Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "WARWIN" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-03-13
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmy WARWIN SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat GRÓJEC
Gmina WARKA
Miejscowość WARKA
Adres
Kod kraju PL
Województwo MAZOWIECKIE
Powiat GRÓJEC
Gmina WARKA
Ulica KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
Nr domu 2
Miejscowość WARKA
Kod pocztowy 05-660
Poczta WARKA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD 1032Z - produkcja soków z owoców i warzyw
1103Z - produkcja cydru i pozostałych win owocowych
4634A - sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
1104Z - produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
1107Z - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
4634B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
4676Z - sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
1101Z - destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
1102Z - produkcja win gronowych
1105Z - produkcja piwa
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS 0000053111

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przyjęte zasady polityki rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów .
Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, przy czym:
- amortyzację wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
nalicza się według stawek przyjętych z wykazu stawek, który stanowi załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosowana metoda amortyzacja liniowa,
- aktywa finansowe wycenione według cen nabycia z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny
- zapasy wyceniono z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, z tym, ze:
a) materiały w cenach zakupu
b) wyroby gotowe według rzeczywistego kosztu wytworzenia ale nie wyższego niż cena rynkowa
c) półprodukty i produkcję w toku według rzeczywistego kosztu wytworzenia
d) towary w cenach zakupu netto
- należności wykazano jako wartości netto skorygowane o odpisy z tytułu aktualizacji
- wartości rozliczeń międzyokresowych ustalano według ksiąg rachunkowych
inwentaryzacji poprzez weryfikację ,
- kapitał podstawowy ustalono zgodnie z KRS
- zobowiązania ustalono w kwotach należnych do zapłaty

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Wynik finansowy spółki obejmuje wszytskie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty - zgodnie z zasadami memoriału, współmiernosci przychodów i kosztów oraz z zasadą ostrożnej wyceny. Rachunek przepływów pienięznych sporządzony jest metodą pośrednią.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

W sprawozdaniu finansowym Spółka prezentuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Różnice kursowe dla celów podatkowych ustalane są w oparciu o ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych natomiast dla celów bilansowych Spółka stosuje przepisy określone w ustawie o rachunkowosci z dnia 29.09.1994 r.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
Lp A K T Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Aktywa trwałe 26 933 727,32 20 029 797,09
I Wartości niematerialne i prawne 79 874,36
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 79 874,36
II Rzeczowe aktywa trwałe 26 533 727,32 19 549 922,73
1 Środki trwałe 25 255 612,09 19 300 139,61
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 594 942,84 1 594 942,84
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 361 942,86 8 804 075,26
c) urządzenia techniczne i maszyny 15 104 077,31 8 501 596,73
d) środki transportu 188 060,75 261 197,21
e) inne środki trwałe 6 588,33 138 327,57
2 Środki trwałe w budowie 293 410,35 184 783,12
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 984 704,88 65 000,00
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe 400 000,00 400 000,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe 400 000,00 400 000,00
a) w jednostkach powiązanych 400 000,00 400 000,00
– udziały lub akcje 100 000,00 100 000,00
– udzielone pożyczki 300 000,00 300 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
c) w pozostałych jednostkach
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B Aktywa obrotowe 19 625 103,98 12 681 852,31
I Zapasy 11 874 059,48 6 081 804,93
1 Materiały 1 416 056,39 1 644 120,78
2 Półprodukty i produkty w toku 703 719,74 1 276 613,61
3 Produkty gotowe 9 348 890,02 2 711 737,17
4 Towary 341 670,13 434 633,37
5 Zaliczki na dostawy i usługi 63 723,20 14 700,00
II Należności krótkoterminowe 6 003 285,90 5 116 089,70
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
3 Należności od pozostałych jednostek 6 003 285,90 5 116 089,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 274 247,71 4 672 331,59
– do 12 miesięcy 5 274 247,71 4 672 331,59
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 719 250,24 433 438,44
c) inne 9 787,95 10 319,67
III Inwestycje krótkoterminowe 1 386 016,52 1 185 841,32
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 386 016,52 1 185 841,32
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 386 016,52 1 185 841,32
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 382 675,82 1 156 252,02
– inne środki pieniężne 3 340,70 29 589,30
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 361 742,08 298 116,36
Aktywa razem 46 558 831,30 32 711 649,40
Lp P A S Y W A Bieżący okres Poprzedni okres
A Kapitał (fundusz) własny 19 060 812,97 17 554 025,67
I Kapitał (fundusz) podstawowy 3 860 000,00 3 860 000,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10 073 065,02 9 853 130,47
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3 370 960,64 3 370 960,64
VI Zysk (strata) netto 1 756 787,31 469 934,56
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 498 018,33 15 157 623,73
I Rezerwy na zobowiązania 78 460,23 81 499,45
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 260,23 5 299,45
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 76 200,00 76 200,00
– krótkoterminowa 76 200,00 76 200,00
3 Pozostałe rezerwy
II Zobowiązania długoterminowe 15 158 167,68 6 025 821,50
1 Wobec jednostek powiązanych 4 400 000,00 3 000 000,00
3 Wobec pozostałych jednostek 10 758 167,68 3 025 821,50
a) kredyty i pożyczki 8 000 000,00 1 837 975,25
c) inne zobowiązania finansowe 1 649 511,18
e) inne 1 108 656,50 1 187 846,25
III Zobowiązania krótkoterminowe 11 189 501,96 7 921 414,78
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11 189 501,96 7 921 414,78
a) kredyty i pożyczki 6 677 934,76 3 672 213,29
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 755 222,80 3 547 941,11
– do 12 miesięcy 3 755 222,80 3 547 941,11
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 573 018,76 555 519,88
h) z tytułu wynagrodzeń 128 758,91 117 678,15
i) inne 54 566,73 28 062,35
IV Rozliczenia międzyokresowe 1 071 888,46 1 128 888,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 071 888,46 1 128 888,00
– długoterminowe 1 071 888,46 1 128 888,00
Pasywa razem 46 558 831,30 32 711 649,40
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 73 483 218,74 89 176 575,59
I Przychody netto ze sprzedaży produktów 61 591 542,98 80 559 644,88
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 5 814 698,61 -765 108,41
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 2 805 824,70 5 174 033,64
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 271 152,45 4 208 005,48
B Koszty działalności operacyjnej 71 170 761,31 87 943 392,25
I Amortyzacja 3 419 123,69 2 163 721,18
II Zużycie materiałów i energii 48 883 430,19 66 781 929,87
III Usługi obce 6 807 466,80 5 079 984,91
IV Podatki i opłaty, w tym: 4 360 911,02 5 231 534,13
V Wynagrodzenia 4 398 037,96 4 178 968,59
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 848 320,73 818 766,37
VII Pozostałe koszty rodzajowe 178 251,92 427 392,07
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 275 219,00 3 261 095,13
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2 312 457,43 1 233 183,34
D Pozostałe przychody operacyjne 443 597,06 351 708,68
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 117 810,90 11 797,39
IV Inne przychody operacyjne 325 786,16 339 911,29
E Pozostałe koszty operacyjne 135 597,15 502 556,27
III Inne koszty operacyjne 135 597,15 502 556,27
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 620 457,34 1 082 335,75
G Przychody finansowe 130 430,10
II Odsetki, w tym: 22 364,95
V Inne 108 065,15
H Koszty finansowe 557 609,13 469 728,74
I Odsetki, w tym: 438 122,84 310 688,90
IV Inne 119 486,29 159 039,84
I Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 193 278,31 612 607,01
J Podatek dochodowy 436 491,00 142 672,45
L Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 756 787,31 469 934,56
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17 804 025,67 17 334 091,11
IA Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17 804 025,67 17 334 091,11
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 860 000,00 3 860 000,00
2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 860 000,00 3 860 000,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 9 853 130,47 8 132 720,99
1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 469 934,56 1 720 409,48
a) zwiększenie (z tytułu) 469 934,56 1 720 409,48
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 469 934,56 1 720 409,48
2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10 323 065,03 9 853 130,47
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3 370 960,64 3 370 960,64
2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 370 960,64 3 370 960,64
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 469 934,56 1 970 409,48
1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 469 934,56 1 970 409,48
2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 469 934,56 1 970 409,48
b) zmniejszenie (z tytułu) 219 934,56 1 720 409,48
na kapitał zapasowy 219 934,56 1 720 409,48
3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 250 000,00 250 000,00
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 250 000,00 250 000,00
6 Wynik netto 1 753 748,31 469 934,56
A zysk netto 1 753 748,31 469 934,56
II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19 557 773,98 17 804 025,67
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 826 813,34 10 073 065,03
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
Lp Treść / wyszczególnienie Bieżący okres Poprzedni okres
A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 044 526,39 4 890 615,98
I Zysk (strata) netto 1 756 787,31 469 934,56
II Korekty razem -2 801 313,89 4 420 681,42
1 Amortyzacja 3 419 123,69 2 163 721,18
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 438 122,84 310 688,90
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -117 810,90 -11 797,39
5 Zmiana stanu rezerw -3 039,22 -17 991,55
6 Zmiana stanu zapasów -5 792 254,55 381 203,64
7 Zmiana stanu należności -887 196,20 -167 557,57
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 262 365,71 773 527,78
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -120 625,26 988 886,43
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1 044 526,58 4 890 615,98
B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 160 894,31 44 664,07
I Wpływy 160 894,31 44 664,07
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 160 894,31 44 664,07
3 Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
II Wydatki 10 393 809,80 2 057 852,64
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 393 809,80 1 757 852,64
3 Na aktywa finansowe, w tym: 300 000,00
b) w pozostałych jednostkach 300 000,00
– udzielone pożyczki długoterminowe 300 000,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10 232 915,49 -2 013 188,57
C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 12 217 257,40
I Wpływy 12 217 257,40
2 Kredyty i pożyczki 10 567 746,22
4 Inne wpływy finansowe 1 649 511,18
II Wydatki 739 640,13 1 823 840,15
2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 222 327,54 250 000,00
4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 183 961,50
8 Odsetki 438 122,84 310 688,90
9 Inne wydatki finansowe 79 189,75 79 189,75
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 11 477 617,27 -1 823 840,15
D Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 200 175,20 1 053 587,26
F Środki pieniężne na początek okresu 1 185 841,32 132 254,06
G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1 386 016,52 1 185 841,32
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienie Rok bieżący
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok 2 193 022,62
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 72 416,71
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 192 713,96
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2 313 320,17
K. Podatek dochodowy 439 530,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis Nazwa pliku

Informacja_dodatkowa

-

Sprawozdanie z działalnosci zarzadu za 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki