Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki STOCZNIA GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-07-09
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyStocznia Gdańsk S.A.
Siedziba
WojewództwoPomorskie
PowiatGdańsk
GminaGdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPomorskie
PowiatGdańsk
GminaGdańsk
UlicaNa Ostrowiu
Nr domu15
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-873
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2511Z - produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2433Z - produkcja wyrobów formowanych na zimno
3311Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
3011Z - produkcja statków i konstrukcji pływających
4213Z - roboty związane z budową mostów i tuneli
4299Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
5020Z - transport morski i przybrzeżny towarów
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
3311Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000059342

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

2. Znaczące zasady rachunkowości
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:
2.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

2.4 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Oprogramowanie, licencje 20 %

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

2.5 Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Prawo użytkowania wieczystego gruntu 2,5%
Budynki 1,9% - 10%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,9% - 10%
Urządzenia techniczne i maszyny 5% - 18%
Środki transportu 7% - 14%
Pozostałe środki trwałe 14% - 20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2.6 Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
2.6. 1 Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej.
Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost/spadek ich wartości do poziomu cen rynkowych, bądź inaczej określonej wartości godziwej, ujmowane są odpowiednio jako pozostałe przychody/koszty operacyjne.
2.7 Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę war
tości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
2.8 Leasing finansowy
W zakresie ujmowania i wyceny umów o leasing, najem i dzierżawę, Spółka stosuje regulacje zawarte w KSR nr 5 „ Leasing, najem i dzierżawa”.
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
2.9 Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej.
Produkty w toku produkcji - bezpośrednie koszty wytworzenia.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
2.10 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania wycenia się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
2.11 Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów np. dla ubezpieczeń majątkowych, badania sprawozdania finansowego.
2.12 Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni do nagród jubileuszowych za długoletni staż pracy i odpraw emerytalnych. Wycena zobowiązań z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod aktuaria
lnych oraz stopy dyskonta opartej na rynkowych stopach zwrotu na dzień bilansowy. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia w przyszłości.
2.13 Podatek dochodowy
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
2.14 Różnice kursowe
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
Bilans
31.12.2018
EUR 4,3000
USD 3,7597
CZK 0,1673
NOK 0,4325
CHF 3,8166
31.12.2017
EUR 4,1709
USD 3,4813
CZK 0,1632
NOK 0,4239
CHF 3,5672
2.15 Instrumenty finansowe
2.15.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
2.15.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie regulowanym wprowadza się d
o ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
2.15.3 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.
Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.
2.15.4 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.15.5 Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.15.6 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z okresowej wyceny ujmowane są w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych instrumentów dłużnych zaliczonych do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.
2.15.7
Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
2.16 Rachunkowość zabezpieczeń
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

2.18 Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Przychody z wykonania usług o okresie realizacji do 6 miesięcy, ujmowane są wg. rzeczywistych przychodów w okresie wykonania usługi.
2.19 Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2.20 Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
2.21 Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

2.2 Przychody i koszty
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe33 654 091,2722 467 946,79
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
Pozycja Uszczegolawiajaca
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe28 395 384,4920 857 946,79
1Środki trwałe28 371 384,4920 857 946,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 715 301,932 460 062,99
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej12 821 143,8916 819 952,14
c) urządzenia techniczne i maszyny8 815 114,301 344 861,90
d) środki transportu2 714 099,40202 704,23
e) inne środki trwałe1 305 724,9730 365,53
2Środki trwałe w budowie24 000,00
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 476 789,441 610 000,00
1Nieruchomości3 476 789,441 610 000,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 781 917,34
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 781 917,34
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe40 906 167,0744 457 405,65
IZapasy2 406 145,381 340 498,29
1Materiały302 893,05386 859,89
2Półprodukty i produkty w toku2 103 252,33945 002,02
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi8 636,38
IINależności krótkoterminowe37 847 730,3632 618 171,86
1Należności od jednostek powiązanych35 202 476,1528 256 089,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:27 354 279,5728 255 784,88
– do 12 miesięcy27 354 279,5728 255 784,88
– powyżej 12 miesięcy
b) inne7 848 196,58304,15
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale360,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne360,00
3Należności od pozostałych jednostek2 645 254,214 361 722,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 403 589,364 321 779,37
– do 12 miesięcy2 403 589,364 321 779,37
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych195 709,00
c) inne45 955,8539 943,46
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe570 378,2810 425 364,06
1Krótkoterminowe aktywa finansowe570 378,28683 454,06
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne570 378,28683 454,06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach570 378,28683 454,06
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe9 741 910,00
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe81 913,0573 371,44
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem74 560 258,3466 925 352,44
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny-12 148 420,6912 037 115,29
IKapitał (fundusz) podstawowy451 669 310,00451 669 310,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-443 305 239,26-425 662 759,83
VIZysk (strata) netto-20 512 491,43-13 969 434,88
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania86 708 679,0354 888 237,15
IRezerwy na zobowiązania10 013 052,5510 613 229,44
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 781 917,344 253 425,71
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 159 831,49726 958,03
– długoterminowa659 051,09603 281,87
– krótkoterminowa500 780,40123 676,16
3Pozostałe rezerwy7 071 303,725 632 845,70
– długoterminowe
– krótkoterminowe7 071 303,725 632 845,70
IIZobowiązania długoterminowe39 008 021,0250 118,75
1Wobec jednostek powiązanych50 115,5150 118,75
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek38 957 905,51
a) kredyty i pożyczki31 794 473,51
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe7 163 432,00
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe25 203 330,3642 203 846,94
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych17 152 323,5326 049 390,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 842 976,6626 049 390,16
– do 12 miesięcy2 842 976,6626 049 390,16
– powyżej 12 miesięcy
b) inne14 309 346,87
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale2 954,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne2 954,98
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek7 963 922,1816 037 819,94
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 554 202,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 798 989,7311 424 182,12
– do 12 miesięcy2 798 989,7311 424 182,12
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 920 677,593 924 694,99
h) z tytułu wynagrodzeń633 302,61515 051,72
i) inne56 750,06173 891,11
4Fundusze specjalne87 084,65113 681,86
IVRozliczenia międzyokresowe12 484 275,102 021 042,02
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe12 484 275,102 021 042,02
– długoterminowe9 758 348,151 683 472,56
– krótkoterminowe2 725 926,95337 569,46
Pasywa razem74 560 258,3466 925 352,44
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:32 012 016,0536 451 031,96
– od jednostek powiązanych12 782 325,7617 753 410,31
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów30 693 307,0135 039 772,82
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 318 709,041 411 259,14
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:-31 282 129,09-29 944 629,19
– jednostkom powiązanym-12 455 702,06-12 024 117,43
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów-30 177 028,16-28 791 132,38
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów-1 105 100,93-1 153 496,81
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)729 886,966 506 402,77
DKoszty sprzedaży-423 039,25-381 064,20
EKoszty ogólnego zarządu-8 273 941,13-8 984 852,08
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-7 967 093,42-2 859 513,51
GPozostałe przychody operacyjne3 346 994,2214 980 585,35
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 188 107,249 688 605,78
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne2 158 886,985 291 979,57
HPozostałe koszty operacyjne-15 071 211,38-29 004 828,21
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych-10 796 624,21-22 066 212,29
IIIInne koszty operacyjne-4 274 587,17-6 938 615,92
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-19 691 310,58-16 883 756,37
JPrzychody finansowe394 472,471 102 028,07
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:113 921,061 102 028,07
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne280 551,41
KKoszty finansowe-4 117 282,17-1 473 180,68
IOdsetki, w tym:-3 770 787,21-1 038 061,22
– dla jednostek powiązanych-2 138 545,47-3 176,41
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:-2 014,77
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne-346 494,96-433 104,69
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-23 414 120,28-17 254 908,98
MPodatek dochodowy2 901 628,853 285 474,10
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)-20 512 491,43-13 969 434,88
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)8 364 070,7426 006 550,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach8 364 070,7426 006 550,17
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu451 669 310,00451 669 310,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu451 669 310,00451 669 310,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-425 662 759,83-413 940 670,14
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu-425 662 759,83-413 940 670,14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-425 662 759,83-413 940 670,14
a) zwiększenie (z tytułu)-17 642 479,43-11 722 089,69
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia-17 642 479,43-11 722 089,69
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-443 305 239,26-425 662 759,83
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-443 305 239,26-425 662 759,83
6Wynik netto-20 512 491,43-13 969 434,88
Azysk netto
Bstrata netto-20 512 491,43-13 969 434,88
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)-12 148 420,6912 037 115,29
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)-12 148 420,6912 037 115,29
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-24 990 043,41-9 322 465,38
IZysk (strata) netto-20 512 491,43-13 969 434,88
IIKorekty razem-4 477 551,984 646 969,50
1Amortyzacja2 923 115,953 723 310,94
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 179 651,025 362,27
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej288 836,0310 844 105,22
5Zmiana stanu rezerw751 619,97-1 280 307,21
6Zmiana stanu zapasów-1 065 647,091 512 568,68
7Zmiana stanu należności-5 229 558,50-17 216 092,03
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-1 887 959,657 909 998,66
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 437 609,71-851 977,03
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-24 990 043,41-9 322 465,38
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej4 294 765,339 805 874,46
IWpływy5 100 000,0010 612 181,81
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10 612 181,81
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne5 100 000,00
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki-805 234,67-806 307,35
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-805 234,67-806 307,35
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)4 294 765,339 805 874,46
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej20 582 202,30-212 096,21
IWpływy49 182 432,0065 000,09
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki40 037 000,0065 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe9 145 432,000,09
IIWydatki-28 600 229,70-277 096,30
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek-25 532 200,00-215 000,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych-52 270,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-517 696,42-6 652,71
8Odsetki-2 550 333,28-3 173,59
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)20 582 202,30-212 096,21
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-113 075,78271 312,87
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-113 075,78271 312,87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu683 454,06412 141,19
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:570 378,28683 454,06
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-23 414 120,28-22 279 750,39
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 441 593,922 441 593,924 904 982,31
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
Przychód ze sprzedaży środków trwałych w leasinguart … ust … pkt … lit …
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:5 019 364,285 019 364,2825 425 278,87
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:17 235 464,8117 235 464,8111 786 417,25
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:821 059,08821 059,083 092 185,54
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:-6 528 264,00-6 528 264,00-6 934 778,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:10 950 207,8710 950 207,87
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

ZalacznikZNotami

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki