Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "REMA" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-20
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyREMA S.A.
Siedziba
WojewództwoWarmińsko-mazurskie
Powiatkętrzyński
GminaReszel
MiejscowośćReszel
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWarmińsko-mazurskie
Powiatkętrzyński
GminaReszel
UlicaChrobrego
Nr domu5
MiejscowośćReszel
Kod pocztowy11-440
PocztaReszel
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2849Z - produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000059466

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

W kolejnych punktach.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o wartość umorzenia oraz odpisy. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji, odzwierciedlającego ekonomiczne zużycie. Dokonuje się okresowej weryfikacji stawek amortyzacyjnych. Wszystkie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się liniowo.
Stawki wynoszą:
Dla wartości niematerialnych i prawnych – 10-50 %.
Dla środków trwałych:
-grunty - 5%
-budynki – 1,25%
-budowle – 2%
-urządzenia techniczne i maszyny – od 2% do 60%
-środki transportu – 20%
-pozostałe środki trwałe – od 10% do25%.
2. Inwestycje długoterminowe wycenia się wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane utratą wartości.
3. Zapasy wycenia się następująco:
-materiały i towary – według ceny zakupu netto
-produkty gotowe – według technicznego kosztu wytworzenia, nie wyżej niż ceny sprzedaży netto
-produkcja w toku – według technicznego kosztu wytworzenia.
Dla zapasów spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu metodą FIFO.
Spółka dokonuje przeglądu zalegania zapasów i w oparciu o analizy podejmowane są decyzje o tworzeniu odpisów na zalegające zapasy w poszczególnych obszarach.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Należności wyrażone w walucie przeliczone na dzień bilansowy po kursie według NBP z 31.12.2018 r. – tabela 252/A/NBP/2018.
Na dzień bilansowy dokonuje się analizy należności i tworzy się odpisy. W bilansie wykazywane są w wartości netto.
5. Zobowiązania wycenia się po kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniono po kursie wg tabeli jak dla należności.
6. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływy na rachunkach dewizowych wycenia się po kursach kupna walut danego banku, a rozchody po kursie zakupu waluty w banku. Na dzień bilansowy salda na rachunkach dewizowych przeliczono po kursie NBP z 31.12.2018 r. – tabela 252/A/NBP/2018.
7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów.
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
W spółce tworzone są trzy grupy rezerw:
- rezerwa na urlopy,
- rezerwa na premie kierowników,
- rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe.
8. Różnice kursowe rozlicza się wg ustawy o rachunkowości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie kalkulacyjnym.
Wynik finansowy przedstawia się na poziomie wyniku netto.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
4. Sprawozdanie finansowe spółki podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
5. Sprawozdanie finansowe spółki sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez spółkę działalności.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe12 309 611,2011 514 587,68
IWartości niematerialne i prawne2 939 287,952 971 528,38
1Koszty zakończonych prac rozwojowych869 831,71628 146,79
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne2 069 456,242 343 381,59
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe9 258 417,278 543 059,30
1Środki trwałe8 585 449,798 543 059,30
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)43 938,5756 492,37
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 489 646,125 614 525,30
c) urządzenia techniczne i maszyny339 452,85380 082,33
d) środki transportu698 367,90114 714,77
e) inne środki trwałe2 014 044,352 377 244,53
2Środki trwałe w budowie672 967,48
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe111 905,98
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego111 905,98
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe6 893 505,415 687 704,31
IZapasy5 447 590,524 255 886,73
1Materiały1 572 187,991 652 006,15
2Półprodukty i produkty w toku3 454 137,072 287 427,48
3Produkty gotowe263 518,02298 799,28
4Towary38 918,6917 457,25
5Zaliczki na dostawy i usługi118 828,75196,57
IINależności krótkoterminowe1 313 725,951 301 515,38
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 313 725,951 301 515,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 313 725,951 301 515,38
– do 12 miesięcy1 313 725,951 301 515,38
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe18 410,6435 644,29
1Krótkoterminowe aktywa finansowe18 410,6435 644,29
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne18 410,6435 644,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach18 410,6435 644,29
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe113 778,3094 657,91
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem19 203 116,6117 202 291,99
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny6 228 853,366 122 468,43
IKapitał (fundusz) podstawowy1 500 000,001 500 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:555 559,07376 369,52
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:3 566 909,363 674 248,72
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:500 000,00500 000,00
VZysk (strata) z lat ubiegłych-2 707,68
VIZysk (strata) netto106 384,9374 557,87
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 974 263,2511 079 823,56
IRezerwy na zobowiązania314 186,90366 936,89
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego141 675,92
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne172 510,98366 936,89
– długoterminowa128 159,00128 159,00
– krótkoterminowa44 351,98238 777,89
3Pozostałe rezerwy
IIZobowiązania długoterminowe3 250 000,002 400 000,00
1Wobec jednostek powiązanych
3Wobec pozostałych jednostek3 250 000,002 400 000,00
a) kredyty i pożyczki3 250 000,002 400 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe6 534 833,715 131 894,19
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek6 525 635,885 121 955,43
a) kredyty i pożyczki2 209 708,641 469 938,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 957 595,202 066 451,95
– do 12 miesięcy1 957 595,202 066 451,95
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi339 348,28407 439,40
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych980 304,49851 858,09
h) z tytułu wynagrodzeń366 668,56234 202,37
i) inne672 010,7192 065,40
4Fundusze specjalne9 197,839 938,76
IVRozliczenia międzyokresowe2 875 242,643 180 992,48
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe2 875 242,643 180 992,48
– długoterminowe2 875 242,643 180 992,48
Pasywa razem19 203 116,6117 202 291,99
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:15 512 433,1013 913 708,77
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów15 114 284,0413 582 874,01
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów398 149,06330 834,76
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:11 227 273,9610 076 410,40
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów10 909 637,759 813 572,38
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów317 636,21262 838,02
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)4 285 159,143 837 298,37
DKoszty sprzedaży1 513 329,631 405 575,95
EKoszty ogólnego zarządu2 738 199,962 407 157,58
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)33 629,5524 564,84
GPozostałe przychody operacyjne542 848,40405 481,76
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych50 502,755 691,06
IIDotacje386 760,26226 099,89
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne105 585,39173 690,81
HPozostałe koszty operacyjne138 506,58107 017,37
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych54 269,73
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych755,20
IIIInne koszty operacyjne84 236,85106 262,17
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)437 971,37323 029,23
JPrzychody finansowe5 368,57702,58
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:33,81702,58
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne5 334,76
KKoszty finansowe307 185,07249 173,94
IOdsetki, w tym:307 185,07229 933,96
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne19 239,98
LZysk (strata) brutto (I+J–K)136 154,8774 557,87
MPodatek dochodowy29 769,94
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)106 384,9374 557,87
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)6 122 468,436 122 468,43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach6 122 468,436 122 468,43
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 500 000,001 500 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 500 000,001 500 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu376 369,52354 248,08
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego179 189,5522 121,44
a) zwiększenie (z tytułu)179 189,5522 121,44
pokrycia straty z lat ubiegłych71 850,19
likwidacji środków trwałych podlegających aktualizacji wyceny107 339,3622 121,44
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu555 559,07376 369,52
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości3 674 248,723 696 370,16
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-107 339,36-22 121,44
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)107 339,3622 121,44
likwidacji środków trwałych podlegających aktualizacji wyceny107 339,3622 121,44
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu3 566 909,363 674 248,72
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu500 000,00725 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-225 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)500 000,00
wpłata właściciela500 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)725 000,00
pokrycie straty z lat ubiegłych725 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu500 000,00500 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 707,68-2 327 707,68
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 707,68122 994,65
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 707,68122 994,65
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 707,68122 994,65
pokrycia straty z lat ubiegłych2 707,68122 994,65
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-2 707,68-2 450 702,33
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-2 707,68-2 450 702,33
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)2 707,682 447 994,65
pokrycie straty z lat ubiegłych2 707,682 325 000,00
podział zysku z lat ubiegłych122 994,65
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-2 707,68
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-2 707,68
6Wynik netto106 384,9374 557,87
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)6 228 853,366 122 468,43
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)6 228 853,366 122 468,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej933 187,544 089 106,73
IZysk (strata) netto106 384,9374 557,87
IIKorekty razem826 802,614 014 548,86
1Amortyzacja1 345 480,591 020 266,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-5 334,7619 239,98
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)307 185,07229 231,37
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 766,985 691,06
5Zmiana stanu rezerw-52 749,99112 971,55
6Zmiana stanu zapasów-1 191 703,79-38 869,19
7Zmiana stanu należności68 658,20-135 758,56
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów683 904,50965 291,18
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-324 870,231 836 485,01
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)933 187,544 089 106,73
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 322 776,35-3 455 211,82
IWpływy50 502,755 691,06
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych50 502,755 691,06
IIWydatki1 373 279,103 460 902,88
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 373 279,103 460 902,88
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 322 776,35-3 455 211,82
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej372 355,16-726 221,83
IWpływy1 750 000,001 060 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału500 000,00
2Kredyty i pożyczki1 750 000,00380 000,00
4Inne wpływy finansowe180 000,00
IIWydatki1 377 644,841 786 221,83
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek800 000,001 500 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego169 878,9842 826,37
8Odsetki307 185,07229 231,37
9Inne wydatki finansowe100 580,7914 164,09
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)372 355,16-726 221,83
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-17 233,65-92 326,92
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-17 233,65-92 326,92
FŚrodki pieniężne na początek okresu35 644,29127 971,21
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:18 410,6435 644,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania9 197,839 938,76
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Pozostałe dane w informacjio dodatkowej.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki