Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-25
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA (BIOWET DRWALEW S.A.)
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatGRÓJECKI
GminaCHYNÓW
MiejscowośćDRWALEW
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatGRÓJECKI
GminaCHYNÓW
UlicaGRÓJECKA
Nr domu6
MiejscowośćDRWALEW
Kod pocztowy05-651
PocztaDRWALEW
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2120Z - produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000055763

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy podzielony na miesięczne okresy sprawozdawcze.
Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591. z poźniejszymi zmianami).
Sprawozdanie finansowe jest sporządzane według Ustawy o Rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz.351).
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
Inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości i amortyzuje się wg stawek:
- oprogramowanie - 50%
- certyfikaty jakości - 33 %
- prawa do produkcji preparatów - na okres trwania rejestru – nie dłużej niż 5 lat
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1000,00PLN amortyzowane są jednorazowo.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.
Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne odzwierciedlają ekonomiczną użyteczność środków trwałych.
Spółka stosuje oddzielne stawki amortyzacyjne dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.
Amortyzacja dla środków ustalana jest indywidualnie na okres użyteczności danego środka.
Stawki amortyzacji bilansowej dla środków z poniższych grup wynoszą:
- grupa 0 -5%
- grupa I od 3 - 30 lat
- grupa II od 10 - 30 lat
- grupa III od 3 - 15 lat
- grupa IV od 1 - 15 lat
- grupa V od 1 - 15 lat
- grupa VI od 1 - 13 lat
- grupa VII od 1 - 8 lat
- grupa VIII od 1 - 10 lat
Stawki amortyzacji podatkowej:
- grupa 0–5%
- grupa I od 2,5% do 4,5%
- grupa II od 2,5% do 4,5%
- grupa III od 6 % do 12 %
- grupa IV od 6 % do 30 %
- grupa V od 11% do 14%
- grupa VI od 10% do 20%
- grupa VII – 20%
- grupa VIII od 14% do 25%
Rozpoczęcie amortyzacji następuje od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do używania.
Prawo wieczystego użytkowania gruntów zostało wprowadzone do bilansu w wyniku przekształceń wynikających z wprowadzenia zmian w znowelizowanej ustawie o rachunkowości.
Wartość gruntów w wieczystym użytkowaniu ustalono na mocy decyzji administracyjnej na podstawie wyceny niezależnego biegłego.
Spółka użytkuje środki trwałe w leasingu finansowym:
- etykieciarkę-amortyzacja podatkowa 20%,amortyzacja bilansowa -15 lat,
- centralę wentylacyjną -amortyzacja podatkowa10%,amortyzacja bilansowa 10 lat
- samochody osobowe - amortyzacja podatkowa 20%,amortyzacja bilansowa 6-8 lat
- wózek widłowy używany - amortyzacja podatkowa 33,33%(okres trwania umowy),amortyzacja bilansowa 7 lat
- autoklaw parowy -amortyzacja podatkowa 14%,amortyzacja bilansowa 10 lat
- samochód ciężarowy - amortyzacja podatkowa 20%, amortyzacja bilansowa 6 lat.
- spektrofotometr -amortyzacja podatkowa 25%, amortyzacja bilansowa 10 lat.
Wartość składników majątkowych jest ewidencjonowana:
- do 3000,00PLN (środki niskocenne) jest odnoszona w koszty zużycia materiałów
( meble, sprzęt komputerowy - ewidencja ilościowa ).
- od 3001,00- 5000,00 PLN jest odnoszona w koszty amortyzacji jednorazowo w następnym miesiącu po przyjęto do użytkowania.
- powyzej 5000,00 amortyzacja przez okres ekonomicznej użyteczności określony dla każdego środka indywidualnie.
Środki trwałe w budowie
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Cena nabycia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.
Inwestycje
Inwestycje długoterminowe w akcje i udziały Spółka posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Chynowie i spółce Flamingo Biotech wycenione wg ceny nabycia.
Na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiła trwała utrata wartości udziałów.
Długoterminowe aktywa finansowe -pożyczka udzielona Laboratorios Ovejero S.A.
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości
Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia ,pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa inwestycji w nieruchomości i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. inwestycje w nieruchomości obejmują wyłącznie grunty i nie są amortyzowane.
Zapasy
Materiały i towary wyceniono w cenach nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania na dzień bilansowy. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych na:
- składniki rzeczowego majątku obrotowego, które zalegają w magazynie nie krócej niż rok i brak jest określenia sposobu ich wykorzystania,
- cena ewidencyjna magazynowych składników rzeczowego majątku obrotowego jest wyższa od ceny sprzedaży netto.
Wysokość dokonywanych odpisów ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych składników aktywów przez kierownika jednostki.
Do rozchodu materiałów i towarów stosowana jest metoda ceny średniej ważonej.
Półprodukty i produkty w toku
- Półprodukty wycenione są w technicznym koszcie wytworzenia obejmującym zarówno koszty bezpośrednie jak i pośrednie.
- Produkty w toku wyceniane są według rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów z uwzględnieniem zaawansowania procesu technologicznego wynikającego z raportu produkcyjnego w ciągu roku i na podstawie inwentaryzacji na koniec roku.
Produkty gotowe wyceniono na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy dokonano porównania cen wyrobów gotowych z cenami sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące z tego tytułu tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Rozchód wyrobów gotowych odbywa się w FIFO.
Należności
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zap
łaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Wielkość odpisu aktualizującego ustala się na dzień bilansowy poprzez indywidualny przegląd sald należności pod kątem ich ściągalności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje się w aktywach trwałych w pozycji „Należności długoterminowe”.
Należności wyrażone w walutach obcych ujmuje się księgach rachunkowych na podstawie kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego przed powstaniem przychodu, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Na dzień bilansowy należności w walutach obcych zostały wycenione według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Inwestycje krótkoterminowe obejmują :
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych - wyceniane są według wartości nominalnej
- udzieline pożyczki.
Środki pieniężne
Wycenia się według wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe .
Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia:
- długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.
Czas i sposób rozliczenia, uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, wyznaczono z zachowaniem zasady ostrożności.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe obejmują:
- rejestracje produktów za granicą.
Koszty rejestracji za granicą rozliczane są po uzyskaniu rejestru na okres trwania rejestru.
Pozycja obejmuje koszty, które w przyszłości zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży po uruchomieniu produkcji.
Pozycja ta nie zawiera kosztów, co do których nie ma pewności , iż w przyszłości przyniosą Spółce pożytki ekonomiczne.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień bilansowy obejmują :
- koszty roku przyszłego ( ubezpieczenia, rejestrację produktów za granicą, nakłady na nową produkcję).
Kapitał własny
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w KRS.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest:
- z podziału zysku,
Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut Spółki.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy na świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi.
Różnice kursowe
1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka – w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ustalonym dla danej waluty prz
ez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten wpływ, chyba że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wycenione zostały z zastosowaniem średniego kursu NBP przypadającego na ten dzień.
3. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztów wytworzenia produktów, ceny nabycia towarów lub ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Podatek odroczony
Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowym.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową.
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Zobowiązania długoterminowe - obejmują zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego EUR w banku Pekao, pożyczki na zakup urządzenia z Firmy Idea Getin Leasing oraz leasingu finansowego, który na dzień bilansowy wyceniono w skorygowanej cenie nabycia, przy czym ,jeśli nie zniekształca to sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki, przyjmowane są uproszczenia (zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłat
Rezerwy na świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno -rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi.
Zobowiązania
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania zobowiązania ustalonym dla dane
j waluty przez Narodowy Bank Polski. Na dzień bilansowy zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione po kursie według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów Spółki obejmują wartość netto prawa wieczystego użytkowania gruntów, rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych tych składników majątku trwałego i umorzoną warunkowo pożyczkę z WFOŚiGW, której wartość będzie przeznaczona na cele związane z ochroną środowiska i wydatkowana w ciagu dwóch lat od daty umorzenia.
Instrumenty finansowe
1. Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez jednostkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Podział instrumentów finansowych
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
2. Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji.
3. Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi.
Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
4. Zobowiązania finansowe.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez akcjonariuszy lub właścicieli.
Koszty i straty
Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez akcjonariuszy lub właścicieli.
Na wynik finansowy netto składają się:
1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnościa operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,
3. obowiazkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka i płatnosci z nim zrównane na podstawie odrębnych przepisów.
Wpływajacy na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego.
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe20 768 331,5120 842 691,88
IWartości niematerialne i prawne3 095 333,112 518 320,51
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 895 107,16620 574,03
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne1 200 225,951 897 746,48
IIRzeczowe aktywa trwałe16 698 027,9816 416 740,37
1Środki trwałe16 488 238,4815 135 999,58
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)59 632,6479 510,04
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej13 626 650,5312 628 461,04
c) urządzenia techniczne i maszyny2 024 435,331 916 064,73
d) środki transportu638 176,44402 966,11
e) inne środki trwałe139 343,54108 997,66
2Środki trwałe w budowie209 789,501 280 740,79
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe676 318,521 651 017,52
1Nieruchomości363 000,00363 000,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe313 318,521 288 017,52
a) w jednostkach powiązanych308 318,521 283 017,52
– udziały lub akcje4 003,434 003,43
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki304 315,091 279 014,09
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach5 000,005 000,00
– udziały lub akcje5 000,005 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe298 651,90256 613,48
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego205 004,00221 696,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe93 647,9034 917,48
BAktywa obrotowe22 531 778,9221 372 965,78
IZapasy10 108 344,049 464 694,28
1Materiały6 362 733,315 229 843,51
2Półprodukty i produkty w toku245 853,34197 067,93
3Produkty gotowe1 253 458,671 386 869,09
4Towary1 947 355,042 362 380,67
5Zaliczki na dostawy i usługi298 943,68288 533,08
IINależności krótkoterminowe9 515 991,179 199 902,49
1Należności od jednostek powiązanych2 557 041,651 985 526,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:2 557 041,651 985 526,69
– do 12 miesięcy2 557 041,651 985 526,69
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek6 958 949,527 214 375,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 839 213,267 050 737,56
– do 12 miesięcy6 839 213,267 050 737,56
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych52 761,9692 953,16
c) inne66 974,3070 685,08
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 918 091,59736 133,25
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 918 091,59736 133,25
a) w jednostkach powiązanych1 359 650,73512 225,12
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 359 650,73512 225,12
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne558 440,86223 908,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach558 440,86223 908,13
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe989 352,121 972 235,76
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem43 300 110,4342 215 657,66
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny24 317 221,6122 367 671,73
IKapitał (fundusz) podstawowy963 210,00963 210,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:20 901 031,7320 393 210,85
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto2 452 979,881 011 250,88
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 982 888,8219 847 985,93
IRezerwy na zobowiązania1 397 512,371 418 865,88
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego182 917,00189 437,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 204 595,371 219 428,88
– długoterminowa928 973,48873 309,37
– krótkoterminowa275 621,89346 119,51
3Pozostałe rezerwy10 000,0010 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe10 000,0010 000,00
IIZobowiązania długoterminowe1 707 250,542 366 126,42
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 707 250,542 366 126,42
a) kredyty i pożyczki1 466 949,162 189 722,50
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe240 301,38176 403,92
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe15 566 170,0215 983 483,59
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych2 476 571,671 876 491,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:2 261 571,671 667 946,99
– do 12 miesięcy2 261 571,671 667 946,99
– powyżej 12 miesięcy
b) inne215 000,00208 545,00
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek13 014 563,2314 023 916,04
a) kredyty i pożyczki5 513 654,387 680 297,78
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe238 122,01173 980,50
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:6 331 986,595 540 377,50
– do 12 miesięcy6 331 986,595 540 377,50
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych895 382,48585 481,38
h) z tytułu wynagrodzeń28 299,7837 757,81
i) inne7 117,996 021,07
4Fundusze specjalne75 035,1283 075,56
IVRozliczenia międzyokresowe311 955,8979 510,04
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe311 955,8979 510,04
– długoterminowe292 078,4959 632,64
– krótkoterminowe19 877,4019 877,40
Pasywa razem43 300 110,4342 215 657,66
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:47 993 943,3842 399 461,10
– od jednostek powiązanych5 472 674,295 125 082,53
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów33 821 635,3229 875 617,77
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 172 308,0612 523 843,33
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:29 172 540,9025 616 382,23
– jednostkom powiązanym4 767 095,714 871 411,43
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów20 145 156,1017 958 174,93
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów9 027 384,807 658 207,30
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)18 821 402,4816 783 078,87
DKoszty sprzedaży6 874 257,186 190 129,71
EKoszty ogólnego zarządu8 458 702,788 645 599,88
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)3 488 442,521 947 349,28
GPozostałe przychody operacyjne117 855,91122 521,55
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych37 706,4915 665,74
IIDotacje6 360,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne80 149,42100 495,81
HPozostałe koszty operacyjne165 528,45778 092,39
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych121 477,19503 946,75
IIIInne koszty operacyjne44 051,26274 145,64
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)3 440 769,981 291 778,44
JPrzychody finansowe21 803,90475 760,02
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:21 803,9032 890,64
– od jednostek powiązanych21 803,9032 887,47
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne442 869,38
KKoszty finansowe270 996,00298 670,58
IOdsetki, w tym:225 505,81235 252,21
– dla jednostek powiązanych2 963,42
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne45 490,1963 418,37
LZysk (strata) brutto (I+J–K)3 191 577,881 468 867,88
MPodatek dochodowy738 598,00457 617,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)2 452 979,881 011 250,88
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)22 367 671,7321 760 910,85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach22 367 671,7321 760 910,85
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu963 210,00963 210,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu963 210,00963 210,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu20 393 210,8519 988 386,77
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego507 820,88404 824,08
a) zwiększenie (z tytułu)507 820,88404 824,08
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)507 820,88404 824,08
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu20 901 031,7320 393 210,85
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 011 250,88809 314,08
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 011 250,88809 314,08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 011 250,88809 314,08
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)1 011 250,88809 314,08
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy507 820,88404 824,08
- wypłata dywidenty dla akcjonariuszy503 430,00404 490,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto2 452 979,881 011 250,88
Azysk netto2 452 979,881 011 250,88
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)24 317 221,6122 367 671,73
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)23 559 721,6121 864 241,73
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 537 087,382 481 370,95
IZysk (strata) netto2 452 979,881 011 250,88
IIKorekty razem3 084 107,501 470 120,07
1Amortyzacja1 208 622,93967 079,35
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-67 327,4426 299,61
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)200 543,47191 774,03
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-37 706,49-15 665,74
5Zmiana stanu rezerw-21 353,5114 123,82
6Zmiana stanu zapasów-643 649,76-513 119,04
7Zmiana stanu należności-316 088,68-908 845,84
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 587 775,91363 437,52
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 173 291,071 345 036,36
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 537 087,382 481 370,95
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 344 538,67-3 740 319,33
IWpływy223 763,04688 982,45
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych51 545,0418 781,20
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:172 218,00670 201,25
a) w jednostkach powiązanych172 218,00
b) w pozostałych jednostkach670 201,25
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych581 808,91
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych88 392,34
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki1 568 301,714 429 301,78
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 568 301,714 429 301,78
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 344 538,67-3 740 319,33
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-3 858 502,511 242 253,28
IWpływy218 435,636 004 122,33
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki218 435,636 004 122,33
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 076 938,144 761 869,05
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli503 028,08404 185,59
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek3 104 906,973 957 721,61
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego268 459,62201 703,19
8Odsetki200 543,47198 258,66
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-3 858 502,511 242 253,28
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)334 046,20-16 695,10
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:334 046,20-16 695,10
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych112,64373,89
FŚrodki pieniężne na początek okresu223 908,13240 229,34
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:557 954,33223 534,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania28 498,5734 775,41
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok3 191 577,881 468 867,88
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:19 877,4031 667,54
Przychody dotyczące amortyzacji prawa wieczystego użytkowania19 877,40art 17 ust 2119 877,40
pozostałe 11 790,14
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:245 494,19289 235,44
Amortyzacja środków trwałych z ulgi inwestycyjnej20 919,70art 16 ust 4820 919,70
Składki na PFRON63 494,00art 16 ust 3661 880,00
Koszty reprezentacji84 362,49art 16 ust 2893 036,00
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania.19 877,40art 16c19 877,40
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa39 300,00art 16 ust 3739 300,00
Spisane należnościart 16 ust 2540 734,50
pozostałe 17 540,6013 487,84
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:240 365,48414 368,14
Odpisy aktualizujące należności118 473,60art 16 ust 2681 108,26
Odpisy aktualizujące zapasy.1 863,52art 16422 838,49
Niewypłacone wynagrodzenie wraz ze składkami.17 922,75art 16 ust 5734 423,57
Ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej114 390,51art 15-49 382,94
Urealnienie rezerwy na świadczenia pracownicze.9 806,01art 1666 210,49
Utworzenie rezerwy na badanie bilansu.17 000,00art 15 ust 4e10 000,00
Amortyzacja bilansowa.1 041 885,23art 16883 518,68
Amortyzacja podatkowa-1 080 976,14art 15 ust 6-1 014 381,89
pozostałe -19 966,52
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:-76 063,09-47 331,10
Urealnienie rezerwy na urlopy wypoczynkowe.-24 639,52art 16-20 904,67
Wykorzystanie rezerwy na badanie bilansu, ochronę środowiska.-17 000,00art 12 ust 3a-17 000,00
Wypłacone wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne-34 423,57art 16 ust 57-9 426,43
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:252 323,25
Warunkowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW252 323,25art 12 ust 1
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym3 833 820,312 083 472,82
K. Podatek dochodowy728 426,00395 860,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Nota 1 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

-

Nota 2 Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych.

-

Nota 3 Zmiany w inwestycjach długoterminowych.

-

Nota 4 Grunty użytkowane wieczyście.

-

Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość należności.

-

Nota 6 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

-

Nota 7 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

-

Nota 8 Rezerwy na koszty i zobowiązania.

-

Nota 9 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

-

nota 10 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.

-

Nota 11 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne (kosztów oraz przychodów).

-

Nota 12 Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu.

-
Nota 13 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na dzień 31.12.2018 wynosza 101,76 zł.
-

Nota 14 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

-

Nota 15 Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

-

Nota 16 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

-
Nota 17 Zobowiązania warunkowe.
Dotyczy warunkowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW nr 0015/18/U z dnia 07.05.2018 do Umowa nr 166/05/OA/P z dnia 04.05.2005 r.- Modernizacja kotłowni węglowej na gazową.
Uchwałą Zarządu Funduszu z dnia 23.03.2018 umorzono warunkowo kwotę 253 323,25 z przeznaczeniem równowartości umorzonej warunkowo kwoty na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków, modernizacja ciepłociągu zakładowego, transport i utylizacja eternitu, wymiana kotłów gazowych ze zrealizowaniem i rozliczeniem Zadania do dnia 28.02.2020 r.
Spółka zobowiązuje sie do powyższego terminu wykonania zadania i przedstawienia protokołu ostatecznego odbioru. W związku z powyższym w 2018 roku wykorzystano część tych środków i wykonano zadanie: Modernizacja kanału ciepłowniczego” – jako najbardziej pilnego zadania i jednocześnie spełniającego wymagane kryteria.
-

Nota 18 Podatek odroczony.

-

Nota 19 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska.

-

Nota 20 Kursy walut przyjęte do wyceny składników sprawozdania finansowego.

-

Nota 21 Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

-

Nota 22 Zmiana stanu niektórych pozycji bilansowych w stosunku do przyjętych w rachunku przepływów pieniężnych.

-

Nota 23 Przeciętne zatrudnienie w przedziale na grupy zawodowe.

-

Nota 24 Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów jednostki.

-

Nota 25 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy.

-

Nota 26 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

-

Nota 27 Podstawy prawne odstąpienia od konsolidacji oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe jednostek nieobjętych konsolidacją.

-

Nota 28 Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.

CENTAMUNE S.L. CtraLeon-Vilecha 30,24192 Leon-Spain.
Spółka nie ma obowiązku publikacji sprawozdań.
-
Nota 29 Zagrożenie do kontynowania działalności.
Spółka nie widzi realnego zagrożenia kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości tzn.w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.
-
Nota 30 Informacja o instrumentach finansowych.
Aktywa:
Spółka posiada pożyczki udzielone oraz należności własne, obejmujące:
- udzielone pożyczki krótko- i długoterminowe w walucie EUR i PLN, oprocentowane na warunkach rynkowych. Wartości w EUR wynoszą 321.544EUR.
Zobowiązania:
Spółka posiada również pozostałe zobowiązania finansowe, obejmujące w szczególności kredyty bankowe. Wszystkie zobowiązania finansowe denominowane są w PLN lub EUR.
Wartości w EUR wynoszą 818.388,73EUR.
Okres wymagalności zobowiązań został przedstawiony w nocie 9.
Wartości bilansowe aktywów i zobowiązań finansowych są równe wartościom godziwym.
Spółka nie posiada instrumentów pochodnych.
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
Informacje na temat ryzyka stopy procentowej:
-Spółka posiada przede wszystkim udzielone pożyczki w EUR i PLN o stałym oprocentowaniu
Informacje na temat ryzyka kredytowego:
-Spółka stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania.
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.
-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki