Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "INŻ - EKON" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
NIP 6651676799
REGON 310254108
KRS 0000059260
Adres ul. Pociejewo 3, 62-500 Konin
Telefon 2429631
Faks 2429631
E-mail inzekon@konin.lm.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4221Z — roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 1.18 2.26
Zadłużenie / kapitał (D/E) -6.58 -1.79
Płynność bieżąca (CR) 0.85 0.44
Płynność szybka (QR) 0.84 0.44
Złota/srebrna reguła bilansowa -6.58 -1.79
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -12.48% -17.79%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 117.21% 33.79%
Rentowność aktywów (ROA) -21.01% -42.61%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-06 129/2020 470 382204
Poz. 382204. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI. KRS 0000059260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2001.
[RDF/209960/20/517]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 382204. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI. KRS 0000059260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2001.
[RDF/209960/20/517]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-03 128/2020 448 376219
Poz. 376219. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI. KRS 0000059260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2001.
[RDF/209960/20/116]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 376219. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI. KRS 0000059260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2001.
[RDF/209960/20/116]

W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-24 58/2020 266 138473
Poz. 138473. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI. KRS 0000059260. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2256/20/357]

W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZED-
SIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA „INŻ
- EKON” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PRZED-
SIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA „INŻ
- EKON” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upa-
dłościowym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY
POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU, WYDZIAŁ
XI GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XI GU 701/18 data
15.01.2020 3. UPADŁOŚĆ PRub. Dane syndyka
1 1. BARTOSZEWSKA 2. KRYSTYNA 3. 57050501067
Poz. 138473. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI. KRS 0000059260. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2256/20/357]

W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZED-
SIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA „INŻ
- EKON” SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PRZED-
SIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA „INŻ
- EKON” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upa-
dłościowym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY
POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU, WYDZIAŁ
XI GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH
I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XI GU 701/18 data
15.01.2020 3. UPADŁOŚĆ PRub. Dane syndyka
1 1. BARTOSZEWSKA 2. KRYSTYNA 3. 57050501067
2020-02-12 29/2020 57 7608
Poz. 7608. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODO-
WISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listo-
pada 2001 r., sygn. akt XI GU 701/18.
[BMSiG-7112/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, postanowieniem z dnia 5.11.2019 r. wydanym w spra-
wie o sygnaturze akt XI GU 701/18 z wniosku dłużnika:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ - EKON” S.A.
z siedzibą w Koninie (KRS nr 0000059260) o ogłoszenie
upadłości, dokonał zabezpieczenia majątku dłużnika przez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie
Krystyny Bartoszewskiej, nr licencji doradcy restrukturyza-
cyjnego 330.
Poz. 7608. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODO-
WISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listo-
pada 2001 r., sygn. akt XI GU 701/18.
[BMSiG-7112/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, postanowieniem z dnia 5.11.2019 r. wydanym w spra-
wie o sygnaturze akt XI GU 701/18 z wniosku dłużnika:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ - EKON” S.A.
z siedzibą w Koninie (KRS nr 0000059260) o ogłoszenie
upadłości, dokonał zabezpieczenia majątku dłużnika przez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie
Krystyny Bartoszewskiej, nr licencji doradcy restrukturyza-
cyjnego 330.
2020-02-11 28/2020 21 7208
Poz. 7208. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODO-
WISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listo-
pada 2001 r., sygn. akt XI GU 701/18, XI GUp 8/20.
[BMSiG-6812/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r. wydanym
w sprawie o sygnaturze akt XI GU 701/18 ogłosił upadłość
dłużnika: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ - EKON
z siedzibą w m. Konin (KRS 0000059260).

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 8/20.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydzie-
stu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upa-
dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe
wierzytelności.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i rosz-
czenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upa-
dłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczy-
stej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Adama Janu-
szewskiego.
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krystyny
Bartoszewskiej, posiadającego licencję doradcy restruktury-
zacyjnego nr 330.
Poz. 7208. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODO-
WISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listo-
pada 2001 r., sygn. akt XI GU 701/18, XI GUp 8/20.
[BMSiG-6812/2020]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r. wydanym
w sprawie o sygnaturze akt XI GU 701/18 ogłosił upadłość
dłużnika: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ - EKON
z siedzibą w m. Konin (KRS 0000059260).

Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 8/20.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydzie-
stu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upa-
dłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe
wierzytelności.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i rosz-
czenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upa-
dłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczy-
stej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty
ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Moni-
torze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Adama Janu-
szewskiego.
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krystyny
Bartoszewskiej, posiadającego licencję doradcy restruktury-
zacyjnego nr 330.
2019-11-15 221/2019 321 1124945
Poz. 1124945. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15559/19/109]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. CHMIELEWSKI 2. TOMASZ 3. 69070902757
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1124945. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/15559/19/109]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. CHMIELEWSKI 2. TOMASZ 3. 69070902757
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-11-15 221/2019 321 1124946
Poz. 1124946. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23924/19/410]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CHMIELEWSKI 2. JAROSŁAW 3. 65091708639
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CHMIELEWSKI 2. JAROSŁAW
3. 65091708639 wpisać: 2 1. NOWAK 2. DARIUSZ
3. 63121701030
Poz. 1124946. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII
ŚRODOWISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23924/19/410]

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CHMIELEWSKI 2. JAROSŁAW 3. 65091708639
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. CHMIELEWSKI 2. JAROSŁAW
3. 65091708639 wpisać: 2 1. NOWAK 2. DARIUSZ
3. 63121701030
2018-10-05 194/2018 61 43765
Poz. 43765. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODO-
WISKA „INŻ-EKON” SPÓŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listo-
pada 2001 r., sygn. akt SZ XI GRp 8/18.
[BMSiG-43483/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział
XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, informuje, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 r.,
wydanym w toku przyspieszonego postępowania układo-
wego dłużnika Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Inż-
-Ekon” S.A. z siedzibą w Koninie (numer KRS 0000059260),
sygn. akt XI GRp 8/18, Sędzia komisarz zatwierdził spis wie-
rzytelności.

Jednocześnie informuje się, że postanowieniem z 28 wrze-
śnia 2018 r. Sąd umorzył przyspieszone postępowanie ukła-
dowe wobec stwierdzenia, iż układ nie został przyjęty na sku-
tek braku odpowiedniej większości.

Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wie-
rzycielom zażalenie, które należy złożyć do Sądu Okręgowego
w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-
-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od uka-
zania się obwieszczenia.
Ponadto osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościo-
wego może w tym samym terminie złożyć uproszczony wnio-
sek o ogłoszenie upadłości.
Poz. 43765. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODO-
WISKA „INŻ-EKON” SPÓŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listo-
pada 2001 r., sygn. akt SZ XI GRp 8/18.
[BMSiG-43483/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział
XI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj-
nych, informuje, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 r.,
wydanym w toku przyspieszonego postępowania układo-
wego dłużnika Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Inż-
-Ekon” S.A. z siedzibą w Koninie (numer KRS 0000059260),
sygn. akt XI GRp 8/18, Sędzia komisarz zatwierdził spis wie-
rzytelności.

Jednocześnie informuje się, że postanowieniem z 28 wrze-
śnia 2018 r. Sąd umorzył przyspieszone postępowanie ukła-
dowe wobec stwierdzenia, iż układ nie został przyjęty na sku-
tek braku odpowiedniej większości.

Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wie-
rzycielom zażalenie, które należy złożyć do Sądu Okręgowego
w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-
-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od uka-
zania się obwieszczenia.
Ponadto osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościo-
wego może w tym samym terminie złożyć uproszczony wnio-
sek o ogłoszenie upadłości.
2018-08-24 164/2018 57 36954
Poz. 36954. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODO-
WISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listo-
pada 2001 r., sygn. akt XI GRp 8/18.
[BMSiG-36780/2018]

Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępo-
wania układowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwo
Inżynierii Środowiska INŻ EKON SA z siedzibą w Koninie
(KRS 0000059260), sygn. XI GRp 8/18, zwołać zgromadzenie
wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 6 wrze-
śnia 2018 roku, godzina 900, w budynku Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 132.

Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub
złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz
z dokumentami, których wynikać będzie umocowanie osób
podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ust-
nie podczas zgromadzenia.
Ponadto Sąd zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził
i złożył do akt sprawy spis wierzytelności 4 maja 2018 r., który
można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare
Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A.
Poz. 36954. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODO-
WISKA „INŻ - EKON” SPÓŁKA AKCYJNA w Koninie.
KRS 0000059260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listo-
pada 2001 r., sygn. akt XI GRp 8/18.
[BMSiG-36780/2018]

Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępo-
wania układowego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwo
Inżynierii Środowiska INŻ EKON SA z siedzibą w Koninie
(KRS 0000059260), sygn. XI GRp 8/18, zwołać zgromadzenie
wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 6 wrze-
śnia 2018 roku, godzina 900, w budynku Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 132.

Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub
złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz
z dokumentami, których wynikać będzie umocowanie osób
podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ust-
nie podczas zgromadzenia.
Ponadto Sąd zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził
i złożył do akt sprawy spis wierzytelności 4 maja 2018 r., który
można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare
Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki