za rok 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2017,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2017 r.,    c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz
      administracji publicznej za rok zakończony dnia
      31 grudnia 2017 roku,
    d) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r.,
    e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
      z działalności w 2017 r.,
    f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,
    g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
      absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
      w 2017 r.,
    h) dalszego istnienia Spółki,
     i) zmian w pełnieniu funkcji w Radzie Nadzorczej
      Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
Poz. 22691. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO ADA-
MÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Warence. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA-
NIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2001 r.
[BMSiG-22148/2018]

Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. z sie-
dzibą w Warence, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
w dniu 13.11.2001 r. pod numerem KRS 0000061592, Sąd
Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., zwo-
łuje w trybie art. 402 § 1 i 2 K.S.H. na dzień 29 czerwca 2018 r.,
na godz. 1230, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAK Kopalnia
Węgla Brunatnego Adamów S.A. Zgromadzenie odbędzie się
w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2017 r. i sprawozdania z płatności na rzecz
   administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
   nia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokry-
   cia straty za rok 2017.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej w 2017 r. zawierającego m.in. sprawozdanie
   z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za
   rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalno-
   ści Spółki w 2017 r., sprawozdania z płatności na rzecz
   administracji publicznej za rok zakończony dnia 31 grud-
   nia 2017 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokry-
   cia straty za rok 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2017,
     b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2017 r.,    c) zatwierdzenia sprawozdania z płatności na rzecz
      administracji publicznej za rok zakończony dnia
      31 grudnia 2017 roku,
    d) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r.,
    e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
      z działalności w 2017 r.,
    f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
      z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.,
    g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki
      absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
      w 2017 r.,
    h) dalszego istnienia Spółki,
     i) zmian w pełnieniu funkcji w Radzie Nadzorczej
      Spółki.
  8. Zamknięcie obrad.
2018-04-06 68/2018 265 92989
Poz. 92989. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000061592.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5720/18/729]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. CZYŻ 2. JAROSŁAW KRZYSZTOF
3. 63120200370 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. TOMASZEWSKI 2. ROMAN WOJCIECH
3. 65030111478 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 92989. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000061592.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5720/18/729]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do repre-
zentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. CZYŻ 2. JAROSŁAW KRZYSZTOF
3. 63120200370 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. TOMASZEWSKI 2. ROMAN WOJCIECH
3. 65030111478 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2018-02-12 30/2018 315 40142
Poz. 40142. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/39145/17/72]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat TURECKI gmina TUREK miejscowość TUREK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL-
SKIE powiat TURECKI gmina TUREK miejscowość
WARENKA wykreślić: 2. miejscowość TUREK ulica
UNIEJOWSKA nr domu 9 kod pocztowy 62-700
poczta TUREK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARENKA nr domu 23 kod pocztowy 62-700 poczta
TUREK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.10.2017R., REP. A NR 19249/2017, EMERY-
TOWANY NOTARIUSZ CEZARY SIDOROWICZ
- ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY PAŁ-
GAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE - ZMIENIONO: §2 UST. 1, §10
Poz. 40142. PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO
ADAMÓW SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000061592. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/39145/17/72]

W dniu 05.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat TURECKI gmina TUREK miejscowość TUREK
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL-
SKIE powiat TURECKI gmina TUREK miejscowość
WARENKA wykreślić: 2. miejscowość TUREK ulica
UNIEJOWSKA nr domu 9 kod pocztowy 62-700
poczta TUREK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARENKA nr domu 23 kod pocztowy 62-700 poczta
TUREK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.10.2017R., REP. A NR 19249/2017, EMERY-
TOWANY NOTARIUSZ CEZARY SIDOROWICZ
- ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY PAŁ-
GAN-PASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR-
SZAWIE - ZMIENIONO: §2 UST. 1, §10

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki