Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "TECHNO-SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-14
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy"TECHNO-SERVICE" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwopomorskie
PowiatM.Gdańsk
GminaM.Gdańsk
MiejscowośćGdańsk
Adres
Kod krajuPL
Województwopomorskie
PowiatM.Gdańsk
GminaM.Gdańsk
UlicaSiedlicka
Nr domu6
MiejscowośćGdańsk
Kod pocztowy80-222
PocztaGdańsk
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2611Z - produkcja elementów elektronicznych
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000054168

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Prezentowane poniżej roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2018 roku, a kończący 31 grudnia 2018 roku. Na podstawie posiadanych przez jednostkę informacji, oceny stanu faktycznego jak i znajomości przepisów prawa, zdolna jest ona do kontynuowania działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie nie krócej niż przez 12 kolejnych miesięcy. Istotne wydaje się podkreślenie, iż nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie funkcjonowania jednostki.Po dniu bilansowym nie wystąpiły zmiany mające istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe (ustawa o rachunkowości art. 54 ust. 1).

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe o wartości do 10 000 PLN umarzane były jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Pozostałe środki trwałe były amortyzowane zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku, z późniejszymi zmianami, uwzględniając ograniczenia ich wysokości dla celów podatkowych, z wyjątkiem prawa wieczystego użytkowania gruntu.

2. Stany materiałów i towarów wycenione zostały wg poniższych zasad:
-do wyceny produktów przyjęto koszt wytworzenia,
-wyroby gotowe i produkcję w toku wyceniono w cenach sprzedaży pomniejszonych o zysk produktów, a w przypadku produkcji w toku uwzględniono stopień jej przetworzenia,
-materiały wycenia się wg ceny zakupu netto.
3. Do wyceny rozchodów materiałów i towarów stosuje się metodę FIFO.
4. Przy wycenie należności przyjęto zasadę ostrożnej wyceny urealniając wartość należności o odpisy aktualizujące utworzone na należności zagrożone. Należności z tytułu dostaw i usług nie obejmują odsetek za zwłokę z wyjątkiem należności spornych.
5. Do wyceny pozycji sprawozdania przyjmuję się średni kurs NBP z ostatniego dnia roku kalendarzowego. W roku 2018 został przyjęty kurs z tabeli nr 252/A/2018 z dnia 31.12.2018, który wynosi:
EUR – 4,3000
USD – 3,7597
GBP – 4,7895

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym wykazano zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności oraz ostrożnej wyceny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe23 843 669,5320 686 629,09
IWartości niematerialne i prawne156 668,83337 356,45
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne156 668,83337 356,45
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe22 122 708,7918 135 564,76
1Środki trwałe16 140 715,5817 160 353,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)921 364,71925 132,47
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej11 207 240,9211 652 260,49
c) urządzenia techniczne i maszyny3 338 308,074 040 185,22
d) środki transportu630 039,99442 317,15
e) inne środki trwałe43 761,89100 458,16
2Środki trwałe w budowie5 981 993,21619 862,94
3Zaliczki na środki trwałe w budowie355 348,33
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe1 178 997,581 804 817,24
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe1 178 997,581 804 817,24
a) w jednostkach powiązanych51 199,0051 199,00
– udziały lub akcje51 199,0051 199,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale651 673,581 353 850,41
– udziały lub akcje46 008,58201 460,58
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki605 665,001 152 389,83
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach476 125,00399 767,83
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki476 125,00399 767,83
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe385 294,33408 890,64
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego369 310,00391 640,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe15 984,3317 250,64
BAktywa obrotowe34 954 934,3935 372 625,63
IZapasy13 681 730,6711 721 422,77
1Materiały12 669 224,1610 647 704,94
2Półprodukty i produkty w toku732 841,69814 423,37
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi279 664,82259 294,46
IINależności krótkoterminowe19 011 836,0719 762 631,52
1Należności od jednostek powiązanych3 778,563 778,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:3 778,563 778,56
– do 12 miesięcy3 778,563 778,56
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale8 977 979,361 324 811,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 566 728,17864 106,59
– do 12 miesięcy8 566 728,17864 106,59
– powyżej 12 miesięcy
b) inne411 251,19460 704,93
3Należności od pozostałych jednostek10 030 078,1518 434 041,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 474 012,5017 032 045,08
– do 12 miesięcy8 474 012,5017 032 045,08
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 070 943,86928 357,12
c) inne485 121,79473 639,24
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe2 145 163,283 776 646,68
1Krótkoterminowe aktywa finansowe2 145 163,283 776 646,68
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach637 696,87433 500,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki637 696,87433 500,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 507 466,413 343 146,68
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 507 466,413 343 146,68
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe116 204,37111 924,66
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem58 798 603,9256 059 254,72
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny35 229 124,9030 357 827,46
IKapitał (fundusz) podstawowy598 912,80598 912,80
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:29 550 403,6125 845 812,68
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)1 643 806,191 643 806,19
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:50 000,0050 000,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto5 029 808,493 863 101,98
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 569 479,0225 701 427,26
IRezerwy na zobowiązania476 502,71654 340,21
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego310 882,00482 537,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne165 620,71171 803,21
– długoterminowa149 131,52169 937,67
– krótkoterminowa16 489,191 865,54
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe1 198 631,052 201 515,29
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 198 631,052 201 515,29
a) kredyty i pożyczki53 750,00959 750,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 144 881,051 241 765,29
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe21 851 333,8622 744 565,16
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych96 678,0093 681,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:96 678,0093 681,72
– do 12 miesięcy96 678,0093 681,72
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale3 407 563,123 771 040,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:3 407 563,123 754 944,02
– do 12 miesięcy3 405 367,123 752 748,02
– powyżej 12 miesięcy2 196,002 196,00
b) inne16 096,09
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek17 167 495,6417 724 192,59
a) kredyty i pożyczki398 337,277 154 173,76
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe569 325,40455 258,24
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:10 643 008,397 650 997,76
– do 12 miesięcy10 643 008,397 650 997,76
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi1 982,72835,86
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 514 511,551 386 520,92
h) z tytułu wynagrodzeń1 240 642,07536 935,66
i) inne1 799 688,24539 470,39
4Fundusze specjalne1 179 597,101 155 650,74
IVRozliczenia międzyokresowe43 011,40101 006,60
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe43 011,40101 006,60
– długoterminowe
– krótkoterminowe43 011,40101 006,60
Pasywa razem58 798 603,9256 059 254,72
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:120 137 856,42129 919 736,32
– od jednostek powiązanych37 542,5740 071,89
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów83 779 761,74129 232 939,65
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów36 358 094,68686 796,67
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:108 423 714,08119 216 522,04
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów78 969 789,51118 907 970,78
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów29 453 924,57308 551,26
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)11 714 142,3410 703 214,28
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu6 131 668,885 751 203,07
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)5 582 473,464 952 011,21
GPozostałe przychody operacyjne392 212,94292 448,78
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych181 416,5080 528,46
IIDotacje14 210,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych653,4770,00
IVInne przychody operacyjne210 142,97197 640,32
HPozostałe koszty operacyjne279 724,11577 228,14
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych8 437,0711 892,87
IIIInne koszty operacyjne271 287,04565 335,27
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)5 694 962,294 667 231,85
JPrzychody finansowe839 325,80481 247,22
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:97 745,07188 483,99
– od jednostek powiązanych62 551,6028 649,65
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:601 210,0021 172,06
– w jednostkach powiązanych601 210,0021 172,06
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne140 370,73271 591,17
KKoszty finansowe331 141,60317 346,09
IOdsetki, w tym:165 153,26293 853,12
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne165 988,3423 492,97
LZysk (strata) brutto (I+J–K)6 203 146,494 831 132,98
MPodatek dochodowy1 173 338,00968 031,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)5 029 808,493 863 101,98
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)30 357 827,4626 691 145,41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach30 357 827,4626 691 145,41
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu598 912,80598 912,80
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu598 912,80598 912,80
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu25 845 812,6823 449 096,56
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego3 704 590,932 396 716,12
a) zwiększenie (z tytułu)3 704 590,932 396 716,12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)3 704 590,932 396 716,12
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu29 550 403,6125 845 812,68
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu50 000,0050 000,00
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu50 000,0050 000,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 863 101,982 593 136,05
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 863 101,982 593 136,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 863 101,982 593 136,05
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)3 863 101,982 593 136,05
- podział zysku (na kapitał mzapasowy)3 702 659,832 382 693,90
- wypłata dywidendy 150 442,15150 442,15
- inne10 000,0060 000,00
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto5 029 808,493 863 101,98
Azysk netto5 029 808,493 863 101,98
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)35 229 124,9030 357 827,46
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)35 073 682,7530 192 385,31
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto5 029 808,493 863 101,98
IIKorekty razem5 161 121,503 527 220,09
1Amortyzacja2 869 473,513 926 419,80
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych22 330,88-178 221,26
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)78 439,08210 946,51
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-627 174,50-84 513,56
5Zmiana stanu rezerw-177 837,50-251 661,79
6Zmiana stanu zapasów-1 960 307,90-46 205,83
7Zmiana stanu należności660 875,451 563 963,64
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów4 334 001,08-2 147 205,79
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-38 678,60547 908,37
10Inne korekty-14 210,00
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)10 190 929,997 390 322,07
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy2 401 252,341 539 962,17
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych157 258,20113 048,79
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:2 162 693,331 426 913,38
a) w jednostkach powiązanych1 980 130,001 050 255,00
b) w pozostałych jednostkach182 563,33376 658,38
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych94 359,69298 477,25
– odsetki88 203,6478 181,13
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne81 300,81
IIWydatki5 864 829,912 963 341,46
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 744 829,912 050 264,21
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:1 120 000,00913 077,25
a) w jednostkach powiązanych1 020 000,00787 000,00
b) w pozostałych jednostkach100 000,00126 077,25
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe100 000,00126 077,25
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 463 577,57-1 423 379,29
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy956 609,01
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki956 609,01
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki8 577 435,215 129 082,13
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli150 664,47150 411,86
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku8 068,90281 977,78
4Spłaty kredytów i pożyczek7 656 239,821 665 318,00
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych635 901,372 829 966,72
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki126 560,65201 407,77
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-8 577 435,21-4 172 473,12
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 850 082,791 794 469,66
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 835 680,271 782 022,47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-14 402,5212 447,19
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 356 681,121 562 211,46
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 506 598,333 356 681,12
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok6 203 146,494 831 132,98
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:-19 505,84-19 505,84456 338,88
dodatnie różnice kursowe22 366,1522 366,15art 9b ust 1 pkt 2 lit <Lit>
Rozwiązane rezerwy68 165,6568 165,65art 12 ust 1 pkt 6 lit a
rozliczenie wykupionych leasingów24 210,1724 210,17art 16l ust 6 pkt <Pkt> lit <Lit>29 923,00
dodatnie różnice kursowe statystyczne z roku poprzedniego-139 898,54-139 898,54art 9b ust 1 pkt 2 lit <Lit>416 836,24
pozostałe 5 650,735 650,739 579,64
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:1 186,721 186,72
pozostałe 1 186,721 186,72
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:3 992,663 992,664 789,82
pozostałe 3 992,663 992,664 789,82
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 412 114,571 412 114,573 170 155,44
ujemne roznice kursowe nie stanowiące kosztów podatkowych9 552,609 552,60art 9b ust 1 pkt 1 lit <Lit>
ujemne roznice kursowe statystyczne29 294,5829 294,58art 9b ust 1 pkt 2 lit <Lit>150 253,45
amortyzacja środków trwalych finansowanych z dotacji6 276,766 276,76art 16 ust 1 pkt 48 lit <Lit>13 785,72
rezerwy emerytalne-6 182,50-6 182,50art 15 ust 4e pkt <Pkt> lit <Lit>171 803,21
amortyzacja wieczyste użytkowanie3 767,763 767,76art 16 ust 1 pkt 1 lit a3 809,04
darowizny9 000,009 000,00art 16 ust 1 pkt 14 lit <Lit>5 500,00
ujemne różnice kursowe statystyczne-100 094,56-100 094,56art 9b ust 1 pkt 2 lit <Lit>
skladki czlonkowskie19 140,0019 140,00art 16 ust 1 pkt 37 lit <Lit>19 130,00
ubezpieczenia pow.20tys EUR17 704,6317 704,63art 16 ust 1 pkt 49 lit <Lit>20 806,14
spisane należności120 405,88120 405,88art 16 ust 1 pkt 25 lit <Lit>79 822,30
część odsetkowa rat leasingowych42 867,6442 867,64art 16 ust 1 pkt 11 lit <Lit>86 157,41
reprezentacja124 949,32124 949,32art 16 ust 1 pkt 28 lit <Lit>176 628,60
amortyzacja leasingu operacyjnego1 118 249,951 118 249,95art 16a ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>2 427 800,10
pozostałe 17 182,5117 182,5114 659,47
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:37 614,4837 614,4877 453,03
wynagrodzenia niewypacone w n15 688,1715 688,17art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>17 650,00
skladki ZUS niezaplacone z n21 926,3121 926,31art 16 ust 1 pkt 57 lit a54 247,91
pozostałe 5 555,12
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:77 494,5877 494,588 902,82
wypacone wynagrodzenia z roku poprzedniego17 650,0017 650,00art 16 ust 1 pkt 57 lit <Lit>
skadki ZUS wyplacone z n-154 247,9154 247,91art 16 ust 1 pkt 57 lit a954,82
pozostałe 5 596,675 596,677 948,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-636 309,12-636 309,12-2 838 142,57
leasing operacyjny-636 309,12-636 309,12art 17b ust 1 pkt <Pkt> lit <Lit>-2 838 142,57
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 961 383,624 780 147,00
K. Podatek dochodowy1 322 663,00908 228,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacje dodatkowe i objaśnienia TS SA 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki