Szczegóły spółki

Nazwa "BROWARY ŁÓDZKIE" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7251003732
REGON 470900550
KRS 0000061441
Adres ul. Północna 35, 91-425 Łódź
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-10-21 204/2019 406 1083580
Poz. 1083580. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23765/19/893]

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRUSZA 2. JOLANTA
3. 66071204888 wpisać: 2 1. POKOJOWY 2. GRA-
ŻYNA 3. 51091304180
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 11
05 Z PRODUKCJA PIWA 1 2. 10 85 WYTWARZANIE
GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 2 2. 11 01 DESTYLO-
WANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
3 2. 46 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKO-
HOLOWYCH 4 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 47 11 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 7 2. 56 10 A RESTAURA-
CJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
8 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA-
SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10
2. 10 89 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKU-
ŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANA 11 2. 11 0 PRODUKCJA NAPOJÓW
12 2. 11 01 DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE
I MIESZANIE ALKOHOLI 13 2. 11 05 PRODUKCJA
PIWA 14 2. 11 07 PRODUKCJA NAPOJÓW BEZAL-
KOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 15 2. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 16 2. 46 34 SPRZE-
DAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH 17 2. 46 34 A SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 18 2. 46
34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZAL-
KOHOLOWYCH 19 2. 46 39 SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 20 2. 47 11 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 21 2. 47
25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHO-
LOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 2. 47
99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO-
WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGA-
NAMI I TARGOWISKAMI 23 2. 56 10 RESTAURACJE
I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 24
2. 56 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 25 2. 56 30 PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 26 2. 10 85 WYTWARZA-
NIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 27 2. 21 PRO-
DUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMA-
CEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 28 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 29 2. 55 ZAKWATEROWA-
NIE 30 2. 56 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL-


NOŚĆ GASTRONOMICZNA 31 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
32 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 33 2. 68 20 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 34 2. 86 OPIEKA ZDRO-
WOTNA 35 2. 86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 36 2. 86 90
A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 37 2. 86
90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 38 2. 87
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 39
2. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWA-
NIA
Poz. 1083580. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23765/19/893]

W dniu 14.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRUSZA 2. JOLANTA
3. 66071204888 wpisać: 2 1. POKOJOWY 2. GRA-
ŻYNA 3. 51091304180
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 11
05 Z PRODUKCJA PIWA 1 2. 10 85 WYTWARZANIE
GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 2 2. 11 01 DESTYLO-
WANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
3 2. 46 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKO-
HOLOWYCH 4 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 2. 47 11 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 7 2. 56 10 A RESTAURA-
CJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
8 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA-
SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10
2. 10 89 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKU-
ŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANA 11 2. 11 0 PRODUKCJA NAPOJÓW
12 2. 11 01 DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE
I MIESZANIE ALKOHOLI 13 2. 11 05 PRODUKCJA
PIWA 14 2. 11 07 PRODUKCJA NAPOJÓW BEZAL-
KOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 15 2. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 16 2. 46 34 SPRZE-
DAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH 17 2. 46 34 A SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 18 2. 46
34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZAL-
KOHOLOWYCH 19 2. 46 39 SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 20 2. 47 11 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI-
ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 21 2. 47
25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHO-
LOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 2. 47
99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO-
WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGA-
NAMI I TARGOWISKAMI 23 2. 56 10 RESTAURACJE
I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 24
2. 56 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 25 2. 56 30 PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 26 2. 10 85 WYTWARZA-
NIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 27 2. 21 PRO-
DUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMA-
CEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 28 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 29 2. 55 ZAKWATEROWA-
NIE 30 2. 56 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁAL-


NOŚĆ GASTRONOMICZNA 31 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
32 2. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 33 2. 68 20 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 34 2. 86 OPIEKA ZDRO-
WOTNA 35 2. 86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 36 2. 86 90
A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 37 2. 86
90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 38 2. 87
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 39
2. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWA-
NIA
2019-07-24 142/2019 1001 829525
Poz. 829525. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/158328/19/523]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829525. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/158328/19/523]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1001 829526
Poz. 829526. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/158328/19/924]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829526. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/158328/19/924]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1001 829527
Poz. 829527. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/158328/19/325]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829527. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/158328/19/325]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-24 142/2019 1001 829528
Poz. 829528. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/158328/19/726]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 829528. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/158328/19/726]

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-02 126/2019 913 512654
Poz. 512654. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/128997/19/922]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 512654. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/128997/19/922]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-02 126/2019 913 512655
Poz. 512655. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/128997/19/323]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 512655. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/128997/19/323]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-02 126/2019 914 512656
Poz. 512656. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/128997/19/724]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 512656. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/128997/19/724]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-07-02 126/2019 914 512657
Poz. 512657. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/128997/19/125]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 512657. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2001.
[RDF/128997/19/125]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-05-30 104/2019 20 28134
Poz. 28134. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000061441. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 listopada 2001 r.
[BMSiG-27962/2019]

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpi-
sanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441,
zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r., o godz. 1000,
w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy
ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki
   oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok zawierają-
   cego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia
   straty za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania
   obowiązków w 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady
   Nadzorczej Spółki.
 9. Wybór Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Zamknięcie obrad.
Poz. 28134. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000061441. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 listopada 2001 r.
[BMSiG-27962/2019]

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” SA z siedzibą w Łodzi, wpi-
sanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061441,
zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r., o godz. 1000,
w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Klepaczko przy
ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz Spółki
   oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok zawierają-
   cego bilans i rachunek zysków i strat - podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia
   straty za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania
   obowiązków w 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady
   Nadzorczej Spółki.
 9. Wybór Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Zamknięcie obrad.
2018-06-07 109/2018 16 24166
Poz. 24166. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000061441. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 listopada 2001 r.
[BMSiG-23703/2018]

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” S.A. z siedzibą w Łodzi,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r.,
o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Kle-
paczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
   zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - pod-
   jęcie uchwały.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków lub
   pokrycia straty za rok 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania
   obowiązków w 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności
   Zarządu Spółki.
  9. Wybór Zarządu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad.
Poz. 24166. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA AKCYJNA
w Łodzi. KRS 0000061441. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 listopada 2001 r.
[BMSiG-23703/2018]

Zarząd Spółki „Browary Łódzkie” S.A. z siedzibą w Łodzi,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000061441, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r.,
o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusz Julity Kle-
paczko przy ul. Sterlinga 27/29 w Łodzi z następującym porząd-
kiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania władz
   Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
   zawierającego bilans i rachunek zysków i strat - pod-
   jęcie uchwały.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków lub
   pokrycia straty za rok 2017.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
   członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania
   obowiązków w 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności
   Zarządu Spółki.
  9. Wybór Zarządu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad.
2018-02-05 25/2018 327 32995
Poz. 32995. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/40031/17/414]

W dniu 29.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 32995. „BROWARY ŁÓDZKIE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061441. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPO-
DARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/40031/17/414]

W dniu 29.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki