Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-16
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Siedziba
Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Tarnów Opolski
Miejscowość Tarnów Opolski
Adres
Kod kraju PL
Województwo opolskie
Powiat opolski
Gmina Tarnów Opolski
Ulica Wapiennicza
Nr domu 7
Miejscowość Tarnów Opolski
Kod pocztowy 46-050
Poczta Tarnów Opolski
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 2352Z - produkcja wapna i gipsu
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000055906

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r, poz. 351
z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów
i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne

W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek:
- oprogramowanie 33% - amortyzacja liniowa
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych
i prawnych do używania.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do kwoty stanowiącej równowartość kwoty od 3.500 PLN do 10.000 PLN amortyzowane są jednorazowo.

Środki trwałe W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku
i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Środki trwałe zakupione przed 01.01.1995 r. podlegające aktualizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami wyceniane są według wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny. Środki trwałe zakupione po 01.01.1995 r. wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Czynność ta nie zmienia daty końca umarzania środka trwałego.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:

- grupa 0 tylko grunty służące wydobywaniu kopalin - wg stawki oszacowanej
w oparciu o wielkość złoża i ilości wydobytej kopaliny
- grupa I od 5% do 5% am. liniowa
- grupa II od 5% do 10% am. liniowa
- grupa III 6% am. liniowa
- grupa IV od 4% do 33 % am. liniowa
- grupa V od 5% do 14,3% am. liniowa
- grupa VI od 5% do 20% am. liniowa
- grupa VII od 14% do 20% am. liniowa
- grupa VIII od 10% do 33% am. liniowa

Środki trwałe o wartości jednostkowej od 3.500 PLN do 10.000,00 PLN amortyzowane są jednorazowo. Ulepszenia w obcych obiektach amortyzowane są w okresie ich przewidywanego użytkowania wynikającego z umowy zawartej z właścicielem obiektu.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.

Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne, a w odniesieniu do środków trwałych, których wycena została zaktualizowana, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu aktualizującego, nad różnicami z aktualiz

acji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

Środki trwałe w budowie W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia,
do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji.

Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej.

Inwestycje Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających
z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. Udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Zapasy

Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały Cena nabycia
Półprodukty i produkty w toku Koszt wytworzenia
Produkty gotowe Koszt wytworzenia
Towary Cena nabycia
Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pomniejszonej
o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzenia jej do skutku. W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizujące wartość zapasów zalegających i nieprzydatnych, wyliczonych przy zastosowaniu procentowych wskaźników obniżających wartość tych materiałów, których wielkość zależy od lat zalegania oraz przypisania do poszczególnych rodzin materiałów. Odpisy aktualizujące wartość zapasów odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Rozchód zapasów odbywa się według średnioważonych cen zakupu.
Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Rozrachunki

Należności

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
- od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości - w wysokości 100% należności,
- kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna - do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
- stanowiących równowartość kwot podwyższających należności - do wysokości tych kwot,
- przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do po

zostałych kosztów operacyjnych
i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.

Zobowiązania

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzień bilansowy zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne

Wycenia się według wartości nominalnej.

Różnice kursowe 1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- Kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający datę dokonania operacji gospodarczej, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.
2. Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych:
- składniki aktywów- po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta Spółka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów - po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank,
z którego usług korzysta Spółka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
3. Różnice kursowe, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych
w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności
i zobowiązań w walutach obcych zalicz się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Rezerwy Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności,
z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi.
Rezerwa na rekultywację została utworzona w oparciu o metodę zdyskontowanych strumieni pieniężnych, przyjmując okres tworzenia rezerwy 30 lat, tj. okres, na który Spółka uzyskała koncesję na wydobywanie wapieni oraz przy uwzględnieniu aktualnej eksploatacji złoża.
Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota
zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
2) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów,
z zachowaniem zasady ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami VAT z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- wartość przyjętych nieodpłatnie - w tym w drodze darowizny - środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczana równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych tych składników majątku.
Podatek dochodowy oraz odroczony

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
w przyszłości.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów
i pasywów a ich wartością podatkową.
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.

Kapitał własny

Na dzień bilansowy kapitał akcyjny wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki
i wpisanej w KRS.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
" z podziału zysku,
" dopłat wspólników,
" z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym.
Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. urzędowej wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych /bez możliwości przeznaczenia do podziału/.

Pozostały kapitał rezerwowy tworzony jest i wykorzystywany w oparciu o postanowienia Statutu Spółki na imiennie określone cele.

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich po

zostający do decyzji Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także ewentualne skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych
w bieżącym roku obrotowym.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez akcjonariuszy lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),
4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec
i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji elektronicznej w obowiązującym formacie.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 221 110 916,41 209 041 717,83
I Wartości niematerialne i prawne 1 294 252,04 1 829 841,48
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 1 294 252,04 1 829 841,48
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 158 414 841,60 145 678 564,58
1 Środki trwałe 131 626 985,91 122 731 518,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8 821 025,85 8 686 777,96
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 52 302 470,05 48 045 796,56
c) urządzenia techniczne i maszyny 68 034 214,92 63 447 147,12
d) środki transportu 1 043 243,86 1 350 958,25
e) inne środki trwałe 1 426 031,23 1 200 838,91
2 Środki trwałe w budowie 25 868 028,74 22 947 045,78
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 919 826,95
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 56 326 198,77 56 326 198,77
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 56 326 198,77 56 326 198,77
a) w jednostkach powiązanych 56 326 198,77 56 326 198,77
– udziały lub akcje 56 326 198,77 56 326 198,77
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 075 624,00 5 207 113,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 075 624,00 5 207 113,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 111 847 297,08 106 642 919,05
I Zapasy 29 098 279,95 22 005 087,64
1 Materiały 13 101 450,09 10 912 781,39
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe 15 921 198,89 11 055 639,57
4 Towary 32 323,28 35 947,68
5 Zaliczki na dostawy i usługi 43 307,69 719,00
II Należności krótkoterminowe 58 947 885,77 51 226 235,36
1 Należności od jednostek powiązanych 1 157 024,14 1 509 815,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 157 024,14 1 509 815,37
– do 12 miesięcy 1 157 024,14 1 509 815,37
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1 037 612,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy 1 037 612,66
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 57 790 861,63 48 678 807,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41 692 309,66 43 839 554,78
– do 12 miesięcy 41 692 309,66 43 839 554,78
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15 148 565,00 4 514 991,30
c) inne 949 986,97 324 261,25
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 14 089 616,94 30 335 918,31
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 089 616,94 30 335 918,31
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 089 616,94 30 335 918,31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 089 616,94 30 335 918,31
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 711 514,42 3 075 677,74
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 332 958 213,49 315 684 636,88
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 199 318 721,03 211 941 583,63
I Kapitał (fundusz) podstawowy 54 474 000,00 54 474 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 44 284 599,89 44 284 599,89
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 62 990 404,54 62 990 404,54
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych -725 995,20
VI Zysk (strata) netto 38 925 711,80 50 192 579,20
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 639 492,46 103 743 053,25
I Rezerwy na zobowiązania 16 409 921,31 15 539 055,12
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 465 681,45 471 354,26
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 330 469,00 7 670 712,00
– długoterminowa 7 540 850,00 6 703 776,00
– krótkoterminowa 789 619,00 966 936,00
3 Pozostałe rezerwy 7 613 770,86 7 396 988,86
– długoterminowe 6 329 808,86 6 329 808,86
– krótkoterminowe 1 283 962,00 1 067 180,00
II Zobowiązania długoterminowe 50 000 000,00 35 076 470,40
1 Wobec jednostek powiązanych 50 000 000,00 34 000 000,00
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 1 076 470,40
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne 1 076 470,40
III Zobowiązania krótkoterminowe 67 229 571,15 53 127 527,73
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4 902 022,65 760 306,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 902 022,65 760 306,55
– do 12 miesięcy 4 902 022,65 760 306,55
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 59 985 311,35 50 219 737,80
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe 229 601,83
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 43 855 424,45 38 401 717,86
– do 12 miesięcy 43 855 424,45 38 401 717,86
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 13 321 364,35 7 239 413,12
h) z tytułu wynagrodzeń 1 880 822,11 4 200 013,40
i) inne 927 700,44 148 991,59
4 Fundusze specjalne 2 342 237,15 2 147 483,38
IV Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Pasywa razem 332 958 213,49 315 684 636,88
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 359 973 060,38 340 011 827,49
– od jednostek powiązanych 2 286 251,75 16 969 806,50
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 345 940 094,36 330 391 561,90
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1 050 451,89 -2 876 983,64
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 982 514,13 12 497 249,23
B Koszty działalności operacyjnej 313 923 906,98 281 982 061,01
I Amortyzacja 19 088 679,28 17 359 205,93
II Zużycie materiałów i energii 144 249 777,94 123 349 216,82
III Usługi obce 90 577 714,47 83 387 440,28
IV Podatki i opłaty, w tym: 13 091 045,75 11 855 737,65
– podatek akcyzowy 20 051,00 29 601,00
V Wynagrodzenia 31 146 109,56 31 189 136,38
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5 914 771,86 5 773 908,35
– emerytalne 2 405 730,66 3 292 287,93
VII Pozostałe koszty rodzajowe 2 242 435,85 2 681 817,91
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 613 372,27 6 385 597,69
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 46 049 153,40 58 029 766,48
D Pozostałe przychody operacyjne 348 040,40 68 074,16
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 105 071,71
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 242 968,69 68 074,16
E Pozostałe koszty operacyjne 1 588 810,47 1 860 930,85
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 184 825,87
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 191 855,98
III Inne koszty operacyjne 1 588 810,47 1 484 149,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 44 808 383,33 56 236 909,79
G Przychody finansowe 4 526 758,10 6 165 173,77
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 126 640,97 5 510 884,97
A Od jednostek powiązanych, w tym: 4 126 640,97 5 510 884,97
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 314 884,37 654 005,24
– od jednostek powiązanych 154 647,06 500 893,35
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 85 232,76 283,56
H Koszty finansowe 970 187,63 983 672,91
I Odsetki, w tym: 851 166,11 828 848,22
– dla jednostek powiązanych 813 831,59 777 863,33
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 119 021,52 154 824,69
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 48 364 953,80 61 418 410,65
J Podatek dochodowy 10 069 242,00 11 225 831,45
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 38 295 711,80 50 192 579,20
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 211 941 583,86 210 245 847,38
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów -725 995,20
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 211 215 588,43 210 245 847,38
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 54 474 000,00 53 529 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 945 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 945 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 54 474 000,00 54 474 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 44 284 599,89 35 521 911,71
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8 762 688,18
a) zwiększenie (z tytułu) 8 762 688,18
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo) 7 641 407,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 44 284 599,89 44 284 599,89
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 62 990 404,54 62 990 404,54
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 62 990 404,54 62 990 404,54
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 50 192 579,20 58 017 584,13
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 50 192 579,20 58 017 584,13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów -725 995,20
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 49 466 584,00 58 017 584,13
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 50 192 579,20 58 017 584,13
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -725 995,20
4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -725 995,20
6 Wynik netto 38 295 711,80 50 192 579,20
A zysk netto 38 295 711,80 50 192 579,20
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 199 318 721,03 211 941 583,63
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 161 749 004,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I Zysk (strata) netto 38 295 711,80 50 192 579,20
II Korekty razem 12 909 171,25 8 840 891,80
1 Amortyzacja 19 088 679,28 17 359 205,93
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -85 199,44 1 669,51
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 536 281,74 -5 336 041,99
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -105 071,71 -81 843,50
5 Zmiana stanu rezerw 870 866,19 -170 666,22
6 Zmiana stanu zapasów -7 093 192,31 1 238 024,54
7 Zmiana stanu należności -7 721 650,41 -7 543 301,75
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 102 043,42 4 199 195,27
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 504 347,68 -855 206,47
10 Inne korekty -179 237,83 29 856,48
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 51 204 883,05 59 033 471,00
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I Wpływy 4 356 716,13 5 848 149,34
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 230 075,16 337 264,37
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Z aktywów finansowych, w tym: 4 126 640,97 5 510 884,97
a) w jednostkach powiązanych 4 216 640,97 5 510 884,97
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 37 015 310,71 25 595 666,01
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 015 310,71 25 595 666,01
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -32 658 594,58 -19 747 516,67
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I Wpływy 16 154 647,06 500 893,35
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki 16 000 000,00
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
4 Inne wpływy finansowe 154 647,06 500 893,35
II Wydatki 50 991 998,90 51 200 427,86
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 50 122 579,20 50 306 177,13
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 70 000,00 70 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 799 419,70 824 250,73
9 Inne wydatki finansowe
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -34 837 351,84 -50 699 534,51
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -16 291 063,37 -11 413 580,18
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -16 607 972,49 -11 471 489,11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 316 909,12 57 908,93
F Środki pieniężne na początek okresu 30 380 680,31 41 794 260,49
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14 089 616,94 30 380 680,31
– o ograniczonej możliwości dysponowania 5 451 999,69 1 841 575,34
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 48 364 953,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 7 248 472,99 7 248 472,99
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 357 599 385,89 357 599 385,89
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 12 412 731,76 12 412 731,76
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 304 070 173,32 304 070 173,32
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 53 529 212,57
K. Podatek dochodowy 10 069 242,39
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Noty objaśniające pozycje Sprawozdania Finansowego za rok 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki