Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7393140002
REGON 510976249
KRS 0000060597
Adres ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW www.olmex.pl
PKD
 • 2712Z — produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.71 0.67
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.44 2.03
Płynność bieżąca (CR) 1.2 1.25
Płynność szybka (QR) 0.56 0.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.44 2.03
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.71% 1.69%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.7% 5.31%
Rentowność aktywów (ROA) 2.53% 1.75%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-15 136/2020 18 34485
Poz. 34485. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-34590/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na dzień
2 września 2020 roku, na godzinę 1300, w Wójtowie przy
ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego
OLMEX S.A., numer KRS 0000060597.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania za 2019 rok z działalności
   Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finanso-
   wego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
    2019 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.,
   - podziału zysku za 2019 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykony-
    wanych przez nich obowiązków w 2019 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 r.
 7. Akceptacja przez WZA podmiotu prowadzącego rejestr
   akcjonariuszy (akceptacja umowy).
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 34485. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-34590/2020]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na dzień
2 września 2020 roku, na godzinę 1300, w Wójtowie przy
ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego
OLMEX S.A., numer KRS 0000060597.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania za 2019 rok z działalności
   Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finanso-
   wego.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za
    2019 r.,
   - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
    Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.,
   - podziału zysku za 2019 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykony-
    wanych przez nich obowiązków w 2019 r.,
   - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
    z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 r.
 7. Akceptacja przez WZA podmiotu prowadzącego rejestr
   akcjonariuszy (akceptacja umowy).
 8. Zamknięcie Zgromadzenia.
2019-05-20 96/2019 24 25685
Poz. 25685. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-25454/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień
24 czerwca 2019 roku, na godzinę 1400, w Wójtowie przy
ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego
OLMEX S.A., numer KRS 0000060597.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki
    w zakresie treści § 38 punkt 1, 2 poprzez skreślenie tego
    zapisu i wpisanie, iż Rokiem obrotowym jest rok liczony
    od 1 października do 30 września każdego roku, z tym
    że rok przejściowy będzie trwał od 1 stycznia 2020 roku
    do 30 września 2021 roku.

Dotychczasowa treść § 38 Statutu Spółki:
㤠38.
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rejestracji Spółki i koń-
  czy się 31.12.2000 roku (trzydziestego pierwszego grud-
  nia dwutysięcznego roku).
3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego
  Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie
  Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym
  roku obrotowym”.Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
㤠38
1. Rokiem obrotowym jest rok liczony od 1 października każ-
  dego roku do 30 września każdego roku.
2. Pierwszy rok obrotowy po dokonanej zmianie tzw. rok przej-
  ściowy będzie trwać od 1 stycznia 2020 roku do 30 wrze-
  śnia 2021 roku i skończy się 30 września 2021 roku.
3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego
  Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie
  Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym
  roku obrotowym.”

  6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jed-
    nolitego Statutu Spółki.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.,
     - podziału zysku za 2018 r.,
     - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wyko-
      nywanych przez nich obowiązków w 2018 r.,
     - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 r.
  9. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
  10. Wybór Rady Nadzorczej.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 25685. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-25454/2019]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień
24 czerwca 2019 roku, na godzinę 1400, w Wójtowie przy
ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego
OLMEX S.A., numer KRS 0000060597.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
    i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki
    w zakresie treści § 38 punkt 1, 2 poprzez skreślenie tego
    zapisu i wpisanie, iż Rokiem obrotowym jest rok liczony
    od 1 października do 30 września każdego roku, z tym
    że rok przejściowy będzie trwał od 1 stycznia 2020 roku
    do 30 września 2021 roku.

Dotychczasowa treść § 38 Statutu Spółki:
㤠38.
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rejestracji Spółki i koń-
  czy się 31.12.2000 roku (trzydziestego pierwszego grud-
  nia dwutysięcznego roku).
3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego
  Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie
  Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym
  roku obrotowym”.Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
㤠38
1. Rokiem obrotowym jest rok liczony od 1 października każ-
  dego roku do 30 września każdego roku.
2. Pierwszy rok obrotowy po dokonanej zmianie tzw. rok przej-
  ściowy będzie trwać od 1 stycznia 2020 roku do 30 wrze-
  śnia 2021 roku i skończy się 30 września 2021 roku.
3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego
  Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie
  Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym
  roku obrotowym.”

  6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jed-
    nolitego Statutu Spółki.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.,
     - podziału zysku za 2018 r.,
     - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wyko-
      nywanych przez nich obowiązków w 2018 r.,
     - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
      z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 r.
  9. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
  10. Wybór Rady Nadzorczej.
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.
2018-07-31 147/2018 12 33503
Poz. 33503. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-33305/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 27 sierp-
nia 2018 roku w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58 Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-
-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwał:

5.1. w sprawie uchylenia Uchwały numer 3 Zwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku,
5.2. w sprawie podziału zysku za 2016 rok,
5.3. w sprawie zmiany Statutu Spółki:
- w zakresie zmiany nazewnictwa punktu IV, gdzie wyraz Wła-
dze zastąpi się wyrazem Organy i tym samym zamianę § 12,
gdzie słowo Władze zastąpi się słowem Organami
- w zakresie zmiany § 13, gdzie dotychczasową treść tego
§ skreśla się i § 13 uzyska nowe brzmienie
- Dotychczasowa treść punktu IV Władze Spółki zostanie
zastąpiona Organy Spółki,
- Dotychczasowe słowo w § 12 Władzami zostanie zastąpione
Organami i tym samym nowe brzmienie

               § 12
Organami Spółki są:
 - Zarząd
 - Rada Nadzorcza
 - Walne Zgromadzenie
 - Dotychczasowa treść § 13 Statutu Spółki:

              㤠13
1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
  Skład Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierw-
  szego Zarządu trwa dwa lata.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek
  Wiceprezesa lub Wiceprezesów albo Członków Zarządu.

Treść § 13 Statutu Spółki po proponowanych zmianach:

              㤠13
1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
2. Kadencja zarządu trwa 5 lat. Liczbę członków zarządu okre-
  śla Rada Nadzorcza.3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek
  Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje
  Członków Zarządu.”

  6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jed-
   nolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia jest tożsama z treścią wersji elektronicznej
złożonej w Sądzie.

                       Prezes Zarządu
                   Przemysław Chojnowski
                      Członek Zarządu
                       Marek Iwanicki
Poz. 33503. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-33305/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 27 sierp-
nia 2018 roku w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58 Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-
-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwał:

5.1. w sprawie uchylenia Uchwały numer 3 Zwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku,
5.2. w sprawie podziału zysku za 2016 rok,
5.3. w sprawie zmiany Statutu Spółki:
- w zakresie zmiany nazewnictwa punktu IV, gdzie wyraz Wła-
dze zastąpi się wyrazem Organy i tym samym zamianę § 12,
gdzie słowo Władze zastąpi się słowem Organami
- w zakresie zmiany § 13, gdzie dotychczasową treść tego
§ skreśla się i § 13 uzyska nowe brzmienie
- Dotychczasowa treść punktu IV Władze Spółki zostanie
zastąpiona Organy Spółki,
- Dotychczasowe słowo w § 12 Władzami zostanie zastąpione
Organami i tym samym nowe brzmienie

               § 12
Organami Spółki są:
 - Zarząd
 - Rada Nadzorcza
 - Walne Zgromadzenie
 - Dotychczasowa treść § 13 Statutu Spółki:

              㤠13
1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
  Skład Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierw-
  szego Zarządu trwa dwa lata.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek
  Wiceprezesa lub Wiceprezesów albo Członków Zarządu.

Treść § 13 Statutu Spółki po proponowanych zmianach:

              㤠13
1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
2. Kadencja zarządu trwa 5 lat. Liczbę członków zarządu okre-
  śla Rada Nadzorcza.3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek
  Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje
  Członków Zarządu.”

  6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jed-
   nolitego Statutu Spółki.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia jest tożsama z treścią wersji elektronicznej
złożonej w Sądzie.

                       Prezes Zarządu
                   Przemysław Chojnowski
                      Członek Zarządu
                       Marek Iwanicki
2018-05-04 86/2018 16 18650
Poz. 18650. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-18159/2018]

II-gie zawiadomienie o zamiarze podziału przez wydzielenie
oraz zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia

Działając na podstawie art. 539 k.s.h., Zarząd Przedsiębior-
stwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Wój-
towie (KRS 0000060597, REGON 510976249, NIP 7393140002)
(SPÓŁKA DZIELONA), po raz drugi zawiadamia swoich Akcjo-
nariuszy o zamiarze podziału Spółki Dzielonej poprzez prze-
niesienie części swojego majątku na:
1) OLMEX KMB Sp. z o.o. z siedzibą w Wójtowie
(KRS 0000700377, REGON 368562490, NIP 7393904563)
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 1)
oraz
2) OLMEX PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:
0000696787, REGON 368415049, NIP 7010718932) (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA 2),
w zamian za udziały, jakie Spółka Przejmująca 1 oraz Spółka
Przejmująca 2 wyda Akcjonariuszom Spółki Dzielonej,
na warunkach określonych w Planie Podziału, który został
ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej po adre-
sem: http://www.olmex.pl/, nieprzerwanie od dnia 29 grud-
nia 2017 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia.
W tym celu na dzień 18 czerwca 2018 r., na godzinę 1100,
zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielo-
nej, które odbędzie się w Wójtowie pod adresem: ul. Modrze-
wiowa 58, 11-010 Wójtowo, o następującym porządku obrad:

  1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. wybór Komisji Skrutacyjnej;
  3. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
   uchwał objętych porządkiem obrad;
  5. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  6. przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów
   treści planu podziału, sprawozdania Zarządu i opinii    biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie
    aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale,
    które nastąpiły między dniem sporządzenia planu
    podziału a dniem Walnego Zgromadzenia,
   7. powzięcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia
    zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki
    OLMEX KMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    oraz OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowie-
    dzialnością,
   8. przedstawienie sprawozdania za rok obrotowy 2017
    z działalności Zarządu z działalności Spółki oraz spra-
    wozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
   9. powzięcie uchwał w sprawach:
     1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
       ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
       obrotowy 2017,
     2) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017,
     3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wyko-
       nywanych przez nich obowiązków w roku obroto-
       wym 2017,
     4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
       czej z wykonywanych przez nich obowiązków roku
       obrotowym 2017,
     5) odwołania członków Rady Nadzorczej,
     6) wybór członków Rady Nadzorczej,
     7) zmiany Statutu Spółki w zakresie treści § 5 Sta-
       tutu Spółki o nowy przedmiot działalności poprzez
       dodanie punktu 52-55,
     8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
       jednolitego Statutu Spółki;
  10. wolne wnioski, zamknięcie obrad Walnego Zgroma-
    dzenia.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

㤠5.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) jest:
 1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na
   nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z. PKD),
 2) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z PKD),
 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transforma-
   torów (27.11.Z. PKD),
 4) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
   elektrycznej (27.12.Z. PKD),
 5) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD),
 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznacze-
   nia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD),
 7) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
   do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD),
 8) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD),
 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
   i optycznych (33.13.Z PKD),
 10) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD),
 11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia (33.20.Z. PKD),
 12) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z. PKD),
 13) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z. PKD),
 14) handel energią elektryczną (35.14.Z. PKD),
 15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
   i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD),
 16) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD), 17) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.Z. PKD),
 18) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz-
   nych (38.22.Z PKD),
 19) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD),
 20) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów
   samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z. PKD),
 21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
   z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD),
 22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urzą-
   dzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD),
 23) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
   pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD),
 24) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
   (46.69.Z. PKD),
 25) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towa-
   rów (52.10.Z. PKD),
 27) hotele i podobne zakłady zakwaterowania (55.10.Z PKD),
 28) pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z PKD),
 29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
   (68.10.Z. PKD),
 30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi (68.20.Z. PKD),
 31) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD),
 32) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
   (68.32.Z PKD),
 33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
   ści gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
   two techniczne (70.12.Z. PKD),
 35) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B. PKD),
 36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta-
   łych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z. PKD),
 37) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD),
 38) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
   (74.10.Z. PKD),
 39) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
   niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z. PKD),
 40) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
   i pozyskiwania pracowników (78.90.Z PKD),
 41) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia-
   łalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
   (82.99.Z PKD),
 42) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie-
   sklasyfikowane (85.59.B PKD),
 43) realizacja projektów budowlanych związanych ze wzno-
   szeniem budynków (41.10.Z. PKD),
 44) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
   mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z. PKD),
 45) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych
   i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD),
 46) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
   i elektroenergetycznych (42.22.Z. - PKD),
 47) roboty związane z budową pozostałych obiektów inży-
   nierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
   (42.99.Z. - PKD),
 48) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. - PKD),
 49) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.- PKD),
 50) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
   (43.29.Z.- PKD),
 51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie
   indziej niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD)”Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
dodanie w § 5 Statutu Spółki po punkcie 51 nowych punktów
o numerach od 52 do 55 w brzmieniu:
„52) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami interneto-
   wymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z - PKD),
 53) Działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem
   doradztwa podatkowego (69.20.Z - PKD),
 54) Działalność usługowa związana z administracyjną
   obsługa biura (82.11.Z - PKD),
 55) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów
   i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
   prowadzenie biura. (82.19.Z - PKD).”

Akcjonariusze Spółki Dzielonej w terminie od dnia ukaza-
nia się niniejszego zawiadomienia do dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki
pod adresem: ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo, gm. Bar-
czewo, z następującymi dokumentami:
  1) planem podziału;
  2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami
   zarządów z działalności Spółki Dzielonej, Spółki Przej-
   mującej 1 i Spółki Przejmującej 2 za trzy ostatnie lata
   obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli spra-
   wozdanie z badania było sporządzane;
  3) projektem uchwały w sprawie podziału;
  4) projektem zmian umowy Spółki Przejmującej 1 oraz pro-
   jektem zmian umowy Spółki Przejmującej 2;
  5) ustaleniem wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień
   1 listopada 2017 r,;
  6) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie
   księgowym Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 oraz
   Spółki Przejmującej 2 na dzień 1 listopada 2017 r.;
  7) sprawozdaniami Zarządów Spółki Dzielonej, Spółki
   Przejmującej 1 i Spółki Przejmującej 2 sporządzonymi
   dla celów podziału;
  8) opinią biegłego rewidenta z badania planu podziału.
Poz. 18650. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-18159/2018]

II-gie zawiadomienie o zamiarze podziału przez wydzielenie
oraz zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia

Działając na podstawie art. 539 k.s.h., Zarząd Przedsiębior-
stwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Wój-
towie (KRS 0000060597, REGON 510976249, NIP 7393140002)
(SPÓŁKA DZIELONA), po raz drugi zawiadamia swoich Akcjo-
nariuszy o zamiarze podziału Spółki Dzielonej poprzez prze-
niesienie części swojego majątku na:
1) OLMEX KMB Sp. z o.o. z siedzibą w Wójtowie
(KRS 0000700377, REGON 368562490, NIP 7393904563)
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 1)
oraz
2) OLMEX PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS:
0000696787, REGON 368415049, NIP 7010718932) (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA 2),
w zamian za udziały, jakie Spółka Przejmująca 1 oraz Spółka
Przejmująca 2 wyda Akcjonariuszom Spółki Dzielonej,
na warunkach określonych w Planie Podziału, który został
ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej po adre-
sem: http://www.olmex.pl/, nieprzerwanie od dnia 29 grud-
nia 2017 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia.
W tym celu na dzień 18 czerwca 2018 r., na godzinę 1100,
zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielo-
nej, które odbędzie się w Wójtowie pod adresem: ul. Modrze-
wiowa 58, 11-010 Wójtowo, o następującym porządku obrad:

  1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. wybór Komisji Skrutacyjnej;
  3. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
   uchwał objętych porządkiem obrad;
  5. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  6. przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów
   treści planu podziału, sprawozdania Zarządu i opinii    biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie
    aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale,
    które nastąpiły między dniem sporządzenia planu
    podziału a dniem Walnego Zgromadzenia,
   7. powzięcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia
    zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki
    OLMEX KMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    oraz OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowie-
    dzialnością,
   8. przedstawienie sprawozdania za rok obrotowy 2017
    z działalności Zarządu z działalności Spółki oraz spra-
    wozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
   9. powzięcie uchwał w sprawach:
     1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
       ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
       obrotowy 2017,
     2) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017,
     3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wyko-
       nywanych przez nich obowiązków w roku obroto-
       wym 2017,
     4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
       czej z wykonywanych przez nich obowiązków roku
       obrotowym 2017,
     5) odwołania członków Rady Nadzorczej,
     6) wybór członków Rady Nadzorczej,
     7) zmiany Statutu Spółki w zakresie treści § 5 Sta-
       tutu Spółki o nowy przedmiot działalności poprzez
       dodanie punktu 52-55,
     8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
       jednolitego Statutu Spółki;
  10. wolne wnioski, zamknięcie obrad Walnego Zgroma-
    dzenia.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

㤠5.
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) jest:
 1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na
   nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z. PKD),
 2) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z PKD),
 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transforma-
   torów (27.11.Z. PKD),
 4) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
   elektrycznej (27.12.Z. PKD),
 5) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD),
 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznacze-
   nia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD),
 7) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
   do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD),
 8) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD),
 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
   i optycznych (33.13.Z PKD),
 10) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD),
 11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
   żenia (33.20.Z. PKD),
 12) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z. PKD),
 13) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z. PKD),
 14) handel energią elektryczną (35.14.Z. PKD),
 15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
   i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD),
 16) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD), 17) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.Z. PKD),
 18) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz-
   nych (38.22.Z PKD),
 19) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD),
 20) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów
   samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z. PKD),
 21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
   z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD),
 22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urzą-
   dzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD),
 23) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
   pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD),
 24) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
   (46.69.Z. PKD),
 25) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towa-
   rów (52.10.Z. PKD),
 27) hotele i podobne zakłady zakwaterowania (55.10.Z PKD),
 28) pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z PKD),
 29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
   (68.10.Z. PKD),
 30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi (68.20.Z. PKD),
 31) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD),
 32) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
   (68.32.Z PKD),
 33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
   ści gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
   two techniczne (70.12.Z. PKD),
 35) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B. PKD),
 36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta-
   łych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z. PKD),
 37) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD),
 38) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
   (74.10.Z. PKD),
 39) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
   niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z. PKD),
 40) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
   i pozyskiwania pracowników (78.90.Z PKD),
 41) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia-
   łalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
   (82.99.Z PKD),
 42) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie-
   sklasyfikowane (85.59.B PKD),
 43) realizacja projektów budowlanych związanych ze wzno-
   szeniem budynków (41.10.Z. PKD),
 44) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
   mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z. PKD),
 45) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych
   i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD),
 46) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
   i elektroenergetycznych (42.22.Z. - PKD),
 47) roboty związane z budową pozostałych obiektów inży-
   nierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
   (42.99.Z. - PKD),
 48) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. - PKD),
 49) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.- PKD),
 50) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
   (43.29.Z.- PKD),
 51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie
   indziej niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD)”Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:
dodanie w § 5 Statutu Spółki po punkcie 51 nowych punktów
o numerach od 52 do 55 w brzmieniu:
„52) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami interneto-
   wymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z - PKD),
 53) Działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem
   doradztwa podatkowego (69.20.Z - PKD),
 54) Działalność usługowa związana z administracyjną
   obsługa biura (82.11.Z - PKD),
 55) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów
   i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
   prowadzenie biura. (82.19.Z - PKD).”

Akcjonariusze Spółki Dzielonej w terminie od dnia ukaza-
nia się niniejszego zawiadomienia do dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki
pod adresem: ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo, gm. Bar-
czewo, z następującymi dokumentami:
  1) planem podziału;
  2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami
   zarządów z działalności Spółki Dzielonej, Spółki Przej-
   mującej 1 i Spółki Przejmującej 2 za trzy ostatnie lata
   obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli spra-
   wozdanie z badania było sporządzane;
  3) projektem uchwały w sprawie podziału;
  4) projektem zmian umowy Spółki Przejmującej 1 oraz pro-
   jektem zmian umowy Spółki Przejmującej 2;
  5) ustaleniem wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień
   1 listopada 2017 r,;
  6) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie
   księgowym Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 oraz
   Spółki Przejmującej 2 na dzień 1 listopada 2017 r.;
  7) sprawozdaniami Zarządów Spółki Dzielonej, Spółki
   Przejmującej 1 i Spółki Przejmującej 2 sporządzonymi
   dla celów podziału;
  8) opinią biegłego rewidenta z badania planu podziału.
2018-04-19 77/2018 15 16493
Poz. 16493. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-15787/2018]

I zawiadomienie o zamiarze podziału przez wydzielenie oraz
zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia

Działając na podstawie art. 539 k.s.h., Zarząd Przedsiębior-
stwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Wój-
towie (KRS 0000060597, REGON 510976249, NIP 7393140002)
(SPÓŁKA DZIELONA), po raz pierwszy zawiadamia swoich
Akcjonariuszy o zamiarze podziału Spółki Dzielonej, poprzez
przeniesienie części swojego majątku na:
1) OLMEX KMB Sp. z o.o. z siedzibą w Wójtowie (KRS 0000700377,
REGON 368562490, NIP 7393904563) (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 1)
oraz
2) OLMEX PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000696787, REGON 368415049, NIP 7010718932)
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 2),

w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca 1 oraz Spółka
Przejmująca 2 wyda Akcjonariuszom Spółki Dzielonej,
na warunkach określonych w Planie Podziału, który został
ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej po adre-
sem: http://www.olmex.pl/, nieprzerwanie od dnia 29 grud-
nia 2017 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia.

W tym celu na dzień 18 czerwca 2018 r., na godzinę 1100,
zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielo-
nej, które odbędzie się w Wójtowie, pod adresem: ul. Modrze-
wiowa 58, 11-010 Wójtowo, o następującym porządku obrad:

   1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
   2. wybór komisji skrutacyjnej;
   3. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
   4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
    uchwał objętych porządkiem obrad;
   5. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
   6. przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów
    treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii
    biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie
    aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale,
    które nastąpiły między dniem sporządzenia planu
    podziału a dniem Walnego Zgromadzenia;
   7. powzięcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia
    zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki
    OLMEX KMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    oraz OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowie-
    dzialnością;
   8. przedstawienie sprawozdania za rok obrotowy 2017
    z działalności Zarządu z działalności Spółki oraz spra-
    wozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
   9. powzięcie uchwał w sprawach:
     1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
       ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
       obrotowy 2017,    2) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017,
    3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wyko-
      nywanych przez nich obowiązków w roku obroto-
      wym 2017,
    4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonywanych przez nich obowiązków roku
      obrotowym 2017,
    5) odwołania członków Rady Nadzorczej,
    6) wybór członków Rady Nadzorczej,
    7) zmiany Statutu Spółki w zakresie treści § 5 Sta-
      tutu Spółki o nowy przedmiot działalności poprzez
      dodanie punktu 52-55,
    8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
      jednolitego statutu Spółki;
 10. wolne wnioski, zamknięcie obrad Walnego Zgroma-
   dzenia.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

               㤠5
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) jest:
 1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na
  nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z. PKD),
 2) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z PKD),
 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformato-
  rów (27.11.Z. PKD),
 4) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
  elektrycznej (27.12.Z. PKD),
 5) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD),
 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznacze-
  nia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD),
 7) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
  do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD),
 8) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD),
 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycz-
  nych (33.13.Z PKD),
10) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD),
11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
  żenia (33.20.Z. PKD),
12) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z. PKD),
13) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z. PKD),
14) handel energią elektryczną (35.14.Z. PKD),
15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD),
16) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD),
17) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.Z. PKD),
18) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz-
  nych (38.22.Z PKD)
19) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD),
20) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samo-
  chodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z. PKD),
21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD),
22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urzą-
  dzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD),
23) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
  pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD),
24) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z. PKD),
25) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  (52.10.Z. PKD),27) hotele i podobne zakłady zakwaterowania (55.10.Z PKD),
28) pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z PKD),
29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  (68.10.Z. PKD),
30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi (68.20.Z. PKD),
31) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD),
32) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  (68.32.Z PKD),
33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
  two techniczne (70.12.Z. PKD),
35) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B. PKD),
36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z. PKD),
37) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD),
38) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  (74.10.Z. PKD),
39) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
  niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z. PKD),
40) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
  i pozyskiwania pracowników (78.90.Z PKD),
41) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia-
  łalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (82.99.Z PKD),
42) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie-
  sklasyfikowane (85.59.B PKD),
43) realizacja projektów budowlanych związanych ze wzno-
  szeniem budynków (41.10.Z. PKD),
44) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z. PKD),
45) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych
  i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD),
46) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
  i elektroenergetycznych (42.22.Z. - PKD),
47) roboty związane z budową pozostałych obiektów inży-
  nierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  (42.99.Z. - PKD),
48) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. - PKD),
49) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.- PKD)
50) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  (43.29.Z.- PKD),
51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
  niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD)”;

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

- dodanie w § 5 Statutu Spółki po punkcie 51 nowych punktów
o numerach od 52 do 55 w brzmieniu:
„52) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami interneto-
   wymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z - PKD),
 53) działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem
   doradztwa podatkowego (69.20.Z - PKD),
 54) działalność usługowa związana z administracyjną
   obsługa biura (82.11.Z - PKD),
 55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów
   i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
   prowadzenie biura. (82.19.Z - PKD).”

Akcjonariusze Spółki Dzielonej w terminie od dnia ukaza-
nia się niniejszego zawiadomienia do dnia odbycia WalnegoZgromadzenia będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki
pod adresem ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo, gm. Bar-
czewo, z następującymi dokumentami:
1) planem podziału;
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarzą-
  dów z działalności Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1
  i Spółki Przejmującej 2 za trzy ostatnie lata obrotowe wraz
  ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z bada-
  nia było sporządzane;
3) projektem uchwały w sprawie podziału;
4) projektem zmian umowy Spółki Przejmującej 1 oraz projek-
  tem zmian umowy Spółki Przejmującej 2;
5) ustaleniem wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień
  1 listopada 2017 r.;
6) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księ-
  gowym Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 oraz Spółki
  Przejmującej 2 na dzień 1 listopada 2017 r.;
7) sprawozdaniami zarządów Spółki Dzielonej, Spółki Przej-
  mującej 1 i Spółki Przejmującej 2 sporządzonymi dla celów
  podziału;
8) opinią biegłego rewidenta z badania planu podziału.
Poz. 16493. PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDRO-
ŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA w Wójtowie.
KRS 0000060597. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2001 r.
[BMSiG-15787/2018]

I zawiadomienie o zamiarze podziału przez wydzielenie oraz
zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia

Działając na podstawie art. 539 k.s.h., Zarząd Przedsiębior-
stwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Wój-
towie (KRS 0000060597, REGON 510976249, NIP 7393140002)
(SPÓŁKA DZIELONA), po raz pierwszy zawiadamia swoich
Akcjonariuszy o zamiarze podziału Spółki Dzielonej, poprzez
przeniesienie części swojego majątku na:
1) OLMEX KMB Sp. z o.o. z siedzibą w Wójtowie (KRS 0000700377,
REGON 368562490, NIP 7393904563) (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 1)
oraz
2) OLMEX PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000696787, REGON 368415049, NIP 7010718932)
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 2),

w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca 1 oraz Spółka
Przejmująca 2 wyda Akcjonariuszom Spółki Dzielonej,
na warunkach określonych w Planie Podziału, który został
ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej po adre-
sem: http://www.olmex.pl/, nieprzerwanie od dnia 29 grud-
nia 2017 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia.

W tym celu na dzień 18 czerwca 2018 r., na godzinę 1100,
zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielo-
nej, które odbędzie się w Wójtowie, pod adresem: ul. Modrze-
wiowa 58, 11-010 Wójtowo, o następującym porządku obrad:

   1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
   2. wybór komisji skrutacyjnej;
   3. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
   4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
    uchwał objętych porządkiem obrad;
   5. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
   6. przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów
    treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii
    biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie
    aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale,
    które nastąpiły między dniem sporządzenia planu
    podziału a dniem Walnego Zgromadzenia;
   7. powzięcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia
    zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki
    OLMEX KMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    oraz OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowie-
    dzialnością;
   8. przedstawienie sprawozdania za rok obrotowy 2017
    z działalności Zarządu z działalności Spółki oraz spra-
    wozdania finansowego za rok obrotowy 2017;
   9. powzięcie uchwał w sprawach:
     1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
       ści Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok
       obrotowy 2017,    2) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017,
    3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wyko-
      nywanych przez nich obowiązków w roku obroto-
      wym 2017,
    4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
      czej z wykonywanych przez nich obowiązków roku
      obrotowym 2017,
    5) odwołania członków Rady Nadzorczej,
    6) wybór członków Rady Nadzorczej,
    7) zmiany Statutu Spółki w zakresie treści § 5 Sta-
      tutu Spółki o nowy przedmiot działalności poprzez
      dodanie punktu 52-55,
    8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
      jednolitego statutu Spółki;
 10. wolne wnioski, zamknięcie obrad Walnego Zgroma-
   dzenia.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki:

               㤠5
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) jest:
 1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na
  nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z. PKD),
 2) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z PKD),
 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformato-
  rów (27.11.Z. PKD),
 4) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
  elektrycznej (27.12.Z. PKD),
 5) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD),
 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznacze-
  nia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD),
 7) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
  do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD),
 8) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD),
 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycz-
  nych (33.13.Z PKD),
10) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD),
11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa-
  żenia (33.20.Z. PKD),
12) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z. PKD),
13) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z. PKD),
14) handel energią elektryczną (35.14.Z. PKD),
15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD),
16) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD),
17) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.Z. PKD),
18) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz-
  nych (38.22.Z PKD)
19) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD),
20) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samo-
  chodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z. PKD),
21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
  z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD),
22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urzą-
  dzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD),
23) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
  pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD),
24) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z. PKD),
25) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  (52.10.Z. PKD),27) hotele i podobne zakłady zakwaterowania (55.10.Z PKD),
28) pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z PKD),
29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  (68.10.Z. PKD),
30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi (68.20.Z. PKD),
31) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD),
32) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  (68.32.Z PKD),
33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
  two techniczne (70.12.Z. PKD),
35) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B. PKD),
36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z. PKD),
37) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD),
38) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  (74.10.Z. PKD),
39) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
  niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z. PKD),
40) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
  i pozyskiwania pracowników (78.90.Z PKD),
41) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia-
  łalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (82.99.Z PKD),
42) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie-
  sklasyfikowane (85.59.B PKD),
43) realizacja projektów budowlanych związanych ze wzno-
  szeniem budynków (41.10.Z. PKD),
44) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
  mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z. PKD),
45) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych
  i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD),
46) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
  i elektroenergetycznych (42.22.Z. - PKD),
47) roboty związane z budową pozostałych obiektów inży-
  nierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  (42.99.Z. - PKD),
48) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. - PKD),
49) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.- PKD)
50) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  (43.29.Z.- PKD),
51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
  niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD)”;

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

- dodanie w § 5 Statutu Spółki po punkcie 51 nowych punktów
o numerach od 52 do 55 w brzmieniu:
„52) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami interneto-
   wymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z - PKD),
 53) działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem
   doradztwa podatkowego (69.20.Z - PKD),
 54) działalność usługowa związana z administracyjną
   obsługa biura (82.11.Z - PKD),
 55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów
   i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
   prowadzenie biura. (82.19.Z - PKD).”

Akcjonariusze Spółki Dzielonej w terminie od dnia ukaza-
nia się niniejszego zawiadomienia do dnia odbycia WalnegoZgromadzenia będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki
pod adresem ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo, gm. Bar-
czewo, z następującymi dokumentami:
1) planem podziału;
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarzą-
  dów z działalności Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1
  i Spółki Przejmującej 2 za trzy ostatnie lata obrotowe wraz
  ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z bada-
  nia było sporządzane;
3) projektem uchwały w sprawie podziału;
4) projektem zmian umowy Spółki Przejmującej 1 oraz projek-
  tem zmian umowy Spółki Przejmującej 2;
5) ustaleniem wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień
  1 listopada 2017 r.;
6) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księ-
  gowym Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 oraz Spółki
  Przejmującej 2 na dzień 1 listopada 2017 r.;
7) sprawozdaniami zarządów Spółki Dzielonej, Spółki Przej-
  mującej 1 i Spółki Przejmującej 2 sporządzonymi dla celów
  podziału;
8) opinią biegłego rewidenta z badania planu podziału.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki