Szczegóły spółki

Nazwa "VITROTERM-MURÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7510012141
REGON 530928170
KRS 0000058790
Adres ul. Wolności 33, 46-030 Murów
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2312Z — kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.38 0.33
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.6 0.5
Płynność bieżąca (CR) 1.62 1.93
Płynność szybka (QR) 1.09 1.2
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.6 0.5
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3.64% 3.61%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.05% 4.37%
Rentowność aktywów (ROA) 2.52% 2.91%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-29 104/2020 19 23980
Poz. 23980. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
w Murowie. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.
[BMSiG-23595/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą
w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie
art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu Spółki, zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 25 czerwca 2020 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki,
w Murowie przy ul. Wolności 3.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgroma-
  dzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wnio-
  sków.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
  dania Zarządu za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
  czej w 2019 r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
  dania Zarządu za 2019 r.
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nad-
  zorczej z wykonania obowiązków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju
  Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego pod-
  miotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie:
  - do dotychczasowej treści § 13 proponuje się dodać:
   - pkt 3 o treści:
    „Z dniem przekazania ewidencji akcji do Rejestru
     Akcjonariuszy, prowadzonego przez uprawniony do
     tego podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie,
     ponosi on odpowiedzialność za prawidłowość realiza-
     cji obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru
     akcjonariuszy”
   - oraz pkt 4 o treści:
    „Z Rejestru Akcjonariuszy wyłączona jest funkcja
     pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pienięż-
     nych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługu-
     jących im praw z akcji”
  - w § 40 do dotychczasowej treści pkt 1 proponuje się
   dodać:
   „oraz stronie internetowej Spółki”Zarząd informuje, że od dnia 5 czerwca 2020 r. w Sekretariacie
Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz
Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie
pod rygorem nieważności.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 1400.
Poz. 23980. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
w Murowie. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.
[BMSiG-23595/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą
w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie
art. 395 i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu Spółki, zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 25 czerwca 2020 r., godz. 1500, w siedzibie Spółki,
w Murowie przy ul. Wolności 3.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Zgroma-
  dzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wnio-
  sków.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
  dania Zarządu za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzor-
  czej w 2019 r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
  dania Zarządu za 2019 r.
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nad-
  zorczej z wykonania obowiązków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju
  Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego pod-
  miotu prowadzącego rejestr Akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwały o dokonaniu zmian w Statucie:
  - do dotychczasowej treści § 13 proponuje się dodać:
   - pkt 3 o treści:
    „Z dniem przekazania ewidencji akcji do Rejestru
     Akcjonariuszy, prowadzonego przez uprawniony do
     tego podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie,
     ponosi on odpowiedzialność za prawidłowość realiza-
     cji obowiązków związanych z prowadzeniem rejestru
     akcjonariuszy”
   - oraz pkt 4 o treści:
    „Z Rejestru Akcjonariuszy wyłączona jest funkcja
     pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pienięż-
     nych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługu-
     jących im praw z akcji”
  - w § 40 do dotychczasowej treści pkt 1 proponuje się
   dodać:
   „oraz stronie internetowej Spółki”Zarząd informuje, że od dnia 5 czerwca 2020 r. w Sekretariacie
Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz
Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie
pod rygorem nieważności.

Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami.

Rejestracja uczestników od godz. 1400.
2020-03-13 51/2020 349 118681
Poz. 118681. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11189/19/384]

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
VITROTERM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
VITROTERM.PL
Poz. 118681. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/11189/19/384]

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
VITROTERM.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
VITROTERM.PL
2019-10-11 198/2019 414 1069962
Poz. 1069962. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7613/19/655]

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. MANIECKI 2. TOMASZ
JAN 3. 76110600933
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 23
12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁA-
SKIEGO 1 2. 43 34 Z MONTAŻ ELEMENTÓW SZKLA-
NYCH W BUDOWNICTWIE 2 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO-
WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 5 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIEL-
SKICH DLA BUDOWNICTWA 6 2. 22 23 Z PRODUK-
CJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH wykreślić: 7 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 2. 43 34 Z MONTAŻ ELE-
MENTÓW SZKLANYCH W BUDOWNICTWIE 9 2. 23
12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁA-
SKIEGO 10 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW
DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
11 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 12 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZ-
TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 13 2. 16 23
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STO-
LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
Poz. 1069962. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7613/19/655]

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. MANIECKI 2. TOMASZ
JAN 3. 76110600933
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 23
12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁA-
SKIEGO 1 2. 43 34 Z MONTAŻ ELEMENTÓW SZKLA-
NYCH W BUDOWNICTWIE 2 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA-
NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO-
WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 5 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZO-
STAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIEL-
SKICH DLA BUDOWNICTWA 6 2. 22 23 Z PRODUK-
CJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH wykreślić: 7 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 8 2. 43 34 Z MONTAŻ ELE-
MENTÓW SZKLANYCH W BUDOWNICTWIE 9 2. 23
12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁA-
SKIEGO 10 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW
DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
11 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 12 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZ-
TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 13 2. 16 23
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STO-
LARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2019-06-03 106/2019 380 347865
Poz. 347865. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/115630/19/171]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 347865. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/115630/19/171]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-03 106/2019 380 347866
Poz. 347866. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/115631/19/883]


W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 347866. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/115631/19/883]


W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-03 106/2019 381 347867
Poz. 347867. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/115631/19/284]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 347867. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/115631/19/284]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-03 106/2019 381 347868
Poz. 347868. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/115631/19/685]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 347868. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/115631/19/685]

W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-04 67/2019 16 17832
Poz. 17832. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
w Murowie. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.
[BMSiG-17332/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm-Murów” z siedzibą
w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395
i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu spółki zwołuje ZWY-
CZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na
dzień 21 maja 2019 r., godz. 1500, w siedzibie spółki, w Muro-
wie przy ul. Wolności 33.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgro-
   madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz spra-
   wozdania Zarządu za rok 2018.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej w 2018 r.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz spra-
   wozdania Zarządu za rok 2018 r.
  8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady
   Nadzorczej z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju
   Spółki.
 11. Wybory do Rady Nadzorczej.

Zarząd informuje, że od dnia 7 maja 2019 r. w sekretariacie
Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz
Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie
pod rygorem nieważności.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami.
Rejestracja uczestników od godz. 1400.
Poz. 17832. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
w Murowie. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.
[BMSiG-17332/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm-Murów” z siedzibą
w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395
i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu spółki zwołuje ZWY-
CZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY na
dzień 21 maja 2019 r., godz. 1500, w siedzibie spółki, w Muro-
wie przy ul. Wolności 33.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgro-
   madzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz spra-
   wozdania Zarządu za rok 2018.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej w 2018 r.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz spra-
   wozdania Zarządu za rok 2018 r.
  8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady
   Nadzorczej z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju
   Spółki.
 11. Wybory do Rady Nadzorczej.

Zarząd informuje, że od dnia 7 maja 2019 r. w sekretariacie
Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz
Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie
pod rygorem nieważności.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami.
Rejestracja uczestników od godz. 1400.
2018-06-26 122/2018 455 214572
Poz. 214572. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/79292/18/606]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214572. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/79292/18/606]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-26 122/2018 455 214573
Poz. 214573. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/79293/18/7]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214573. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/79293/18/7]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-26 122/2018 455 214574
Poz. 214574. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/79294/18/408]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214574. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/79294/18/408]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-26 122/2018 455 214575
Poz. 214575. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/79295/18/809]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 214575. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000058790. SYSTEM, wpis do
rejestru: 29.11.2001.
[RDF/79295/18/809]

W dniu 24.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-17 75/2018 17 16021
Poz. 16021. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
w Murowie. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.
[BMSiG-15432/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą
w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395
i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu spółki, zwołuje ZWY-
CZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYna dzień 22 maja 2018 r., godz. 1500, w siedzibie spółki,
w Murowie przy ul. Wolności 33.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wnio-
   sków.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz spra-
   wozdania Zarządu za rok 2017.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej w 2017 r.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz spra-
   wozdania Zarządu za rok 2017 r.
  8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
   zorczej z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju
   Spółki.

Zarząd informuje, że od dnia 8 maja 2018 r. w sekretariacie
Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz
Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie
pod rygorem nieważności.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami.
Rejestracja uczestników od godz. 1400.
Poz. 16021. „VITROTERM-MURÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
w Murowie. KRS 0000058790. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2001 r.
[BMSiG-15432/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej „Vitroterm - Murów” z siedzibą
w Murowie, ul. Wolności 33, działając na podstawie art. 395
i 399 k.s.h. w związku z § 33 Statutu spółki, zwołuje ZWY-
CZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZYna dzień 22 maja 2018 r., godz. 1500, w siedzibie spółki,
w Murowie przy ul. Wolności 33.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wnio-
   sków.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz spra-
   wozdania Zarządu za rok 2017.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nad-
   zorczej w 2017 r.
  7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz spra-
   wozdania Zarządu za rok 2017 r.
  8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nad-
   zorczej z wykonania obowiązków.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie finansowania rozwoju
   Spółki.

Zarząd informuje, że od dnia 8 maja 2018 r. w sekretariacie
Spółki dostępne będą materiały dotyczące porządku W.Z. oraz
Księga Akcji i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocników umocowanych na piśmie
pod rygorem nieważności.
Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być peł-
nomocnikami.
Rejestracja uczestników od godz. 1400.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki