Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Miejscowość WARSZAWA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat M. ST. WARSZAWA
Gmina M.ST.WARSZAWA
Ulica UL. POŁCZYŃSKA
Nr domu 33
Miejscowość WARSZAWA
Kod pocztowy 01-377
Poczta WARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 7010Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
2620Z - produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
3312Z - naprawa i konserwacja maszyn
6202Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
6203Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
7733Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
8110Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
8211Z - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8299Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
9511Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
6499Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6920Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7320Z - badanie rynku i opinii publicznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000053632

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na okres wieloletni.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni i są stosowane w sposób ciągły.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami;

- Wartości niematerialne i prawne w cenach nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne , a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Rzeczowe aktywa trwałe w cenach nabycia lub koszcie wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne , a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w zależności od wartości początkowej środka trwałego (WNiP) według następujących zasad:
- - - dla środków trwałych (WNiP) , których wartość przekracza 3.500,00 zł - amortyzacji dokonuje się według metod i stawek amortyzacyjnych przewidzianych w art. 31 i 32 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- - - środki trwałe (WNiP), których wartość zawiera się w przedziale 2.000,01 do 3.500,00 zł - amortyzacji dokonuje się w okresie 12 miesięcy,
- - - środki trwałe (WNiP) o wartości od 1.000,01 do 2.000,00 zł – amortyzuje się jednorazowo bezpośrednio w koszty „amortyzacja środka o niskiej wartości”

Przedmioty , których wartość nie przekracza 1.000,00 zł nie zalicza się do środków trwałych. Składniki takie podlegają ewidencji w książce inwentarzowej wyposażenia i są zaliczane bezpośrednio w koszty.

- Inwestycje długoterminowe w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości .

- Zapasy materiałów , towarów i produktów w magazynach wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia , nie wyższych od cen sprzedaży netto. Nie występują odchylenia od cen detalicznych. Przy rozchodach stosuje się metodę FIFO - „Pierwsze weszło, pierwsze wyszło”.

- Produkcję nie zakończoną w wartości zużytych materiałów bezpośrednich,

- Należności w kwocie wymaganej zapłaty , z zachowaniem ostrożności, po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość.

- Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty .

- Rozrachunki nie zafakturowane do dnia bilansowego, a dotyczące roku obrotowego (w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT) ujęto w pozycjach innych należności / zobowiązań - w wartościach netto (bez należnego / naliczonego podatku VAT).

- Inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia lub w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczenia kosztów według rodzajów oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wynik finansowy brutto korygują:
- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Opisane zasady zastosowane zostały we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły,o ile nie zaznaczono inaczej.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.

Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Jednostki przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

W sprawozdaniu finansowym wyodrębiono salda dotyczące jednostek powiązanych.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 86 090 049,78 89 042 098,76
I Wartości niematerialne i prawne 507 630,61 337 444,05
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne 334 030,61 304 344,05
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 173 600,00 33 100,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 701 856,51 2 050 567,05
1 Środki trwałe 701 856,51 2 050 567,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 30 392,62
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 307 148,89
c) urządzenia techniczne i maszyny 282 439,75 315 139,42
d) środki transportu 386 300,87 354 487,92
e) inne środki trwałe 33 115,89 43 398,20
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe 400 000,00
1 Od jednostek powiązanych 400 000,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe 80 793 706,66 83 488 706,66
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 80 793 706,66 83 488 706,66
a) w jednostkach powiązanych 80 793 706,66 83 488 706,66
– udziały lub akcje 71 723 706,66 69 668 706,66
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 9 070 000,00 13 820 000,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 086 856,00 2 765 381,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 086 856,00 2 765 381,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 71 739 620,23 10 463 417,72
I Zapasy 1 709,75
1 Materiały 1 709,75
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II Należności krótkoterminowe 808 187,87 745 519,36
1 Należności od jednostek powiązanych 714 370,88 671 821,93
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 405 501,18 197 359,67
– do 12 miesięcy 405 501,18 197 359,67
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 308 869,70 474 462,26
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 93 816,99 73 697,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 803,47 33 612,06
– do 12 miesięcy 4 803,47 33 612,06
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 50 445,54 17 967,12
c) inne 38 567,98 22 118,25
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 70 866 309,91 9 656 163,16
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 70 866 309,91 9 656 163,16
a) w jednostkach powiązanych 3 000 000,00 1 000 000,00
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki 3 000 000,00 1 000 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 67 866 309,91 8 656 163,16
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 151 467,62 323 902,45
– inne środki pieniężne 55 714 842,29 8 332 260,71
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65 122,45 60 025,45
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 157 829 670,01 99 505 516,48
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 112 063 256,54 78 100 558,69
I Kapitał (fundusz) podstawowy 840 000,00 840 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 394 662,25 2 831 069,59
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1 563 592,66
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 71 689 896,44 70 764 075,97
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 71 689 896,44 70 764 075,97
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 35 138 697,85 2 101 820,47
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 766 413,47 21 404 957,79
I Rezerwy na zobowiązania 13 517 067,00 6 616 720,70
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 067,00 5 178,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy 13 500 000,00 6 611 542,70
– długoterminowe
– krótkoterminowe 13 500 000,00 6 611 542,70
II Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 32 249 346,47 14 757 844,62
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1 269,92 4 713,21
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 990,63 4 322,49
– do 12 miesięcy 990,63 4 322,49
– powyżej 12 miesięcy
b) inne 279,29 390,72
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 32 163 361,85 14 672 539,43
a) kredyty i pożyczki 3 850,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 398 330,62 13 928 477,00
c) inne zobowiązania finansowe 71 781,02
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 248 790,16 81 148,81
– do 12 miesięcy 248 790,16 81 148,81
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21 089 435,24 360 968,69
h) z tytułu wynagrodzeń 277 477,97 162 109,86
i) inne 145 477,86 68 054,05
4 Fundusze specjalne 84 714,70 80 591,98
IV Rozliczenia międzyokresowe 30 392,47
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 30 392,47
– długoterminowe
– krótkoterminowe 30 392,47
Pasywa razem 157 829 670,01 99 505 516,48
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 901 901,69 6 634 500,20
– od jednostek powiązanych 6 689 436,19 6 394 778,17
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 719 189,03 6 468 634,54
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 182 712,66 165 865,66
B Koszty działalności operacyjnej 6 842 965,72 6 320 631,35
I Amortyzacja 502 846,35 465 249,97
II Zużycie materiałów i energii 217 387,57 279 074,35
III Usługi obce 928 830,15 978 906,89
IV Podatki i opłaty, w tym: 644 771,25 629 511,19
– podatek akcyzowy
V Wynagrodzenia 3 665 048,89 3 205 629,89
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 624 349,78 526 365,22
– emerytalne 279 598,37 236 600,47
VII Pozostałe koszty rodzajowe 79 031,63 71 908,43
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 180 700,10 163 985,41
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 58 935,97 313 868,85
D Pozostałe przychody operacyjne 49 827 482,15 333 266,66
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 49 775 937,19 33 221,45
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 51 544,96 300 045,21
E Pozostałe koszty operacyjne 7 720 927,99 316 054,83
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 7 720 927,99 316 054,83
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 42 165 490,13 331 080,68
G Przychody finansowe 2 671 658,96 2 387 452,45
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 600 000,00 2 340 000,00
A Od jednostek powiązanych, w tym: 2 600 000,00 234 000,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym: 71 658,96 47 452,45
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne
H Koszty finansowe 1 949 679,24 660 889,66
I Odsetki, w tym: 649 679,24 660 889,66
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 300 000,00
IV Inne
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 42 887 469,85 2 057 643,47
J Podatek dochodowy 7 748 772,00 -44 177,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 35 138 697,85 2 101 820,47
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 78 100 558,69 74 365 314,03
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 78 100 558,69 74 365 314,03
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 840 000,00 840 000,00
1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 840 000,00 840 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 831 069,59 2 831 069,59
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 563 592,66
a) zwiększenie (z tytułu) 1 563 592,66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
aktualizacji wyceny zlikwidowanych środków trwałych 1 563 592,66
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 394 662,25 2 831 069,59
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1 563 592,66 1 563 592,66
1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -1 563 592,66
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 563 592,66
– zbycia środków trwałych 1 563 592,66
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1 563 592,66
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 70 764 075,97 70 122 651,78
1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 925 820,47 641 424,19
a) zwiększenie (z tytułu) 925 820,47 641 424,19
podziału zysku za rok poprzedni 925 820,47 641 424,19
2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 71 689 896,44 70 764 075,97
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 101 820,47 1 649 424,19
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 101 820,47 1 649 424,19
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 101 820,47 1 649 424,19
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu) 2 101 820,47 1 649 424,19
podział zysku - wypłata dywidendy 1 176 000,00 1 008 000,00
podział zysku - przeznaczenie zysku na fundusz rezerwowoy z czystego zysku 925 820,47 641 424,19
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6 Wynik netto 35 138 697,85 2 101 820,47
A zysk netto 35 138 697,85 2 101 820,47
B strata netto
C odpisy z zysku
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 112 063 256,54 78 100 558,69
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 88 543 256,54 77 092 558,69
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 11 781 632,06 1 004 085,49
I Zysk (strata) netto 35 138 697,85 2 101 820,47
II Korekty razem -23 357 065,79 -1 057 734,98
1 Amortyzacja 533 238,98 753 904,69
2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 037 167,97 -1 812 218,90
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -49 714 992,74 10 186,13
5 Zmiana stanu rezerw 6 900 346,30 -246 634,80
6 Zmiana stanu zapasów 1 709,75 3 716,57
7 Zmiana stanu należności 337 331,49 535 049,41
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 21 079 432,87 -6 846,23
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 356 964,47 -294 891,85
10 Inne korekty 900 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11 781 632,06 1 044 085,49
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 54 955 277,74 -942 832,24
I Wpływy 58 581 161,91 2 344 260,21
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 51 031 161,91 4 260,21
3 Z aktywów finansowych, w tym: 7 550 000,00 2 340 000,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 7 550 000,00 2 340 000,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach 2 600 000,00 2 340 000,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4 950 000,00
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4 Inne wpływy inwestycyjne
II Wydatki 3 625 884,17 3 287 092,45
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 670 884,17 487 092,45
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3 Na aktywa finansowe, w tym: 2 955 000,00 2 800 000,00
a) w jednostkach powiązanych 2 955 000,00 2 800 000,00
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4 Inne wydatki inwestycyjne
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 54 955 277,74 -942 832,24
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 526 763,05 2 524 210,60
I Wpływy 10 370 000,00 4 240 000,00
1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2 Kredyty i pożyczki
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 10 370 000,00 2 240 000,00
4 Inne wpływy finansowe 2 000 000,00
II Wydatki 17 896 763,05 1 715 789,40
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 176 000,00 1 008 000,00
3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4 Spłaty kredytów i pożyczek
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 13 890 000,00
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 71 781,02 180 008,30
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8 Odsetki 558 982,03 527 781,10
9 Inne wydatki finansowe 2 200 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7 526 763,05 2 524 210,60
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 59 210 146,75 2 625 463,85
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 59 210 146,75 2 625 463,85
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F Środki pieniężne na początek okresu 8 656 163,16 6 030 699,31
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 67 866 309,91 8 656 163,16
– o ograniczonej możliwości dysponowania 42 841,56 61 199,11
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 42 887 469,85
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 98 747,47 2 600 000,00
dywidendy otrzymane od spółek zależnych 2 600 000,00 art 22
cesja umowy leasingu operacyjnego - nierozliczona wartość umowy 68 355,00 art 12
odpis prawa wieczystego użytkowania gruntu - z przeceny 30 392,47 art 12
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym: 89 826,18
kwoty naliczonych , nieotrzymanych odsetki i prowizje 75 877,44 art 12
korekta roczna podatku VAT 13 948,74 art 12
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 27 704,88
otrzymane odsetki i prowizje naliczone w latach ubiegłych 27 704,88 art 12
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 579 135,23
koszty reprezentacji i inne 31 662,47 art 16
opłaty PFRON 23 542,00 art 16
amortyzacja środków trwałych w leasingu operacyjnym, bilansowo traktowanym jako finansowy 6 893,55 art 17b
amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu - z przeceny 30 392,62 art 15
cesja umów leasingu operacyjnego , traktowanych bilansowo jako leasing finsnaowy - niezamortyzoiwana część 47 141,09 art 17b
odsetki wobec budżetu 102,20 art 16
koszty likwidacji środków trwałych, które utraciły przydatność gospodarczą 39 355,94 art 16
wykorzystanie dopłat zwrotnych wniesionych do spółke na pkrycie strat z lat ubiełych 400 000,00 art 16
amortyzacja samochodu powyżej 20 tys euro 45,36 art 16
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 8 126 242,22
niezapłacone składki ZUS 111 748,30 art 16
odpisy aktualizujace wartość finansowego majątku trwałego 900 000,00 art 16
utworzenie rezwerw na prawdopodobne koszty i straty 7 082 313,30 art 16
naliczone , niezapłacone odsetki i prowizje od kredytów , pożyczek, emisji obligacji 32 180,62 art 16
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 337 144,57
Składki ZUS zapłacone dotyczace lat ubiegłych 82 709,58 art 16
Zapłacone odsetki i prowizje , naliczone w latach ubiegłych 38 925,40 art 16
Rozliczona korekta roczna VAT 21 653,59 art 16
Wykorzystane rezerwy utworzone w latach ubiegłych 193 856,00 art 16
pozostałe 3 426,02
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 815 840,11
50% z roku 2016
50% z roku 2017
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 47 675 568,00
K. Podatek dochodowy 9 058 358,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

CARSERVIS SA inforamcja dodatkowa załącznik

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki