Szczegóły spółki

Nazwa CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5220001487
REGON 012050230
KRS 0000053632
Adres ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa
Telefon 462232
Faks 462232
E-mail b.d.
WWW www.carservis.pl
PKD
 • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 2620Z — produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 3312Z — naprawa i konserwacja maszyn
 • 6202Z — działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 6201Z — działalność związana z oprogramowaniem
 • 6203Z — działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 7733Z — wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 8110Z — działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 8211Z — działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 9511Z — naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 7320Z — badanie rynku i opinii publicznej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.22 0.29
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.27 0.41
Płynność bieżąca (CR) 0.71 2.22
Płynność szybka (QR) 0.71 2.22
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.27 0.41
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 31.68% 509.12%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.69% 31.36%
Rentowność aktywów (ROA) 2.11% 22.26%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-12 91/2020 13 21124
Poz. 21124. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-20676/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 20 czerwca 2020 roku,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33,
w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
  5. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
    Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skruta-
    cyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozda-
    nia finansowego Spółki i sprawozdania finansowego
    skonsolidowanego Grupy, wszystkie za rok 2019.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
    2019.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
       2019,
     b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitało-
       wej za rok 2019,
     c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
       wego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finan-
       sowego skonsolidowanego Grupy za rok 2019,
     d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
       z wykonania obowiązków w roku 2019,
     e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
       czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,
     f) podziału zysku za rok 2019.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do pro-
    wadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Carservis S.A.    oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy
    z wybranym podmiotem.
  10. Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu
    Carservis S.A., uwzględniającego zmiany wynikające
    z uchwał podjętych dotychczas.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz
dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udo-
stępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie
i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

                    Zarząd CARSERVIS S.A.
Poz. 21124. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-20676/2020]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 20 czerwca 2020 roku,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 33,
w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia oraz jego zdolności do podejmowania
    uchwał.
  4. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
  5. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
    Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skruta-
    cyjnej.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
    z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozda-
    nia finansowego Spółki i sprawozdania finansowego
    skonsolidowanego Grupy, wszystkie za rok 2019.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad-
    zorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
    2019.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
       z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok
       2019,
     b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
       Nadzorczej z działalności Spółki i Grupy Kapitało-
       wej za rok 2019,
     c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finanso-
       wego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finan-
       sowego skonsolidowanego Grupy za rok 2019,
     d) udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
       z wykonania obowiązków w roku 2019,
     e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzor-
       czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019,
     f) podziału zysku za rok 2019.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do pro-
    wadzenia rejestru akcjonariuszy spółki Carservis S.A.    oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy
    z wybranym podmiotem.
  10. Podjęcie uchwały o przyjęciu jednolitego tekstu Statutu
    Carservis S.A., uwzględniającego zmiany wynikające
    z uchwał podjętych dotychczas.
  11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz
dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udo-
stępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie
i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

                    Zarząd CARSERVIS S.A.
2019-05-14 92/2019 18 24505
Poz. 24505. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-23980/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku,o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy
ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie;
  4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
   Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skruta-
   cyjnej;
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowa-
   nego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   i Grupy Kapitałowej, wszystkie za rok 2018;
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej;
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
     Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
     Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych za
     rok 2018,
    b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium
     z wykonania obowiązków w roku 2018,
    c) podziału zysku za rok 2018;
  8. Ustalenie ilości i wybór członków Rady Nadzorczej;
  9. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki w zakresie:
   zmiana § 2, zmiana § 3, skreślenie § 10 ust. 2 lit. c, zmiana
   § 10 ust. 2 lit. d, zmiana § 10 ust. 3, zmiana § 11 ust. 2,
   zmiana § 12 ust. 1, zmiana § 12 ust. 2, dodanie § 12 ust. 3,
   zmiana § 13 ust. 2, skreślenie § 13 ust. 3, skreślenie § 17
   ust. 3, zmiana § 18 ust. 2, skreślenie § 19 ust. 8, zmiana
   numeracji § 19 ust. 9, zmiana numeracji § 19 ust. 10,
   zmiana § 24;

a) dotychczasowe brzmienie § 2:
  Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  i za granicą.

Proponowane brzmienie § 2:
 Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej
 Polskiej i za granicą.

b) dotychczasowe brzmienie § 3:
  Siedzibą spółki będzie Warszawa.

Proponowane brzmienie § 3:
 Siedzibą spółki jest Warszawa.

c) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. c:
  pierwszeństwa w obejmowaniu co najmniej 10% akcji
  następnych emisji.

Proponuje się skreślić § 10 ust. 2 lit. c.

d) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. d:
  pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na akcje użytkowe,
  na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 2 lit. d:
 pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na świadectwa
 użytkowe, na zasadach określonych przez Walne Zgro-
 madzenie.e) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3:
  Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniej-
  szone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych
  serii A w zakresie przysługującego im prawa głosu - akcje
  imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym Zgro-
  madzeniu.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 3:
 Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniej-
 szone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych
 serii A i B w zakresie przysługującego im prawa głosu -
 akcje imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym
 Zgromadzeniu.

f) Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 2:
  Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela
  pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego
  w § 10 niniejszego Statutu.

Proponowane brzmienie § 11 ust. 2:
 Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela
 pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego
 w § 10 ust. 2 niniejszego Statutu.

g) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1:
  Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki, poprzez pomniej-
  szenie kapitału lub z utworzonego w Spółce funduszu
  rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne Zgro-
  madzenie.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1:
 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza
 w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobro-
 wolne). Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki poprzez
 pomniejszenie kapitału lub z utworzonego w Spółce fun-
 duszu rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne
 Zgromadzenie.

h) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2:
  W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje
  użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne
  Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 2:
 Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgro-
 madzenia z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
 kodeksu spółek handlowych. Uchwała o umorzeniu akcji
 powinna określać w szczególności podstawę prawną umo-
 rzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjona-
 riuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia
 akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
 zakładowego.

i) Dodaje się § 12 ust. 3 w brzmieniu:
  W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świa-
  dectwa użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje
  Walne Zgromadzenie.

j) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:
  Akcje serii A i B mogą być zbywalne w okresie pierw-
  szych dwóch lat od daty zarejestrowania Spółki za zgodą
  Spółki.Proponowane brzmienie § 13 ust. 2:
 Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać
 prawa głosu z posiadanych akcji Spółki.

k) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3:
  Odmawiając zgody za zbycie akcji, Spółka winna w termi-
  nie 14 dni przedstawić nabywcę akcji po ocenie oznaczonej
  według ostatniego bilansu Spółki.

Proponuje się skreślić § 13 ust. 3.

l) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3:
  W razie ustąpienia, śmierci lub zaistniałej trwałej prze-
  szkody w wykonywaniu czynności skład Rady Nadzorczej
  zejdzie poniżej 3 (trzech) członków, to pozostali członko-
  wie dokooptują w skład Rady Nadzorczej brakujących
  członków.

Proponuje się skreślić § 17 ust. 3.

m) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2:
 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
 głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewod-
 niczącego posiedzenia.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2:
 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
 głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewod-
 niczącego Rady Nadzorczej.

n) Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8:
  Udzielenie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji na
  wykonywanie prawa głosu.

Proponuje się skreślić § 19 ust. 8.

o) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19
  ust. 9 na § 19 ust. 8.

p) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19
  ust. 10 na § 19 ust. 9.

q) Dotychczasowe brzmienie § 24:
  Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest dziennik
  „Rzeczpospolita” lub dzienniki urzędowe, gdy ustawa tak
  stanowi.

Proponowane brzmienie § 24:
 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki
 są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 chyba że ustawa stanowi inaczej.

 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy
oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie
będą udostępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni
powszednie i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie
Spółki.

                   Zarząd CARSERVIS S.A.
Poz. 24505. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-23980/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 18 czerwca 2019 roku,o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy
ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie;
  4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
   Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skruta-
   cyjnej;
  5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finanso-
   wego Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowa-
   nego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   i Grupy Kapitałowej, wszystkie za rok 2018;
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej;
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
     Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
     Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych za
     rok 2018,
    b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium
     z wykonania obowiązków w roku 2018,
    c) podziału zysku za rok 2018;
  8. Ustalenie ilości i wybór członków Rady Nadzorczej;
  9. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu Spółki w zakresie:
   zmiana § 2, zmiana § 3, skreślenie § 10 ust. 2 lit. c, zmiana
   § 10 ust. 2 lit. d, zmiana § 10 ust. 3, zmiana § 11 ust. 2,
   zmiana § 12 ust. 1, zmiana § 12 ust. 2, dodanie § 12 ust. 3,
   zmiana § 13 ust. 2, skreślenie § 13 ust. 3, skreślenie § 17
   ust. 3, zmiana § 18 ust. 2, skreślenie § 19 ust. 8, zmiana
   numeracji § 19 ust. 9, zmiana numeracji § 19 ust. 10,
   zmiana § 24;

a) dotychczasowe brzmienie § 2:
  Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  i za granicą.

Proponowane brzmienie § 2:
 Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej
 Polskiej i za granicą.

b) dotychczasowe brzmienie § 3:
  Siedzibą spółki będzie Warszawa.

Proponowane brzmienie § 3:
 Siedzibą spółki jest Warszawa.

c) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. c:
  pierwszeństwa w obejmowaniu co najmniej 10% akcji
  następnych emisji.

Proponuje się skreślić § 10 ust. 2 lit. c.

d) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 lit. d:
  pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na akcje użytkowe,
  na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 2 lit. d:
 pierwszeństwa w umorzeniu i zmiany na świadectwa
 użytkowe, na zasadach określonych przez Walne Zgro-
 madzenie.e) dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3:
  Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniej-
  szone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych
  serii A w zakresie przysługującego im prawa głosu - akcje
  imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym Zgro-
  madzeniu.

Proponowane brzmienie § 10 ust. 3:
 Uprzywilejowanie akcji imiennych serii C jest pomniej-
 szone w stosunku do uprzywilejowania akcji imiennych
 serii A i B w zakresie przysługującego im prawa głosu -
 akcje imienne serii C dają prawo do 1 głosu w Walnym
 Zgromadzeniu.

f) Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 2:
  Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela
  pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego
  w § 10 niniejszego Statutu.

Proponowane brzmienie § 11 ust. 2:
 Zamiana akcji imiennych serii A i B, na akcje na okaziciela
 pociąga za sobą utratę uprzywilejowania określonego
 w § 10 ust. 2 niniejszego Statutu.

g) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1:
  Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki, poprzez pomniej-
  szenie kapitału lub z utworzonego w Spółce funduszu
  rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne Zgro-
  madzenie.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 1:
 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza
 w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobro-
 wolne). Akcje mogą być umarzane z zysku Spółki poprzez
 pomniejszenie kapitału lub z utworzonego w Spółce fun-
 duszu rezerwowego, według zasad ustalanych przez Walne
 Zgromadzenie.

h) Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2:
  W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane akcje
  użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Walne
  Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 12 ust. 2:
 Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgro-
 madzenia z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
 kodeksu spółek handlowych. Uchwała o umorzeniu akcji
 powinna określać w szczególności podstawę prawną umo-
 rzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjona-
 riuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia
 akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
 zakładowego.

i) Dodaje się § 12 ust. 3 w brzmieniu:
  W zamian za akcje umorzone mogą być wydawane świa-
  dectwa użytkowe. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje
  Walne Zgromadzenie.

j) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:
  Akcje serii A i B mogą być zbywalne w okresie pierw-
  szych dwóch lat od daty zarejestrowania Spółki za zgodą
  Spółki.Proponowane brzmienie § 13 ust. 2:
 Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać
 prawa głosu z posiadanych akcji Spółki.

k) Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 3:
  Odmawiając zgody za zbycie akcji, Spółka winna w termi-
  nie 14 dni przedstawić nabywcę akcji po ocenie oznaczonej
  według ostatniego bilansu Spółki.

Proponuje się skreślić § 13 ust. 3.

l) Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3:
  W razie ustąpienia, śmierci lub zaistniałej trwałej prze-
  szkody w wykonywaniu czynności skład Rady Nadzorczej
  zejdzie poniżej 3 (trzech) członków, to pozostali członko-
  wie dokooptują w skład Rady Nadzorczej brakujących
  członków.

Proponuje się skreślić § 17 ust. 3.

m) Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2:
 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
 głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewod-
 niczącego posiedzenia.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 2:
 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością
 głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewod-
 niczącego Rady Nadzorczej.

n) Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8:
  Udzielenie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji na
  wykonywanie prawa głosu.

Proponuje się skreślić § 19 ust. 8.

o) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19
  ust. 9 na § 19 ust. 8.

p) Proponuje się zmienić numerację dotychczasowego § 19
  ust. 10 na § 19 ust. 9.

q) Dotychczasowe brzmienie § 24:
  Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest dziennik
  „Rzeczpospolita” lub dzienniki urzędowe, gdy ustawa tak
  stanowi.

Proponowane brzmienie § 24:
 Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki
 są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 chyba że ustawa stanowi inaczej.

 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy
oraz dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie
będą udostępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni
powszednie i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie
Spółki.

                   Zarząd CARSERVIS S.A.
2018-05-09 89/2018 21 19205
Poz. 19205. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-18691/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 roku,
o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy
ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie. 4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
   Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyj-
   nej.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego
   Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowanego
   oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
   Kapitałowej, wszystkie za rok 2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nad-
     zorczej oraz sprawozdań finansowych za rok 2017,
   b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium
     z wykonania obowiązków w roku 2017,
   c) podziału zysku za rok 2017.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz
dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udo-
stępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie
i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

                   Zarząd CARSERVIS S.A.
Poz. 19205. CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000053632. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-18691/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej działającej pod firmą CARSERVIS S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 roku,
o godz. 1000, w sali konferencyjnej Hotelu Novotel przy
ul. 1 Sierpnia 1 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie. 4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia
   Sekretarza Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyj-
   nej.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego
   Spółki, sprawozdania finansowego skonsolidowanego
   oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
   Kapitałowej, wszystkie za rok 2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
     z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nad-
     zorczej oraz sprawozdań finansowych za rok 2017,
   b) udzielenia członkom władz Spółki absolutorium
     z wykonania obowiązków w roku 2017,
   c) podziału zysku za rok 2017.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że lista uprawnionych Akcjonariuszy oraz
dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie będą udo-
stępnione Akcjonariuszom odpowiednio na 3 dni powszednie
i 15 dni przed Zgromadzeniem, w sekretariacie Spółki.

                   Zarząd CARSERVIS S.A.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki