Szczegóły spółki

Nazwa "STAL - REM" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5830010562
REGON 190270670
KRS 0000053261
Adres ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3011Z — produkcja statków i konstrukcji pływających
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.47 0.37
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.87 0.6
Płynność bieżąca (CR) 4.95 3.16
Płynność szybka (QR) 4.29 2.96
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.87 0.6
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.85% 0.62%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 11.32% 3.73%
Rentowność aktywów (ROA) 6.05% 2.33%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-05 109/2020 18 25569
Poz. 25569. „STAL - REM” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000053261. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ-
SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2001 r.
[BMSiG-25196/2020]

Zarząd STAL - REM Spółki Akcyjnej w Gdańsku, działając na
podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9
pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 1300, w Sali Tradycji Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdań-
sku, ul. Na Ostrowiu 1.Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za 2019 r., wraz z propozycją pokrycia straty.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
   finansowego - w 2019 r. oraz podjęcie uchwały o pokry-
   ciu straty.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za 2019 r.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom
   Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2019 r.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
   obowiązków w 2019 r.
 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ustalenie liczby jej
   członków oraz ich wynagrodzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
   dzącego rejestr akcjonariuszy.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 31 Statutu
   poprzez dodanie pkt 5 w brzmieniu:
    „Wypłat dywidendy dokonuje Zarząd Spółki, bez
    udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
   oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Poz. 25569. „STAL - REM” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000053261. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃ-
SKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2001 r.
[BMSiG-25196/2020]

Zarząd STAL - REM Spółki Akcyjnej w Gdańsku, działając na
podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 9
pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
w dniu 30 czerwca 2020 r., o godz. 1300, w Sali Tradycji Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. w Gdań-
sku, ul. Na Ostrowiu 1.Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
   madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za 2019 r., wraz z propozycją pokrycia straty.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
   finansowego - w 2019 r. oraz podjęcie uchwały o pokry-
   ciu straty.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za 2019 r.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom
   Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2019 r.
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
   obowiązków w 2019 r.
 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ustalenie liczby jej
   członków oraz ich wynagrodzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowa-
   dzącego rejestr akcjonariuszy.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 31 Statutu
   poprzez dodanie pkt 5 w brzmieniu:
    „Wypłat dywidendy dokonuje Zarząd Spółki, bez
    udziału podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
   oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2019-03-29 63/2019 11 16605
Poz. 16605. „STAL-REM” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000053261. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-16322/2019]

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na
podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz § 9
pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r., o godz. 1400,
w świetlicy Szefostwa Kooperacji Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór skrutatora.
  5. Przyjęcie porządku obrad.  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za 2018 r.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania finansowego 2018 r. i sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2018 r.
  8. Podjęcie uchwały o przeznaczenie zysku wypracowa-
   nego w 2018 roku w kwocie 135 919,50 zł netto, na pod-
   niesienie kapitału zapasowego Spółki.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom
   Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2018 r.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obo-
   wiązków w 2018 r.
 12. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
   oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków
   Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Poz. 16605. „STAL-REM” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000053261. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-16322/2019]

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na
podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz § 9
pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2019 r., o godz. 1400,
w świetlicy Szefostwa Kooperacji Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro-
    madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór skrutatora.
  5. Przyjęcie porządku obrad.  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za 2018 r.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania finansowego 2018 r. i sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2018 r.
  8. Podjęcie uchwały o przeznaczenie zysku wypracowa-
   nego w 2018 roku w kwocie 135 919,50 zł netto, na pod-
   niesienie kapitału zapasowego Spółki.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom
   Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2018 r.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obo-
   wiązków w 2018 r.
 12. Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
   oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia Członków
   Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2018-04-17 75/2018 14 16011
Poz. 16011. „STAL - REM” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000053261. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-15248/2018]

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na
podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz § 9
pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się dnia 16 maja 2018 r. o godz. 1400,
w świetlicy Szefostwa Kooperacji Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór skrutatora.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za 2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania finansowego 2017 r. i sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały o podziału zysku Spółki za 2017 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi
   Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obo-
   wiązków w 2017 r.
 12. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej
   powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej
   ceny emisyjnej akcji, bądź sposób jej ustalenia.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki w drodze emisji nowej serii akcji
   w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa
   poboru.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Sta-
   tutu Spółki określającego wysokość kapitału zakłado-
   wego Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 26
   ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
   „Wspólna kadencja Zarządu trwa jeden rok”.
 16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Poz. 16011. „STAL - REM” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdańsku.
KRS 0000053261. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-15248/2018]

Zarząd STAL-REM Spółka Akcyjna w Gdańsku, działając na
podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 KSH oraz § 9
pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie, które odbędzie się dnia 16 maja 2018 r. o godz. 1400,
w świetlicy Szefostwa Kooperacji Gdańskiej Stoczni „Remon-
towa” S.A. w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór skrutatora.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności
   Spółki w 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki
   za 2017 r.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia spra-
   wozdania finansowego 2017 r. i sprawozdania Zarządu
   z działalności Spółki w 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały o podziału zysku Spółki za 2017 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nad-
   zorczej Spółki za 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi
   Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
   w 2017 r.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom
   Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obo-
   wiązków w 2017 r.
 12. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej
   powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowanej
   ceny emisyjnej akcji, bądź sposób jej ustalenia.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki w drodze emisji nowej serii akcji
   w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa
   poboru.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Sta-
   tutu Spółki określającego wysokość kapitału zakłado-
   wego Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 26
   ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
   „Wspólna kadencja Zarządu trwa jeden rok”.
 16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki