Szczegóły spółki

Nazwa DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7971003683
REGON 670768618
KRS 0000055763
Adres ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew
Telefon 486 643 047
Faks 486 643 047
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2120Z — produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.47 0.44
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.89 0.78
Płynność bieżąca (CR) 1.34 1.45
Płynność szybka (QR) 0.75 0.8
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.89 0.78
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.39% 5.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 4.52% 10.09%
Rentowność aktywów (ROA) 2.4% 5.67%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-10 06/2020 15 1076
Poz. 1076. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-791/2020]

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biowetery-
naryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając
na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, w związku z art. 13.3 Statutu Spółki, zwołuje Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
3 lutego 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki w Drwalewie,
ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki przez wydzie-
   lenie, wyrażanie zgody na zmiany statutu Spółki.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych
w związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje
dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść propono-
wanych zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 1 Statutu:

„Spółka działa pod firmą Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna. Spółka może używać
skrótu firmy BIOWET DRWALEW S.A. oraz odpowiednika
tego skrótu w językach obcych.”

Proponowane brzmienie Artykułu 1 Statutu:
„Spółka działa pod firmą Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna. Spółka może używać
skrótu firmy Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryj-
nego S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

2. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 Statutu:

„Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:
 1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
  nych (PKD 21.20.Z),
 2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycz-
  nych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
 3) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycz-
  nych (PKD 46.46. Z),
 4) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
  (PKD 01.43.Z)
 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 6) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
  niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 8) Reklama (PKD 73.1)
 9) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
10) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  (52.10.B),
11) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD
  52.10.A),
12) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
13) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
14) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
15) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłą-
  czeniem motocykli (PKD 77.1),
16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
  dóbr materialnych (PKD 77.3),
17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
19) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
20) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
21) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  (PKD 22.29.Z).”
Proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu:

„Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:
 1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
  nych (PKD 21.20.Z),
 2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycz-
  nych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
 3) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
  (PKD 01.43.Z)
 4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
  niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 7) Reklama (PKD 73.1)
 8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  (PKD 52.10.B),
10) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
  (PKD 52.10.A),
11) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
12) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
13) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
14) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłą-
  czeniem motocykli (PKD 77.1),
15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
  dóbr materialnych (PKD 77.3),
16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
17) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
18) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
19) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
20) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  (PKD 22.29.Z)”.

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają
prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w sie-
dzibie Zarządu Spółki w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia27 stycznia 2020 r., zaświadczenie wydane przez Dom Makler-
ski NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie
do ukończenia Walnego Zgromadzenia.
      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 1076. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-791/2020]

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biowetery-
naryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając
na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, w związku z art. 13.3 Statutu Spółki, zwołuje Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
3 lutego 2020 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki w Drwalewie,
ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Spółki przez wydzie-
   lenie, wyrażanie zgody na zmiany statutu Spółki.
 6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych
w związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje
dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść propono-
wanych zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 1 Statutu:

„Spółka działa pod firmą Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna. Spółka może używać
skrótu firmy BIOWET DRWALEW S.A. oraz odpowiednika
tego skrótu w językach obcych.”

Proponowane brzmienie Artykułu 1 Statutu:
„Spółka działa pod firmą Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna. Spółka może używać
skrótu firmy Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryj-
nego S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

2. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 Statutu:

„Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:
 1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
  nych (PKD 21.20.Z),
 2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycz-
  nych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
 3) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycz-
  nych (PKD 46.46. Z),
 4) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
  (PKD 01.43.Z)
 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 6) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
  niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 8) Reklama (PKD 73.1)
 9) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
10) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  (52.10.B),
11) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD
  52.10.A),
12) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
13) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
14) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
15) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłą-
  czeniem motocykli (PKD 77.1),
16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
  dóbr materialnych (PKD 77.3),
17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
19) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
20) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
21) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  (PKD 22.29.Z).”
Proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu:

„Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:
 1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
  nych (PKD 21.20.Z),
 2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycz-
  nych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
 3) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
  (PKD 01.43.Z)
 4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
  stałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
  gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
  niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 7) Reklama (PKD 73.1)
 8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
  (PKD 52.10.B),
10) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
  (PKD 52.10.A),
11) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
12) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
13) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
14) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłą-
  czeniem motocykli (PKD 77.1),
15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
  dóbr materialnych (PKD 77.3),
16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
  dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
17) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
18) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
19) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
20) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
  (PKD 22.29.Z)”.

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają
prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w sie-
dzibie Zarządu Spółki w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia27 stycznia 2020 r., zaświadczenie wydane przez Dom Makler-
ski NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie
do ukończenia Walnego Zgromadzenia.
      III.

  OGŁOSZENIA WYMAGANE

    PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE


          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2019-12-20 246/2019 19 66244
Poz. 66244. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-66091/2019]

Zarząd Spółki DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Drwa-
lewie, ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew, KRS 0000055763,
NIP 7971003683, REGON 670768618, kapitał zakładowy
w wysokości 963.210,00 PLN („Spółka”), niniejszym po raz
drugi zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2019 roku Spółka,
jako Spółka dzielona, oraz Spółka FLAMINGO BIOTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z sie-
dzibą w Drwalewie, KRS 0000496205, REGON 14709190, jako
Spółka przejmująca, przyjęły plan podziału.
Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4)
Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę
przejmującą części majątku Spółki, tj. podział przez wydzie-
lenie.

Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale
planowane jest nie wcześniej, niż 31 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie informuje się, że:
  (i) akcjonariusze Spółki mają prawo przeglądać w lokalu
    Spółki przy ul. ul. Grójeckiej 6, 05-651 Drwalew, aż
    do dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzanie
    o podziale, a
 (ii) plan podziału został ogłoszony na stronie internetowej
    Spółki https://www.biowet-drwalew.pl/.
Poz. 66244. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-66091/2019]

Zarząd Spółki DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Drwa-
lewie, ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew, KRS 0000055763,
NIP 7971003683, REGON 670768618, kapitał zakładowy
w wysokości 963.210,00 PLN („Spółka”), niniejszym po raz
drugi zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2019 roku Spółka,
jako Spółka dzielona, oraz Spółka FLAMINGO BIOTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z sie-
dzibą w Drwalewie, KRS 0000496205, REGON 14709190, jako
Spółka przejmująca, przyjęły plan podziału.
Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4)
Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę
przejmującą części majątku Spółki, tj. podział przez wydzie-
lenie.

Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale
planowane jest nie wcześniej, niż 31 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie informuje się, że:
  (i) akcjonariusze Spółki mają prawo przeglądać w lokalu
    Spółki przy ul. ul. Grójeckiej 6, 05-651 Drwalew, aż
    do dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzanie
    o podziale, a
 (ii) plan podziału został ogłoszony na stronie internetowej
    Spółki https://www.biowet-drwalew.pl/.
2019-12-04 234/2019 17 62574
Poz. 62574. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-62539/2019]

Zarząd spółki DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Drwa-
lewie, ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew, KRS 0000055763,
NIP 7971003683, REGON 670768618, kapitał zakładowy
w wysokości 963.210,00 PLN („Spółka”), niniejszym zawia-
damia, że w dniu 28 listopada 2019 r. Spółka, jako spółka
dzielona, oraz spółka FLAMINGO BIOTECH SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Drwalewie,
KRS 0000496205, REGON 14709190, jako spółka przejmująca,
przyjęły plan podziału. Podział zostanie przeprowadzony
w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych
poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą części majątku
Spółki, tj. podział przez wydzielenie.

Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale
planowane jest nie wcześniej, niż 20 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że: (i) akcjonariusze Spółki mają
prawo przeglądać w lokalu Spółki przy ul. Grójeckiej 6,
05-651 Drwalew, aż do dnia podjęcia uchwały Walnego Zgro-
madzanie o podziale, a (ii) plan podziału został ogłoszony na
stronie internetowej Spółki https://www.biowet-drwalew.pl/.
Poz. 62574. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-62539/2019]

Zarząd spółki DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Drwa-
lewie, ul. Grójecka 6, 05-651 Drwalew, KRS 0000055763,
NIP 7971003683, REGON 670768618, kapitał zakładowy
w wysokości 963.210,00 PLN („Spółka”), niniejszym zawia-
damia, że w dniu 28 listopada 2019 r. Spółka, jako spółka
dzielona, oraz spółka FLAMINGO BIOTECH SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Drwalewie,
KRS 0000496205, REGON 14709190, jako spółka przejmująca,
przyjęły plan podziału. Podział zostanie przeprowadzony
w trybie art. 529 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych
poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą części majątku
Spółki, tj. podział przez wydzielenie.

Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale
planowane jest nie wcześniej, niż 20 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że: (i) akcjonariusze Spółki mają
prawo przeglądać w lokalu Spółki przy ul. Grójeckiej 6,
05-651 Drwalew, aż do dnia podjęcia uchwały Walnego Zgro-
madzanie o podziale, a (ii) plan podziału został ogłoszony na
stronie internetowej Spółki https://www.biowet-drwalew.pl/.
2019-10-28 209/2019 14 55358
Poz. 55358. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-55323/2019]

Zarząd Spółki pod firmą Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwale-
wie („Spółka”), działając na podstawie art. 358 § 3 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj.
z dnia 22 lutego 2019 r. Dz. U. 2019 r., poz. 505), ogłasza, iż na
mocy Uchwały nr 58/2019 Zarządu Spółki z dnia 3 paździer-
nika 2019 r. w sprawie wymiany dokumentów akcji - unie-
ważnienia dokumentów akcji i wydania w ich miejsce nowych
dokumentów akcji, unieważnione zostały dokumenty akcji
Spółki obejmujące 115 869 (sto piętnaście tysięcy osiemset
sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A
Spółki o wartości nominalnej 3,31 zł każda o numerach od 1do 25 878, od 25 901 do 26 122, od 26 254 do 30 148, od 30
279 do 32 229, od 32 252 do 35 958, od 36 058 do 36 373, od 36
501 do 116 400, oraz obejmujące 175 131 (sto siedemdziesiąt
pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji imiennych nieuprzywi-
lejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 3,31 zł każda
o numerach od 25 879 do 25 900, od 26 123 do 26 253, od 30
149 do 30 278, od 32 230 do 32 251, od 35 959 do 36 057, od
36 374 do 36 500, od 116 401 do 291 000.
Powodem unieważnienia wskazanych dokumentów akcji
była nieaktualność treści dokumentów akcji serii A oraz prze-
prowadzony w Spółce przymusowy wykup 840 akcji serii A
Spółki o numerach od 1 do 22, od 1 357 do 1 364, od 28 419
do 28 428, od 2 283 do 2 304, od 5 113 do 5 132, od 8 345 do 8
364, od 9 545 do 9 566, od 12 318 do 12 328, od 12 509 do 12
530, od 13 240 do 13 261, od 16 382 do 16 467, od 20 879 do 20
910, od 21 852 do 21 987, 6 619, od 25 315 do 25 438, od 26 638
do 26 811, od 38 191 do 38 298, należących do akcjonariuszy
mniejszościowych i fakt nie złożenia ich przez akcjonariuszy
mniejszościowych do rozporządzenia Spółki.
W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, wydane
zostały nowe dokumenty akcji obejmujące 115 869 (sto pięt-
naście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych
na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 3,31 zł każda
o numerach od 1 do 22, od 23 do 1 356, od 1 357 do 1 364, od
1 365 do 2 282, od 2 283 do 2 304, od 2 305 do 5 112, od 5 113
do 5 132, od 5 133 do 6 618, 6 619, od 6 620 do 8 344, od 8 345
do 8 364, od 8 365 do 9 544, od 9 545 do 9 566, od 9 567 do 12
317, od 12 318 do 12 328, od 12 329 do 12 508, od 12 509 do
12 530, od 12 531 do 13 239, od 13 240 do 13 261, od 13 262
do 16 381, od 16 382 do 16 467, od 16 468 do 20 878, od 20
879 do 20 910, od 20 911 do 21 851, od 21 852 do 21 987, od
21 988 do 25 314, od 25 315 do 25 438, od 25 439 do 25 878,
od 25 901 do 26 122, od 26 254 do 26 637, od 26 638 do 26
811, od 26 812 do 28 418, od 28 419 do 28 428, od 28 429 do
30 148, od 30 279 do 32 229, od 32 252 do 35 958, od 36 058
do 36 373, od 36 501 do 38 190, od 38 191 do 38 298, od 38
299 do 116 400, oraz obejmujące 175 131 (sto siedemdziesiąt
pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji imiennych nieuprzywi-
lejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 3,31 zł każda
o numerach od 25 879 do 25 900, od 26 123 do 26 253, od 30
149 do 30 278, od 32 230 do 32 251, od 35 959 do 36 057, od
36 374 do 36 500, od 116 401 do 291 000.
Poz. 55358. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-55323/2019]

Zarząd Spółki pod firmą Drwalewskie Zakłady Przemysłu
Bioweterynaryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwale-
wie („Spółka”), działając na podstawie art. 358 § 3 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj.
z dnia 22 lutego 2019 r. Dz. U. 2019 r., poz. 505), ogłasza, iż na
mocy Uchwały nr 58/2019 Zarządu Spółki z dnia 3 paździer-
nika 2019 r. w sprawie wymiany dokumentów akcji - unie-
ważnienia dokumentów akcji i wydania w ich miejsce nowych
dokumentów akcji, unieważnione zostały dokumenty akcji
Spółki obejmujące 115 869 (sto piętnaście tysięcy osiemset
sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A
Spółki o wartości nominalnej 3,31 zł każda o numerach od 1do 25 878, od 25 901 do 26 122, od 26 254 do 30 148, od 30
279 do 32 229, od 32 252 do 35 958, od 36 058 do 36 373, od 36
501 do 116 400, oraz obejmujące 175 131 (sto siedemdziesiąt
pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji imiennych nieuprzywi-
lejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 3,31 zł każda
o numerach od 25 879 do 25 900, od 26 123 do 26 253, od 30
149 do 30 278, od 32 230 do 32 251, od 35 959 do 36 057, od
36 374 do 36 500, od 116 401 do 291 000.
Powodem unieważnienia wskazanych dokumentów akcji
była nieaktualność treści dokumentów akcji serii A oraz prze-
prowadzony w Spółce przymusowy wykup 840 akcji serii A
Spółki o numerach od 1 do 22, od 1 357 do 1 364, od 28 419
do 28 428, od 2 283 do 2 304, od 5 113 do 5 132, od 8 345 do 8
364, od 9 545 do 9 566, od 12 318 do 12 328, od 12 509 do 12
530, od 13 240 do 13 261, od 16 382 do 16 467, od 20 879 do 20
910, od 21 852 do 21 987, 6 619, od 25 315 do 25 438, od 26 638
do 26 811, od 38 191 do 38 298, należących do akcjonariuszy
mniejszościowych i fakt nie złożenia ich przez akcjonariuszy
mniejszościowych do rozporządzenia Spółki.
W miejsce unieważnionych dokumentów akcji, wydane
zostały nowe dokumenty akcji obejmujące 115 869 (sto pięt-
naście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych
na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 3,31 zł każda
o numerach od 1 do 22, od 23 do 1 356, od 1 357 do 1 364, od
1 365 do 2 282, od 2 283 do 2 304, od 2 305 do 5 112, od 5 113
do 5 132, od 5 133 do 6 618, 6 619, od 6 620 do 8 344, od 8 345
do 8 364, od 8 365 do 9 544, od 9 545 do 9 566, od 9 567 do 12
317, od 12 318 do 12 328, od 12 329 do 12 508, od 12 509 do
12 530, od 12 531 do 13 239, od 13 240 do 13 261, od 13 262
do 16 381, od 16 382 do 16 467, od 16 468 do 20 878, od 20
879 do 20 910, od 20 911 do 21 851, od 21 852 do 21 987, od
21 988 do 25 314, od 25 315 do 25 438, od 25 439 do 25 878,
od 25 901 do 26 122, od 26 254 do 26 637, od 26 638 do 26
811, od 26 812 do 28 418, od 28 419 do 28 428, od 28 429 do
30 148, od 30 279 do 32 229, od 32 252 do 35 958, od 36 058
do 36 373, od 36 501 do 38 190, od 38 191 do 38 298, od 38
299 do 116 400, oraz obejmujące 175 131 (sto siedemdziesiąt
pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji imiennych nieuprzywi-
lejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 3,31 zł każda
o numerach od 25 879 do 25 900, od 26 123 do 26 253, od 30
149 do 30 278, od 32 230 do 32 251, od 35 959 do 36 057, od
36 374 do 36 500, od 116 401 do 291 000.
2019-08-13 156/2019 12 41910
Poz. 41910. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Drwalewie.
KRS 0000055763. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-41991/2019]

Zarząd Drwalewskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryj-
nego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając na
podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, ogłasza uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Drwalewskich Zakładów Przemysłu Biowete-
rynaryjnego Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie
przymusowego wykupu akcji o następującej treści:

            „Uchwała nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 „Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego”
            Spółka Akcyjna
          z dnia 24 lipca 2019 r.
  w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
 reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego
       przez akcjonariuszy posiadających
   łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Drwalewskie
Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego” Spółka Akcyjna,
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 418 § 1
Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. Wyemitowane przez Spółkę akcje należące do akcjona-
  riuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie 0,3%
  kapitału zakładowego Spółki, czyli wszystkie akcje inne niż
  posiadane przez akcjonariusza CENTAMUNE S.L. z siedzibą
  w León, Hiszpania zostaną przymusowo wykupione w try-  bie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Przymusowemu
  wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale, podlega
  840 (osiemset czterdzieści) wyemitowanych przez Spółkę
  akcji zwykłych na okaziciela serii A o następujących nume-
  rach: od nr. 1 do nr. 22, od nr. 1 357 do nr. 1 364, od nr. 28 419
  do nr. 28 428, od nr. 2 283 do nr. 2 304, od nr. 5 113 do
  nr. 5 132, od nr. 8 345 do nr. 8 364, od nr. 9 545 do
  nr. 9 566, od nr. 12 318 do nr. 12 328, od nr. 12 509 do nr. 12
  530, od nr. 13 240 do nr. 13 261, od nr. 16 382 do nr. 16 467,
  od nr. 20 879 do nr. 20 910, od nr. 21 852 do nr. 21 987,
  nr. 6 619, od nr. 25 315 do nr. 25 438, od nr. 26 638 do
  nr. 26 811, od nr. 38 191 do nr. 38 298, zwanych dalej
  „Akcjami”, po cenie ustalonej przez biegłego wyznaczo-
  nego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wszystkie Akcje, o których mowa w pkt 1, zostaną wyku-
  pione przez CENTAMUNE S.L. z siedzibą w León, Hiszpania
  zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym (Registro Mercan-
  til) w León tj. akcjonariusza posiadającego łącznie 290.160
  (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji
  reprezentujących łącznie 99,7% kapitału zakładowego
  Spółki.
3. CENTAMUNE S.L. z siedzibą w León jest zobowiązana do
  wpłacenia na rachunek bankowy Spółki kwoty równej cenie
  wszystkich nabywanych przez siebie Akcji (ceny wykupu
  ustalonej zgodnie z pkt 1 powyżej) w terminie 3 (trzech)
  tygodni od dnia jej ogłoszenia przez Zarząd Spółki w Moni-
  torze Sądowym i Gospodarczym.
4. Wzywa się wszystkich akcjonariuszy, których Akcje
  podlegają w myśl niniejszej uchwały przymusowemu
  wykupowi, do złożenia w Spółce dokumentów Akcji lub
  dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki, w ter-
  minie 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia niniej-
  szej uchwały przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym.
5. Jeżeli akcjonariusz, którego Akcje podlegają w myśl
  niniejszej uchwały przymusowemu wykupowi, nie złoży
  w Spółce dokumentów Akcji lub dowodów ich złożenia
  do rozporządzenia Spółki w powyższym terminie, Zarząd
  Spółki unieważni te Akcje w trybie art. 358 Kodeksu
  spółek handlowych i w ich miejsce wyda nabywcy
  nowe dokumenty akcji Spółki z tymi samymi numerami
  emisyjnymi.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czyn-
  ności prawnych lub faktycznych wymaganych dla przepro-
  wadzenia przymusowego wykupu Akcji.”

W związku z powyższym na podstawie art. 418 § 2a Kodeksu
spółek handlowych wzywa się akcjonariuszy, których akcje
podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w spółce
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka
Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) pod adresem: ul. Grójecka 6,
05-650 Drwalew, dokumentów akcji lub dowodów ich złoże-
nia do rozporządzania Spółki w terminie jednego miesiąca od
dnia ogłoszenia uchwały o przymusowym wykupie. W przy-
padku niezłożenia w powyższym terminie dokumentów akcji
lub dowodów ich złożenia do rozporządzania Spółki, Zarząd
Spółki unieważni je w trybie art. 358 Kodeksu spółek hand-
lowych.

W celu uzyskania stosownych dowodów złożenia dokumen-
tów akcji do rozporządzenia Spółki akcjonariusze mniejszo-
ściowi powinni skontaktować się z domem maklerskim NobleSecurities S.A. z siedzibą w Warszawie na adres e-mail:
ewidencja@noblesecurities.pl lub telefonicznie na numer:
12 619 82 20, który przechowuje dokumenty akcji Spółki pod-
legających przymusowemu wykupowi. Składający dyspo-
zycje spadkobiercy akcjonariuszy mniejszościowych winni
ponadto złożyć poświadczone notarialnie odpisy dokumen-
tów potwierdzających nabycie przez nich spadku po zmarłych
akcjonariuszach.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z art. 418 § 3 oraz
art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że cena
wykupu akcji podlegających wykupowi, o których mowa
w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 24 lipca 2019 r. została ustalona przez biegłego
rewidenta - Krystiana Kubanek, wpisanego pod nr 9529 do
rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów (Kancelaria Porad Finansowo-
-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.), wyznaczonego uchwałą
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
24 lipca 2019 r. i wynosi 158,04 zł (sto pięćdziesiąt osiem
złotych i cztery grosze) za każdą akcję.
Poz. 41910. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Drwalewie.
KRS 0000055763. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-41991/2019]

Zarząd Drwalewskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryj-
nego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając na
podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek
handlowych, ogłasza uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Drwalewskich Zakładów Przemysłu Biowete-
rynaryjnego Spółka Akcyjna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie
przymusowego wykupu akcji o następującej treści:

            „Uchwała nr 2
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 „Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego”
            Spółka Akcyjna
          z dnia 24 lipca 2019 r.
  w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy
 reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego
       przez akcjonariuszy posiadających
   łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Drwalewskie
Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego” Spółka Akcyjna,
zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 418 § 1
Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

1. Wyemitowane przez Spółkę akcje należące do akcjona-
  riuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie 0,3%
  kapitału zakładowego Spółki, czyli wszystkie akcje inne niż
  posiadane przez akcjonariusza CENTAMUNE S.L. z siedzibą
  w León, Hiszpania zostaną przymusowo wykupione w try-  bie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Przymusowemu
  wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale, podlega
  840 (osiemset czterdzieści) wyemitowanych przez Spółkę
  akcji zwykłych na okaziciela serii A o następujących nume-
  rach: od nr. 1 do nr. 22, od nr. 1 357 do nr. 1 364, od nr. 28 419
  do nr. 28 428, od nr. 2 283 do nr. 2 304, od nr. 5 113 do
  nr. 5 132, od nr. 8 345 do nr. 8 364, od nr. 9 545 do
  nr. 9 566, od nr. 12 318 do nr. 12 328, od nr. 12 509 do nr. 12
  530, od nr. 13 240 do nr. 13 261, od nr. 16 382 do nr. 16 467,
  od nr. 20 879 do nr. 20 910, od nr. 21 852 do nr. 21 987,
  nr. 6 619, od nr. 25 315 do nr. 25 438, od nr. 26 638 do
  nr. 26 811, od nr. 38 191 do nr. 38 298, zwanych dalej
  „Akcjami”, po cenie ustalonej przez biegłego wyznaczo-
  nego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wszystkie Akcje, o których mowa w pkt 1, zostaną wyku-
  pione przez CENTAMUNE S.L. z siedzibą w León, Hiszpania
  zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym (Registro Mercan-
  til) w León tj. akcjonariusza posiadającego łącznie 290.160
  (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji
  reprezentujących łącznie 99,7% kapitału zakładowego
  Spółki.
3. CENTAMUNE S.L. z siedzibą w León jest zobowiązana do
  wpłacenia na rachunek bankowy Spółki kwoty równej cenie
  wszystkich nabywanych przez siebie Akcji (ceny wykupu
  ustalonej zgodnie z pkt 1 powyżej) w terminie 3 (trzech)
  tygodni od dnia jej ogłoszenia przez Zarząd Spółki w Moni-
  torze Sądowym i Gospodarczym.
4. Wzywa się wszystkich akcjonariuszy, których Akcje
  podlegają w myśl niniejszej uchwały przymusowemu
  wykupowi, do złożenia w Spółce dokumentów Akcji lub
  dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki, w ter-
  minie 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia niniej-
  szej uchwały przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym.
5. Jeżeli akcjonariusz, którego Akcje podlegają w myśl
  niniejszej uchwały przymusowemu wykupowi, nie złoży
  w Spółce dokumentów Akcji lub dowodów ich złożenia
  do rozporządzenia Spółki w powyższym terminie, Zarząd
  Spółki unieważni te Akcje w trybie art. 358 Kodeksu
  spółek handlowych i w ich miejsce wyda nabywcy
  nowe dokumenty akcji Spółki z tymi samymi numerami
  emisyjnymi.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czyn-
  ności prawnych lub faktycznych wymaganych dla przepro-
  wadzenia przymusowego wykupu Akcji.”

W związku z powyższym na podstawie art. 418 § 2a Kodeksu
spółek handlowych wzywa się akcjonariuszy, których akcje
podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w spółce
Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego Spółka
Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) pod adresem: ul. Grójecka 6,
05-650 Drwalew, dokumentów akcji lub dowodów ich złoże-
nia do rozporządzania Spółki w terminie jednego miesiąca od
dnia ogłoszenia uchwały o przymusowym wykupie. W przy-
padku niezłożenia w powyższym terminie dokumentów akcji
lub dowodów ich złożenia do rozporządzania Spółki, Zarząd
Spółki unieważni je w trybie art. 358 Kodeksu spółek hand-
lowych.

W celu uzyskania stosownych dowodów złożenia dokumen-
tów akcji do rozporządzenia Spółki akcjonariusze mniejszo-
ściowi powinni skontaktować się z domem maklerskim NobleSecurities S.A. z siedzibą w Warszawie na adres e-mail:
ewidencja@noblesecurities.pl lub telefonicznie na numer:
12 619 82 20, który przechowuje dokumenty akcji Spółki pod-
legających przymusowemu wykupowi. Składający dyspo-
zycje spadkobiercy akcjonariuszy mniejszościowych winni
ponadto złożyć poświadczone notarialnie odpisy dokumen-
tów potwierdzających nabycie przez nich spadku po zmarłych
akcjonariuszach.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z art. 418 § 3 oraz
art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że cena
wykupu akcji podlegających wykupowi, o których mowa
w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 24 lipca 2019 r. została ustalona przez biegłego
rewidenta - Krystiana Kubanek, wpisanego pod nr 9529 do
rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów (Kancelaria Porad Finansowo-
-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o.), wyznaczonego uchwałą
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
24 lipca 2019 r. i wynosi 158,04 zł (sto pięćdziesiąt osiem
złotych i cztery grosze) za każdą akcję.
2019-07-01 125/2019 13 34213
Poz. 34213. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-34073/2019]

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biowetery-
naryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając
na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, w związku z art. 13.3 Statutu Spółki, zwołuje Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
24 lipca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Drwalewie,
ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
   akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5%
   kapitału zakładowego przez akcjonariuszy posiadających
   łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego w trybie
   art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu
   ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymuso-
   wemu wykupowi.
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają
prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w sie-
dzibie Zarządu Spółki, w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia
17 lipca 2019 r., zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski
NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie do
ukończenia Walnego Zgromadzenia.
Poz. 34213. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIOWE-
TERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT FIRMY: BIO-
WET DRWALEW S.A. w Drwalewie. KRS 0000055763. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-34073/2019]

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Biowetery-
naryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając
na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek han-
dlowych, w związku z art. 13.3 Statutu Spółki, zwołuje Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
24 lipca 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Drwalewie,
ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
   akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5%
   kapitału zakładowego przez akcjonariuszy posiadających
   łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego w trybie
   art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego w celu
   ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymuso-
   wemu wykupowi.
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają
prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w sie-
dzibie Zarządu Spółki, w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia
17 lipca 2019 r., zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski
NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie do
ukończenia Walnego Zgromadzenia.
2019-04-16 75/2019 17 20045
Poz. 20045. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Drwalewie.
KRS 0000055763. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-19698/2019]

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweteryna-
ryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając na
podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1, art. 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, w związku z art. 13.2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
15 maja 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Drwalewie,
ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z wyników
    badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-
    towy 2018 r.   6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2018 r. oraz wniosku Zarządu o przezna-
    czeniu zysku netto za rok obrotowy 2018 r.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za rok obrotowy 2018 r.
   8. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok
    obrotowy 2018 r.
   9. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
    w roku obrotowym 2018 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
    prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w miej-
    scowości Borowe.
  11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają
prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w sie-
dzibie Zarządu Spółki, w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia
8 maja 2019 r., zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski
NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie do
ukończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i spra-
wozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej i opinii wraz z raportem biegłego rewidenta będą
wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, od dnia 30 kwiet-
nia 2019 r.
Poz. 20045. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Drwalewie.
KRS 0000055763. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-19698/2019]

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweteryna-
ryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając na
podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1, art. 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, w związku z art. 13.2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
15 maja 2019 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Drwalewie,
ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z wyników
    badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-
    towy 2018 r.   6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z dzia-
    łalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
    rok obrotowy 2018 r. oraz wniosku Zarządu o przezna-
    czeniu zysku netto za rok obrotowy 2018 r.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
    za rok obrotowy 2018 r.
   8. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok
    obrotowy 2018 r.
   9. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
    absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
    w roku obrotowym 2018 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
    prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w miej-
    scowości Borowe.
  11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają
prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w sie-
dzibie Zarządu Spółki, w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia
8 maja 2019 r., zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski
NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie do
ukończenia Walnego Zgromadzenia.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i spra-
wozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej i opinii wraz z raportem biegłego rewidenta będą
wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, od dnia 30 kwiet-
nia 2019 r.
2018-04-25 81/2018 11 17427
Poz. 17427. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Drwalewie.
KRS 0000055763. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-16825/2018]

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweteryna-
ryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając napodstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1, art. 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, w związku z art. 13.2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
23 maja 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Drwalewie,
ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z wyników
   badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-
   towy 2017 r.
  6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nad-
   zorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z dzia-
   łalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
   rok obrotowy 2017 r. oraz wniosku Zarządu o przezna-
   czeniu zysku netto za rok obrotowy 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy 2017 r.
  8. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok
   obrotowy 2017 r.
  9. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
   w roku obrotowym 2017 r.
 10. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
   upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia jedno-
   litego tekstu Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych
w związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje
dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść propono-
wanych zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 Statutu:

             „Artykuł 7.

Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:
  1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
    nych (PKD 21.20.Z),
  2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
    medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
  3) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
    i medycznych (PKD 46.46. Z),
  4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
    stałych nauk przyrodniczych technicznych (PKD 72.19.Z),
  5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
    ści gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
    niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  7) Reklama (PKD 73.1)
  8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
  9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towa-
    rów (52.10.B),  10) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
    (PKD 52.10.A),
  11) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
    wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
    (PKD 35.30.Z),
  12) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
  13) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
  14) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,
    z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
  15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
    oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
  16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
    lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  17) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  18) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
  19) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
  20) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
    (PKD 22.29.Z).”

Proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu:

             „Artykuł 7.

Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:
  1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
    nych (PKD 21.20.Z),
  2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
    medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
  3) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
    i medycznych (PKD 46.46. Z),
  4) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowa-
    tych (PKD 01.43.Z),
  5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
    stałych nauk przyrodniczych technicznych (PKD 72.19.Z),
  6) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
    ści gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
    niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  8) Reklama (PKD 73.1),
  9) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
  10) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towa-
    rów (52.10.B),
  11) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
    (PKD 52.10.A),
  12) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
    i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
  13) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
  14) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
  15) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,
    z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
  16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
    oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
  17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
    lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  19) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
  20) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
  21) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
    (PKD 22.29.Z).”

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają prawo
udziału w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibieZarządu Spółki, w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia
16 maja 2018 r., zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski
NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie do
ukończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i spra-
wozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej i opinii wraz z raportem biegłego rewidenta
będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, od dnia
8 maja 2018 r.
Poz. 17427. DRWALEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BIO-
WETERYNARYJNEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Drwalewie.
KRS 0000055763. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r.
[BMSiG-16825/2018]

Zarząd Spółki Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweteryna-
ryjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Drwalewie, działając napodstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1, art. 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, w związku z art. 13.2 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
23 maja 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Drwalewie,
ul. Grójecka 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z wyników
   badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obro-
   towy 2017 r.
  6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nad-
   zorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z dzia-
   łalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
   rok obrotowy 2017 r. oraz wniosku Zarządu o przezna-
   czeniu zysku netto za rok obrotowy 2017 r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
   za rok obrotowy 2017 r.
  8. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok
   obrotowy 2017 r.
  9. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
   absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
   w roku obrotowym 2017 r.
 10. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
   upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia jedno-
   litego tekstu Statutu Spółki.
 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych
w związku z zamierzoną zmianą Statutu Zarząd Spółki podaje
dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść propono-
wanych zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7 Statutu:

             „Artykuł 7.

Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:
  1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
    nych (PKD 21.20.Z),
  2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
    medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
  3) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
    i medycznych (PKD 46.46. Z),
  4) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
    stałych nauk przyrodniczych technicznych (PKD 72.19.Z),
  5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
    ści gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  6) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
    niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  7) Reklama (PKD 73.1)
  8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
  9) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towa-
    rów (52.10.B),  10) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
    (PKD 52.10.A),
  11) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
    wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
    (PKD 35.30.Z),
  12) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
  13) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
  14) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,
    z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
  15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
    oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
  16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
    lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  17) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  18) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
  19) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
  20) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
    (PKD 22.29.Z).”

Proponowane brzmienie Artykułu 7 Statutu:

             „Artykuł 7.

Przedmiotem działalności spółki jest w szczególności:
  1) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-
    nych (PKD 21.20.Z),
  2) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
    medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
  3) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
    i medycznych (PKD 46.46. Z),
  4) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowa-
    tych (PKD 01.43.Z),
  5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozo-
    stałych nauk przyrodniczych technicznych (PKD 72.19.Z),
  6) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno-
    ści gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i tech-
    niczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
  8) Reklama (PKD 73.1),
  9) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
  10) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towa-
    rów (52.10.B),
  11) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
    (PKD 52.10.A),
  12) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę
    i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
  13) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
  14) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
  15) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,
    z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
  16) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
    oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
  17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
    lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
  18) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
  19) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
  20) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
  21) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
    (PKD 22.29.Z).”

Zarząd informuje, że właściciele akcji na okaziciela mają prawo
udziału w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibieZarządu Spółki, w Drwalewie, ul. Grójecka 6, do dnia
16 maja 2018 r., zaświadczenie wydane przez Dom Maklerski
NOBLE Securities S.A. o zablokowaniu akcji w depozycie do
ukończenia Walnego Zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i spra-
wozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej i opinii wraz z raportem biegłego rewidenta
będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, od dnia
8 maja 2018 r.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki