Szczegóły spółki

Nazwa KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7990003922
REGON 670963389
KRS 0000061339
Adres ul. Przemysłowa 56, 26-400 Skrzyńsko
Telefon 0486752031
Faks 0486752031
E-mail sekretariat@klinkierprzysucha.pl
WWW www.klinkierprzysucha.pl
PKD
 • 2331Z — produkcja ceramicznych kafli i płytek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.37
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.71 0.59
Płynność bieżąca (CR) 3.61 4.31
Płynność szybka (QR) 0.7 0.71
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.71 0.59
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 11.47% 8.26%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.76% 3.28%
Rentowność aktywów (ROA) 2.79% 2.07%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-16 115/2020 528 311569
Poz. 311569. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/204533/20/858]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311569. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/204533/20/858]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 528 311570
Poz. 311570. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/204533/20/259]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311570. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/204533/20/259]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 528 311571
Poz. 311571. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/204533/20/660]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311571. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/204533/20/660]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-16 115/2020 528 311572
Poz. 311572. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/204534/20/372]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 311572. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/204534/20/372]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-04-30 84/2020 12 19872
Poz. 19872. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA
w Skrzyńsku. KRS 0000061339. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19 listopada 2001 r.
[BMSiG-19446/2020]

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha
Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysło-
wej 56, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
29 maja 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko,
ul. Przemysłowa 56).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku
w dniu 29.05.2020 r.:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finan-
  sowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz propozycji
  podziału zysku za 2019 r.
 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej
  działalności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz
  ustnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
  i wniosku Zarządu co do podziału zysku.
 8. Podjęcia uchwał w sprawach:
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
    (uchwała nr 1),
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (uchwała nr 2),   - podziału zysku za 2019 r. (uchwała nr 3),
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
    Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2019 r.
    do 31.12.2019 r. (uchwała nr 4),
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonywania obowiązków w 2019 r. (uchwała nr 5),
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonywania obowiązków w 2019 r. (uchwała nr 6, 7 i 8),
   - wyboru wykonawcy usługi prowadzenia rejestru akcjo-
    nariuszy (uchwała nr 9).
 9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane
z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzi-
bie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek han-
dlowych.
Poz. 19872. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA
w Skrzyńsku. KRS 0000061339. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19 listopada 2001 r.
[BMSiG-19446/2020]

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha
Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysło-
wej 56, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
29 maja 2020 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko,
ul. Przemysłowa 56).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku
w dniu 29.05.2020 r.:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finan-
  sowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz propozycji
  podziału zysku za 2019 r.
 7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej
  działalności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz
  ustnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
  i wniosku Zarządu co do podziału zysku.
 8. Podjęcia uchwał w sprawach:
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
    (uchwała nr 1),
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
    za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. (uchwała nr 2),   - podziału zysku za 2019 r. (uchwała nr 3),
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
    Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2019 r.
    do 31.12.2019 r. (uchwała nr 4),
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonywania obowiązków w 2019 r. (uchwała nr 5),
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonywania obowiązków w 2019 r. (uchwała nr 6, 7 i 8),
   - wyboru wykonawcy usługi prowadzenia rejestru akcjo-
    nariuszy (uchwała nr 9).
 9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane
z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzi-
bie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek han-
dlowych.
2019-07-04 128/2019 1062 549920
Poz. 549920. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/133513/19/784]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549920. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/133513/19/784]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1062 549921
Poz. 549921. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/133513/19/185]
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549921. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/133513/19/185]
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1062 549922
Poz. 549922. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/133513/19/586]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549922. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/133513/19/586]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1062 549923
Poz. 549923. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/133513/19/987]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549923. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/133513/19/987]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-16 75/2019 18 20048
Poz. 20048. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA
w Skrzyńsku. KRS 0000061339. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19 listopada 2001 r.
[BMSiG-19720/2019]

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha
Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysło-
wej 56, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
18 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko,
ul. Przemysłowa 56).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku
w dniu 18.06.2019 r.:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania
    finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz
    propozycji podziału zysku za 2018 r.
  7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej
    działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
    oraz ustnego sprawozdania z wyników oceny spra-
    wozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
    finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku.
  8. Podjęcia uchwał w sprawach:
     - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do
      31.12. 2018 r. (uchwała nr 1),
     - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
      sowego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
      (uchwała nr 2),
     - podziału zysku za 2018 r. (uchwała nr 3),
     - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
      Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2018 r.
      do 31.12.2018 r. (uchwała nr 4),
     - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
      z wykonywania obowiązków w 2018 r. (uchwała nr 5),
     - udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      z wykonywania obowiązków w 2018 r. (uchwała
      nr 6, 7 i 8),
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane
z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzi-
bie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek han-
dlowych.
Poz. 20048. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA
w Skrzyńsku. KRS 0000061339. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19 listopada 2001 r.
[BMSiG-19720/2019]

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier Przysucha
Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy ul. Przemysło-
wej 56, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
18 czerwca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko,
ul. Przemysłowa 56).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku
w dniu 18.06.2019 r.:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania
    finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalno-
    ści Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz
    propozycji podziału zysku za 2018 r.
  7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej
    działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
    oraz ustnego sprawozdania z wyników oceny spra-
    wozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
    finansowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku.
  8. Podjęcia uchwał w sprawach:
     - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
      z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do
      31.12. 2018 r. (uchwała nr 1),
     - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan-
      sowego za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
      (uchwała nr 2),
     - podziału zysku za 2018 r. (uchwała nr 3),
     - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
      Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2018 r.
      do 31.12.2018 r. (uchwała nr 4),
     - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
      z wykonywania obowiązków w 2018 r. (uchwała nr 5),
     - udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      z wykonywania obowiązków w 2018 r. (uchwała
      nr 6, 7 i 8),
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane
z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzi-
bie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek han-
dlowych.
2018-07-30 146/2018 256 302133
Poz. 302133. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/150137/18/1]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302133. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/150137/18/1]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 256 302134
Poz. 302134. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/150138/18/402]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302134. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/150138/18/402]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 257 302135
Poz. 302135. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/150139/18/803]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302135. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/150139/18/803]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-30 146/2018 257 302136
Poz. 302136. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/150140/18/515]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 302136. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000061339. SYSTEM, wpis do
rejestru: 19.11.2001.
[RDF/150140/18/515]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-07 87/2018 16 18856
Poz. 18856. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA
w Skrzyńsku. KRS 0000061339. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19 listopada 2001 r.
[BMSiG-18135/2018]

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier
Przysucha Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy
ul. Przemysłowej 56, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061339,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
5 czerwca 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko,
ul. Przemysłowa 56).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku
w dniu 5 czerwca 2018 r.:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finan-
   sowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz propozycji
   podziału zysku za 2017 r.
  7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej
   działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
   oraz ustnego sprawozdania z wyników oceny sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finan-
   sowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku.
  8. Podjęcia uchwał w sprawach:
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r. do
    31.12. 2017 r. (uchwała nr 1),
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
    wego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (uchwała
    nr 2),
   - podziału zysku za 2017 r. (uchwała nr 3),
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
    Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do
    31.12.2017 r. (uchwała nr 4),
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonywania obowiązków w 2017 r. (uchwała nr 5),
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonywania obowiązków w 2017 r. (uchwała nr 6,
    7 i 8),
   - przyjęcia ujednoliconego Statutu Spółki (umowy
    Spółki - uchwała 9).
  9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane
z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzi-
bie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek hand-
lowych.
Poz. 18856. KLINKIER PRZYSUCHA SPÓŁKA AKCYJNA
w Skrzyńsku. KRS 0000061339. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19 listopada 2001 r.
[BMSiG-18135/2018]

Działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, a także § 10 ust. 2 Statutu Spółki Klinkier
Przysucha Spółka Akcyjna z siedzibą w Skrzyńsku przy
ul. Przemysłowej 56, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061339,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
5 czerwca 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki (Skrzyńsko,
ul. Przemysłowa 56).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku
w dniu 5 czerwca 2018 r.:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedłożenie przez Zarząd rocznego sprawozdania finan-
   sowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz propozycji
   podziału zysku za 2017 r.
  7. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej
   działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
   oraz ustnego sprawozdania z wyników oceny sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finan-
   sowego i wniosku Zarządu co do podziału zysku.
  8. Podjęcia uchwał w sprawach:
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki za okres od 1.01.2017 r. do
    31.12. 2017 r. (uchwała nr 1),
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
    wego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (uchwała
    nr 2),
   - podziału zysku za 2017 r. (uchwała nr 3),
   - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
    Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do
    31.12.2017 r. (uchwała nr 4),
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
    z wykonywania obowiązków w 2017 r. (uchwała nr 5),
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonywania obowiązków w 2017 r. (uchwała nr 6,
    7 i 8),
   - przyjęcia ujednoliconego Statutu Spółki (umowy
    Spółki - uchwała 9).
  9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwy-
czajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dokumenty związane
z porządkiem obrad będą udostępnione do wglądu w siedzi-
bie Spółki w terminach określonych w Kodeksie spółek hand-
lowych.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki