Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK" SPÓŁKA JAWNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy "BROWAR NA JURZE - EWA PIĄTEK" SPÓŁKA JAWNA
Siedziba
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat ZAWIERCIE
Gmina ZAWIERCIE
Miejscowość ZAWIERCIE
Adres
Kod kraju PL
Województwo ŚLĄSKIE
Powiat ZAWIERCIE
Gmina ZAWIERCIE
Ulica PADEREWSKIEGO
Nr domu 114
Miejscowość ZAWIERCIE
Kod pocztowy 42-400
Poczta ZAWIERCIE
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1105Z - produkcja piwa
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000053239

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Polityka rachunkowści jest zgodna z przepisami prawa i ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów
Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą
liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł. odpisywane są jednorazowo w koszty działalności.
Materiały wycenia się wg cen zakupu, wycena rozchodu materiałów odbywa się zgodnie z zasadami FIFO.

Wyceny wyrobów gotowych dokonuje się wg technicznego kosztu wytworzenia

Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Towary spisuje się w koszty w momencie zakupu przy jednoczesnej korekcie stanu towarów
na dzień bilansowy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Rachunek zysków i strat - metoda porównawcza

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z przepisami prawa i ustawą o rachunkowości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 4 798 852,54 3 380 769,14
I Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II Rzeczowe aktywa trwałe 4 798 852,54 3 380 769,14
1 Środki trwałe 2 510 541,77 1 366 395,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 667 414,40 474 664,30
c) urządzenia techniczne i maszyny 1 668 169,45 887 491,04
d) środki transportu 97 299,60 4 239,97
e) inne środki trwałe 77 658,32
2 Środki trwałe w budowie 2 288 310,77 2 014 373,83
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Od pozostałych jednostek
IV Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 4 376 171,93 3 471 717,88
I Zapasy 996 668,74 960 087,93
1 Materiały 661 108,99 523 065,76
2 Półprodukty i produkty w toku 162 248,77 208 126,65
3 Produkty gotowe 159 993,96 72 337,06
4 Towary 5 051,91 18 034,28
5 Zaliczki na dostawy i usługi 8 265,11 138 524,18
II Należności krótkoterminowe 2 407 707,35 1 599 819,64
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Należności od pozostałych jednostek 2 407 707,35 1 599 819,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 091 078,30 1 507 996,20
– do 12 miesięcy 2 076 066,03 1 492 983,93
– powyżej 12 miesięcy 15 012,27 15 012,27
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 264 369,97 1 250,44
c) inne 52 259,08 90 573,00
d) dochodzone na drodze sądowej
III Inwestycje krótkoterminowe 806 031,13 826 710,13
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 806 031,13 826 710,13
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 806 031,13 826 710,13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 806 031,13 826 710,13
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 165 764,71 85 100,18
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D Udziały (akcje) własne
Aktywa razem 9 175 024,47 6 852 487,02
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 7 473 620,20 5 873 610,11
I Kapitał (fundusz) podstawowy 4 251 348,56 2 772 824,12
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
V Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto 3 222 271,64 3 100 785,99
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 701 404,27 978 876,91
I Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
II Zobowiązania długoterminowe 353 666,55 215 383,19
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek 353 666,55 215 383,19
a) kredyty i pożyczki 353 666,55 215 383,19
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
III Zobowiązania krótkoterminowe 1 222 930,55 681 269,16
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 220 571,21 681 269,16
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 776 029,65 578 089,83
– do 12 miesięcy 776 029,65 578 089,83
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 366 314,37 59 339,97
h) z tytułu wynagrodzeń 58 792,02 43 839,36
i) inne 19 435,17
4 Fundusze specjalne 2 359,34
IV Rozliczenia międzyokresowe 124 807,17 82 224,56
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 124 807,17 82 224,56
– długoterminowe 124 807,17 82 224,56
– krótkoterminowe
Pasywa razem 9 175 024,47 6 852 487,02
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9 369 888,89 7 811 451,81
– od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 105 676,31 7 811 451,81
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 125 179,32
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 139 033,26
B Koszty działalności operacyjnej 6 204 733,28 4 745 796,12
I Amortyzacja 209 417,45 157 338,19
II Zużycie materiałów i energii 3 656 367,36 2 052 456,80
III Usługi obce 386 599,66 315 853,44
IV Podatki i opłaty, w tym: 959 636,00 1 442 585,60
– podatek akcyzowy 922 670,94 1 353 127,00
V Wynagrodzenia 790 802,33 583 267,62
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 16 314,61 177 097,68
– emerytalne
VII Pozostałe koszty rodzajowe 30 317,48 17 196,79
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 155 278,39
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 165 155,61 3 065 655,69
D Pozostałe przychody operacyjne 40 691,91 78 227,78
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne 40 691,91 78 227,78
E Pozostałe koszty operacyjne 40 045,69
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne 40 045,69
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 205 847,52 3 103 837,78
G Przychody finansowe 16 474,26 3 217,70
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
A Od jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B Od jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II Odsetki, w tym:
– od jednostek powiązanych
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V Inne 16 474,26 3 217,70
H Koszty finansowe 50,14 6 269,49
I Odsetki, w tym:
– dla jednostek powiązanych
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV Inne 50,14 6 269,49
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 222 271,64 3 100 785,99
J Podatek dochodowy
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 222 271,64 3 100 785,99
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 3 222 271,64
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 3 222 271,64
K. Podatek dochodowy
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki