Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DGCS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-22
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDGCS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM.KALISZ
GminaM.KALISZ
MiejscowośćKALISZ
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoWIELKOPOLSKIE
PowiatM.KALISZ
GminaM.KALISZ
UlicaZIELONA
Nr domu12
MiejscowośćKALISZ
Kod pocztowy62-800
PocztaKALISZ
Numer we własciwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Nr KRS0000056678

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych

Na mocy aktu notarialnego Rep.Nr 8116/2015 z dn.21.12.2015 została podjęta decyzja przez kierownika jednostki w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego dla tzw.małych jednostek za rok oraz lata następne pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów przewidzianych w art.3 ust.1c i 1d ustawy o rachunkowości. Spółka stosuje zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 września 2015 roku o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art.46 ust.5 pkt 5,art.47 ust.4 pkt5,art.48 ust.4,art.48a ust.4,art.48b ust.5 ustawy o rachunkowości. Dodatkowo na podstawie delegacji art.3 ust.6 ustawy o rachunkowości i art.3 ust.4 ,umowy dotyczące użytkowania obcych środków trwałych kwalifikuje się według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosuje się przepisów ust.4 i 5. Na podstawie uregulowania art.37 ust.10 i 11 ustawy o rachunkowości jednostka odstępuje od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Spółka na podstawie art.28b ustawy o rachunkowości nie stosuje przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dn.12 grudnia 2001roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania,metod wyceny,zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Spółka na podstawie art.49 ust.5 nie sporządza sprawozdania dzialalności z uwzględnieniem ust.2 pkt.5.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

6. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości, a przyjęte zasady są stosowane przez jednostkę
w sposób ciągły, z uwzględnieniem zasady prównywalności za lata poprzednie.Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
Stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tego sprawozdań. Dlatego jednostka uznaje za nieistotne transakcje i salda, których:
wartość łączna nie przekracza 2% sumy bilansowej dla bilansu
wartość łączna nie przekracza 1% przychodów dla rachunku wyników

B. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 50,00%
Oprogramowanie 20,00%
Inne 12,50%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Środki trwałe
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia [z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji)], pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki 2,5 i 10%
Urządzenia techniczne i maszyny 20 i 60%
Środki transportu 20,00%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
Inwestycje w nieruchomości
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
W 2016 spółka nabyła grunty inwestycyjne o wartości bilansowej 757 562,00 zł.
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
Nie występują w spółce.
Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W p
rzypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.
Akcje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według wartości godziwej. Przeszacowanie inwestycji do wartości godziwej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i strat.
Leasing finansowy
W 2018 roku na podstawie delegacji art. 3 ust.6 ustawy o rachunkowości nie występuje. Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, do przedmiotu leasingu stosuje się przepisy podatkowe i nie stosuje przepisów ust. 4 i 5.
Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Koszty powstałe przy zakupie towarów i materiałów stanowią koszty rodzajowe i są nieistotne.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą :pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Towary - cenę zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych, ale w badanym roku nie występują.
Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów zalicza się: ubezpieczenia, rejestracje domen, prenumeraty, opłaty.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Gwarancje
W badanym okresie nie występują.
Restrukturyzacja
W badanym okresie nie występuje.
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne
Nie występują w spółce uprawnienia do nagród jubileuszowych. Wycena zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych została dokonana przy zastosowaniu metod szacunkowych na podstawie porównania z latami poprzednimi i wyliczona w wysokości 18.091,25 zł.

C. ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Przychody i koszty z wykonania usługi o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi.
Odsetki
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu nominalnej stopy procentowej).
Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez [Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy] spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Nie ustala się aktywów oraz rezerw na podatek dochodowy ze względu na uproszczenia dla tzw. małych jednostek.
Stawka podatku dochodowego za rok 2018 wynosi 19%.
Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Za rok 2018 spółka DGCS S.A. spełniła kryteria przewidziane w art.3 ust.1c i 1d ustawy o rachunkowości ,w związku z czym sporządza sprawozdanie finansowe dla tzw.małych jednostek.
Spólka sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej ,bilans,wprowadzenie do sprawozdania finansowego,dodatkowe informacje i objasnienia według załącznika nr 5 ustawy o rachunkowości.
Jednostka korzysta z uproszczeń dla małych jednostek w zakresie :leasingu,podatku odroczonego,instrumentów finansowych.Spółka nie sporządza rachunku przepływów pinięznych,zestawienia zmian w kapitale własnym,sprawozdania z działalności.

7. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 851 284,742 095 239,43
IWartości niematerialne i prawne120 000,00248 333,35
IIRzeczowe aktywa trwałe, w tym:131 608,61156 100,56
– środki trwałe131 608,61156 100,56
– środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
IVInwestycje długoterminowe, w tym:1 598 456,141 688 795,99
– nieruchomości757 562,00757 562,00
– długoterminowe aktywa finansowe840 894,14931 233,99
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 219,992 009,53
BAktywa obrotowe2 633 251,751 840 064,75
IZapasy631,911 079,71
IINależności krótkoterminowe, w tym:789 420,83659 514,85
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:789 420,83659 514,85
– do 12 miesięcy782 795,47650 662,50
– powyżej 12 miesięcy
IIIInwestycje krótkoterminowe, w tym:1 819 258,731 163 077,08
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:1 819 258,731 163 077,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach63 210,4660 283,20
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe23 940,2816 393,11
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem4 484 536,493 935 304,18
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 601 094,603 147 977,12
IKapitał (fundusz) podstawowy367 979,00367 979,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 260 156,041 062 248,94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)28 896,0028 896,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:501 228,00601 926,91
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej501 228,00601 926,91
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe742 238,17532 238,17
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto729 493,39583 584,10
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania883 441,89787 327,06
IRezerwy na zobowiązania, w tym:350 527,18284 695,48
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne114 918,8898 319,28
IIZobowiązania długoterminowe, w tym:17 454,51
– z tytułu kredytów i pożyczek
IIIZobowiązania krótkoterminowe, w tym:432 190,80352 449,62
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:83 197,8782 972,04
– Do 12 miesięcy83 197,8782 972,04
– Powyżej 12 miesięcy
c) c) fundusze specjalne
IVRozliczenia międzyokresowe83 269,40150 181,96
Pasywa razem4 484 536,493 935 304,18
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 300 801,474 357 550,56
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów3 781 014,973 208 883,91
CKoszty sprzedaży49 890,6443 763,11
DKoszty ogólnego zarządu789 735,32674 394,28
EZysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)680 160,54430 509,26
FPozostałe przychody operacyjne, w tym:178 290,82201 219,50
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych19 838,0739 634,09
GPozostałe koszty operacyjne, w tym:56 258,2241 617,22
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych16 264,1314 303,96
HPrzychody finansowe, w tym:118 857,93103 260,73
IDywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:86 898,0072 695,00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale73 840,0060 960,00
IIOdsetki, w tym:30 403,4618 443,36
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych1 556,4712 122,37
IKoszty finansowe, w tym:12 596,682 891,17
IOdsetki, w tym:0,400,82
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych10 000,00
JZysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)908 454,39690 481,10
KPodatek dochodowy178 961,00106 897,00
LZysk (strata) netto (J - K)729 493,39583 584,10
Dodatkowe informacje i objaśnienia
zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki