Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPZL SĘDZISZÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwopodkarpackie
Powiatropczycko-sędziszowski
GminaSędziszów Małopolski
MiejscowośćSędziszów Małopolski
Adres
Kod krajuPL
Województwopodkarpackie
Powiatropczycko-sędziszowski
GminaSędziszów Małopolski
UlicaFabryczna
Nr domu4
MiejscowośćSędziszów Małopolski
Kod pocztowy39-120
PocztaSędziszów Małopolski
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2932Z - produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000059050

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości
stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku
obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Spółka stosuje nastepujące metody wyceny aktywów i pasywów:
A. Zasady wyceny aktywów trwałych
Do składników aktywów trwałych (długotrwałego użytku) zalicza się składniki majątkowe jeżeli
ich jednostkowa wartość początkowa jest wyższa niż 3 500 zł.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innego zdarzenia powodującego utratę wartości składników aktywów trwałych Spółka dokonuje odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Wartości niematerialne i prawne
Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się składniki majątkowe długotrwałego użytku o wartości początkowej wyższej niż 3 500 zł. Jeśli wartość jednostkowa jest niższa lub równa
3 500 zł to składniki te zalicza się do składników majątku obrotowego (materiałów) i w miesiącu, w którym wydano je do użytkowania odpisuje się ich wartość w koszty.
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie (koszty zakończonych prac rozwojowych). Ich wartość pomniejsza się o umorzenie dokonywane metodą
liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stosowane okresy umarzania:
Ilość lat
 Licencje 2 i 5
 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1
 Wartość firmy 5
Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe długotrwałego użytku o wartości początkowej wyższej niż 3 500 zł. Jeśli wartość jednostkowa jest niższa lub równa 3 500 zł to składniki te zalicza się do składników majątku obrotowego (materiałów) i w miesiącu, w którym wydano je do użytkowania odpisuje się ich wartość w koszty. Składniki rzeczowego majątku trwałego ujmuje się w księgach na dzień nabycia wg wartości początkowej stanowiącej ich cenę nabycia lub koszt wytworzenia. Wartość składników powiększają koszty ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że ich wartość użytkowa po
zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonych składników rzeczowego majątku trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych pomniejszają odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzowanie środków trwałych rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania dokonywane metodą liniową, według stawek nie wyższych niż stawki podatkowe.
Dnia 5.03.2015 r. na mocy decyzji Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego prawo wieczystego użytkowania gruntów przekształcone zostało w prawo własności.
Dla poszczególnych grup środków trwałych okres amortyzacji wynosi:
Ilość lat
 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 20
 Budynki 40
 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10-25
 Urządzenia techniczne i maszyny 5 - 12
 Komputery 3,3
 Środki transportu 5-8

 Inne środki trwałe 5-6

2. Środki trwałe w budowie
Wartość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Cena nabycia i koszt wytworzenia obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego
tytułu. W przypadku poniesienia nakładów nie zakończonych efektem
w formie oddania do użytkowania dokonuje się ich odpisu w pozostałe koszty operacyjne.
3. Inwestycje długoterminowe
3.1 Inwestycje w nieruchomości
Inwestycje w nieruchomości wycenia się wg ceny rynkowej lub inaczej określonej wartości
godziwej (art. 28 ust. 1 pkt 1a ustawy o rachunkowości). Za wartość godziwą przyjmuje
się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie
uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze
poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami ( art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości).
Przychody i koszty utrzymywania, różnice z wyceny i przekwalifikowania inwestycji
w nieruchomości odnosi się odpowiednio na pozostałe przychody lub koszty operacyjne
w zależności od efektu jaki wywołały.
3.2 Długoterminowe aktywa finansowe
Inwestycje długoterminowe, w szczególności udziały w innych jednostkach, wycenia się w wartości godziwej (albo skorygowanej ceny nabycia jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin
wymagalności).
Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych innych niż nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne powodujące wzrost ich wartości godziwej, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne są to koszty przyszłych okresów, które będą rozliczone w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Ujmowane są tu nakłady poniesione przez Spółkę w przeszłości a następnie systematycznie, po części, rozliczane w ciężar kosztów.
W związku z brakiem przesłanek warunkujących wykorzystanie naliczenia w przyszłości oraz z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie były tworzone na dzień bilansowy.
B. Zasady wyceny aktywów obrotowych

Zapasy środków obrotowych

Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena sprzedaży netto stanowi możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę sprzedaży pomniejszoną o koszty związane z przystosowaniem składnika zapasów do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku.
1. Materiały
Zapasy materiałów wycenia się wg cen zakupu. Koszty zakupu na koniec miesiąca księguje się w koszty produkcji podstawowej. Wartość stanu końcowego wycenia się zgodnie z przyjętą metodą ustalania wartości rozchodów materiałów tj. „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.
2. Towary
Zapasy towarów wycenia się wg cen zakupu netto. Wartość stanu końcowego wycenia się zgodnie z przyjętą metodą

ustalania wartości rozchodów towarów tj. „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.

3. Produkcja w toku
Zapasy półproduktów przekazanych na rozdzielnie wyceniane są według technicznego kosztu wytworzenia, natomiast pozostałą produkcję w toku wycenia się według normatywnych kosztów zużycia materiałów i robocizny bezpośredniej.
4. Wyroby gotowe
Zapasy produktów gotowych wycenia się wg technicznego kosztu wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto. W ustalaniu kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku nie uwzględnia się: kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich znajduje się na dzień wyceny; kosztów sprzedaży wyrobów oraz kosztów będących konsekwencją nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych.
Zapasy wykazywane są w wartości netto tj. pomniejszone są o wartość odpisów aktualizujących wynikających z doprowadzenia ich wartości do cen sprzedaży netto. Ustalanie odpisów aktualizujących odbywa się poprzez:
1) analizę stanów zapasów;

2) odpis w koszty wartości zapasów, które nie nadają się do wykorzystania w procesie produkcji bądź sprzedaży.

Należności

Należności wycenia się w kwocie netto, bez odsetek za zwłokę. Należności wątpliwe, objęte postępowaniami układowymi upadłościowymi, sporne, przeterminowane oraz inne wątpliwe podlegają aktualizacji.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku obrotowego:
 po kursie waluty przyjętym w dokumencie odprawy celnej SAD – w przypadku eksportu,
 po średnim kursie na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury, ustalonym dla danej waluty przez NBP – w przypadku pozostałych transakcji.
Należności wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o odpisy aktualizujące.

Inwestycje krótkoterminowe

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Powstałe różnice kursowe odnosi się w koszty lub przychody finansowe.

C. Zasady wyceny zobowiązań i rezerw

Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi przez kontrahentów odsetkami.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku obrotowego:
 po kursie waluty przyjętym w dokumencie odprawy celnej SAD – w przypadku importu,
 po średnim kursie na dzień poprzedzający datę wystawienia faktury, ustalonym dla danej waluty przez NBP – w przypadku pozostałych transakcji.
Rezerwy
Rezerwy wycenione są w uzasadnionych i wiarygodnie oszacowanych kwotach. Metodą aktuarialną dokonano aktualizacji rezerw na świadczenia emerytalne i podobne zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Nr 19 „Świadczenia pracownicze”. Ponadto zostały utworzone rezerwy na odroczony podatek dochodowy.
D. Zasady wyceny kapitałów własnych oraz pozostałych aktywów i pasywówKapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są w wartości nominalnej

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. Wynik finansowy Jednostki za dany rok
obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Stosownie do artykułu 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Jednostki przedstawia
sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2018, na które składa się :Bilans sporządzony na dzień
31.12.2018,Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018-31.12.2018 - wariant kalkulacyjny, Zestawienie zmian w
kapitale (funduszu) własnym za okres 01.01.2018-31.12.2018,Rachunek przepływów pieniężnych 01.01.2018-
31.12.2018 - metoda pośrednia, Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności
jednostki za okres objęty sprawozdaniem finansowym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe15 544 449,5911 226 424,74
IWartości niematerialne i prawne10 757,86
3Inne wartości niematerialne i prawne10 757,86
IIRzeczowe aktywa trwałe4 550 701,334 488 647,90
1Środki trwałe4 021 090,934 387 761,54
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)127 891,01138 650,61
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 644 150,052 670 430,88
c) urządzenia techniczne i maszyny605 459,191 055 475,68
d) środki transportu414 692,95237 222,81
e) inne środki trwałe228 897,73285 981,56
2Środki trwałe w budowie529 610,40100 886,36
IVInwestycje długoterminowe10 936 356,996 583 227,71
1Nieruchomości2 297 703,502 347 074,22
3Długoterminowe aktywa finansowe8 638 653,494 236 153,49
a) w jednostkach powiązanych8 485 050,002 550,00
– udziały lub akcje4 302 550,002 550,00
– udzielone pożyczki4 182 500,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale153 603,49153 603,49
– udziały lub akcje153 603,49153 603,49
c) w pozostałych jednostkach4 080 000,00
– udzielone pożyczki4 080 000,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe57 391,27143 791,27
2Inne rozliczenia międzyokresowe57 391,27143 791,27
BAktywa obrotowe15 269 644,9115 006 108,40
IZapasy7 833 724,899 323 870,34
1Materiały3 531 573,273 203 553,12
2Półprodukty i produkty w toku978 856,35940 570,88
3Produkty gotowe3 270 604,205 074 905,46
4Towary52 691,07104 840,88
IINależności krótkoterminowe6 120 210,984 875 942,69
1Należności od jednostek powiązanych51 530,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:51 530,52
– do 12 miesięcy51 530,52
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale56 921,2355 298,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:56 921,2355 298,90
– do 12 miesięcy56 921,2355 298,90
3Należności od pozostałych jednostek6 063 289,754 769 113,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 787 338,904 286 089,02
– do 12 miesięcy5 787 338,904 286 089,02
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych204 188,85408 735,22
c) inne71 762,0074 289,03
IIIInwestycje krótkoterminowe928 329,43665 754,13
1Krótkoterminowe aktywa finansowe928 329,43665 754,13
a) w jednostkach powiązanych129 000,00
– udzielone pożyczki129 000,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne799 329,43665 754,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach799 329,43665 754,13
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe387 379,61140 541,24
Aktywa razem30 814 094,5026 232 533,14
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny8 249 841,6310 393 184,26
IKapitał (fundusz) podstawowy18 222 000,0018 222 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 393 144,012 393 144,01
VZysk (strata) z lat ubiegłych-10 221 959,75-10 322 778,61
VIZysk (strata) netto-2 143 342,63100 818,86
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 564 252,8715 839 348,88
IRezerwy na zobowiązania383 637,32605 991,44
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego138 835,52113 272,85
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne244 801,80492 718,59
– długoterminowa180 919,00197 658,63
– krótkoterminowa63 882,80295 059,96
IIZobowiązania długoterminowe9 031 147,973 643 788,12
1Wobec jednostek powiązanych7 964 637,651 000 000,00
3Wobec pozostałych jednostek1 066 510,322 643 788,12
a) kredyty i pożyczki1 519 500,00
c) inne zobowiązania finansowe295 450,04274 287,82
e) inne771 060,28850 000,30
IIIZobowiązania krótkoterminowe12 262 355,6611 476 297,84
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych1 256 292,962 085 252,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 093 940,00856 714,87
– do 12 miesięcy1 093 940,00856 714,87
b) inne162 352,961 228 538,07
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale259 297,50255 802,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:259 297,50255 802,62
– do 12 miesięcy259 297,50255 802,62
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 669 692,279 110 346,62
a) kredyty i pożyczki2 130 826,972 633 307,56
c) inne zobowiązania finansowe2 033 653,422 414 942,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 198 183,032 918 704,53
– do 12 miesięcy5 198 183,032 918 704,53
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi12 181,808 400,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych814 392,58606 300,00
h) z tytułu wynagrodzeń411 651,48450 085,84
i) inne68 802,9978 605,87
4Fundusze specjalne77 072,9324 895,66
IVRozliczenia międzyokresowe887 111,92113 271,48
2Inne rozliczenia międzyokresowe887 111,92113 271,48
– długoterminowe41 719,9641 719,96
– krótkoterminowe845 391,9671 551,52
Pasywa razem30 814 094,5026 232 533,14
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:35 473 253,3835 935 634,52
– od jednostek powiązanych125 740,2689 305,94
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów34 375 503,2034 564 953,15
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 097 750,181 370 681,37
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:30 243 159,1228 603 629,89
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów29 354 038,2927 508 943,62
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów889 120,831 094 686,27
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)5 230 094,267 332 004,63
DKoszty sprzedaży1 409 317,151 471 796,28
EKoszty ogólnego zarządu5 576 281,274 738 578,25
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-1 755 504,161 121 630,10
GPozostałe przychody operacyjne768 846,39436 541,19
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych200 930,7740 555,66
IVInne przychody operacyjne567 915,62395 985,53
HPozostałe koszty operacyjne748 970,81841 341,82
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych20 285,34326 560,63
IIIInne koszty operacyjne728 685,47514 781,19
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-1 735 628,58716 829,47
JPrzychody finansowe115 190,6320 735,72
IIOdsetki, w tym:10 781,1320 735,72
VInne104 409,50
KKoszty finansowe497 342,01645 639,51
IOdsetki, w tym:440 519,73340 995,90
– dla jednostek powiązanych163 340,8885 196,83
IVInne56 822,28304 643,61
LZysk (strata) brutto (I+J–K)-2 117 779,9691 925,68
MPodatek dochodowy25 562,67-8 893,18
OZysk (strata) netto (L–M–N)-2 143 342,63100 818,86
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)10 393 184,266 290 345,40
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach10 393 184,266 290 365,40
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu18 222 000,0014 220 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego4 002 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)4 002 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu18 222 000,0018 222 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 393 144,012 393 144,01
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 393 144,012 393 144,01
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-10 322 778,61-10 715 173,37
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu10 322 778,6110 715 173,37
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
b) zmniejszenie (z tytułu)100 818,86392 394,76
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu10 221 959,7510 322 778,61
6Wynik netto-2 143 342,63100 818,86
Azysk netto100 818,86
Bstrata netto-2 143 342,63
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)8 249 841,6310 393 184,26
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)8 249 841,6310 393 184,26
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej2 062 810,102 207 434,41
IZysk (strata) netto-2 143 342,63100 818,86
IIKorekty razem4 206 152,732 106 615,55
1Amortyzacja1 009 046,75675 882,30
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-104 409,50356 237,89
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)429 738,60320 260,18
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-200 930,77-40 555,66
5Zmiana stanu rezerw-222 354,12-18 621,88
6Zmiana stanu zapasów1 490 145,45-1 014 088,75
7Zmiana stanu należności-1 244 268,291 108 165,66
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 296 945,72542 427,49
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych613 402,07170 259,06
10Inne korekty138 836,826 649,26
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)2 062 810,102 207 434,41
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-5 100 890,83
IWpływy270 391,0951 975,83
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych220 391,0951 975,83
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne50 000,00
IIWydatki5 371 281,925 197 111,23
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 071 281,921 114 561,23
3Na aktywa finansowe, w tym:4 300 000,004 082 550,00
a) w jednostkach powiązanych4 300 000,002 550,00
b) w pozostałych jednostkach4 080 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe4 080 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-5 100 890,83-5 145 135,40
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej3 171 656,032 815 676,98
IWpływy5 909 233,675 038 448,94
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału4 002 000,00
2Kredyty i pożyczki5 898 452,541 015 713,22
4Inne wpływy finansowe10 781,1320 735,72
IIWydatki2 737 577,642 222 771,96
4Spłaty kredytów i pożyczek2 021 980,591 519 500,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego275 077,32362 276,06
8Odsetki440 519,73340 995,90
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)3 171 656,032 815 676,98
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)133 575,30-122 024,01
FŚrodki pieniężne na początek okresu665 754,13787 778,14
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:799 329,43665 754,13
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-2 117 779,9691 925,68
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:392 300,10392 300,10725 915,85
różnice kursowe z wyceny142 898,10142 898,10art 12 ust 1
-art 12
Rozwiązanie odpisu aktualizujące wart zapasów247 639,90247 639,90art 12 ust 1
rozwiązanie odpisu na nalezności1 762,101 762,10art 12 ust 1
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:81 846,1281 846,12
-art 12
Bonusy z roku 2017 zaks w roku 201871 551,5271 551,52art 12 ust 1
odsetki niezapłacone przez odbiorców10 294,6010 294,60art 12 ust 1
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:83 153,36
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:905 777,94905 777,94748 281,19
-art 16 ust 1
-art 16
Odsetki budżetowe9 325,289 325,28art 16 ust 1
Amortyzacja śr. trwałych w leasingu587 461,63587 461,63art 16 ust 1
Róznice kusowe z wyceny38 947,2738 947,27art 16 ust 1
Rezerwy na świadczenia pracownicze3 852,843 852,84art 16 ust 1
-art 16
PFRON9 249,009 249,00art 16 ust 1
Opisane należności przedawnione2 460,002 460,00art 16 ust 1
-art 16
kary i upomnienia1 872,311 872,31art 16 ust 1
darowizny5 700,005 700,00art 16 ust 1
opłaty sadowe od egz. zobowiązan16 235,0516 235,05art 16 ust 1
koszty rezprezentacji40 693,7940 693,79art 16 ust 1
koszty roku ubiegłego1 950,001 950,00art 16 ust 1
róznice kursowe od płatności w eur67,5667,56art 16 ust 1
-art 16 ust 1
-art 16 ust 1
pozostałe koszty-spisane nalezności i rozl.1\187 963,21187 963,21art 16 ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:595 555,36595 555,3648 391,64
odsetki226 448,33226 448,33art 16 ust 1
odpisy aktualizujace naleznosci20 285,3420 285,34art 16 ust 1
odsetki z roku 2017 zapłacone w 201823 550,8023 550,80art 16 ust 1
wynagrodzenia niewypłacne14 248,2014 248,20art 16 ust 1
zus niezapłacony229 502,52229 502,52art 16 ust 1
kosztu zakupu udziałów51 993,6751 993,67art 16 ust 1
zfsss-nie przekazany na konto53 077,3053 077,30art 16 ust 1
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:517 617,66517 617,66731 857,31
wynagrodzenia z roku 2017 wypłacone w 20185 298,005 298,00art 15 ust 1
Zus z roku 2017 zapłacony w 2018236 999,23236 999,23art 15 ust 1
odsetki z lat ubiegłych zapłacone w 2018 r.23 550,8023 550,80art 15 ust 1
rozwiązane rezerwy na św. pracownicze251 769,63251 769,63art 15 ust 1
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:213 973,97
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:681 916,48681 916,48
Nieodpłatne użyczenie 11 601,8411 601,84art 12 ust 1 pkt 2
rezerwa na bonusy od sprzedaży100 000,00100 000,00art 12 ust 1
raty kapitałowe-leasing-275 077,32-275 077,32art 16 ust 1
bonusy 2018 fv wyt 2019845 391,96845 391,96art 12 ust 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Wg załcznika do sprawozdania

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki