Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W KONINIE za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-06
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyAgencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Siedziba
Województwowielkopolskie
Powiatkoniński
GminaKonin
MiejscowośćKonin
Adres
Kod krajuPL
Województwowielkopolskie
Powiatkoniński
GminaKonin
UlicaZakładowa
Nr domu4
MiejscowośćKonin
Kod pocztowy62-510
PocztaKonin
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8559B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6820Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000053695

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

6. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 roku są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwaną dalej „Ustawą”, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

a) Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według zasad:
- oprogramowanie komputerów 50%,
- o wartości do 10 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.
b) Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 100,00 złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do używania w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:
- budowle i budynki 25,% do 4,5%,
- urządzenia techniczne i maszyny
(z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 7-18%,
- sprzęt komputerowy 30%,
- środki transportu 20%,
- inne środki trwałe 14%-20%
c) Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.
d) Inwestycje długoterminowe - udzielone pożyczki.
Pożyczki udzielone wycenia się według skorygowanej ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
e) Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny). Należności wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności.
f) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zakupione materiały, dla których nie prowadzi się ewidencji magazynowej, a które obciążają koszty w momencie zakupu podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na dzień bilansowy i wycenie jego stanu wg rzeczywistych cen zakupu.
Koszty zakupu materiałów obciążają w całości koszty działalności w miesiącu ich powstania.
g) Inwestycje krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny rynkowej (nabycia), a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
Różnice między ceną zakupu a wartością rynkową księgowane są w ciężar kosztów finansowych, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio spisanych w koszty finansowe.
h) Zobowiązania długoterminowe i krótkot
erminowe
Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
i) Koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz rezerw na zaległe urlopy wypoczynkowe i inne
Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne, które zostaną wypłacone w przyszłości. Wysokość rezerw wynika z przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółce i jest uzależniona od dotychczasowego okresu zatrudnienia poszczególnych pracowników.
Spółka tworzy rezerw na zaległe urlopy wypoczynkowe jeżeli ich wysokość wywiera istotny wpływ na wynik finansowy spółki.
Spółka nie tworzy rezerwy na koszty badania sprawozdania finansowego z powodu, iż ponoszone są w każdym roku sprawozdawczym i nie wywierają istotnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki.
j) Tworzenie rezerw celowych
Rezerwy tworzy się zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości (art.3 ust.21 i Art.35d.1).
Rezerwy tworzy się na pożyczki, których prawdopodobieństwo spłaty jest wątpliwe:
a) w przypadkach skierowania sprawy do sądu i egzekucji,
b) gdy dłużnik – pożyczkobiorca jest w zwłoce z płatnościami. Razem obejmuje należności główne i odsetki wymagalne.
Fundusz pożyczkowy tworzy rezerwy na ryzyko związane ze swoją działalnością w odniesieniu do wartości wierzytelności funduszu zaklasyfikowanych do:
1. Kategorii normalne, obejmujące wierzytelności funduszu, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza miesiąca, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw,
2. Kategorii pod obserwacją, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza miesiąc i nie przekracza 3 miesięcy, a sytuacja ekonomiczno-finansowa dłużników nie budzi obaw,
3. Grupy zagrożone, w tym:
a) poniżej standardu, obejmujące wierzytelności funduszu, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 3 miesiące i nie przekracza 6 miesięcy, lub wierzytelności Funduszu wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa może stanowić zagrożenie terminowej spłaty wierzytelności,
b) wątpliwe, obejmujące wierzytelności funduszu, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6 miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy, lub wierzytelności funduszu wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa ulega znacznemu pogorszeniu, a zwłaszcza gdy ponoszone straty w sposób istotny naruszają ich kapitały (aktywa netto),
c) stracone obejmujące:
d) wierzytelności funduszu, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 12 miesięcy,
e) wierzytelności funduszu wobec dłużników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa pogorszyła się w sposób nieodwracalnie uniemożliwiający spłacenie długu,
f) wierzytelności funduszu wobec dłużników, w stosunku do których ogłoszono upadłość lub w stosunku do których nastąpiło otwarcie likwidacji, z wyjątkiem gdy następuje ona na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,
 wierzytelności funduszu wobec dłużników, przeciwko którym bank złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 wierzytelności funduszu kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania sądowego,
 wierzytelności funduszu wobec dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane i
których majątek nie został ujawniony.
Rezerwy celowe na ryzyko związane z wierzytelnościami funduszu zaklasyfikowanymi do kategorii pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwe i stracone tworzy się na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną wierzytelność, jednak w wysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego w relacji do podstawy tworzenia rezerw celowych:
a) 1,5% - w przypadku kategorii wierzytelności pod obserwacją,
b) 20% - w przypadku kategorii wierzytelności poniżej standardu,
c) 50% - w przypadku kategorii wierzytelności wątpliwe,
d) 100% - w przypadku kategorii wierzytelności stracone.
k) Transakcje w walutach obcych
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych, przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP z dn. 31.12.2018 r. (Tabela kursów Nr 25/A/NBP/2017). Obliczone dla potrzeb wyceny bilansowej różnice kursowe zaewidencjonowano w ciężar kosztów finansowych, a te które nie dotyczą środków własnych, a wpływają na wycenę wartości dotacji zaewidencjonowano na koncie rozrachunkowym.
l) Podatek dochodowy odroczony
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:
- część bieżącą - 24. 747,00
- część odroczoną - 1.320,00

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ewidencję i rozliczanie kosztów działalności podstawowej prowadzi się na kontach Zespołu 4 i 5
Dla zapewnienia kompletności przychodów i ich współmierności do kosztów, spółka wartość należnych choć jeszcze nie przekazanych dotacji, których uzyskania jest pewna wykazała w przychodach ze sprzedaży w roku obrotowym, którego dotyczą.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie fianasowe zostało sporządzone zgdonie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe5 372 589,6210 045 031,71
IWartości niematerialne i prawne
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe1 273 613,251 275 892,79
1Środki trwałe1 273 613,251 275 892,79
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)114 923,00114 923,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej1 004 841,351 059 921,51
c) urządzenia techniczne i maszyny66 654,8330 252,50
d) środki transportu73 992,2649 942,71
e) inne środki trwałe13 201,8120 853,07
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe3 999 760,378 668 602,92
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe3 999 760,378 668 602,92
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach3 999 760,378 668 602,92
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki3 999 760,378 668 602,92
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe99 216,00100 536,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego99 216,00100 536,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe15 706 544,169 102 629,19
IZapasy2 760,002 760,00
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi2 760,002 760,00
IINależności krótkoterminowe837 956,38807 181,80
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek837 956,38807 181,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:615 720,85678 678,53
– do 12 miesięcy615 720,85678 678,53
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych49 218,00
c) inne222 235,5379 285,27
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe14 851 134,718 275 496,21
1Krótkoterminowe aktywa finansowe14 851 134,718 275 496,21
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach5 082 129,555 691 154,54
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki5 082 129,555 691 154,54
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 769 005,162 584 341,67
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach16 527,378 744,73
– inne środki pieniężne2 865 264,701 273 548,80
– inne aktywa pieniężne6 887 213,091 302 048,14
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe14 693,0717 191,18
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem21 079 133,7819 147 660,90
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny7 135 284,873 980 082,44
IKapitał (fundusz) podstawowy1 247 000,001 208 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:895 251,24503 008,14
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)344 187,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:335 684,50335 684,50
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:4 557 024,701 741 165,41
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto100 324,43192 224,39
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 943 848,9115 167 578,46
IRezerwy na zobowiązania206 738,66279 088,26
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne197 098,65248 349,24
– długoterminowa131 618,66159 762,83
– krótkoterminowa65 479,9988 586,41
3Pozostałe rezerwy9 640,0130 739,02
– długoterminowe
– krótkoterminowe9 640,0130 739,02
IIZobowiązania długoterminowe3 668 781,067 858 425,14
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek3 668 781,067 858 425,14
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe3 610 771,857 801 743,58
d) zobowiązania wekslowe
e) inne58 009,2156 681,56
IIIZobowiązania krótkoterminowe10 036 980,846 996 096,01
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek10 036 200,426 994 628,04
a) kredyty i pożyczki64,50100 075,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe15 141,7514 893,28
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:163 981,1548 503,68
– do 12 miesięcy163 981,1548 503,68
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi4 902 763,311 341 884,23
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych154 208,82164 170,07
h) z tytułu wynagrodzeń190 484,98153 359,03
i) inne4 609 555,915 171 742,75
4Fundusze specjalne780,421 467,97
IVRozliczenia międzyokresowe31 348,3533 969,05
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe31 348,3533 969,05
– długoterminowe4 886,7216 036,66
– krótkoterminowe26 461,6317 932,39
Pasywa razem21 079 133,7819 147 660,90
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 841 581,856 858 215,77
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów6 803 301,696 894 700,38
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)38 280,16-36 484,61
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej6 790 629,776 752 530,90
IAmortyzacja115 802,68119 382,52
IIZużycie materiałów i energii190 811,09172 342,52
IIIUsługi obce970 631,18730 965,57
IVPodatki i opłaty, w tym:167 581,00166 718,93
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia4 516 903,014 718 420,40
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:785 164,90789 257,11
– emerytalne376 855,33380 051,22
VIIPozostałe koszty rodzajowe43 735,9155 443,85
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)50 952,08105 684,87
DPozostałe przychody operacyjne117 933,25177 060,51
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 414,63
IIDotacje2 700,163 001,32
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne111 818,46174 059,19
EPozostałe koszty operacyjne116 786,4372 252,70
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych60 572,3162 025,76
IIIInne koszty operacyjne56 214,1210 226,94
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)52 098,90210 492,68
GPrzychody finansowe302 442,95383 163,06
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:273 806,85378 725,91
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne28 636,104 437,15
HKoszty finansowe228 150,42365 140,35
IOdsetki, w tym:225 377,99330 507,38
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych495,2726 932,75
IVInne2 277,167 700,22
IZysk (strata) brutto (F+G–H)126 391,43228 515,39
JPodatek dochodowy26 067,0036 291,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)100 324,43192 224,39
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 980 082,443 723 577,05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 980 082,443 723 577,05
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 208 000,001 208 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego39 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)39 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji)39 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 247 000,001 208 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu503 008,14488 196,74
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego392 243,1014 811,40
a) zwiększenie (z tytułu)392 243,1014 811,40
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej344 187,00
– podziału zysku (ustawowo)48 056,1014 811,40
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu895 251,24503 008,14
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości335 684,50335 684,50
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu335 684,50335 684,50
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 741 165,411 632 450,23
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych2 815 859,29108 715,18
a) zwiększenie (z tytułu)3 199 046,29108 715,18
-podziału zysku144 168,2944 434,18
- wpłaty na podwyższenie kapitału3 054 878,0064 281,00
b) zmniejszenie (z tytułu)383 187,00
wpłaty na podwyższenie kapitału (zarejestrowane w KRS)383 187,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu4 557 024,701 741 165,41
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu192 224,3959 245,58
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu192 224,3959 245,58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach192 224,3959 245,58
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)192 224,3959 245,58
z przeniesienia na kpiatał rezerwowy144 168,2944 434,18
z przeniesienia na kapitał zapasowy48 056,1014 811,40
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto100 324,43192 224,39
Azysk netto100 324,43192 224,39
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)7 135 284,873 980 082,44
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)7 135 284,873 980 082,44
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej5 702 584,66-3 659 533,81
IZysk (strata) netto100 324,43192 224,43
IIKorekty razem5 602 260,23-3 851 758,24
1Amortyzacja115 802,68119 382,52
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-249 394,76-357 425,41
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 414,63
5Zmiana stanu rezerw-72 349,6045 929,87
6Zmiana stanu zapasów240,00
7Zmiana stanu należności-30 774,58-11 059,56
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 150 589,32-952 148,14
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 197,41-89 948,18
10Inne korekty2 690 604,39-2 606 729,34
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)5 702 584,66-3 659 533,81
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 460 680,313 002 902,29
IWpływy5 532 842,835 617 933,31
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 414,63
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:5 529 428,205 617 933,31
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach5 529 428,205 617 933,31
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych5 277 867,545 258 941,56
– odsetki251 560,66358 991,75
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki6 993 523,142 615 031,02
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych113 523,14125 981,02
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:6 880 000,002 489 050,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach6 880 000,002 489 050,00
– nabycie aktywów finansowych6 880 000,001 300 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe1 189 050,00
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 460 680,313 002 902,29
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 942 759,1446 804,99
IWpływy3 054 878,0064 356,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału3 054 878,0064 281,00
2Kredyty i pożyczki75,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki112 118,8617 551,01
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek100 010,50
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych12 108,3617 551,01
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 942 759,1446 804,99
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)7 184 663,49-609 826,53
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:7 184 663,49-609 826,56
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 584 341,673 194 168,24
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:9 769 005,162 584 341,67
– o ograniczonej możliwości dysponowania2 431 317,60864 298,78
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok126 391,43228 515,39
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 643 218,751 666 169,77
otrzymane odsetki225 186,26art 17 ust 53 pkt a329 506,91
otzrymane dotacje z budżetu państwa lub jednostek samorzadu terytorialnego1 418 032,49art 17 ust 1 pkt 471 336 662,86
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:201 645,94200 922,24
rozwiązanie rezerw na nagrody i odprawy emerytalne74 383,86art 16 ust 1 pkt 278 363,60
rozwiązanie rezerw na urlopy42 346,72art 16 ust 1 pkt 2744 658,88
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności49 732,52art 16 ust 1 pkt 26 lit A142 850,30
rozliczenie dotacji w proporcji do amortyzacji od środków trwałych2 700,16art 17 ust 1 pkt 213 001,32
naliczone a nie uzyskane3 846,58art 12 ust 4 pkt 22 048,14
rozwiązanie odpisu aktualizującego pozyczki28 636,10art 16 ust 41 pkt 26 lit A
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 048,142 130,56
naliczone odstki a nie uzyskane2 048,14art 12 ust 4 pkt 2
rozwiązanie dotacji celowejart 12 ust 4 pkt 22 130,56
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 675 930,841 687 382,75
koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami i dopłatami z budżetu państwa1 418 032,49art 17 ust 1 pkt 471 336 662,86
odsetki Jeremi225 186,26art 17 ust 53 pkt a329 506,91
odsetki od należności budżetowych170,00art 16 ust 1 pkt 2176,60
róznice przeliczeniowe EEN2 990,01art 16 ust 1 pkt 274 289,09
rada nadzorcza4 307,61art 16 ust 1 pkt 38 lit a4 031,43
pozostałe koszty6 786,93art 16 ust 1 pkt 17107,74
amortyzacja NKUP14 617,38art 17B ust 18 526,80
skłądka członkowska KIG1 140,00art 16 ust 1 pkt 37 lit a900,00
koszty reprezentacjiart 16 ust 1 pkt 28280,00
amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją2 700,16art 17 ust 1 pkt 213 001,32
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:387 374,271 173 533,86
rezerwy na nagrody i odprawy20 292,06art 16 ust 1 pkt 27836 987,13
rezerwa na niewykorzystane urlopy45 187,93art 16 ust 1 pkt 2742 346,72
rezerwa celowa- fundusze pożyczkowe495,27art 16 ust 1 pkt 2726 932,75
niewypłacoen wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 253 960,70art 16 ust 1 pkt 57205 241,50
odpisy aktualizujące nalezności60 572,31art 16 ust 1 pkt 26A62 025,76
rezerwa na zobowiązania6 866,00art 16 ust 1 pkt 27
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:216 632,60301 637,32
koszty leasingu11 391,10art 17B ust 115 984,67
wypłacone wynagrdzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło zarachowanych w roku ubiegłym205 241,50art 16 ust 1 pkt 57 lit b285 652,65
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym130 247,39116 299,97
K. Podatek dochodowy24 747,0022 097,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki