Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki ETP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-29
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyETP Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwośląskie
PowiatM.Katowice
GminaM.Katowice
MiejscowośćKatowice
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatM.Katowice
GminaM.Katowice
UlicaSiemianowicka
Nr domu5a
MiejscowośćKatowice
Kod pocztowy40-301
PocztaKatowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2712Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000055522

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 - tekst jednolity – dalej „UoR”).
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny aktywów i pasywów
1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Koszty zakończonych prac rozwojowych do 10 lat
Patenty, licencje, znaki firmowe do 20 lat
Oprogramowanie komputerowe 2 lata
Inne wartości niematerialne i prawne 2 lata
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz stawka amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane stawki i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez dane wartości niematerialne i prawne.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
2. Wartość firmy.
Wartość firmy jest to nadwyżka ceny nabycia jednostki lub jej zorganizowanej części nad niższą od niej wartością przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwych. Wykazuje się ją w aktywach bilansu w odrębnej pozycji „Wartości niematerialnych i prawnych” jako „wartość firmy”.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
Wartość firmy do 15 lat
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanej wartości firmy nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z nią. Jeśli istnieją przesłanki przeprowadzany jest test na trwałą utratę wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
3. Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się cenę nabycia prawa od osoby trzeciej. Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy roku obrotowego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:
Prawo wieczystego użytkowania gruntów 20 lat
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej do 40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny do5 lat
Środki transportu do 5 lat
Inne środki trwałe do 5 lat
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 500,00 złotych odnoszone są jednorazowo w koszty.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz stawki amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane stawki i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały.
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
4. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
5. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne
Spółka nie posiada inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne.
6. Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe
Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne oraz w jednostki stowarzyszone są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Pozostałe inwestycje długoterminowe (z wyłączeniem aktywów finansowych opisanych w nocie 4.9 oraz inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne opisanych w nocie 4.6) są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Trwała utrata wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych i innych inwestycji długoterminowych jest szacowana na każdy dzień bilansowy. Wartość bilansowa takich aktywów jest każdorazowo poddawana przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych.
7. Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych)
Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych, wyceniane się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
Skutki obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) rynkowych zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe.
8. Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
- Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
- Pożyczki udzielone i należności własne według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
- Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.
Pochodne instrumenty finansowe nie będące instrumentami zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczane do obrotu.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
9. Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania
w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże, gdy brak jest kontroli nad momentem i pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu opłaty leasingowe zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej.
Jeżeli sprzedaż i leasing zwrotny ma charakter leasingu finansowego, to ta część kwoty przychodów ze sprzedaży, która przekracza wartość środka trwałego wykazywaną w bilansie, jest odraczana w czasie i rozliczana w okresie obowiązywania umowy leasingowej.
Jeżeli sprzedaż i leasing zwrotny ma charakter leasingu operacyjnego i jeżeli transakcja została zawarta w cenach odpowiadających wartości godziwej, jakiekolwiek zyski i straty z tego tytułu rozpoznawane są w rachunku zysków i strat. Jeżeli cena sprzedaży jest niższa od wartości godziwej, zyski i straty z tego tytułu rozpoznawane są w rachunku zysków i start, z wyjątkiem sytuacji, gdy stratę kompensują przyszłe opłaty leasingowe niższe od cen rynkowych. W takiej sytuacji strata podlega odroczeniu w czasie i rozliczeniu proporcjonalnie do opłat leasingowych przez okres przewidywanego użytkowania składnika aktywów. Jeżeli cena sprzedaży przewyższa wartość godziwą, to kwota przekraczająca wartość godziwą jest odraczana w czasie i rozliczana w przychody przez okres przewidywanego użytkowania składnika aktywów.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka
i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu przestaje być ujmowany w bilansie. Ujmowany jest natomiast składnik długoterminowych lub krótkoterminowych aktywów finansowych w kwocie równej bieżącej wartości minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są dzielone między przychody finansowe i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy zwrotu z pozostałej do spłaty należności.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako przychody ze sprzedaży usług w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zależnie od tego, czy leasing stanowi podstawową działalność Spółki czy nie, przychód z tytułu opłat leasingowych stanowi przychód działalności operacyjnej lub pozostałej działalności operacyjnej. Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne stanowiące przedmiot takiego leasingu operacyjnego są ujmowane w bilansie w aktywach trwałych.
Zobowiązania z tytułu leasingu wyceniane są zamortyzowanym kosztem.
10. Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny zakupu lub kosztu wytworzenia oraz ceny sprzedaży netto.
Rozchód i wycena pozostałych zapasów ujmowane są metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło". Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.
11. Należności krótko- i długoterminowe
Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
W innych należnościach od jednostek pozostałych prezentowane są należności z tytułu VAT do rozliczenia w następnych miesiącach.
12. Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie po kursie faktycznie zastosowanym w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów.
13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna
14. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
15. Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli udziały obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu udziałów własnych, kwota zapłaty za udziały własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji "udziały własne" . Wypłacone w trakcie roku obrotowego zaliczki na dywidendy są wykazywane w księgach rachunkowych i w bilansie jako podział zysku dokonany w ciągu roku obrotowego.
16. Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.
17. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki (koszty transakcyjne). Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
18. Ujemna wartość firmy
Ujemna wartość firmy jest to nadwyżka wartości przejętych aktywów netto wycenionych według wartości godziwych nad ich ceną nabycia. Wykazuje się ją w pasywach bilansu w odrębnej pozycji jako "ujemna wartość firmy". W przypadku, gdy dotyczy ona zidentyfikowanych przyszłych strat i kosztów nabytej jednostki jest ona ujmowana w przychodach w momencie wystąpienia strat i kosztów.
W przypadku, gdy ujemna wartość firmy nie dotyczy zidentyfikowanych przyszłych strat i kosztów, kwota nie przekraczająca wartości umarzalnych aktywów trwałych jest ujmowana jako przychód w tych samych okresach, co ich amortyzacja. Nadwyżka ujemnej wartości firmy ponad wartość umarzalnych aktywów trwałych jest ujmowana w pozostałych przychodach operacyjnych w okresie, w którym miało miejsce przejęcie
19. Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli dotyczą zobowiązania, które zostało zaciągnięte w tym celu.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
20. Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.
21. Pochodne instrumenty finansowe
Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany kursów wymiany walut to kontrakty terminowe. Jeśli instrument pochodny jest instrumentem zabezpieczającym, wówczas w zależności od charakteru zabezpieczenia, zmiany w wartości godziwej są albo kompensowane ze zmianami wartości godziwej aktywów, zobowiązań i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań za pośrednictwem rachunku zysków i strat.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

1. Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
1.1. Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
1.2 Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych w tym budowlanej objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy metodą kosztową .Stopień zaawansowania mierzony jest jako proporcja kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do całości szacowanych kosztów według sporządzonych kalkulacji.
W celu lepszego odzwierciedlenie sytuacji majątkowej i finansowej Spółka wycenia wszystkie umowy o świadczenie usług długoterminowych niezakończone na dzień bilansowy, niezależnie od długości okresu ich realizacji.
Koszty wydziałowe, których nie można bezpośrednio przypisać do kontraktu (np. amortyzacja hali, wynagrodzenie pracowników magazynu, kierownictwa , wynagrodzenie za urlopy i absencje chorobowe itp.) nie są uwzględniane w całości szacowanych kosztów kontaktów co powoduje że nie wpływają na wysokość szacowanych przychodów z usług długoterminowych. Wysokość tych kosztów jest monitorowana i nie przekracza 7% kosztów ogółem prowadzonej działalności.
Zlecenia działu prefabrykacji (produkcja szaf sterowniczych i rozdzielczych) rozliczane są również jako kontrakty długoterminowe z uwagi na specyfikę tych kontraktów. Są to umowy usługowej budowy składnika aktywów lub zespołu aktywów, które są ze sobą ściśle powiązane lub wzajemnie zależne pod względem projektowym, technologicznym lub ze względu na ich funkcję użytkową czy ostateczne przeznaczenie lub sposób użytkowania. Usługi te wykonywane są na zlecenie i zgodnie z projektem klienta, z materiałów zakupionych przez Spółkę wraz z materiałami powierzonymi przez klienta. Dodatkowo umowy się zazwyczaj charakteryzują się długim okresem realizacji. Dla każdego kontraktu określana jest kwota przychodów zgodnie z podpisanymi umowami (zleceniami) i kosztów na bazie przeprowadzanych kalkulacji ofertowych. Rozliczanie na bazie globalnych budżetów i czas realizacji tych kontraktów kwalifikuje takie umowy jako umowy o usługę budowlaną.
Aktualizacji kosztów i przychodów na kontrakcie dokonuje się zawsze w przypadku istotnych zmian finansowych realizacji kontraktu, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
Prawidłowość przyjętej metody ustalania stopnia zaawansowania wykonania usługi oraz przewidywanych całkowitych kosztów i przychodów z realizacji usługi jest weryfikowana przez Spółkę najpóźniej na dzień bilansowy. Ewentualne korekty wynikające z weryfikacji wpłyną na wynik okresu sprawozdawczego, w którym ich dokonano.
W przypadku, gdy stopień zaawansowania niezakończonej usługi nie może być na dzień bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości poniesionych w danym okresie kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których pokrycie przychodami w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.
1.3. Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
1.4.Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku przyznającej dywidendę, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy
1.5. Dotacje i subwencje
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
1.6 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z ustawy.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe67 694 310,8370 210 663,21
IWartości niematerialne i prawne11 078 038,0613 069 872,87
1Koszty zakończonych prac rozwojowych777 990,44
2Wartość firmy6 687 829,237 562 835,75
3Inne wartości niematerialne i prawne4 390 208,834 729 046,68
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe34 949 546,5635 784 472,20
1Środki trwałe34 866 035,7534 309 123,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 435 931,414 490 115,97
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej21 234 495,8621 745 988,68
c) urządzenia techniczne i maszyny5 408 158,204 511 221,93
d) środki transportu2 816 792,982 807 945,71
e) inne środki trwałe970 657,30753 851,43
2Środki trwałe w budowie59 908,481 448 157,82
3Zaliczki na środki trwałe w budowie23 602,3327 190,66
IIINależności długoterminowe4 083 564,674 266 791,68
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek4 083 564,674 266 791,68
IVInwestycje długoterminowe8 984 108,138 966 648,25
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe8 917 539,878 902 464,81
a) w jednostkach powiązanych7 490 539,877 490 539,87
– udziały lub akcje3 696 272,003 696 272,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe3 794 267,873 794 267,87
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach1 427 000,001 411 924,94
– udziały lub akcje8 000,008 000,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki1 419 000,001 403 924,94
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe66 568,2664 183,44
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 599 053,418 122 878,21
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 334 156,007 796 712,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe264 897,41326 166,21
BAktywa obrotowe81 666 600,0371 492 706,22
IZapasy9 764 354,088 988 782,46
1Materiały8 843 219,738 178 601,80
2Półprodukty i produkty w toku103 747,86
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary77,70
5Zaliczki na dostawy i usługi921 134,35706 355,10
IINależności krótkoterminowe48 815 029,3233 619 014,97
1Należności od jednostek powiązanych1 073 084,32328 285,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 073 084,32328 285,74
– do 12 miesięcy1 073 084,32328 285,74
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 160 924,773 804 653,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 160 924,773 804 653,91
– do 12 miesięcy3 160 924,773 804 653,91
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek44 581 020,2329 486 075,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:33 851 585,3123 601 469,18
– do 12 miesięcy33 851 585,3123 601 469,18
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 351 762,382 635 550,04
c) inne7 377 672,541 325 406,95
d) dochodzone na drodze sądowej1 923 649,15
IIIInwestycje krótkoterminowe2 126 687,144 315 136,00
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 126 687,144 315 136,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach150 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki150 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 126 687,144 165 136,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach796 687,143 365 136,00
– inne środki pieniężne1 330 000,00800 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe20 960 529,4924 569 772,79
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych19 297 560,7823 444 077,59
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne2 999 990,00
Aktywa razem149 360 910,86144 703 359,43
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny54 238 912,6550 442 967,09
IKapitał (fundusz) podstawowy1 306 332,001 420 800,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:20 092 923,9421 439 362,38
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:6 091,766 091,76
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:26 037 629,3926 037 629,39
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto6 795 935,561 539 083,56
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania95 121 998,2194 260 392,34
IRezerwy na zobowiązania8 579 823,917 255 237,41
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 633 918,005 065 749,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 603 059,001 190 014,71
– długoterminowa253 064,00192 759,00
– krótkoterminowa1 349 995,00997 255,71
3Pozostałe rezerwy2 342 846,91999 473,70
– długoterminowe1 105 124,69511 307,19
– krótkoterminowe1 237 722,22488 166,51
IIZobowiązania długoterminowe7 489 054,478 546 767,31
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek7 489 054,478 546 767,31
a) kredyty i pożyczki3 598 666,574 701 333,28
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe2 156 338,172 572 434,84
d) zobowiązania wekslowe
e) inne1 734 049,731 272 999,19
IIIZobowiązania krótkoterminowe77 060 153,1974 104 008,34
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych20 265,4225 959,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:20 265,4225 959,40
– do 12 miesięcy20 265,4225 959,40
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale1 235 722,04907 511,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 235 722,04907 511,52
– do 12 miesięcy1 235 722,04907 511,52
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek75 550 668,1473 011 177,58
a) kredyty i pożyczki27 297 505,7532 917 553,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 234 757,63885 271,97
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:37 796 736,5432 740 528,49
– do 12 miesięcy37 796 736,5432 740 528,49
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych4 484 935,403 292 290,99
h) z tytułu wynagrodzeń2 219 569,931 675 198,80
i) inne2 517 162,891 500 333,49
4Fundusze specjalne253 497,59159 359,84
IVRozliczenia międzyokresowe1 992 966,644 354 379,28
1Ujemna wartość firmy283 539,86370 782,86
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych1 182 024,79
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 709 426,782 801 571,63
– długoterminowe8 725,6511 634,33
– krótkoterminowe1 700 701,132 789 937,30
Pasywa razem149 360 910,86144 703 359,43
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:258 938 050,04167 766 250,37
– od jednostek powiązanych26 441 332,4015 295 344,88
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów257 896 448,16166 232 932,32
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 041 601,881 533 318,05
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:234 751 150,33153 407 505,92
– jednostkom powiązanym18 609 155,539 145 869,32
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów234 671 306,57152 626 152,32
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów79 843,76781 353,60
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)24 186 899,7114 358 744,45
DKoszty sprzedaży2 521 248,442 849 833,98
EKoszty ogólnego zarządu8 605 465,177 468 380,50
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)13 060 186,104 040 529,97
GPozostałe przychody operacyjne746 735,46622 605,55
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych74 934,40217 504,14
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne671 801,06405 101,41
HPozostałe koszty operacyjne2 157 144,231 745 191,51
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych983 478,21373 194,49
IIIInne koszty operacyjne1 173 666,021 371 997,02
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)11 649 777,332 917 944,01
JPrzychody finansowe196 613,18989 178,77
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:196 613,18143 522,13
– od jednostek powiązanych29 195,2682 196,24
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych64 540,50
VInne781 116,14
KKoszty finansowe2 521 911,951 923 146,22
IOdsetki, w tym:1 526 467,751 744 063,78
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych32 920,50
IVInne962 523,70179 082,44
LZysk (strata) brutto (I+J–K)9 324 478,561 983 976,56
MPodatek dochodowy2 528 543,00444 893,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)6 795 935,561 539 083,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)50 442 967,0948 903 883,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach50 442 967,0948 903 883,53
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 420 800,001 420 800,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-114 468,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)114 468,00
– umorzenia udziałów (akcji)114 468,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 306 332,001 420 800,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu21 439 362,3820 540 134,46
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-1 346 438,44899 227,92
a) zwiększenie (z tytułu)1 539 083,56899 227,92
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 539 083,56899 227,92
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)2 885 522,00
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów2 885 522,00
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu20 092 923,9421 439 362,38
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości6 091,766 091,76
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu6 091,766 091,76
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu26 037 629,3926 037 629,39
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu26 037 629,3926 037 629,39
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu1 539 083,56899 227,92
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 539 083,56899 227,92
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 539 083,56899 227,92
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 539 083,56899 227,92
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego1 539 083,56899 227,92
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto6 795 935,561 539 083,56
Azysk netto6 795 935,561 539 083,56
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)54 238 912,6550 442 967,09
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto6 795 935,561 539 083,56
IIKorekty razem1 423 822,1116 234 028,12
1Amortyzacja4 456 443,693 858 105,09
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych-32 920,50151 958,30
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 309 515,191 452 686,96
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej625 257,04-282 044,64
5Zmiana stanu rezerw1 324 586,50-2 013 744,84
6Zmiana stanu zapasów-722 946,10-1 076 827,82
7Zmiana stanu należności-15 012 787,348 073 201,67
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów8 705 018,17-3 175 364,38
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych771 655,469 246 057,78
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)8 219 757,6717 773 111,68
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej272 281,303 224 414,34
IWpływy272 281,303 224 414,34
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych122 281,301 083 472,97
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:150 000,002 140 941,37
a) w jednostkach powiązanych2 054 668,30
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych2 000 000,00
– odsetki54 668,30
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach150 000,0086 273,07
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych150 000,0050 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych36 273,07
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki954 686,5410 831 413,75
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych954 686,548 821 613,75
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 999 800,00
a) w jednostkach powiązanych1 999 800,00
– nabycie aktywów finansowych1 999 800,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne10 000,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-682 405,24-7 606 999,41
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy110 736 626,3650 555 712,49
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki110 736 626,3650 555 712,49
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki120 312 427,6561 606 229,02
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek117 459 341,1658 949 610,17
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych1 559 031,921 129 384,10
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki1 294 054,571 527 234,75
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-9 575 801,29-11 050 516,53
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-2 038 448,86-884 404,26
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 038 448,86-884 404,26
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 165 136,005 049 540,26
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:2 126 687,144 165 136,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok9 324 478,561 983 976,56
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:6 406 011,606 406 011,604 570 933,70
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów32 556,7532 556,75art 12 ust 4 pkt 6a
przychody zakładu podatkowego w Niemczech6 373 454,856 373 454,85art 17 ust 1 pkt 34 543 236,49
pozostałe 27 697,21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:-2 757 174,17-2 757 174,17-3 913 358,78
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);95 316,9395 316,93art 12 ust 4 pkt 247 159,95
róznice kursowe niezrealizowane-172 181,78-172 181,78art 15a ust 2513 533,48
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (wycena kontraktów długoterminowych)-3 061 251,52-3 061 251,52art 12 ust 3a-5 193 665,37
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (kary umowne zarachowanie, nie otrzymane)380 942,20380 942,20art 12 ust 3a pkt 2719 613,16
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:28 850,43
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczymart 12 ust 4 pkt 228 850,43
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:8 170 174,598 170 174,596 537 803,14
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami3 230,003 230,00art 16 ust 1 pkt 1410 206,60
wydatki na spłatę innych zobowiązań140 594,73140 594,73art 16 ust 1 pkt 10b
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 19 932,4319 932,43art 16 ust 1 pkt 21351,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów106 997,39106 997,39art 16 ust 1 pkt 2210 166,56
odpisów aktualizujących1 131 872,721 131 872,72art 16 ust 1 pkt 26a
odpisów aktualizujących wartość należności230 661,25230 661,25art 16 ust 1 pkt 26a528 646,15
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych103 320,31103 320,31art 16 ust 1 pkt 2871 517,20
podatku od towarów i usług18 282,7018 282,70art 16 ust 1 pkt 46
wpłat na PFRON510 869,00510 869,00art 16 ust 1 pkt 36440 387,00
koszty zakładu podatkowego w Niemczech5 389 695,875 389 695,87art 17 ust 1 pkt 35 153 262,28
pozostałe 514 718,19514 718,19323 266,35
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:7 561 728,197 561 728,19-5 606 136,61
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)70 104,1070 104,10art 16 ust 1 pkt 1152 408,92
różnice kursowe niezrealizowane-53 531,64-53 531,64art 15a ust 321 981,78
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi985 369,46985 369,46art 15 ust 6923 055,08
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1285 649,8085 649,80art 16 ust 1 pkt 5784 616,91
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h1 087 875,201 087 875,20art 16 ust 1 pkt 57a848 888,80
wartość utworzonych rezerw na koszty1 601 222,691 601 222,69art 15 ust 4e
koszty kontraktów długoterminowych poniesione nie sprzedane3 785 038,583 785 038,58art 15 ust 4-7 537 088,10
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:1 009 633,251 009 633,25898 561,17
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek77 230,9177 230,91art 16 ust 1 pkt 1158 754,75
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego83 513,5483 513,54art 15 ust 4g112 885,23
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego848 888,80848 888,80art 15 ust 4h726 921,19
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:495 920,94495 920,9427 690,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-1 492 420,91-1 492 420,91-1 360 667,30
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnieart 12 ust 1 pkt 213 406,14
Opłaty leasingowe-1 492 420,91-1 492 420,91art 17b ust 1-1 374 073,44
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym18 409 569,00
K. Podatek dochodowy3 497 818,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki