Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwowielkopolskie
Powiatm. Poznań
GminaPoznań-Grunwald
MiejscowośćPoznań
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
Powiatm. Poznań
GminaPoznań-Grunwald
UlicaWieruszowska
Nr domu12/16
MiejscowośćPoznań
Kod pocztowy60-166
PocztaPoznań
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4321Z - wykonywanie instalacji elektrycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000060700

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne.
Wartości niematerialne i prawne, zaliczane do aktywów trwałych, są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.
Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:
• licencje (sublicencje): SAP i Microsoft Office – 20 %,
• licencje (sublicencje) inne niż SAP i Microsoft Office, programy komputerowe oraz prawa autorskie – 30%,
• poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych – 20%,
• znaki towarowe – 20%,
• pozostałe wartości niematerialne i prawne – 20%.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnej i prawnej do używania.
Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji jeżeli ich początkowa wartość jednostkowa przekracza kwotę 3.500,00 zł. Licencje na korzystanie z oprogramowania Microsoft Office podlegają ewidencji bez względu na wartość początkową.
2. Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Środki trwałe, inne niż grunty, wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Grunty wyceniane są według cen nabycia (bez pomniejszenia o odpisy umorzeniowe).
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie
(przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.
Spółka stosuje liniową metodę amortyzacji; stopy amortyzacji w poszczególnych grupach kształtują się jak niżej:
• prawo wieczystego użytkowania gruntów – 99 lat,
• budynki i budowle – 2,5%,
• maszyny i urządzenia - 7%-20%,
• komputery - 30%,
• środki transportu - 14%-20%,
• pozostałe środki trwałe - 10%-20%,
• inwestycje w obcych środkach trwałych - 10%.

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500,00 złotych (za wyjątkiem komputerów) umarzane są jednorazowo w momencie

oddania do użytkowania.
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji.
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.
3. Środki trwałe w budowie
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności
wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.
4. Inwestycje długoterminowe
W ramach długoterminowych inwestycji na dzień bilansowy Spółka wykazuje tylko udziały w spółkach w całości zależnych od Elektromontażu Poznań.
5. Zapasy
Zapasy są wyceniane według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów uznanych za przestarzałe lub trudno zbywalne. Utworzone odpisy aktualizujące pomniejszają wartość zapasów wykazywaną w bilansie.
Koszt wytworzenia produktu obejmuje:
• koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, robocizny bezpośredniej oraz kosztów wydziałowych przypadających na konkretny
produkt,
• uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu, do których zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
6. Należności
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności z tytułu zatrzymanych kaucji o terminie płatności powyżej jednego roku wykazywane są po
zdyskontowaniu ich do wartości bieżącej na dzień bilansowy.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Decyzje o wysokości odpisów aktualizujących wartość poszczególnych należności podejmowane są indywidualnie, każdorazowo po dokładnej analizie całej sytuacji ekonomicznej dłużnika i okoliczności, na skutek, których należności te stały się przeterminowane.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich
wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji.
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.
7. Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane są według ceny (wartości) rynkowej, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

8. Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, również w przypadku operacji sprzedaży
walut oraz operacji zapłaty należności oraz dla pozostałych operacji stosuje się kurs średni ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstałe z przeliczenia na koniec roku obrotowego środków pieniężnych w walutach obcych na złote polskie zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
9. Instrumenty finansowe i instrumenty pochodne
Spółka klasyfikuje aktywa finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
b) pożyczki udzielone i należności własne,
c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu na dzień bilansowy wycenia się w wartości godziwej. Na dzień bilansowy
pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu - wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności na dzień bilansowy wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, o ile nie nastąpiła trwała utrata ich wartości.
W stosunku do długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w Spółce stosuje się następujące zasady wyceny bilansowej:
1) Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, dla których jest ustalony termin wymagalności - na
dzień bilansowy wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
2) Długoterminowe aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - na dzień bilansowy wycenia się w cenie nabycia.
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży na dzień bilansowy wyceniane są w Spółce w następujący sposób:
1) Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, dla których jest ustalony termin wymagalności – na dzień bilansowy wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy
procentowej lub w niższej od niej wartości rynkowej (godziwej),
2) Krótkoterminowe aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - na dzień bilansowy wycenia się w wartości rynkowej (godziwej).
Skutki przeceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmowane są w bieżącym wyniku finansowym.
Zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.

10. Kapitał własny
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał akcyjny wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał akcyjny w kwocie 18.387.880,00 złotych tworzyło 5.408.200 akcji o wartości nominalnej 3,40 złotych każda.
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.
11. Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej i w wiarygodny sposób oszacowanej wartości.
Spółka tworzy następujące rezerwy:
• na odprawy emerytalne,
• na naprawy gwarancyjne,
• na odroczony podatek dochodowy.
12. Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.
Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, oraz dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

13. Zobowiązania warunkowe – pozabilansowe
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
14. Fundusze specjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

15. Rozliczenia międzyokresowe
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
• z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

16. Wycena kontraktów budowlanych
Spółka realizuje kontrakty budowlane, których okres realizacji jest dłuższy aniżeli 6 miesięcy. Przychody z realizacji tych usług, wykonywanych w istotnym stopniu, ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, liczonych udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych planowanych kosztach wykonania usługi. W przypadku straty na kontrakcie Spółka tworzy rezerwę na pozostałą do

poniesienia stratę.

17. Opodatkowanie
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do tych różnic przejściowych występujących na dzień
bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym, których rozliczenie w okresach następnych uważa się za możliwe.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w

przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

18. Przychody, koszty i wynik finansowy

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia
wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
• wynik operacji finansowych,
• obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

19. Różnice kursowe

Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

20. Dywidendy

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

21. Istotne szacunki

Kierownictwo jednostki, tj. Zarząd Spółki, dokonuje szacunków zawartych w sprawozdaniu finansowym.
Przedmiotem szacunku są:
• okresy użytkowania oraz metoda dokonywania odpisów podlegających amortyzacji: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa,
• należności, których ściągalność jest wątpliwa (wysokość odpisu aktualizującego);
• zapasy wyceniane w cenach sprzedaży netto wobec utraty przez nie przydatności gospodarczej dla jednostki (wysokość odpisu aktualizującego);
• aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tym prawdopodobieństwo realizacji aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego);
• rezerwy na zobowiązania i traktowane na równi z nimi bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, np. rezerwy na świadczenia pracownicze, rezerwy na straty z tytułu transakcji gospodarczych w toku (w tym na skutki toczącego się postępowania sądowego, z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń). Oszacowaniu może podlegać kwota, czas wykonania, stopa dyskontowa przyjęte do kalkulacji rezerwy;
• koszty wytworzenia długoterminowych, niezakończonych usług (np. określenie stopnia zaawansowania prac);
• wartość godziwa np. nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, aktywów i zobowiązań finansowych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe52 470 860,7638 738 729,90
IWartości niematerialne i prawne189 640,76153 673,90
3Inne wartości niematerialne i prawne189 640,76153 673,90
IIRzeczowe aktywa trwałe2 864 929,658 850 571,00
1Środki trwałe2 864 929,658 796 965,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)68 214,441 356 016,35
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 026 915,406 523 842,22
c) urządzenia techniczne i maszyny604 323,69702 746,46
d) środki transportu140 126,92193 419,20
e) inne środki trwałe25 349,2020 941,17
2Środki trwałe w budowie53 605,60
IVInwestycje długoterminowe44 830 625,0122 893 465,70
1Nieruchomości22 392 463,70
3Długoterminowe aktywa finansowe44 830 625,01501 002,00
a) w jednostkach powiązanych501 002,00501 002,00
– udziały lub akcje501 002,00501 002,00
c) w pozostałych jednostkach44 329 623,01
– inne papiery wartościowe44 329 623,01
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 585 665,346 841 019,30
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 305 487,996 699 234,97
2Inne rozliczenia międzyokresowe280 177,35141 784,33
BAktywa obrotowe81 291 557,3997 883 175,00
IZapasy748 846,341 004 210,59
1Materiały513 201,98184 116,46
2Półprodukty i produkty w toku224 590,12820 094,13
5Zaliczki na dostawy i usługi11 054,24
IINależności krótkoterminowe57 888 260,1130 510 986,27
1Należności od jednostek powiązanych5 470 051,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 380 051,24
– do 12 miesięcy5 367 069,19
– powyżej 12 miesięcy12 982,05
b) inne90 000,00
3Należności od pozostałych jednostek57 888 260,1125 040 935,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:51 966 901,4222 826 508,08
– do 12 miesięcy50 806 806,9722 066 185,99
– powyżej 12 miesięcy1 160 094,45760 322,09
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych5 805 427,862 132 683,72
c) inne115 930,8381 743,23
IIIInwestycje krótkoterminowe8 419 500,7157 068 635,22
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 419 500,7157 068 635,22
b) w pozostałych jednostkach73 204,23
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe73 204,23
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 346 296,4857 068 635,22
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach5 169 743,6456 998 488,10
– inne środki pieniężne3 176 552,84
– inne aktywa pieniężne70 147,12
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 234 950,239 299 342,92
Aktywa razem133 762 418,15136 621 904,90
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny25 180 316,7468 589 577,58
IKapitał (fundusz) podstawowy18 387 880,0054 082 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:564 933,96587 135,62
VZysk (strata) z lat ubiegłych3 018 933,54
VIZysk (strata) netto6 227 502,7810 901 508,42
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania108 582 101,4168 032 327,32
IRezerwy na zobowiązania4 946 022,198 581 781,68
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego406 990,283 367 671,79
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne985 178,60985 178,60
– długoterminowa879 190,50879 190,50
– krótkoterminowa105 988,10105 988,10
3Pozostałe rezerwy3 553 853,314 228 931,29
– długoterminowe3 553 853,314 228 931,29
IIZobowiązania długoterminowe20 561 516,2594 952,77
3Wobec pozostałych jednostek20 561 516,2594 952,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych20 506 793,70
c) inne zobowiązania finansowe54 722,5594 952,77
IIIZobowiązania krótkoterminowe68 652 102,1842 743 432,20
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 517 301,646 580,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 580,50
– do 12 miesięcy6 580,50
b) inne1 517 301,64
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek67 115 295,5242 725 352,03
c) inne zobowiązania finansowe41 247,2950 729,36
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:63 713 850,6939 177 635,96
– do 12 miesięcy59 793 164,6535 966 198,11
– powyżej 12 miesięcy3 920 686,043 211 437,85
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 268 912,002 046 302,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 366 320,801 023 336,31
h) z tytułu wynagrodzeń411 030,76276 380,01
i) inne313 933,98150 968,39
4Fundusze specjalne19 505,0211 499,67
IVRozliczenia międzyokresowe14 422 460,7916 612 160,67
2Inne rozliczenia międzyokresowe14 422 460,7916 612 160,67
– długoterminowe68 214,441 356 016,35
– krótkoterminowe14 354 246,3515 256 144,32
Pasywa razem133 762 418,15136 621 904,90
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:169 990 866,44153 370 298,45
– od jednostek powiązanych18 571 832,7239 013 765,03
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów170 475 041,45152 465 984,26
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-595 504,01792 648,63
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów111 329,00111 665,56
BKoszty działalności operacyjnej162 750 223,37141 970 909,58
IAmortyzacja592 698,04705 915,84
IIZużycie materiałów i energii76 258 007,6566 435 241,16
IIIUsługi obce54 854 498,0941 952 443,90
IVPodatki i opłaty, w tym:620 840,791 486 509,30
VWynagrodzenia23 991 188,0224 139 746,68
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 632 761,964 918 017,84
– emerytalne2 290 833,172 058 744,13
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 690 766,612 218 497,04
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów109 462,21114 537,82
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 240 643,0711 399 388,87
DPozostałe przychody operacyjne995 473,832 802 778,05
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 898,631 760 840,46
IIDotacje754,0616 337,55
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych18 632,12
IVInne przychody operacyjne986 821,141 006 967,92
EPozostałe koszty operacyjne923 356,45874 529,28
IIIInne koszty operacyjne923 356,45874 529,28
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 312 760,4513 327 637,64
GPrzychody finansowe1 534 242,59710 266,94
IIOdsetki, w tym:1 184 259,64710 266,94
VInne349 982,95
HKoszty finansowe449 499,10545 344,34
IOdsetki, w tym:449 499,109 223,81
– dla jednostek powiązanych32 024,56
IVInne536 120,53
IZysk (strata) brutto (F+G–H)8 397 503,9413 492 560,24
JPodatek dochodowy2 170 001,162 591 051,82
LZysk (strata) netto (I–J–K)6 227 502,7810 901 508,42
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)68 589 577,5857 688 069,16
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach68 589 577,5857 688 069,16
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu54 082 000,0054 082 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-35 694 120,00
b) zmniejszenie (z tytułu)35 694 120,00
podział Spółki EP35 694 120,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu18 387 880,0054 082 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu587 135,6210 020 348,68
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-22 201,66-9 433 213,06
a) zwiększenie (z tytułu)872 120,67587 135,62
– podziału zysku (ustawowo)872 120,67587 135,62
b) zmniejszenie (z tytułu)894 322,3310 020 348,68
– pokrycia straty10 020 348,68
wypłata dywidendy894 322,33
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu564 933,96587 135,62
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu13 920 441,96-6 414 279,52
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu13 920 441,967 339 195,31
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach13 920 441,967 339 195,31
b) zmniejszenie (z tytułu)13 920 441,964 320 261,77
podział Spółki, wypłata dywidendy, przeniesienie na kap. zapasowy13 920 441,96
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu3 018 933,54
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu13 753 474,83
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach13 753 474,83
b) zmniejszenie (z tytułu)13 753 474,83
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu3 018 933,54
6Wynik netto6 227 502,7810 901 508,42
Azysk netto6 227 502,7810 901 508,42
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)25 180 316,7468 589 577,58
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)25 180 316,7468 589 577,58
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-13 893 408,78-875 308,41
IZysk (strata) netto6 227 502,7810 901 508,42
IIKorekty razem-20 120 911,56-11 776 816,83
1Amortyzacja592 698,04705 915,84
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-253 506,56239 164,19
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)12 060 537,662 792,73
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej340 992,48-1 760 840,45
5Zmiana stanu rezerw-3 635 759,491 365 964,45
6Zmiana stanu zapasów255 364,25-210 601,97
7Zmiana stanu należności-27 377 273,848 979 036,65
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów24 400 850,41-2 560 271,95
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-4 869 953,23-18 537 976,32
10Inne korekty-21 634 861,28
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-13 893 408,78-875 308,41
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-43 647 737,641 200 445,03
IWpływy118 927,551 781 315,46
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych66 101,631 776 658,55
3Z aktywów finansowych, w tym:52 825,924 656,91
b) w pozostałych jednostkach52 825,924 656,91
– odsetki52 825,924 656,91
IIWydatki43 766 665,19580 870,43
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych310 665,19580 870,43
3Na aktywa finansowe, w tym:43 456 000,00
b) w pozostałych jednostkach43 456 000,00
– nabycie aktywów finansowych43 456 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-43 647 737,641 200 445,03
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej8 565 301,12-67 957,57
IWpływy25 667 000,00
2Kredyty i pożyczki5 565 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych20 102 000,00
IIWydatki17 101 698,8867 957,57
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli12 979 680,00
4Spłaty kredytów i pożyczek4 065 000,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego49 712,2960 507,93
8Odsetki7 306,597 449,64
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)8 565 301,12-67 957,57
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-48 975 845,30257 179,05
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-48 722 338,7418 014,85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych240 681,46-239 164,19
FŚrodki pieniężne na początek okresu57 315 729,2457 058 550,19
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 339 883,9457 315 729,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania3 176 552,84
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok8 397 503,94
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:957 987,33957 987,33
wycena lokat873 623,01873 623,01art 12 ust 4 pkt 2
wyceny - różnice kursowe84 364,3284 364,32art 15a
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 964 909,552 964 909,55
wyceny - różnice kursowe19 031,5219 031,52art 15a
wycena lokat70 147,1270 147,12art 12 ust 4 pkt 2
wycena kontraktów2 871 346,392 871 346,39art 12 ust 3a
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:673 079,84673 079,84
PFRON337 563,00337 563,00art 16 ust 1 pkt 36
Kary118 514,87118 514,87art 16 ust 1 pkt 22
Ugoda Instal, inne217 001,97217 001,97art 15 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:5 871 840,815 871 840,81
odpisy aktualizujące należności/zapasy254 751,18254 751,18art 16 ust 1 pkt 26a
wyceny - różnice kursowe441 257,12441 257,12art 15a
ZUS205 183,68205 183,68art 16 ust 1 pkt 57a
Rezerwa urlopowa66 219,5866 219,58art 16 ust 1 pkt 27
Wycena kontraktów4 904 429,254 904 429,25art 15 ust 4
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:16 074 630,9516 074 630,95
Rezerwy15 607 139,4515 607 139,45art 16 ust 1 pkt 27
Wyceny - różnice kursowe247 283,66247 283,66art 15a
ZUS138 800,94138 800,94art 16 ust 1 pkt 57a
Amortyzacja podatkowa81 406,9081 406,90art 16a-m
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym874 715,86
K. Podatek dochodowy166 196,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. - sprawozdanie finansowe na 31.12.2018

-

Załączono plik PDF

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki