Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-26
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyTargi Lublin S.A.
Siedziba
Województwolubelskie
Powiatlubelski
GminaLublin
MiejscowośćLublin
Adres
Kod krajuPL
Województwolubelskie
Powiatlubelski
GminaLublin
Ulicaul. Dworcowa
Nr domu11
MiejscowośćLublin
Kod pocztowy20-406
PocztaLublin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD8230Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
9001Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
9002Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
9329Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000061116

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

2. Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.4 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Oprogramowanie 20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.5 Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 tys. zł, stanowiące wyposażenie Spółki użytkowane przez okres ponad roku, ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo. Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 1,5-3%
Urządzenia techniczne i maszyny 10-30%
Środki transportu 20%
Inne środki trwałe 10-20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.6 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
2.7 Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość
zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
2.8 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.9 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. W rozliczeniach międzyokresowych ujmowane są mi.in ubezpieczenia majątkowe, prenumeraty, abonamenty.
2.10 Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
2.11 Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym
2.12 Różnice kursowe
Spółka nie wykazuje w bilansie i rachunku zysków i strat pozycji wyrażonych w walutach obcych.
2.13 Instrumenty finansowe
2.13.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania
, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
2.13.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
2.13.3 Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.13.4 Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.14 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

2.15 Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Przychody z wykonania usług o okresie realizacji do 6 miesięcy ujmowane są w momencie wykonania usługi.
2.16 Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2.17 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

2.2 Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe60 284 529,5261 263 939,16
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
Pozycja Uszczegolawiajaca
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe60 284 529,5261 263 939,16
1Środki trwałe60 284 529,5261 263 939,16
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)21 860 619,4521 860 619,45
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej38 351 109,1739 391 896,93
c) urządzenia techniczne i maszyny13 521,90415,80
d) środki transportu
e) inne środki trwałe59 279,0011 006,98
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe369 536,99259 818,55
IZapasy21 716,4725 376,48
1Materiały21 716,4725 376,48
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe302 964,33197 990,78
1Należności od jednostek powiązanych66 420,002 375,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:66 420,002 375,13
– do 12 miesięcy66 420,002 375,13
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek236 544,33195 615,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:198 081,15123 042,74
– do 12 miesięcy198 081,15123 042,74
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych38 165,6572 572,91
c) inne297,53
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe9 852,845 766,48
1Krótkoterminowe aktywa finansowe9 852,845 766,48
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 852,845 766,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach9 852,845 766,48
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe35 003,3530 684,81
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem60 654 066,5161 523 757,71
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny40 840 682,3841 253 520,73
IKapitał (fundusz) podstawowy49 467 000,0049 067 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-7 813 479,27-6 624 232,64
VIZysk (strata) netto-812 838,35-1 189 246,63
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 813 384,1320 270 236,98
IRezerwy na zobowiązania
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 033 000,001 445 800,00
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 033 000,001 445 800,00
a) kredyty i pożyczki1 033 000,001 445 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe3 117 270,812 907 940,87
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych942 767,88749 543,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:942 767,88749 543,09
– do 12 miesięcy942 767,88749 543,09
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek2 174 502,932 158 397,78
a) kredyty i pożyczki956 528,28909 916,03
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:626 045,79677 370,13
– do 12 miesięcy626 045,79677 370,13
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych558 178,01517 950,02
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne33 750,8553 161,60
4Fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe15 663 113,3215 916 496,11
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe15 663 113,3215 916 496,11
– długoterminowe15 080 770,3715 451 486,88
– krótkoterminowe582 342,95465 009,23
Pasywa razem60 654 066,5161 523 757,71
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:6 047 353,485 730 600,82
– od jednostek powiązanych351 176,60589 063,17
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 029 842,305 693 559,39
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów17 511,1837 041,43
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:-2 424 922,53-2 559 417,17
– jednostkom powiązanym-254 240,33-319 729,07
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów-2 418 050,97-2 533 983,26
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów-6 871,56-25 433,91
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)3 622 430,953 171 183,65
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu-4 649 430,17-4 707 033,55
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-1 026 999,22-1 535 849,90
GPozostałe przychody operacyjne378 540,65501 070,53
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 056,42243,90
IIDotacje370 716,51403 613,69
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne5 767,7297 212,94
HPozostałe koszty operacyjne-31 296,84-27 137,68
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-1 295,50
IIIInne koszty operacyjne-31 296,84-25 842,18
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-679 755,41-1 061 917,05
JPrzychody finansowe934,781 273,61
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:934,781 217,05
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne56,56
KKoszty finansowe-134 017,72-128 603,19
IOdsetki, w tym:-120 870,09-115 434,09
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-13 147,63-13 169,10
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-812 838,35-1 189 246,63
MPodatek dochodowy
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-812 838,35-1 189 246,63
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)41 253 520,7342 442 767,36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach41 253 520,7342 442 767,36
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu49 067 000,0049 067 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego400 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)400 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)400 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu49 467 000,0049 067 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6 624 232,64-4 890 976,93
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-6 624 232,64-4 890 976,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-6 624 232,64-4 890 976,93
a) zwiększenie (z tytułu)-1 189 246,63-1 733 255,71
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-1 189 246,63-1 733 255,71
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-7 813 479,27-6 624 232,64
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-7 813 479,27-6 624 232,64
6Wynik netto-812 838,35-1 189 246,63
Azysk netto
Bstrata netto-812 838,35-1 189 246,63
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)40 840 682,3841 253 520,73
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)40 840 682,3841 253 520,73
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej188 922,40487 781,54
IZysk (strata) netto-812 838,35-1 189 246,63
IIKorekty razem1 001 760,751 677 028,17
1Amortyzacja1 079 244,261 125 794,93
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)120 870,09115 434,09
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 056,42-243,90
5Zmiana stanu rezerw
6Zmiana stanu zapasów3 660,01-2 722,28
7Zmiana stanu należności-104 973,5529 704,01
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów162 717,69833 167,62
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-257 701,33-423 133,15
10Inne korekty-973,15
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)188 922,40487 781,54
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-97 778,20-10 450,42
IWpływy2 056,421 217,05
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 056,421 217,05
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-99 834,62-11 667,47
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-99 834,62-11 667,47
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-97 778,20-10 450,42
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-87 057,84-478 463,21
IWpływy446 612,2549 770,88
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału400 000,00
2Kredyty i pożyczki46 612,2549 770,88
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki-533 670,09-528 234,09
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-412 800,00-412 800,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki-120 870,09-115 434,09
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-87 057,84-478 463,21
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)4 086,36-1 132,09
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:4 086,36-1 132,09
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu5 766,486 898,57
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:9 852,845 766,48
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-812 838,35-1 189 246,63
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:370 716,51370 716,51406 537,91
Rozliczenie dotacji370 716,51370 716,51art 17 ust 1 pkt 21 lit …403 613,69
Rozwiązanie odpisów aktualizującychart 12 ust 1 pkt 4d lit …2 924,22
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:456 114,14456 114,14448 644,36
Amortyzacja NKUP (środki trwałe zakupione z dotacji)370 716,50370 716,50art 16 ust 1 pkt 48 lit …403 613,69
Koszty reprezentacji761,39761,39art 16 ust 1 pkt 28 lit …1 726,38
Składki członkowskie ponad limit7 375,007 375,00art 16 ust 1 pkt 37 lit c5 075,00
Utworzone odpisy aktualizujące należności23 930,1723 930,17art 16 ust 1 pkt 26a lit …1 295,50
Odsetki budżetowe27 810,6127 810,61art 16 ust 1 pkt 21 lit …19 598,00
PCC od podwyższenia kapitału3 982,003 982,00art 15 ust 1 pkt … lit …
Koszty operacyjne z wyceny kredytu13 139,6813 139,68art 15a ust … pkt … lit …13 169,10
pozostałe 8 398,798 398,794 166,69
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:92,7192,71174,60
Naliczone odsetki od zobowiązań92,7192,71art 16 ust 1 pkt 11 lit …174,60
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:174,60174,60
Zapłacone odsetki z 2017 r.174,60174,60art 16 ust 1 pkt 11 lit …
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-727 523,00-1 146 966,00
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZalacznikZNotami

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki