Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "INŻ - EKON" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "INŻ-EKON" S.A.
Siedziba
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat KONIŃSKI
Gmina M.KONIN
Miejscowość KONIN
Adres
Kod kraju PL
Województwo WIELKOPOLSKIE
Powiat KONIŃSKI
Gmina M.KONIN
Ulica POCIEJEWO
Nr domu 3
Miejscowość KONIN
Kod pocztowy 62-500
Poczta KONIN
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 4221Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000059260

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami. Spółka rachunek zysków i strat sporządziła w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne oraż środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową od pierwszego dnia miesiąca następującego pomiesiącu, w którym przyjęto środek do użytkowania przez okres jego ekonomicznej przydatności . Składniki majątku o wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Nalezności i zobowiązania wraz z należnymi odsetkami na dzień otwarcia postępowania układowego wykazane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny. W 2005 roku spółka utworzyła rezerwę na odprawy emerytalne. W związku zgłoszoną do sądu upadłościa na koniec 2018 roku rezerwa została rozwiązana jako zbędna.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

W spółce wynik finansowy netto za rok obrotowy ustalony jest na koncie "860" w drodze zaksiegowania na nim pod datą ostatniego dnia roku obrotowego poniesionych kosztów działalności zaewidencjonowanych w układzie rodzajowym w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu"4" oraz pozostałymi kosztami z zespołu "7" a także przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług , materiałów i innych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu "7".

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2018 roku w związku ze złożeniem w dniu 01.10.2018 roku wniosku o ogłoszenie upadłości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 1 408,75 8 219,65
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 408,75 2 466,65
1 Środki trwałe 1 408,75 2 466,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 408,75 2 206,28
d) środki transportu
e) inne środki trwałe 260,37
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 753,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 753,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 440 126,81 2 049 066,95
I Zapasy 3 226,00 22 027,05
1 Materiały 3 226,00 22 027,05
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 338 830,76 1 987 384,64
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 338 830,76 1 987 384,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 249 874,01 1 856 286,62
– do 12 miesięcy 182 936,26 1 856 286,62
– powyżej 12 miesięcy 66 937,75
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 87 892,73 88 391,00
c) inne 1 064,02 42 707,02
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 96 560,13 32 156,48
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 96 560,13 32 156,48
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96 560,13 32 156,48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 96 560,13 32 156,48
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 509,92 7 498,78
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 441 535,56 2 057 286,60
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny -556 871,95 -368 730,92
I Kapitał (fundusz) podstawowy 500 320,00 500 320,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1 568 489,25 1 568 489,25
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 437 540,17 -2 005 364,87
VI Zysk (strata) netto -188 141,03 -432 175,30
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 998 407,51 2 426 017,52
I Rezerwy na zobowiązania 17 740,68
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 17 740,68
– długoterminowa 17 740,68
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 998 407,51 2 408 276,84
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 998 407,51 2 408 276,84
a) kredyty i pożyczki 317 698,05 298 444,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 667 640,50 2 007 215,82
– do 12 miesięcy 496 511,65 2 007 215,82
– powyżej 12 miesięcy 171 128,85
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12 229,13 71 242,49
h) z tytułu wynagrodzeń 27 763,52
i) inne 839,83 3 610,71
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 441 535,56 2 057 286,60
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 057 719,95 3 463 685,52
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 945 587,53 2 625 942,24
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 12 383,03 -2 779,19
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 99 749,39 840 522,47
B Koszty działalności operacyjnej 1 167 566,04 3 772 019,78
I Amortyzacja 1 057,90 8 247,75
II Zużycie materiałów i energii 164 930,07 631 148,60
III Usługi obce 164 957,32 1 526 204,44
IV Podatki i opłaty, w tym: 18 785,40 29 340,19
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 583 212,28 588 498,90
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 121 698,67 125 656,84
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 18 730,77 45 335,40
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 94 193,63 817 587,66
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -109 846,09 -308 334,26
D Pozostałe przychody operacyjne 27 197,21 6 112,25
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 073,16 5 137,24
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 10 124,05 975,01
E Pozostałe koszty operacyjne 47 167,98 49 503,58
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 39 550,00
III Inne koszty operacyjne 47 167,98 9 953,58
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -129 816,86 -351 725,59
G Przychody finansowe 3 320,57 466,86
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 3 203,79
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 116,78 466,86
H Koszty finansowe 55 891,74 42 130,57
I Odsetki, w tym: 31 847,44 42 130,57
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 24 044,30
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) -182 388,03 -393 389,30
J Podatek dochodowy 5 753,00 38 786,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) -188 141,03 -432 175,30
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -368 730,92 63 444,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach -368 730,92 63 444,38
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 320,00 500 320,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500 320,00 500 320,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 568 489,25 1 568 489,25
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1 568 489,25 1 568 489,25
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 005 364,87 -2 005 367,87
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 005 364,87 -2 005 364,87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 005 364,87 -2 005 364,87
a) zwiększenie (z tytułu) -432 175,30
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 432 175,30
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 437 540,17 -2 005 364,87
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 437 540,17 -2 005 364,87
6 Wynik netto -188 141,03 -432 175,30
A zysk netto
B strata netto 188 141,03 432 175,30
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -556 871,95 -368 730,92
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -556 871,95 -368 730,92
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 58 297,72 -175 392,75
I Zysk (strata) netto -188 141,03 -432 175,00
II Korekty razem 246 438,75 256 782,25
1 Amortyzacja 1 057,90 8 247,75
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 34 209,84 33 102,14
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -17 073,16 -10 528,45
5 Zmiana stanu rezerw -17 740,68 -1 483,81
6 Zmiana stanu zapasów 18 801,05 265 181,05
7 Zmiana stanu należności 1 648 553,88 -1 133 685,64
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 429 123,08 971 442,11
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 753,00 119 115,89
10 Inne korekty 2 000,00 5 391,21
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 58 297,72 -175 392,75
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 17 073,16 10 528,45
I Wpływy 17 073,16 10 528,45
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17 073,16 10 528,45
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 17 073,16 10 528,45
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -10 967,53 195 059,26
I Wpływy 317 698,05 228 161,40
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 317 698,05 228 161,40
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe
II Wydatki 328 665,58 33 102,14
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 34 209,84 33 102,14
9 Inne wydatki finansowe 294 455,74
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10 967,53 195 059,26
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 64 403,35 30 194,96
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 65 403,35 30 194,66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 32 156,78 1 961,82
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 96 560,13 32 156,78
– o ograniczonej możliwości dysponowania 90 000,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok -182 388,03 -393 389,30
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 3 203,79
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 36 676,84 12 475,57
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 19 748,09 14 152,71
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 12 537,05 15 196,88
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowea 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki