Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki INEA SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyINEA S.A.
Siedziba
WojewództwoWielkopolskie
PowiatM. POZNAŃ
GminaM. POZNAŃ
MiejscowośćPOZNAŃ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWielkopolskie
PowiatM. POZNAŃ
GminaM. POZNAŃ
UlicaKLAUDYNY POTOCKIEJ
Nr domu25
MiejscowośćPOZNAŃ
Kod pocztowy60-211
PocztaPOZNAŃ
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6020Z - nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000056936

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. 2018. poz. 395 z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.

Roczne stawki amortyzacyjne kształtują się następująco:

Wartość firmy 10%
Oprogramowanie komputerowe 50%
Amortyzację wartości firmy powstałej w 2008 roku w wyniku przejęcia spółek PUT KOMA S.A. oraz Internet Cable Provider Sp. z o.o. ustalono na okres 10 lat.

PUT KOMA S.A. do dnia przejęcia świadczyła usługi telewizji kablowej, Internet Cable Provider Sp. z o.o. świadczyła usługi dostępu do Internetu oraz usługi telefonii stacjonarnej. Połączenie spółek miało na celu przede wszystkim umożliwienie sprzedaży w jednym pakiecie tzw. „Triple play” - usług telewizji kablowej, Internetu oraz telefonii stacjonarnej. Taki sposób sprzedaży został wymuszony przez rozwój rynku telekomunikacyjnego, dlatego nie można oddzielnie traktować i uzasadniać okresu amortyzacji dwóch wartości powstałych z połączenia każdej ze spółki.

Okres zwrotu z inwestycji z usługi tzw. Triple play, który ustalono na poziomie 10 lat, stał się podstawą do określenia okresu amortyzacji wartości firmy. Taki sam okres amortyzacji przyjęto dla wartości firmy powstałej w 2009 roku w wyniku przejęcia spółki Ratajska Telewizja Kablowa Elsat Sp. z o.o. oraz dla wartości firmy powstających w wyniku przejęć spółek System Sat Sp. z o.o., Ornet Sp. z o.o. oraz TESAT Sp. z o.o, Inotel SA oraz AS-Media Sp. z o.o.

Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

Poniższa tabela wymienia istotne dla spółki środki trwałe oraz metody i stawki amortyzacyjne.

Lp. Nazwa ŚT KŚT Metoda Amortyzacja
bilansowa
1 Biznesowy Obszar Sieci 629 liniowa 17,5 lat
2 Kabel sieci magistralnej lub dystrybucyjnej 211 liniowa 25 lat
3 Infrastruktura teletechniczna – budowle 211 liniowa 30 lat
4 System łącza optycznego – urządzenia 629 liniowa 8 lat
5 System analogowej retransmisji programów RTV 629 liniowa 10 lat
6 System cyfrowej retransmisji programów RTV 629 liniowa 10 lat
7 Sieć szkieletowa IP - urządzenia (routery, switche) 491 liniowa 6 lat
8 System transmisji danych (CMTS) 491 liniowa 8 lat
9 System dystrybucji sygnału 629 liniowa 13,5 lat
10 Pole antenowe 211 liniowa 22 lat
11 Modemy kablowe 491 liniowa 8 lat
12 Set-Top-B
ox’y (STB - SD, HD) 629 liniowa 8 lat
13 Tranzytowa centrala telefoniczna (brama dostępowa Gate Way) 623 liniowa 2 lat
14 Centrala telefoniczna – VoIP 623 liniowa 10 lat
15 Telefony 626 liniowa 3 lat
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji.

Grunty nie są amortyzowane.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne.

Środki trwałe w budowie

W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

W pozycji tej prezentowane są również nabywane urządzenia abonenckie do momentu wydania ich abonentom. W ciągu roku ujmowane są one w cenach nabycia. Rozchód i wycena ich na dzień bilansowy dokonywana jest według metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie powiększa się o bezpośrednie koszty Departamentu Rozwoju i Planowania Sieci, w tym głównie wynagrodzeń pracowników.

Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.

Leasing

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.

W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Jeżeli sprzedaż i

leasing zwrotny ma charakter leasingu finansowego, to ta część kwoty przychodów ze sprzedaży, która przekracza wartość środka trwałego wykazywaną w bilansie, jest odraczana w czasie i rozliczana w okresie obowiązywania umowy leasingowej.

Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe

Udziały w innych jednostkach wyceniane są wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Materiały

W ciągu roku obrotowego materiały ujmowane są w cenach nabycia.

Rozchód i wycena - na dzień bilansowy materiały wycenione są według metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

Koszt standardowy materiałów obejmuje:
- cenę zakupu materiałów (bez naliczonego podatku od towarów i usług),
- koszty transportu, jeśli są one znaczące w stosunku do ceny zakupu.

Materiały tj. demontowane kable światłowodowe (stanowiące uprzednio elementy środków trwałych) ujmowane są w wartościach netto likwidowanego elementu środka trwałego. Materiały te wycenione są w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów.

Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość zapasów uznanych za przestarzałe lub trudno zbywalne. Utworzone odpisy aktualizujące umniejszają wartość materiałów wykazywaną w bilansie.

Należności

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
Spółka tworzy odpis aktualizujący na należności abonenckie, których okres przeterminowania jest większy niż 12 miesięcy. Z uwagi na bardzo nikłe prawdopodobieństwo spłaty należności abonenckich z tytułu opłat wyrównawczych, odpis na wskazane opłaty dokonywany jest na bieżąco.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Transakcje w walucie obcej

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone walucie obcej wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski.

O

peracje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności lub średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji, po kursie sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji kupna walut oraz operacji zapłaty zobowiązań, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta jednostka w przypadku operacji sprzedaży walut oraz operacji zapłaty należności, natomiast dla pozostałych operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów.

Środki pieniężne

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych, wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej.

Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczeniaInstrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych, to przede wszystkim kontrakty na zamianę stóp procentowych (swapy procentowe).
Jeśli instrument pochodny spełnia kryteria umożliwiające wyznaczenie go na instrument zabezpieczający, wówczas w zależności od charakteru zabezpieczenia, zmiany jego wartości godziwej są albo ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat, gdzie kompensują ujęte zmiany wartości godziwej zabezpieczanych aktywów, zobowiązań lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, albo też ujmowane są jako oddzielny składnik kapitałów własnych, do momentu, gdy zabezpieczana pozycja nie zostanie ujęta w księgach rachunkowych. Zmiana wartości godziwej instrumentu pochodnego dotycząca nieskutecznej części zabezpieczenia jest natychmiast ujmowana w rachunku zysków i strat.

Spółka korzysta z kontraktów na zamianę stóp procentowych. Są to kontrakty polegająca na wymianie płatności odsetkowych. Strony kontraktu wypłacają sobie wzajemnie odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane wg odmiennej stopy procentowej.

W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, które spełniają warunki umożliwiające stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń

, część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznano za efektywne zabezpieczenie, jest ujmowana w kapitale z aktualizacji wyceny, natomiast część niestanowiąca w pełni efektywnego zabezpieczenia jest ujmowana bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Jeżeli zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja prowadzą do ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania, wówczas w chwili ujęcia tego składnika aktywów lub zobowiązania, zyski lub straty, które uprzednio były ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny, są uwzględniane w cenie nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązania. W przypadku wszystkich innych zabezpieczeń przepływów pieniężnych, zyski lub straty ujmowane początkowo w kapitale z aktualizacji wyceny są odnoszone do rachunku zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat (np. w okresie, gdy dochodzi do prognozowanej transakcji sprzedaży).

Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeżeli instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, jego wykorzystanie dobiega końca lub następuje jego realizacja, lub jeżeli zabezpieczenie przestaje spełniać warunki umożliwiające stosowanie wobec niego zasad rachunkowości zabezpieczeń. W takim przypadku, łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były początkowo ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, są nadal wykazywane w tym kapitale aż do momentu wystąpienia zabezpieczanej transakcji. Jeżeli jednostka przestała spodziewać się, że zabezpieczana transakcja nastąpi, wówczas ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny łączny zysk lub strata netto są odnoszone na rachunek zysków i strat bieżącego roku obrotowego.

Różnice kursoweNa dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe, dotyczące innych niż rzeczowe składniki majątku trwałego, pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Przyjęto do wyceny następujące kursy walut:

Wyszczególnienie Tabela nr 252/A/NBP/2018
z dnia 2018-12-31
Tabela nr 251/A/NBP/2017
z dnia 2017-12-29
USD 3,7597 3,4813
EUR 4,3000 4,1709

Kapitał własny

Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie
i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał udziałowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych udziałów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał akcyjny w kwocie 679 600,00 złotych tworzyło 6 796 akcji o równej wartości nominalnej 100,00 złotych każda.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
- z podziału zysku,
- z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji po cenie emisyjnej wyższej od ceny nominalnej.
- w przypadku połączenia spółek do kapitału zapasowego zalicza się nadwyżkę ceny emisyjnej nad wartością nom
inalną akcji wydanych spółkom przejmowanym,
- ze zmiany aktywów netto przejmowanych spółek za okres od objęcia kontroli do połączenia ze spółką.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Rezerwy

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

Spółka tworzy następujące rezerwy:
- na odprawy emerytalne,
- świadczenia urlopowe,
- na pozostałe koszty.
Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe
Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poniesionych przez Spółkę kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, a w szczególności:
- polisy ubezpieczeniowych,
- prenumeraty,
- opłaty licencyjne,
- usługi serwisowe,
- opłaty telekomunikacyjne
- kosztów pozyskania klienta

Od 2012 roku Spółka aktywuje również bezpośrednie koszty pozyskania klienta i rozlicza je w czasie przez szacowany okres utrzymania klienta tj. okres 4 lat dla klienta detalicznego oraz przez faktyczny okres trwania umowy tj. 2 lat dla klienta biznesowego.

Od 2014 roku Spółka aktywuje również koszty prowizji bankowych oraz usług prawnych związanych z pozyskaniem finansowania w formie kredytu długoterminowego i rozlicza je w czasie przez szacowany okres trwania kredytu tj. okres 7 lat zgodnie z umowami bankowymi.

Na rozliczeniach międzyokresowych czynnych prezentowane są tylko prowizje od nieużytych jeszcze transz, natomiast wartości związane z transzami już pociągniętymi rozliczane są według skorygowanej ceny nabycia i prezentowane w ramach linii kredyty i pożyczki.

W 2016 roku Zarząd Spółki zdecydował o zmianie zasad rachunkowości w zakresie ujmowania i rozliczania w rachunku wyników kosztów pozyskania i utrzymania abonenta (ang. subscriber acquisition and retention costs - SARC).
Zgodnie ze zmienioną polityką rachunkowości, koszty pozyskania i utrzymania abonenta dotyczące umów abonenckich są aktywowane i rozpoznawane w czasie przez średni okres trwania umowy abonenckiej, który został oszacowany na 24 miesiące. Według dotąd stosowanej polityki były one rozliczane w rachunku wyników w momencie poniesienia.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy.

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Podatek odroczony

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstaw

y obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymiRegulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 roku do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie:
(i) nieuzasadnionego dzielenia operacji,
(ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego,
(iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz
(iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych,
mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejści

u w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.

Fundusze specjalne

Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i jest prowadzony wspólnie z innymi podmiotami prawnymi na podstawie umowy o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej.

Przychody, koszty, wynik finansowy

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Przychody z usług podstawowych rozpoznawane są na koniec okresu, którego dotyczą z zastrzeżeniem, iż przychody z tytułu aktywacji usług rozliczane są przez okres 4 lat.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
DywidendyNależne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

Przychody i zyski

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

Przychody z usług podstawowych rozpoznawane są na koniec okresu, którego dotyczą z zastrzeżeniem, iż przychody z tytułu aktywacji usług rozliczane są przez okres 4 lat.

Koszty i straty

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
(pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. 2018. poz. 395 z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe929 476 234,83810 774 554,49
IWartości niematerialne i prawne26 623 280,8432 423 743,10
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy19 305 395,3524 543 113,18
3Inne wartości niematerialne i prawne7 317 885,497 880 629,92
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe719 737 826,04597 770 981,03
1Środki trwałe584 580 139,61574 784 532,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 840 688,752 835 291,18
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej259 740 124,24258 383 789,19
c) urządzenia techniczne i maszyny316 421 622,90309 639 418,81
d) środki transportu4 786 066,953 518 019,06
e) inne środki trwałe791 636,77408 014,11
2Środki trwałe w budowie126 780 256,0420 788 749,69
3Zaliczki na środki trwałe w budowie8 377 430,392 197 698,99
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe158 530 795,11158 530 745,11
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe158 530 795,11158 530 745,11
a) w jednostkach powiązanych158 481 242,19158 481 192,19
– udziały lub akcje158 481 242,19158 481 192,19
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach49 552,9249 552,92
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki49 552,9249 552,92
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe24 584 332,8422 049 085,25
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego20 558 644,0020 121 431,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe4 025 688,841 927 654,25
BAktywa obrotowe156 866 974,4283 724 263,96
IZapasy1 080 309,99326 816,78
1Materiały1 079 276,01282 196,27
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary1 033,981 033,98
5Zaliczki na dostawy i usługi43 586,53
IINależności krótkoterminowe49 672 885,4421 101 511,24
1Należności od jednostek powiązanych5 610 454,34256 789,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:540 462,94256 789,34
– do 12 miesięcy540 462,94256 789,34
– powyżej 12 miesięcy
b) inne5 069 991,40
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek44 062 431,1020 844 721,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:16 020 775,9514 634 649,03
– do 12 miesięcy16 020 775,9514 634 649,03
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych25 408 451,283 806 592,59
c) inne2 633 203,872 403 480,28
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe87 283 520,0555 461 627,54
1Krótkoterminowe aktywa finansowe87 283 520,0555 461 627,54
a) w jednostkach powiązanych2 803 368,983 895 739,73
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki2 803 368,983 895 739,73
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach11 347 555,029 304 935,44
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki11 347 555,029 304 935,44
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne73 132 596,0542 260 952,37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach71 692 505,2141 338 094,31
– inne środki pieniężne1 440 090,84922 858,06
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe18 830 258,946 834 308,40
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem1 086 343 209,25894 498 818,45
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny214 342 269,87236 111 089,20
IKapitał (fundusz) podstawowy679 600,00679 600,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:231 170 376,16239 706 091,37
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:-10 329 740,87-760 786,96
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:5 021 900,005 021 900,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-12 199 865,42-8 535 715,21
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania872 000 939,38658 387 729,25
IRezerwy na zobowiązania56 209 993,8450 594 682,52
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego51 284 462,0045 269 823,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 539 272,781 571 716,92
– długoterminowa29 735,4121 298,22
– krótkoterminowa1 509 537,371 550 418,70
3Pozostałe rezerwy3 386 259,063 753 142,60
– długoterminowe
– krótkoterminowe3 386 259,063 753 142,60
IIZobowiązania długoterminowe477 943 349,55331 954 882,26
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek477 943 349,55331 954 882,26
a) kredyty i pożyczki463 826 398,57328 171 347,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe11 278 389,433 183 534,61
d) zobowiązania wekslowe
e) inne2 838 561,55600 000,00
IIIZobowiązania krótkoterminowe211 967 415,26228 130 974,64
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych108 795 117,48103 548 984,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:313 663,71428 570,89
– do 12 miesięcy313 663,71428 570,89
– powyżej 12 miesięcy
b) inne108 481 453,77103 120 413,64
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek103 111 581,14124 342 032,56
a) kredyty i pożyczki22 793 524,9054 171 563,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe8 675 606,374 845 646,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:22 345 355,6122 091 822,23
– do 12 miesięcy22 345 355,6122 091 822,23
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 997 087,503 464 742,76
h) z tytułu wynagrodzeń3 419 434,353 091 958,92
i) inne41 880 572,4136 676 298,43
4Fundusze specjalne60 716,64239 957,55
IVRozliczenia międzyokresowe125 880 180,7347 707 189,83
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe125 880 180,7347 707 189,83
– długoterminowe103 621 646,0923 100 678,45
– krótkoterminowe22 258 534,6424 606 511,38
Pasywa razem1 086 343 209,25894 498 818,45
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:311 933 196,58270 868 277,24
– od jednostek powiązanych883 035,232 443 011,75
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów303 614 897,11266 280 799,14
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 318 299,474 587 478,10
BKoszty działalności operacyjnej260 276 176,32249 187 541,99
IAmortyzacja70 835 496,1267 271 390,25
IIZużycie materiałów i energii5 151 983,484 203 965,33
IIIUsługi obce107 842 840,18101 516 083,90
IVPodatki i opłaty, w tym:12 480 993,8011 666 054,96
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia40 633 760,0842 644 254,22
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:7 769 257,139 405 855,85
– emerytalne3 602 293,283 442 877,75
VIIPozostałe koszty rodzajowe7 159 627,237 986 648,37
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów8 402 218,304 493 289,11
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)51 657 020,2621 680 735,25
DPozostałe przychody operacyjne3 664 699,885 627 518,30
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych225 317,3824 438,74
IIDotacje2 367 235,602 434 888,19
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych216 479,76
IVInne przychody operacyjne855 667,143 168 191,37
EPozostałe koszty operacyjne8 655 748,1611 710 904,71
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 733 608,321 947 309,19
IIIInne koszty operacyjne5 922 139,849 763 595,52
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)46 665 971,9815 597 348,84
GPrzychody finansowe1 016 599,181 486 413,14
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:847 383,231 020 362,08
– od jednostek powiązanych106 283,18261 048,94
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne169 215,95466 051,06
HKoszty finansowe51 886 057,5835 576 602,19
IOdsetki, w tym:31 738 341,5321 597 729,29
– dla jednostek powiązanych4 206 027,544 222 865,60
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych5 000 000,0010 000 000,00
IVInne15 147 716,053 978 872,90
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-4 203 486,42-18 492 840,21
JPodatek dochodowy7 996 379,00-9 957 125,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-12 199 865,42-8 535 715,21
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)236 111 089,20244 135 648,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach236 111 089,20244 135 648,29
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu679 600,00679 600,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu679 600,00679 600,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu239 706 091,37258 249 033,94
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-8 535 715,21-18 542 942,57
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)8 535 715,2118 542 942,57
- wycena instrumentów finansowych
– pokrycia straty8 535 715,2118 542 942,57
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu231 170 376,16239 706 091,37
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości-760 786,96
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny-9 568 953,91-760 786,96
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)9 568 953,91760 786,96
- wycena instrumentów finansowych9 568 953,91760 786,96
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu-10 329 740,87-760 786,96
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu5 021 900,005 021 900,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
- rachunkowość zabezpieczeń
b) zmniejszenie (z tytułu)
- wycena instrumentów finansowych
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu5 021 900,005 021 900,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-8 535 715,21-18 542 942,57
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu8 535 715,2118 542 942,57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach8 535 715,2118 542 942,57
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)8 535 715,2118 542 942,57
- pokrycie straty z kapitału zapasowego8 535 715,2118 542 942,57
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-12 199 865,42-8 535 715,21
Azysk netto
Bstrata netto-12 199 865,42-8 535 715,21
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)214 342 269,87236 111 089,20
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)214 342 269,87236 111 089,20
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej67 467 572,30104 433 539,56
IZysk (strata) netto-12 199 865,42-8 535 715,21
IIKorekty razem79 667 437,72112 969 254,77
1Amortyzacja77 691 891,2275 449 071,77
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)30 890 958,3022 210 663,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej5 042 986,4211 624 032,74
5Zmiana stanu rezerw5 615 311,3217 020 325,31
6Zmiana stanu zapasów-753 493,2177 322,56
7Zmiana stanu należności-28 500 929,05-3 930 424,42
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 507 215,655 106 300,40
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-14 224 532,04-14 832 376,34
10Inne korekty2 398 029,10244 339,22
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)67 467 572,30104 433 539,56
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-187 734 293,29-97 246 744,85
IWpływy7 884 867,689 530 139,13
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 438 232,48230 139,13
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:3 446 635,209 300 000,00
a) w jednostkach powiązanych3 086 629,438 000 000,00
-odsetki1 086 629,43
- spłata udzielonych pożyczek2 000 000,008 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach360 005,771 300 000,00
- odsetki360 005,77
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych1 300 000,00
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki195 619 160,97106 776 883,98
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych186 779 110,9787 352 883,98
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:8 840 050,0019 424 000,00
a) w jednostkach powiązanych840 050,00768 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe840 000,00768 000,00
- nabycie aktywów finansowych50,00
b) w pozostałych jednostkach8 000 000,0018 656 000,00
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe8 000 000,0018 656 000,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-187 734 293,29-97 246 744,85
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej151 138 364,68-7 613 412,31
IWpływy180 120 950,0954 948 587,35
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki100 010 055,8454 942 587,35
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe80 110 894,256 000,00
IIWydatki28 982 585,4162 561 999,66
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek39 019 244,87
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3 121 528,371 797 965,89
8Odsetki14 072 747,5919 324 824,63
9Inne wydatki finansowe11 788 309,452 419 964,27
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)151 138 364,68-7 613 412,31
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)30 871 643,68-426 617,60
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:30 871 643,68-426 617,60
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu42 260 952,3742 687 569,97
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:73 132 596,0542 260 952,37
– o ograniczonej możliwości dysponowania52 384 428,96922 858,06
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-4 203 486,42
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 627 882,132 627 882,13
- dotacje2 627 882,132 627 882,13art 17 ust 1
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:7 130 074,31
- Niezapłacone odsetki1 812 732,911 812 732,91art 12 ust 1
- Niezapłacone opłaty wyrównawcze5 317 341,40art 12 ust 1
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:9 736 427,029 736 427,02
- Kontrakty długoteminowe3 208 234,183 208 234,18art 12 ust 3a
- Zapłacone odsetki1 437 716,621 437 716,62art 12 ust 3a
- Przychody 2018 r. z faktur wystawionych w 2019 r.73 082,5573 082,55art 12 ust 3a
- RK zrealizowane156 361,87156 361,87art 12 ust 3a
- Wycena SCN4 861 031,804 861 031,80art 12 ust 1
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:19 919 090,1119 919 090,11
- Koszty lat ubiegłych14 367 855,6214 367 855,62art 15 ust 4b
- Odsetki budżetowe46 820,1746 820,17art 16 ust 1
- Różnice kursowe niezrealizowane159 997,82159 997,82art 16 ust 1
- Amortyzacja wartości firmy5 344 416,505 344 416,50art 16e ust 1
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:64 992 993,7864 992 993,78
- Niewypłacone wynagrodzenia8 382 610,018 382 610,01art 16 ust 1
- Niezapłacone składki ZUS1 882 866,131 882 866,13art 16 ust 1
- Wycena kredytu wg SCN-1 619 724,94-1 619 724,94art 16 ust 1
- Aktualiz.rzecz.skł.maj trwałego12 890 780,4412 890 780,44art 16 ust 1
- Niezapłacone odsetki od zobowiązań4 113 795,154 113 795,15art 16 ust 1
- Amortyzacja39 325 072,3439 325 072,34art 16e ust 1
pozostałe 17 594,6517 594,65
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:84 371 612,1984 371 612,19
- Amortyzacja44 456 417,6144 456 417,61art 16e ust 1
- Wypłacone wynagrodzenia 8 122 139,008 122 139,00art 16 ust 1
- Zapłacone składki ZUS2 908 381,572 908 381,57art 16 ust 1
- Koszty finansowe zw.z obsługą kredytu6 864 864,896 864 864,89art 16 ust 1
- Korekta kosztów 30 dni24 482,0124 482,01art 15b ust 8
- Pozostałe koszty operacyjne128 591,10128 591,10art 16 ust 1
- Odwrócenie rezerwy na usługi obce 4 907 525,704 907 525,70art 15 ust 4b
- Koszty z faktur, które wpłynęły w 201916 959 210,3116 959 210,31art 15 ust 4b
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-3 684 544,14
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia znajdują się w załączniku.

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki