Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-17
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO - WDROŻENIOWE "OLMEX" S.A.
Siedziba
Województwowarmińsko-mazurskie
PowiatOlsztyński
GminaBarczewo
MiejscowośćBarczewo
Adres
Kod krajuPL
Województwowarmińsko-mazurskie
PowiatOlsztyński
GminaBarczewo
UlicaModrzewiowa
Nr domu58
MiejscowośćWójtowo
Kod pocztowy11-010
PocztaBarczewo
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2712Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000060597

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe i WNiP
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 24 miesięcy.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Długoterminowe aktywa finansowe
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe w postaci udzielonych pożyczek wycenia się według ceny nominalnej powiększonej o nie zapłacone odsetki.
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach materiałów zużytych do produkcji
- produkcje w toku – w kosztach nabycia materiałów i usług.
Przyjęto zasadę, że wartość rozchodu towarów, materiałów ustala się w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych ich cen, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć niezależnie od daty ich zakupu.
Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
Naliczone kontrahentom odsetki za zwłokę w zapłacie w stosunku, do których nie odstąpiono od ich naliczenia księguje się w na dobro przychodów finansowych.
Należności i zobowiązania w walutach obcych w ciągu roku wykazywane są w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.
Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy środków pieniężnych wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym. Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej powiększone o wymagalne odsetki.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne
- w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania ,
- w wiarygodnie oszacowanej wysokości.
Fundusze specjalne
- w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe
- w wartości nominalnej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci kalkulacyjnej, zgodnie z zapisami w PR.
3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
4. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
5. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
6. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
7. W sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
8. Zgodnie z zapisami w Polityce Rachunkowości jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informacja o podziale Spółki w ramach ZCP

W oparciu o treść art. 529 § 1 pkt 4, art. 533 §1 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych, w wyniku uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „OLMEX” S.A., po uprzednim przeprowadzeniu procesu transformacyjnego, w dniu 1 sierpnia 2018 r. doszło do podziału spółki OLMEX S.A. poprzez przeniesienie części majątku tej dzielonej spółki na spółkę pod nazwą OLMEX Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, NIP 701-07-18-932, REGON 368415049, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696787, oraz spółkę pod nazwą OLMEX KMB Sp. z o.o., z siedzibą w Wójtowie, ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Barczewo NIP 7393904563, Regon 368562490, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700377.

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe9 175 624,269 360 061,70
IWartości niematerialne i prawne31 416,31106 543,53
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne31 416,31106 543,53
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe5 883 256,956 017 518,17
1Środki trwałe5 883 256,955 867 249,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)774 861,291 753 665,33
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej4 257 021,393 496 231,95
c) urządzenia techniczne i maszyny161 546,45102 144,82
d) środki transportu689 827,82511 607,38
e) inne środki trwałe3 600,00
2Środki trwałe w budowie150 268,69
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 236 000,003 236 000,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 236 000,003 236 000,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale136 000,00136 000,00
– udziały lub akcje136 000,00136 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach3 100 000,003 100 000,00
– udziały lub akcje3 100 000,003 100 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe24 951,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego24 951,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe34 936 891,8048 136 043,98
IZapasy19 568 754,9525 794 808,74
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku9 221 957,251 443 254,96
3Produkty gotowe160 428,20
4Towary10 212 517,7024 159 146,10
5Zaliczki na dostawy i usługi134 280,0031 979,48
IINależności krótkoterminowe13 849 641,8021 392 821,81
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek13 849 641,8021 392 821,81
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:13 430 646,0320 847 332,49
– do 12 miesięcy13 430 646,0320 847 332,49
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne418 995,77545 489,32
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe950 414,02564 660,35
1Krótkoterminowe aktywa finansowe950 414,02564 660,35
a) w jednostkach powiązanych98 119,62303 674,55
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki98 119,62303 674,55
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach306 813,09181,46
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki306 813,09181,46
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne545 481,31260 804,34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach545 481,31260 804,34
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe568 081,03383 753,08
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem44 112 516,0657 496 105,68
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny14 560 574,9116 715 899,63
IKapitał (fundusz) podstawowy3 809 260,003 809 260,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:3 694 828,236 580 157,86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:6 283 200,946 283 200,94
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-1 411 585,01
VIZysk (strata) netto773 285,741 454 865,84
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 551 941,1540 780 206,05
IRezerwy na zobowiązania1 575,005 065,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 575,005 065,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 632 873,70727 412,36
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 632 873,70727 412,36
a) kredyty i pożyczki1 221 589,06430 348,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe411 284,64297 063,53
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe27 852 950,9540 047 728,69
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek27 813 965,8639 964 789,60
a) kredyty i pożyczki10 825 414,498 572 753,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe278 543,18301 555,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:14 810 604,0325 048 953,30
– do 12 miesięcy14 810 604,0325 048 953,30
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 863 050,292 496 482,84
h) z tytułu wynagrodzeń6 968,64
i) inne29 385,233 545 044,45
4Fundusze specjalne38 985,0982 939,09
IVRozliczenia międzyokresowe64 541,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe64 541,50
– długoterminowe57 563,98
– krótkoterminowe6 977,52
Pasywa razem44 112 516,0657 496 105,68
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:45 736 837,6753 673 083,25
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów39 247 395,5242 346 635,65
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 489 442,1511 326 447,60
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:36 810 526,5544 624 689,78
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów31 579 186,1935 412 386,42
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów5 231 340,369 212 303,36
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)8 926 311,129 048 393,47
DKoszty sprzedaży4 252 691,984 251 112,05
EKoszty ogólnego zarządu3 077 536,502 819 621,12
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 596 082,641 977 660,30
GPozostałe przychody operacyjne212 127,39163 350,12
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych24 502,00
IIDotacje24 711,41
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 501,1816 956,02
IVInne przychody operacyjne184 914,80121 892,10
HPozostałe koszty operacyjne47 877,14346 215,44
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych274 932,95
IIIInne koszty operacyjne47 877,1471 282,49
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 760 332,891 794 794,98
JPrzychody finansowe9 730,47303 457,24
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:9 730,4721 559,63
– od jednostek powiązanych3 519,449 436,12
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne281 897,61
KKoszty finansowe757 783,62206 159,38
IOdsetki, w tym:383 413,42152 395,86
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne374 370,2053 763,52
LZysk (strata) brutto (I+J–K)1 012 279,741 892 092,84
MPodatek dochodowy267 435,00408 611,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)-28 441,0028 616,00
OZysk (strata) netto (L–M–N)773 285,741 454 865,84
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)16 715 899,6320 172 618,80
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach16 715 899,6320 172 618,80
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu3 809 260,003 809 260,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu3 809 260,003 809 260,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu6 580 157,866 071 413,28
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-2 885 329,63508 744,58
a) zwiększenie (z tytułu)3 543 280,83508 744,58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)43 280,83508 744,58
4. - podział zysku z lat ubiegłych3 500 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)6 428 610,46
– pokrycia straty
2. - podział spółki ZCP Projekt1 307 585,45
3. - podział spółki ZCP KMB5 121 025,01
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu3 694 828,236 580 157,86
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu6 283 200,946 283 200,94
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu6 283 200,946 283 200,94
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu43 280,834 008 744,58
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu43 280,834 008 744,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów1 411 585,01
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach43 280,832 597 159,57
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)43 280,834 008 744,58
1. - kapitał zapasowy43 280,83508 744,58
2. - dywidenda3 500 000,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-1 411 585,01
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-1 411 585,01
6Wynik netto773 285,741 454 865,84
Azysk netto773 285,741 454 865,84
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)14 560 574,9116 715 899,63
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)14 560 574,9116 715 899,63
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto773 285,741 454 865,84
IIKorekty razem-4 163 583,44-3 537 782,28
1Amortyzacja182 139,09168 994,63
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)383 413,42152 395,86
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-24 502,00
5Zmiana stanu rezerw-3 490,00847,00
6Zmiana stanu zapasów6 226 053,79-8 821 607,28
7Zmiana stanu należności7 543 180,011 355 281,61
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-14 424 426,404 695 088,23
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-144 737,45347 304,68
10Inne korekty-3 925 715,90-1 411 585,01
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-3 390 297,70-2 082 916,44
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy205 554,9327 235,76
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych27 235,76
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:205 554,93
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach205 554,93
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych205 554,93
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 691 068,1435 209,11
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 384 436,5135 209,11
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:306 631,63
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach306 631,63
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe306 631,63
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-2 485 513,21-7 973,35
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy6 543 901,305 630 967,91
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału3 500 000,00250 000,00
2Kredyty i pożyczki3 043 901,305 114 976,22
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe265 991,69
IIWydatki383 413,423 690 946,31
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3 500 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek38 550,45
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki383 413,42152 395,86
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)6 160 487,881 940 021,60
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)284 676,97-150 868,19
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:284 676,97-150 868,19
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu260 804,34411 672,53
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:545 481,31260 804,34
– o ograniczonej możliwości dysponowania7 629,167 734,09
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 012 279,742 160 584,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-5 441,73-3 997,69-3 345,81
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-6 615,32-5 441,73-172 807,02
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 920,992 920,995 124,10
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-269 654,62-269 654,62-423 690,46
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:-164 964,85-164 964,85-22 826,65
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:22 826,6522 826,65153 147,06
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-10 000,00-10 000,00-10 000,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym1 407 554,001 892 093,00
K. Podatek dochodowy267 435,00437 227,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Sprawozdanie Zarządu 2018

-

Dodatkowe informacje do sprawozdania 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki