Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "STAL - REM" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-28
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmySTAL - REM S.A.
Siedziba
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaM. GDAŃSK
MiejscowośćGDAŃSK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatM. GDAŃSK
GminaM. GDAŃSK
UlicaNA OSTROWIU
Nr domu1
MiejscowośćGDAŃSK
Kod pocztowy80-958
PocztaGDAŃSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD3011Z - produkcja statków i konstrukcji pływających
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000053261

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Stsujemy amortyzację liniową

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wycena aktywów i pasywów wg cen nabycia, wytworzenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

sprawozdanie sporządzone w wersji elektronicznej

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe912 196,66982 200,24
IWartości niematerialne i prawne3 208,006 708,00
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne3 208,006 708,00
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe241 470,66312 313,24
1Środki trwałe241 470,66312 313,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej26 455,00100 205,00
c) urządzenia techniczne i maszyny112 472,55149 804,03
d) środki transportu88 842,2945 736,83
e) inne środki trwałe13 700,8216 567,38
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe667 518,00663 179,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego667 518,00663 179,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe4 909 000,805 576 072,86
IZapasy310 150,53747 916,44
1Materiały69 868,86544 797,56
2Półprodukty i produkty w toku240 281,67203 118,88
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe2 661 401,26887 398,95
1Należności od jednostek powiązanych1 796 987,18649 940,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 796 987,18649 940,03
– do 12 miesięcy1 796 987,18649 940,03
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek864 414,08237 458,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 479,082 598,24
– do 12 miesięcy1 479,082 598,24
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych861 935,00226 200,00
c) inne1 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej8 660,68
IIIInwestycje krótkoterminowe1 703 568,422 986 318,39
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 703 568,422 986 318,39
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 703 568,422 986 318,39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 703 568,422 986 318,39
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe233 880,59954 439,08
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem5 821 197,466 558 273,10
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny3 639 323,213 503 403,71
IKapitał (fundusz) podstawowy513 000,00513 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 990 403,712 593 953,99
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto135 919,50396 449,72
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 181 874,253 054 869,39
IRezerwy na zobowiązania543 577,16490 706,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego493 328,00458 680,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne50 249,1632 026,00
– długoterminowa50 249,1632 026,00
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe51 407,36
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek51 407,36
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe51 407,36
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 553 043,121 126 616,19
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych362 188,38141 191,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:362 188,38141 191,88
– do 12 miesięcy362 188,38141 191,88
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 188 984,39983 553,96
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe18 399,1216 574,61
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:883 048,90751 045,29
– do 12 miesięcy883 048,90751 045,29
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych161 026,37114 529,06
h) z tytułu wynagrodzeń106 149,0079 638,62
i) inne20 361,0021 766,38
4Fundusze specjalne1 870,351 870,35
IVRozliczenia międzyokresowe33 846,611 437 547,20
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe33 846,611 437 547,20
– długoterminowe
– krótkoterminowe33 845,611 437 547,20
Pasywa razem5 821 197,466 558 273,10
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:21 953 239,4913 905 922,63
– od jednostek powiązanych4 734 730,339 109 703,64
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów21 933 710,3313 880 187,64
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów19 529,1625 734,99
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:20 330 133,5712 621 600,75
– jednostkom powiązanym5 181 507,628 188 519,96
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów20 310 604,4112 595 865,76
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów19 529,1625 734,99
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)1 623 105,921 284 321,88
DKoszty sprzedaży
EKoszty ogólnego zarządu1 443 127,65822 438,29
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)179 978,27461 883,59
GPozostałe przychody operacyjne32 445,6170 066,02
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 100,00
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne32 445,6166 966,02
HPozostałe koszty operacyjne59 595,5365 343,12
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne59 595,5365 343,12
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)152 828,35466 606,49
JPrzychody finansowe21 310,6827 551,97
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:21 310,6827 551,97
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
KKoszty finansowe7 910,537 285,74
IOdsetki, w tym:961,022 016,14
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne6 949,515 269,60
LZysk (strata) brutto (I+J–K)166 228,50486 872,72
MPodatek dochodowy30 309,0090 423,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)135 919,50396 449,72
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)3 503 403,713 106 953,99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach3 503 403,713 106 953,99
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu513 000,00513 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu513 000,00513 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 593 953,993 217 014,44
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego396 449,72-623 060,45
a) zwiększenie (z tytułu)396 449,72
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)396 449,72
b) zmniejszenie (z tytułu)623 060,45
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 990 403,712 593 953,99
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu396 449,72-623 060,45
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu396 449,72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach396 449,72
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)396 449,72
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu623 060,45
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach623 060,45
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)623 060,45
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto135 919,50-396 449,72
Azysk netto135 919,50396 449,72
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)3 639 323,213 503 403,71
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)3 775 242,713 899 853,43
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto135 919,50396 449,72
IIKorekty razem-1 382 785,341 609 967,49
1Amortyzacja163 458,58157 420,90
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 100,00
5Zmiana stanu rezerw52 871,16431 980,51
6Zmiana stanu zapasów437 765,91-508 948,05
7Zmiana stanu należności-1 774 002,31757 900,68
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów424 602,42611 799,37
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-687 481,10162 914,08
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-1 246 865,842 006 417,21
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy3 100,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 100,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki8 146,0093 582,00
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8 146,0093 582,00
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-8 146,00-90 482,00
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki27 738,1349 821,76
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego27 738,1349 821,76
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-27 738,13-49 821,76
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 282 749,971 866 113,45
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 282 749,971 866 113,45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 986 318,391 120 204,94
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 703 568,422 986 318,39
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok166 228,50486 872,72
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 559 203,702 559 203,702 378 502,49
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:2 360 220,002 360 220,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 448 443,822 448 443,822 175 617,31
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 142 280,432 142 280,4395 571,56
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:273 513,41273 513,41188 415,94
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Opis1

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki