Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "VITROTERM-MURÓW" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy VITROTERM-MURÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo OPOLSKIE
Powiat OPOLSKI
Gmina MURÓW
Miejscowość MURÓW
Adres
Kod kraju PL
Województwo OPOLSKIE
Powiat OPOLSKI
Gmina MURÓW
Ulica WOLNOŚCI
Nr domu 33
Miejscowość MURÓW
Kod pocztowy 46-030
Poczta MURÓW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2312Z - kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000058790

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

-Spółka ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.
-Koszty produkcji rozliczane są za pośrednictwem konta "Rozliczenie kosztów działalności"
-Spółka dokonuje rozliczania różnic kursowych walut w oparciu o przepisy art.9b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wycena aktywów i pasywów w walutach obcych winna być dokonana obowiązkowo w/g stanu na dzień bilansowy.
-Koszty prac rozwojowych są rozliczane podatkowo jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone.
-Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego i odpowiadają definicji aktywów.
- wybrane środki trwałe umarza się i amortyzuje z zastosowaniem podwyższonych stawek amortyzacyjnych ( współczynnik 2). Podwyższony wskaźnik stosuje się tylko do celów podatkowych.
- do nabytych fabrycznie nowych(wybranych) środków trwałych lub grupy środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT w roku podatkowym, w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonuje się jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000,00 zł. Kwota obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłat na poczet nabycia środka trwałego zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów. Wartość początkowa jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10.000,00 zł lub wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000,00 zł, a wartość każdego z nich przekracza 3.500,00 zł.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. z 2019r.poz 351) w tym:
-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w/g cen nabycia skorygowane o odpisy amortyzacyjne;
-wyroby gotowe, w/g kosztu wytworzenia;
-zapasy materiałowe ;
 • przychód - według ceny nabycia
 • rozchód - według metody FIFO
 • - należności z tytułu dostaw i usług, według kwot ujętych w fakturach sprzedaży skorygowane o należne odsetki za nieterminowo regulowane należności i utworzone odpisy aktualizujące na należności wątpliwe;
  - zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w/g wartości nominalnej;
  - składniki aktywów i pasywów w walutach obcych wyceniono w oparciu o średni kurs NBP na dzień 31.12 roku sprawozdawczego zgodnie z art.30 ust. 1 ustawy o rachunkowości( Dz.U. z 2019r. poz. 391)
  Wycenę aktywów dokonuje się z uwzględnieniem utraty ich wartości.
  Umorzenie i amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych, z tym, że:
  - środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje metoda liniową w/g stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z póź. zmianami;
  - ze względu na zasadę istotności, rzeczowe aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza sie do środków trwałych i amortyzuje przez okres 24 miesięcy;

  C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

  Spółka ustala wynik finansowy według wariantu porównawczego.

  D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

  Sprawozdanie finansowe za 2018r. sporządzono zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości ( Dz.U. z 2019r. poz.391). w latach 2017-2018 do sporządzenia sprawozdania finansowego Spółka stosowała te same zasady kalkulacji i rozliczana kosztów. W 2018r. nie wystąpiły zdarzenia po dacie sporządzenia sprawozdania za rok poprzedni.
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metoda pośrednią.

  8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

  Bilans
  Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Aktywa trwałe 37 017 035,63 38 441 649,80
  I Wartości niematerialne i prawne 27 882,41 4 670,20
  1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
  2 Wartość firmy
  3 Inne wartości niematerialne i prawne 27 882,41 4 670,20
  4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II Rzeczowe aktywa trwałe 36 869 201,15 38 375 179,41
  1 Środki trwałe 34 667 765,91 38 375 179,41
  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10 136,29 12 606,01
  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 199 255,12 19 865 630,00
  c) urządzenia techniczne i maszyny 14 897 004,91 17 709 018,63
  d) środki transportu 227 242,60 312 260,48
  e) inne środki trwałe 334 126,99 475 664,29
  2 Środki trwałe w budowie 1 997 440,31
  3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 203 994,93
  III Należności długoterminowe
  1 Od jednostek powiązanych
  2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Od pozostałych jednostek
  IV Inwestycje długoterminowe
  1 Nieruchomości
  2 Wartości niematerialne i prawne
  3 Długoterminowe aktywa finansowe
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne długoterminowe aktywa finansowe
  4 Inne inwestycje długoterminowe
  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 119 952,07 61 800,19
  1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 119 268,60 60 716,64
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 683,47 1 083,55
  B Aktywa obrotowe 14 298 216,30 13 943 399,45
  I Zapasy 5 404 273,96 4 551 524,50
  1 Materiały 4 183 020,61 3 931 808,12
  2 Półprodukty i produkty w toku
  3 Produkty gotowe 1 197 155,78 612 740,89
  4 Towary 20 051,87 3 642,53
  5 Zaliczki na dostawy i usługi 4 045,70 3 332,96
  II Należności krótkoterminowe 7 266 167,40 5 891 315,47
  1 Należności od jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3 Należności od pozostałych jednostek 7 266 167,40 5 891 315,47
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 090 788,62 5 709 808,75
  – do 12 miesięcy 7 090 788,62 5 709 808,75
  – powyżej 12 miesięcy
  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 142 891,48 108 166,20
  c) inne 32 487,30 73 340,52
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III Inwestycje krótkoterminowe 1 530 583,39 3 379 862,98
  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 530 583,39 3 379 862,98
  a) w jednostkach powiązanych
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w pozostałych jednostkach
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartościowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 530 583,39 3 379 862,98
  – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 510 583,39 1 621 276,47
  – inne środki pieniężne 20 000,00 1 758 586,51
  – inne aktywa pieniężne
  2 Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 97 191,55 120 696,50
  C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  D Udziały (akcje) własne
  Aktywa razem 51 315 251,93 52 385 049,25
  Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
  A Kapitał (fundusz) własny 34 143 515,06 32 651 198,40
  I Kapitał (fundusz) podstawowy 502 000,00 502 000,00
  II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 257 857,43 257 857,43
  – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 32 430,00 32 430,00
  – z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 31 858 910,97 30 536 311,61
  – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 31 858 910,97 30 536 311,61
  – na udziały (akcje) własne
  V Zysk (strata) z lat ubiegłych
  VI Zysk (strata) netto 1 492 316,66 1 322 599,36
  VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 171 736,87 19 733 850,85
  I Rezerwy na zobowiązania 345 266,07 50 604,52
  1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122 525,05 42 604,52
  2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 214 741,02
  – długoterminowa
  – krótkoterminowa 214 741,02
  3 Pozostałe rezerwy 8 000,00 8 000,00
  – długoterminowe
  – krótkoterminowe 8 000,00 8 000,00
  II Zobowiązania długoterminowe 9 138 226,65 10 939 070,00
  1 Wobec jednostek powiązanych
  2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  3 Wobec pozostałych jednostek 9 138 226,65 10 939 070,00
  a) kredyty i pożyczki 9 138 226,65 10 939 070,00
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) zobowiązania wekslowe
  e) inne
  III Zobowiązania krótkoterminowe 7 403 192,15 8 593 154,64
  1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
  – do 12 miesięcy
  – powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6 950 899,25 8 140 539,08
  a) kredyty i pożyczki 3 916 410,00 4 103 059,89
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 704 929,04 1 524 510,78
  – do 12 miesięcy 1 704 929,04 1 524 510,78
  – powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 297 987,26 384 920,25
  f) zobowiązania wekslowe
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 780 838,57 600 323,89
  h) z tytułu wynagrodzeń 197 958,53 169 637,71
  i) inne 52 775,85 1 358 086,56
  4 Fundusze specjalne 452 292,90 452 615,56
  IV Rozliczenia międzyokresowe 285 052,00 151 021,69
  1 Ujemna wartość firmy
  2 Inne rozliczenia międzyokresowe 285 052,00 151 021,69
  – długoterminowe 199 760,42 17 661,87
  – krótkoterminowe 85 291,58 133 359,82
  Pasywa razem 51 315 251,93 52 385 049,25
  Rachunek zysków i strat
  Wersja porównawcza
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 41 283 572,41 36 306 984,47
  – od jednostek powiązanych
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 126 464,23 35 291 154,59
  II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 345 768,84 255 772,93
  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 36 930,14
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 811 339,34 723 126,81
  B Koszty działalności operacyjnej 39 065 787,06 34 670 926,23
  I Amortyzacja 3 972 331,42 2 740 744,79
  II Zużycie materiałów i energii 22 956 436,38 20 645 643,12
  III Usługi obce 2 693 754,91 2 361 814,76
  IV Podatki i opłaty, w tym: 518 522,80 485 657,11
  – podatek akcyzowy
  V Wynagrodzenia 6 636 551,06 6 328 005,97
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1 610 111,50 1 475 136,96
  – emerytalne 575 317,42 545 980,17
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 168 433,25 159 633,76
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 509 645,74 474 289,76
  C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 217 785,35 1 636 058,24
  D Pozostałe przychody operacyjne 331 857,32 326 701,20
  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8 726,29
  II Dotacje 3 495,93 176 998,01
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV Inne przychody operacyjne 328 361,39 140 976,90
  E Pozostałe koszty operacyjne 242 362,38 185 820,95
  I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 274,02
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 176 611,24 4 407,40
  III Inne koszty operacyjne 65 477,12 181 413,55
  F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 307 280,29 1 776 938,49
  G Przychody finansowe 112 758,56 102 626,21
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  A Od jednostek powiązanych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  B Od jednostek pozostałych, w tym:
  – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  II Odsetki, w tym: 79 565,02 102 626,21
  – od jednostek powiązanych
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  V Inne 33 193,54
  H Koszty finansowe 458 161,62 237 975,88
  I Odsetki, w tym: 400 745,54 200 806,69
  – dla jednostek powiązanych
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  – w jednostkach powiązanych
  III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  IV Inne 57 416,08 37 169,19
  I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 961 877,23 1 641 588,82
  J Podatek dochodowy 469 560,57 318 989,46
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 492 316,66 1 322 599,36
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32 651 198,40 31 328 599,04
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32 651 198,40 31 328 599,04
  1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 502 000,00 502 000,00
  1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – wydania udziałów (emisji akcji)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – umorzenia udziałów (akcji)
  2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 502 000,00 502 000,00
  2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 257 857,43 257 857,43
  1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  – podziału zysku (ustawowo)
  – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – pokrycia straty
  2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 257 857,43 257 857,43
  3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 32 430,00 32 430,00
  1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  a) zwiększenie (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  – zbycia środków trwałych
  2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 32 430,00 32 430,00
  4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 30 536 311,61 28 562 019,14
  1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1 322 599,36 1 974 292,47
  a) zwiększenie (z tytułu) 1 322 599,36 1 974 292,47
  IA_4_1_A - uszczegółowienie ZYSK ZA LATA UBIEGŁE 1 322 599,36 1 974 292,47
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 31 858 910,97 30 536 311,61
  5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 322 599,36 1 974 292,47
  1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 322 599,36 1 974 292,47
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 322 599,36 1 974 292,47
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – podziału zysku z lat ubiegłych
  b) zmniejszenie (z tytułu) 1 322 599,36 1 974 292,47
  IA_5_2_B - uszczegółowienie ODPIS NA KAPITAŁ REZERWOWY 1 322 599,36 1 974 292,47
  3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
  4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  – korekty błędów
  5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  a) zwiększenie (z tytułu)
  – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
  7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
  6 Wynik netto 1 492 316,66 1 322 599,36
  A zysk netto 1 492 316,66 1 322 599,36
  B strata netto
  C odpisy z zysku
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34 143 515,06 32 651 198,40
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34 143 515,06 32 651 198,40
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Metoda pośrednia
  Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zysk (strata) netto 1 492 316,66 1 322 599,36
  II Korekty razem 1 481 139,44 4 012 762,58
  1 Amortyzacja 3 972 331,42 2 740 744,79
  2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -33 193,54 13 098,63
  3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 378 596,60 122 251,04
  4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 274,02 -8 726,29
  5 Zmiana stanu rezerw 294 661,55 -14 972,41
  6 Zmiana stanu zapasów -852 749,46 -487 823,28
  7 Zmiana stanu należności -1 374 851,93 -358 593,03
  8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 003 312,60 2 106 524,48
  9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 99 383,38 -99 741,35
  10 Inne korekty
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2 973 456,10 5 335 361,94
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 30 966,00
  1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30 966,00
  2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3 Z aktywów finansowych, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  – zbycie aktywów finansowych
  – dywidendy i udziały w zyskach
  – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – odsetki
  – inne wpływy z aktywów finansowych
  4 Inne wpływy inwestycyjne
  II Wydatki 2 489 839,39 10 174 501,60
  1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 489 839,39 10 174 501,60
  2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
  3 Na aktywa finansowe, w tym:
  a) w jednostkach powiązanych
  b) w pozostałych jednostkach
  – nabycie aktywów finansowych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  4 Inne wydatki inwestycyjne
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2 489 839,39 -10 143 535,60
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 2 111 700,19 6 384 008,89
  1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  2 Kredyty i pożyczki 2 078 506,65 6 383 949,00
  3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4 Inne wpływy finansowe 33 193,54 59,89
  II Wydatki 4 444 596,49 1 687 737,37
  1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
  2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
  3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  4 Spłaty kredytów i pożyczek 4 065 999,89 1 552 387,70
  5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  8 Odsetki 378 596,60 122 251,04
  9 Inne wydatki finansowe 13 098,63
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2 332 896,30 4 696 271,52
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1 849 279,59 -111 902,14
  E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 849 279,59 -111 902,14
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 3 379 862,98 3 491 765,12
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 530 583,39 3 379 862,98
  – o ograniczonej możliwości dysponowania 416 352,05 393 834,30
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
  Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
  Łącznie
  Rok bieżący
  z zysków kapitałowych
  Rok bieżący
  z innych źródeł
  Podstawa prawna Rok poprzedni
  Łącznie
  A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 961 877,23 1 641 588,82
  B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
  C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 86 963,56 86 963,56 245 559,60
  D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 214 607,37 214 607,37 24 514,45
  E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 177 652,97 177 652,97 495 457,20
  F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 586 281,84 586 281,84 207 202,89
  G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 494 549,25 494 549,25 395 363,65
  H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
  I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
  P_ID_9 - uszczegółowienie art 16i ust 2
  pozostałe
  J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 358 906,60 1 727 840,11
  K. Podatek dochodowy 448 192,00 328 290,00
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Opis Nazwa pliku

  załacznik do informacji dodatkowych i objaśnień

  -

  załącznik do informacji dodatkowych i objaśnień

  -

  Załącznik do informacji dodatkowych i objaśnień

  -

  Informacje dodatkowe i objaśnienia

  -

  załącznik do informacji dodatkowych i objaśnień

  -

  załącznik do informacji dodatkowych i objaśnień

  -

  Wyszukiwanie

  Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki