Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki UNIMOR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Informacje ogólne zgodnie z Załącznikiem Nr 4
do ustawy o rachunkowości

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyUNIMOR DEVELOPMENT S.A.
Siedziba
WojewództwoPomorskie
Powiatm. Gdańsk
Gminam. Gdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPomorskie
Powiatm. Gdańsk
Gminam. Gdańsk
UlicaŻabi Kruk
Nr domu16
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-822
PocztaGdańsk
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000061394

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń

Spółka nie korzysta z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rachunkowość spółki prowadzona jest, zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29.09.1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą” w oparciu o następujące zasady:
• Zasadę rzetelnej prezentacji i zgodności zgodnie „Ustawą”, zgodnie z którą sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową Spółki, finansowe wyniki działalności przepływy środków pieniężnych. Rzetelna prezentacja wymaga wiernego odzwierciedlenia efektów transakcji, innych zdarzeń i warunków, zgodnie
z definicjami i warunkami ujęcia aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów. Zastosowanie MSSF wraz z informacjami uzupełniającymi skutkuje tym, że sprawozdanie finansowe spełnia wymóg rzetelnej prezentacji.
• Zasadę kontynuacji działalności zgodnie z którą, przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dokonuje oceny zdolności Spółki do kontynuowania działalności biorąc pod uwagę przede wszystkim, że w najbliższym czasie nie
są przewidziane likwidacja lub daleko idące zmiany prawne w zakresie statusu Spółki. Ponadto Zarząd dokonuje analizy rentowności i płynności finansowej, co pozwala
na przyjęcie założenia, że kontynuowanie działalności jest zasadne.
Sprawozdanie finansowe sporządza się przy założeniu kontynuacji działalności.
• Zasadę memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych i wyniku finansowym Spółki ujęte są wszystkie rzeczywiście osiągnięte przychody przypadające na rzecz Spółki w danym roku obrotowym oraz wszystkie koszty związane z tymi przychodami, niezależnie od terminu ich zapłaty;
• Zasadę ciągłości, zgodnie z którą wykazane w bilansie zamknięcia stany aktywów
i pasywów są w tej samej wysokości w bilansie otwarcia, a także w sposób ciągły przestrzegane są zasady jednolitego grupowania operacji gospodarczych na kontach oraz wyceny aktywów i pasywów bilansu. Ponadto sposób prezentacji i grupowania pozycji sprawozdań finansowych powinien być utrzymany w niezmiennej formie
w kolejnych okresach sprawozdawczych ;
• Zasadę istotności i agregowanie, zgodnie z którą w księgach rachunkowych Spółki zostały wyodrębnione wszystkie operacje gospodarcze istotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Każda istotna kategoria podobnych zdarzeń prezentowana jest w sprawozdaniu finansowym oddzielnie. Ponadto oddzielnie prezentowane są zdarzenia, których charakter lub funkcja są odmienne chyba, że są nieistotne.
• Zasadę ostrożnej wyceny, zgodnie z którą składniki aktywów i pasywów bilansu wycenione zostały w oparciu o rzeczywiście poniesione ceny ich nabycia bądź koszt ich wytworzenia z uwzględnieniem zmniejszenia wyceny z tytułu:
- stopniowego zużywania się składników majątkowych poprzez odpisy amortyzacyjne;
- trwałych zmian cen;
- utworzenia rezerw na należności i roszczenia od odbiorców w związku z postawieniem dłużników w stan upadłości, toczącym się postępowaniem ugodowym lub układowym oraz w przypadku, gdy z oceny sytuacji gospodarczej i finansowej dłużnika wynika, że spłata należności nie jest prawdopodobna

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej lub w przypadku otrzymania prawa w drodze decyzji administracyjnej przyjęto rozwiązanie wzorcowe, to jest wartość wynikającą z relacji do wartości gruntu określonej
w ostatnio otrzymanej decyzji ustalającej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Od tej wartości dokonywane są odpisy umorzeniowe odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny. Przeszacowanie środków trwałych dokonywane jest tylko, gdy zobowiązują do tego przepisy ogólnopolskie. Środki trwałe są amortyzowane liniowo za pomocą stawek przewidzianych
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych lub stawek indywidualnych zatwierdzonych przez Zarząd Spółki. Stawki indywidualne są stosowane incydentalnie - konieczność uwzględnienia w księgach przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Środki trwałe
o niskiej jednostkowej wartości początkowej odnoszone są jednorazowo w koszty.
2. Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe obejmują wyłącznie udziały i akcje, które są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
3. Zapasy
Zapasy na dzień bilansowy wycenia się według cen zakupu, a wykonane we własnym zakresie wycenia się po koszcie wytworzenia. Wycenę stanu zapasów aktualizuje się na dzień bilansowy według cen nie wyższych niż ceny sprzedaży netto.
4. Należności krótko i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie
od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Odpisy aktualizacyjne tworzy się
w oparciu o szczegółową analizę stopnia prawdopodobieństwa zapłaty każdej należności wątpliwej.
5. Zobowiązania
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
6. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane
są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
7. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie - wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
8. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne,
że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

C. pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.). Spółka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego stosuje przepisy zawarte w art. 46 ust. 5 pkt 1, art. 47 ust. 4 pkt 1, art. 48 ust. 1, art. 48a ust. 1 pkt 1, art. 48b ust. 1 pkt 1. Spółka nie korzysta z możliwości stosowania uproszczeń wynikających z art. 37 ust. 1. Spółka kierując się zasadami istotności i ostrożności bilansowej tworzy rezerwy na odroczony podatek dochodowy oraz aktywa z tego tytułu. Rezerwę i aktywa tworzy się jednorazowo na koniec roku obrotowego.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy za rok bieżący ustalony jest na koncie 860 w drodze zaksięgowania na nim w końcu roku obrotowego osiągniętych przychodów i kosztów. Saldo Wn konta 860 oznacza stratę netto a saldo Ma -oznacza zysk netto za okres sprawozdawczy. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień bilansowy, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości zgodnie z załącznikiem nr 1 do UoR.
Elementy składowe sprawozdania obejmują:
• bilans,
• rachunek zysków i strat sporządzony metodą porównawczą,
• rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
• zestawienie zmian w kapitale własnym,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe19 427 656,1319 746 210,98
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe19 263 591,1319 513 360,98
1Środki trwałe19 209 854,4719 348 775,29
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)112 138,07140 570,95
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej15 826 079,9515 477 667,00
c) urządzenia techniczne i maszyny3 172 692,473 595 031,45
d) środki transportu2 845,69
e) inne środki trwałe98 943,98132 660,20
2Środki trwałe w budowie6 736,66117 585,69
3Zaliczki na środki trwałe w budowie47 000,0047 000,00
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe9 500,009 500,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe9 500,009 500,00
a) w jednostkach powiązanych5 000,005 000,00
– udziały lub akcje5 000,005 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale4 500,004 500,00
– udziały lub akcje4 500,004 500,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe154 565,00223 350,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego75 293,00137 472,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe79 272,0085 878,00
BAktywa obrotowe1 619 152,263 120 441,72
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe212 597,84673 101,00
1Należności od jednostek powiązanych20 741,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 741,40
– do 12 miesięcy20 741,40
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek191 856,44673 101,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:156 145,46627 843,69
– do 12 miesięcy156 145,46627 843,69
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych34 572,0228 557,31
c) inne1 138,9616 700,00
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 397 013,042 436 690,89
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 397 013,042 436 690,89
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach597 559,82998 859,69
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe597 559,82998 859,69
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne799 453,221 437 831,20
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach799 453,221 437 831,20
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 541,3810 649,83
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem21 046 808,3922 866 652,70
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny8 623 271,0710 420 720,60
IKapitał (fundusz) podstawowy1 470 785,001 470 785,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 429 974,131 429 974,13
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:85 298,65113 731,53
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:9 578 555,089 578 555,08
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 172 325,14-2 458 360,04
VIZysk (strata) netto-1 769 016,65286 034,90
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 423 537,3212 445 932,10
IRezerwy na zobowiązania209 683,37613 316,37
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego116 817,00265 879,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne92 866,3792 866,37
– długoterminowa
– krótkoterminowa92 866,3792 866,37
3Pozostałe rezerwy254 571,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe254 571,00
IIZobowiązania długoterminowe10 220 185,9610 411 555,21
1Wobec jednostek powiązanych3 946,683 946,68
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek10 216 239,2810 407 608,53
a) kredyty i pożyczki9 633 328,0010 300 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne582 911,28107 608,53
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 993 667,991 421 060,52
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych43 903,15393 961,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:43 903,15393 961,36
– do 12 miesięcy43 903,1524 576,47
– powyżej 12 miesięcy369 384,89
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 949 764,841 027 099,16
a) kredyty i pożyczki666 672,00641 694,58
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:764 575,58186 594,50
– do 12 miesięcy376 980,27181 056,40
– powyżej 12 miesięcy387 595,315 538,10
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych96 738,3171 011,72
h) z tytułu wynagrodzeń195 614,7559 857,81
i) inne226 164,2067 940,55
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem21 046 808,3922 866 652,70
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 465 887,552 691 623,75
– od jednostek powiązanych132 605,69113 407,40
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów2 465 487,552 657 815,04
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)30 955,46
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów400,002 853,25
BKoszty działalności operacyjnej3 701 182,653 710 546,01
IAmortyzacja1 022 248,691 012 917,56
IIZużycie materiałów i energii326 143,40365 816,84
IIIUsługi obce1 196 103,491 136 571,21
IVPodatki i opłaty, w tym:174 553,78217 226,62
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia847 805,80800 714,32
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:103 874,47120 647,89
– emerytalne41 282,0550 452,32
VIIPozostałe koszty rodzajowe30 453,0256 651,57
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 235 295,10-1 018 922,26
DPozostałe przychody operacyjne303 578,141 883 423,17
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych15 691,061 863 130,41
IIDotacje7 984,13
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne279 902,9520 292,76
EPozostałe koszty operacyjne248 803,6998 178,85
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych230 464,03
IIIInne koszty operacyjne18 339,6698 178,85
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 180 520,65766 322,06
GPrzychody finansowe16 415,4839 804,91
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:16 415,484 369,11
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych35 208,21
VInne227,59
HKoszty finansowe644 340,48556 225,07
IOdsetki, w tym:363 997,59377 082,71
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:34 135,68
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych67 085,59
IVInne179 121,62179 142,36
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-1 808 445,65249 901,90
JPodatek dochodowy-39 429,00-36 133,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-1 769 016,65286 034,90
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)10 420 720,6010 177 477,09– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 420 720,6010 177 477,091Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 470 785,001 470 785,001Zmiany kapitału (funduszu) podstawowegoa) zwiększenie (z tytułu)– wydania udziałów (emisji akcji)b) zmniejszenie (z tytułu)– umorzenia udziałów (akcji)2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 470 785,001 470 785,002Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 429 974,131 365 362,851Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego64 611,28a) zwiększenie (z tytułu)64 611,28– emisji akcji powyżej wartości nominalnej– podziału zysku (ustawowo)– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)4.- kapitały z aktualizacji sprzedanych środków trwałych (PUWG)64 611,28b) zmniejszenie (z tytułu)– pokrycia straty2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 429 974,131 429 974,133Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości113 731,53221 104,201Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-28 432,88-107 372,67a) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)28 432,88107 372,67– zbycia środków trwałych64 611,282.- umorzenia28 432,8842 761,392Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu85 298,65113 731,534Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu9 578 555,089 578 555,081Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowycha) zwiększenie (z tytułu)b) zmniejszenie (z tytułu)2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu9 578 555,089 578 555,085Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 458 360,04-660 500,591Zysk z lat ubiegłych na początek okresu286 034,90– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach286 034,90a) zwiększenie (z tytułu)– podziału zysku z lat ubiegłychb) zmniejszenie (z tytułu)286 034,903Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu4Strata z lat ubiegłych na początek okresu660 500,59– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości– korekty błędów5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 458 360,04660 500,59a) zwiększenie (z tytułu)1 797 859,45– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia1 797 859,45b) zmniejszenie (z tytułu)286 034,906Strata z lat ubiegłych na koniec okresu2 172 325,142 458 360,047Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 172 325,14-2 458 360,046Wynik netto-1 769 016,65286 034,90Azysk netto286 034,90Bstrata netto1 769 016,65Codpisy z zysku IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)8 623 271,0710 420 720,60 IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)8 623 271,0710 420 720,60
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto-1 769 016,65286 034,90
IIKorekty razem2 303 041,04-854 962,46
1Amortyzacja1 022 248,691 012 917,56
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)218 065,69569 667,08
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej85 530,21-1 898 338,62
5Zmiana stanu rezerw-403 633,00-22 608,20
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności460 503,16-187 465,51
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów375 130,09-286 427,48
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych69 893,45-42 707,29
10Inne korekty475 302,75
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)534 024,39-568 927,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy525 769,662 892 456,69
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych225 691,062 892 456,69
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:300 078,60
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach300 078,60
– zbycie aktywów finansowych300 078,60
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki701 000,381 192 986,83
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych701 000,381 192 986,83
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-175 230,721 699 469,86
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki997 171,651 252 759,68
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek600 000,00600 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki397 171,65372 999,47
9Inne wydatki finansowe279 760,21
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-997 171,65-1 252 759,68
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-638 377,98-122 217,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-638 377,98-122 217,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 437 831,201 560 048,58
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:799 453,221 437 831,20
– o ograniczonej możliwości dysponowania350 697,18272 000,00
Informacje uzupełniające do bilansu
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-1 808 445,65249 901,90
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:254 575,58254 575,5834 459,20
Rozwiazane rezerwy254 571,00254 571,00art 12 ust 1 pkt 5 lit a34 459,20
pozostałe 4,584,58
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:245 440,96
Aktualizacja wartosci Certyfikatow Inwestycyjnychart 16 ust 1 pkt 26 lit a245 440,96
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 549,496 549,4914 919,06
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:682 615,0667 085,59615 529,47349 094,89
Odpis aktualizujacy wartosc naleznosci187 369,42187 369,42art 16 ust 1 pkt 26 lit a
Nalicona a niezaplacona prowizja od poreczenia172 499,96172 499,96art 16 ust 1 pkt 1143 479,44
Roznica w amortyzacji bilansowej i podatkowej5 323,205 323,20art 16h ust 1 pkt 162 147,95
Niewyplacone wynagrodzenia i inne swiadczenia230 659,31230 659,31art 16 ust 1 pkt 57
Nieoplacone skladki ZUS od niewyplaconych wynagrodzen19 677,5819 677,58art 16 ust 1 pkt 57 lit a
Aktualizcja wartoci Certyfikatow Inwestycyjnych67 085,5967 085,59art 16 ust 1 pkt 26 lit a210 232,75
Naliczone a niezaplacone odsetki od kredytu inwestycyjnegoart 16 ust 1 pkt 1133 234,75
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:66 478,0066 487,00462 943,29
Wynik podatkowy na sprzedazy Certyfikatow Inwestycyjnych66 478,0066 478,00art 16 ust 1 pkt 8
Prowizja od poreczenia kredytu naliczona w 2016 a zaplacona w 2017art 16 ust 1 pkt 11170 649,69
Roznica w amortyzacji bilansowej i podatkwej sprzedanego PUWGart 16 ust 1 pkt 1 lit a251 147,88
Odsetki naliczone w 2016 roku a zaplacone w 2017 rokuart 16 ust 1 pkt 1129 151,51
pozostałe 11 994,21
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-1 440 335,00-128 928,00
K. Podatek dochodowy-39 429,00-36 133,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe_informacje _i_objasnienia_2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki