Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "BROWARY ŁÓDZKIE" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBROWARY ŁÓDZKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoŁódzkie
PowiatŁódzki
GminaŁódź
MiejscowośćŁódź
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoŁódzkie
PowiatŁódzki
GminaŁódź
UlicaPółnocna
Nr domu35
MiejscowośćŁódź
Kod pocztowy91-425
PocztaŁódź
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1105Z - produkcja piwa
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000061441

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Tekst jednolity Dz. U. 2009r. nr 152 poz.1223, nr 157 poz. 1241 i nr 165 poz. 1316).
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Przedstawione w grupie A bilansu na dzień 31.12.2018 r. wartości majątku trwałego stanowią sumę:wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji długoterminowych i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe, za które uznano składniki majątkowe odpowiadające warunkom określonym w art. 16a-16m Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. nr 54 z późniejszymi zmianami), wyceniono w rzeczywistych cenach nabycia, pomniejszając ich początkową wartość o wartość ich umorzenia.
Rezerwy na świadczenia pracownicze nie są tworzone. Ze względu na strukturę zatrudnienia i regulamin wynagrodzenia nie występują istotne dla wiarygodności sprawozdania finansowego kwoty wypłat świadczeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka nalicza amortyzację środków trwałych metodą liniową, degresywną i dla używanych środków trwałych indywidualną, stosując stawki dla nowych środków trwałych określone w Załączniku nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. z późniejszymi zmianami, przy czym w okresie używania stawki te są weryfikowane (art. 32 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości).
Środki trwałe o wartościach początkowych (w cenach nabycia) 1.500,00-10000,00zł amortyzowane są odpisem jednorazowym w miesiącu następnym po przekazaniu do użytkowania. Składniki majątkowe o wartościach mniejszych od 1.500,00zł jednostka zalicza do zużycia materiałowego.
Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczono m.in.:
-licencje na oprogramowanie komputerów oraz na wykorzystanie określonych w umowie dokumentów, przechowywanych w zasobach Archiwum Państwowego - stawka 50% (art. 16m ust. 1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
-wzór etykiety logistycznej EAN UCC - stawka 50% (art. 16m ust. 1 pkt.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
Materiały wycenione są w rzeczywistych cenach nabycia.Opakowania wyceniane są w cenach kaucyjnych ustalanych przez Zarząd Spółki, na podstawie cen nabycia.Półprodukty i produkcję nie zakończoną przedstawione w bilansie na dzień 31.12.2018 r. wyceniono w koszcie materiałów bezpośrednich.
Wyroby gotowe wykazane w bilansie na dzień 31.12.2018 r. stanowią zapas gotowych do sprzedaży wyrobów, wyceniony w rzeczywistym koszcie wytworzenia z uwzględnieniem postanowień art. 28 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości oraz zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Zapas towarów wykazany w bilansie na dzień 31.12.2018 r. stanowią wyroby przeznaczone do sprzedaży w sklepie firmowych Spółki wycenione w koszcie wytworzenia.
Należności i roszczenia ujęto w bilansie w wartościach wymagalnych do zapłaty, z uwzględnieniem ich aktualizacji dokonanej na podstawie stopnia prawdopodobieństwa zapłaty, zgodnie z art. 35b Ustawy o Rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym..
Spółka ujmuje poniesione koszty zarówno wg rodzajów na kontach zespołu "4" jak i po ich rozliczeniu odpowiednio na kontach zespołu "5" z dalszym ich odniesieniem na zapasy produktów - zespół "6" oraz koszt własny sprzedaży - zespół "7".
Aktywa i pasywa w walutach obcych podlegają na dzień sporządzenia bilansu przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty na dzień 31 grudnia 2018 r. 1 EUR=4,30 zł.
Do rozliczenia różnic kursowych z wyceny bilansowej stosowane są zasady podatkowe. W rachunku zysków i strat nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi wykazywana jest w kosztach finansowych a nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w przychodach finansowych.
Kapitał podstawowy jest wyceniany według wartości zarejestrowanej w sądzie i wykazanej w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców.
Przychody ze sprzedaży stanowi wartość sprzedanych produktów i towarów z wyłączeniem podatku od towarów i usług.
Podatek dochodowy od osób prawnych naliczany jest zgodnie z polskimi przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie zysku wykazanego w rachunku zysków i strat sporządzonym zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem korekt dokonanych dla celów podatkowych. Jednostka ustala aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowaniai rozwoju działalności gospodarczej przez Spółkę Browary Łódzkie S.A. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Browary Łódzkie S.A., jest produkcja piwa oraz jego hurtowa i detaliczna sprzedaż.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe28 729 607,8322 643 832,02
IWartości niematerialne i prawne32 710,9765 421,95
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne32 710,9765 421,95
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe28 608 692,8622 422 288,07
1Środki trwałe20 232 011,0219 575 475,71
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 600 749,634 611 940,11
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3 966 112,164 200 844,83
c) urządzenia techniczne i maszyny11 347 577,3710 589 273,24
d) środki transportu176 301,81111 408,55
e) inne środki trwałe141 270,0562 008,98
2Środki trwałe w budowie8 376 681,842 846 812,36
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 000,001 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 000,001 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 000,001 000,00
– udziały lub akcje1 000,001 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe87 204,00155 122,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego87 204,00155 122,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe34 729 243,4936 211 160,50
IZapasy6 613 724,405 111 134,33
1Materiały4 750 293,084 443 740,46
2Półprodukty i produkty w toku939 278,18409 305,79
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe920 226,46253 865,06
4Towary3 926,684 223,02
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe11 992 025,9515 123 278,74
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek11 992 025,9515 123 278,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:10 324 094,1714 316 684,81
– do 12 miesięcy9 771 746,2214 316 684,81
– powyżej 12 miesięcy552 347,95
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych365 276,60254 770,04
c) inne940 127,14324 916,96
d) dochodzone na drodze sądowej362 528,04226 906,93
IIIInwestycje krótkoterminowe16 060 257,5815 728 453,75
1Krótkoterminowe aktywa finansowe16 060 257,5815 728 453,75
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach12 101 836,7215 516 206,90
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe12 101 836,7215 516 206,90
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 958 420,86212 246,85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach57 672,53212 246,85
– inne środki pieniężne3 900 748,33
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe63 235,56248 293,68
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem63 458 851,3258 854 992,52
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny36 414 493,1638 126 305,74
IKapitał (fundusz) podstawowy3 846 000,003 846 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 716 500,001 716 500,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:32 635 563,6231 440 173,64
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-71 757,88-71 757,88
VIZysk (strata) netto-1 711 812,581 195 389,98
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 044 358,1620 728 686,78
IRezerwy na zobowiązania31 078,0046 502,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego31 078,0046 502,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe4 102 960,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek4 102 960,00
a) kredyty i pożyczki4 102 960,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe22 665 768,9620 457 462,48
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek22 410 049,6820 229 454,88
a) kredyty i pożyczki4 052 800,962 406 307,32
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:13 252 430,4712 699 048,08
– do 12 miesięcy13 067 541,1212 699 048,08
– powyżej 12 miesięcy184 889,35
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 745 904,094 760 474,60
h) z tytułu wynagrodzeń288 070,20300 921,85
i) inne70 843,9662 703,03
4Fundusze specjalne255 719,28228 007,60
IVRozliczenia międzyokresowe244 551,20224 722,30
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe244 551,20224 722,30
– długoterminowe22 497,2444 878,20
– krótkoterminowe222 053,96179 844,10
Pasywa razem63 458 851,3258 854 992,52
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:79 074 401,8977 101 507,12
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów77 854 136,5976 772 360,86
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 023 029,22219 780,06
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki6 830,5514 759,19
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów190 405,5394 607,01
BKoszty działalności operacyjnej80 817 551,1775 377 503,98
IAmortyzacja2 517 943,602 268 414,41
IIZużycie materiałów i energii41 415 220,2236 873 776,18
IIIUsługi obce5 469 655,864 362 555,00
IVPodatki i opłaty, w tym:25 648 788,9926 690 213,63
– podatek akcyzowy24 959 200,0025 653 199,00
VWynagrodzenia4 781 236,804 303 429,63
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:690 177,60696 444,82
– emerytalne303 854,81295 767,34
VIIPozostałe koszty rodzajowe139 637,75160 977,54
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów154 890,3521 692,77
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 743 149,281 724 003,14
DPozostałe przychody operacyjne893 806,69559 564,17
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych15 000,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 039,93
IVInne przychody operacyjne892 766,76544 564,17
EPozostałe koszty operacyjne903 361,94766 421,20
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych108 748,83
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne794 613,11766 421,20
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 752 704,531 517 146,11
GPrzychody finansowe474 000,59440 024,26
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:474 000,59438 121,16
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 903,10
HKoszty finansowe380 614,64395 858,39
IOdsetki, w tym:358 010,74384 398,99
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne22 603,9011 459,40
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 659 318,581 561 311,98
JPodatek dochodowy52 494,00365 922,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 711 812,581 195 389,98
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)38 126 305,7437 401 474,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach38 126 305,7437 401 474,77
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 846 000,003 846 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 846 000,003 846 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 716 500,001 716 500,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 716 500,001 716 500,00
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu31 440 173,6429 315 004,30
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych1 195 389,982 125 169,34
a) zwiększenie (z tytułu)1 195 389,982 523 970,47
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …1 195 389,982 523 970,47
b) zmniejszenie (z tytułu)398 801,13
– pokrycia straty bilansowej398 801,13
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu32 635 563,6231 440 173,64
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 123 632,102 523 970,47
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 195 389,982 523 970,47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 195 389,982 523 970,47
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 195 389,98
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego1 195 389,98
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu71 757,88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach71 757,88398 801,13
a) zwiększenie (z tytułu)71 757,88
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …71 757,88
b) zmniejszenie (z tytułu)398 801,13
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku398 801,13
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu71 757,8871 757,88
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-71 757,88-71 757,88
6Wynik netto-1 711 812,581 195 389,98
Azysk netto1 195 389,98
Bstrata netto1 711 812,58
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)36 414 493,1638 126 305,74
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)36 414 493,1638 126 305,74
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 971 478,60-1 625 680,29
IZysk (strata) netto-1 711 812,581 195 389,98
IIKorekty razem4 685 701,74-2 821 070,27
1Amortyzacja2 517 943,602 268 414,41
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-194 141,36-189 113,76
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej108 748,83-15 000,00
5Zmiana stanu rezerw-15 424,00-10 701,00
6Zmiana stanu zapasów-1 502 590,07-1 369 729,94
7Zmiana stanu należności3 131 252,79-353 650,21
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów367 106,93-2 899 506,53
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych272 805,02-180 025,36
10Inne korekty-71 757,88
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 973 889,16-1 625 680,29
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-8 534 977,241 215 780,91
IWpływy282 509,001 546 973,06
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych15 000,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:282 509,001 531 973,06
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach282 509,001 531 973,06
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki282 509,00276 286,98
– inne wpływy z aktywów finansowych1 255 686,08
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki8 585 680,33331 192,15
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 585 680,33331 192,15
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 303 171,331 215 780,91
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy9 460 039,82169 441,40
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki6 045 669,64169 441,40
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe3 414 370,18
IIWydatki384 583,6487 173,22
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek296 216,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki88 367,6487 173,22
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)9 075 456,1882 268,18
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)3 746 174,01-327 631,20
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 746 174,01-327 631,20
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu212 246,85539 878,05
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 958 420,86212 246,85
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 659 318,581 561 311,98
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:40 848,9440 848,94105 758,40
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);43 533,9243 533,92art 12 ust 4 pkt 292 217,69
rĂłznice kursowe niezrealizowane-13 875,46-13 875,46art 15a ust 21 217,54
przychody bilansowe nie uznane podatkowoart 12 ust 3a1 132,69
amortyzacja prawa wieczystego uĹĽytkowania gruntu11 190,4811 190,48art …11 190,48
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:110 447,46110 447,46157 686,98
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym110 447,46110 447,46art 12 ust 4 pkt 2157 686,98
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:282 197,10282 197,10373 846,46
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami4 411,504 411,50art 16 ust 1 pkt 14
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązańart 16 ust 1 pkt 1718 524,73
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 233 307,33233 307,33art 16 ust 1 pkt 21248 755,65
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne3 321,003 321,00art 16 ust 1 pkt 25
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych1 144,111 144,11art 16 ust 1 pkt 28756,83
wpłat na PFRONart 16 ust 1 pkt 361 716,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa12 000,0012 000,00art 16 ust 1 pkt 3712 000,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro4 882,264 882,26art 16 ust 1 pkt 4963 393,96
amortyzacja prawa wieczystego uĹĽytkowania gruntu,Ĺ›rodkĂłw trwaĹ‚ych11 318,7611 318,76art …11 190,48
pozostałe 11 812,1411 812,1417 508,81
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:119 078,32119 078,32193 971,78
różnice kursowe niezrealizowane-3 631,18-3 631,18art 15a ust 312 525,07
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1221 911,6821 911,68art 16 ust 1 pkt 5756 911,68
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h99 944,3199 944,31art 16 ust 1 pkt 57a114 493,33
niewypĹ‚acone wynagrodzenia853,51853,51art …10 041,70
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:466 865,39466 865,39179 057,65
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego9 550,109 550,10art 15 ust 4g16 033,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego114 493,33114 493,33art 15 ust 4h114 063,75
opłacony odpis na ZFŚS56 911,6856 911,68art 16 ust 9b48 960,90
– sprzedaż opakowań przecenionych286 137,04286 137,04art 15 ust 4e
pozostałe -226,76-226,76
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 002 001,00
K. Podatek dochodowy380 380,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki