Szczegóły spółki

Nazwa "WARWIN" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7970000369
REGON 670511894
KRS 0000053111
Adres ul. Kazimierza Pułaskiego 2, 05-660 Warka
Telefon 486 661 555
Faks 486 661 555
E-mail warwin@warwin.pl
WWW www.warwin.pl
PKD
 • 1032Z — produkcja soków z owoców i warzyw
 • 1103Z — produkcja cydru i pozostałych win owocowych
 • 4634A — sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
 • 1104Z — produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
 • 1107Z — produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • 4634B — sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
 • 4676Z — sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 1101Z — destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • 1102Z — produkcja win gronowych
 • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.46 0.59
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.86 1.44
Płynność bieżąca (CR) 1.6 1.75
Płynność szybka (QR) 0.83 0.69
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.86 1.44
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.53% 2.39%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.68% 9.22%
Rentowność aktywów (ROA) 1.44% 3.77%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-03 128/2020 16 32008
Poz. 32008. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-32099/2020]

Zarząd Spółki WARWIN S.A. z siedzibą w Warce (dalej Spółka),
działając na podstawie art. 418 § 2a zd. 2 w zw. z art. 358 k.s.h.,
w nawiązaniu do ogłoszenia dokonanego w MSiG w dniu
26.05.2020, Nr 101/2020, pod poz. 23173 (dalej ogłosze-
nie), zawiadamia o powzięciu w dniu 29.06.2020 r. uchwały
w przedmiocie unieważnienia istniejących dokumentów akcji
Spółki, niezłożonych bądź nieprzekazanych do rozporządzenia
Spółki w terminie do dnia 26.06.2020 r., w związku z przymu-
sowym wykupem akcji Spółki wskazanych w ogłoszeniu.

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały
następujące dokumenty akcji zwykłych na okaziciela o nastę-
pujących emisjach i numerach:
Akcje emisji I o numerach: 48-51; 628-662; 705-708; 3341-
-3344; 5280-5283.
Akcje emisji II o numerach: 9894; 11017-11037; 11053-11055;
11056.

                              Zarząd
Poz. 32008. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-32099/2020]

Zarząd Spółki WARWIN S.A. z siedzibą w Warce (dalej Spółka),
działając na podstawie art. 418 § 2a zd. 2 w zw. z art. 358 k.s.h.,
w nawiązaniu do ogłoszenia dokonanego w MSiG w dniu
26.05.2020, Nr 101/2020, pod poz. 23173 (dalej ogłosze-
nie), zawiadamia o powzięciu w dniu 29.06.2020 r. uchwały
w przedmiocie unieważnienia istniejących dokumentów akcji
Spółki, niezłożonych bądź nieprzekazanych do rozporządzenia
Spółki w terminie do dnia 26.06.2020 r., w związku z przymu-
sowym wykupem akcji Spółki wskazanych w ogłoszeniu.

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały
następujące dokumenty akcji zwykłych na okaziciela o nastę-
pujących emisjach i numerach:
Akcje emisji I o numerach: 48-51; 628-662; 705-708; 3341-
-3344; 5280-5283.
Akcje emisji II o numerach: 9894; 11017-11037; 11053-11055;
11056.

                              Zarząd
2020-06-17 116/2020 14 27839
Poz. 27839. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-27768/2020]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 9 lipca 2020 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki: Warka, ul. Pułaskiego 2,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uczestnictwo
w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406
§ 2 k.s.h.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgro-
  madzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Biegłego do
  wyceny Spółki na dzień 30.04.2020 r.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
                          Zarząd
Poz. 27839. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-27768/2020]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 9 lipca 2020 r.,
o godz. 1000, w siedzibie Spółki: Warka, ul. Pułaskiego 2,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uczestnictwo
w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406
§ 2 k.s.h.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgro-
  madzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
  dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Biegłego do
  wyceny Spółki na dzień 30.04.2020 r.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
                          Zarząd
2020-05-26 101/2020 15 23173
Poz. 23173. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-22825/2020]

Zarząd WARWIN S.A. podaje treść uchwały podjętej na Wal-
nym Zgromadzeniu w dniu 19.05.2020 r. w sprawie przymu-
sowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.               §1

1. Działając na podstawie art. 418 k.s.h., Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie WARWIN Spółka Akcyjna w Warce podej-
  muje uchwałę o przymusowym wykupie wszystkich akcji
  Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych
  w ilości 1.211 sztuk (słownie: tysiąc dwieście jedenaście
  sztuk).
2. Przymusowemu wykupowi podlega:
  1.211 sztuk (słownie: tysiąc dwieście jedenaście sztuk) akcji
  zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 200 złotych
  każda akcja:
  - Akcje emisji I o numerach:
   2-10, 15-26, 44, 48-51, 71-74, 80-83, 88, 100-103, 105-107,
   124-134, 145, 148-152, 156-159, 178, 182-185, 187-201,
   219-230, 240-242, 245-250, 253-258, 291-298, 303-307,
   326-329, 335, 367-370, 403-406, 427, 435, 439, 451-457,
   495-506, 515-534, 544, 560-571, 578-597, 618-662, 679-690,
   705-708, 718-721, 723-724, 1988-1991, 1993-2023, 2044,
   2102-2133, 3284-3308, 3317-3326, 3337-3358, 3382-3386,
   3436-3451, 3460-3475, 3478-3488, 3492-3503, 3517, 3576,
   3580, 3584, 3588-3594, 3615-3631, 3636-3639, 3923-3982,
   4940-4959, 4964-4965, 4968-4971, 4985-5004, 5013-5024,
   5 029-5048, 5058-5072, 5081, 5086-5089, 5095-5096, 5099,
   5120-5131, 5140-5143, 5148-5149, 5152-5157, 5261-5265,
   5270, 5279-5284, 5293, 7233-7244, 7249-7257.
  - Akcje emisji II o numerach:
   8575-8576, 9894, 10043-10050, 10060-10080, 10866-10870,
   10877-10881, 10883-10887, 10895-10917, 10923-10926,
   10937-10946, 10962-11037, 11043-11056, 11796-11808,
   11810-11824, 11828-11829, 11836-11837, 11851-11852,
   11858-11878, 11975-11979, 12800-12846, 12852-12857,
   12862-12864, 12869-12870, 13076-13090.
   - Akcje emisji III o numerach:
   16401-16417, 16423-16 428, 16434-16443, 18897-18906,
   18912-18916, 18927-18936, 18952-18991, 18997-19041,
   19047-19051, 19072-19076, 19296-19300.
  - Akcje emisji IV o numerach:
   9969-10 000.
3. Akcje o których mowa w ustępie 2 stanowią łącznie 4,133%
  kapitału zakładowego Spółki.

               §2

1. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi,
  o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nabędzie Spółka
  pod firmą: „Warwin Group Sp. z o.o.” z siedzibą w War-
  szawie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36B lok. 112,
  będąca akcjonariuszem większościowym Spółki posia-
  dająca 28.089 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt
  dziewięć) sztuk akcji Spółki, co stanowi 95,867% kapitału
  zakładowego Spółki.
2. Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez
  Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego,
  za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Walne
  Zgromadzenie Spółki.

               §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia
Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności fak-
tycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświad-czeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego
wykupu Akcji.

               §4

Zgodnie z art. 418 § 2a k.s.h. Zarząd Spółki wzywa wszyst-
kich akcjonariuszy mniejszościowych do zdeponowania akcji
w siedzibie Spółki w ciągu miesiąca od publikacji niniejszego
ogłoszenia.

W przypadku niezłożenia akcji w podanym terminie, akcje niezło-
żone zostaną unieważnione przez Zarząd, a w ich miejsce akcjo-
nariuszowi większościowemu zostaną wystawione nowe akcje.
Poz. 23173. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-22825/2020]

Zarząd WARWIN S.A. podaje treść uchwały podjętej na Wal-
nym Zgromadzeniu w dniu 19.05.2020 r. w sprawie przymu-
sowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.               §1

1. Działając na podstawie art. 418 k.s.h., Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie WARWIN Spółka Akcyjna w Warce podej-
  muje uchwałę o przymusowym wykupie wszystkich akcji
  Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych
  w ilości 1.211 sztuk (słownie: tysiąc dwieście jedenaście
  sztuk).
2. Przymusowemu wykupowi podlega:
  1.211 sztuk (słownie: tysiąc dwieście jedenaście sztuk) akcji
  zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 200 złotych
  każda akcja:
  - Akcje emisji I o numerach:
   2-10, 15-26, 44, 48-51, 71-74, 80-83, 88, 100-103, 105-107,
   124-134, 145, 148-152, 156-159, 178, 182-185, 187-201,
   219-230, 240-242, 245-250, 253-258, 291-298, 303-307,
   326-329, 335, 367-370, 403-406, 427, 435, 439, 451-457,
   495-506, 515-534, 544, 560-571, 578-597, 618-662, 679-690,
   705-708, 718-721, 723-724, 1988-1991, 1993-2023, 2044,
   2102-2133, 3284-3308, 3317-3326, 3337-3358, 3382-3386,
   3436-3451, 3460-3475, 3478-3488, 3492-3503, 3517, 3576,
   3580, 3584, 3588-3594, 3615-3631, 3636-3639, 3923-3982,
   4940-4959, 4964-4965, 4968-4971, 4985-5004, 5013-5024,
   5 029-5048, 5058-5072, 5081, 5086-5089, 5095-5096, 5099,
   5120-5131, 5140-5143, 5148-5149, 5152-5157, 5261-5265,
   5270, 5279-5284, 5293, 7233-7244, 7249-7257.
  - Akcje emisji II o numerach:
   8575-8576, 9894, 10043-10050, 10060-10080, 10866-10870,
   10877-10881, 10883-10887, 10895-10917, 10923-10926,
   10937-10946, 10962-11037, 11043-11056, 11796-11808,
   11810-11824, 11828-11829, 11836-11837, 11851-11852,
   11858-11878, 11975-11979, 12800-12846, 12852-12857,
   12862-12864, 12869-12870, 13076-13090.
   - Akcje emisji III o numerach:
   16401-16417, 16423-16 428, 16434-16443, 18897-18906,
   18912-18916, 18927-18936, 18952-18991, 18997-19041,
   19047-19051, 19072-19076, 19296-19300.
  - Akcje emisji IV o numerach:
   9969-10 000.
3. Akcje o których mowa w ustępie 2 stanowią łącznie 4,133%
  kapitału zakładowego Spółki.

               §2

1. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi,
  o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nabędzie Spółka
  pod firmą: „Warwin Group Sp. z o.o.” z siedzibą w War-
  szawie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36B lok. 112,
  będąca akcjonariuszem większościowym Spółki posia-
  dająca 28.089 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt
  dziewięć) sztuk akcji Spółki, co stanowi 95,867% kapitału
  zakładowego Spółki.
2. Przymusowy wykup Akcji zostanie przeprowadzony przez
  Zarząd Spółki na rachunek akcjonariusza większościowego,
  za cenę ustaloną przez biegłego powołanego przez Walne
  Zgromadzenie Spółki.

               §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia
Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności fak-
tycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświad-czeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego
wykupu Akcji.

               §4

Zgodnie z art. 418 § 2a k.s.h. Zarząd Spółki wzywa wszyst-
kich akcjonariuszy mniejszościowych do zdeponowania akcji
w siedzibie Spółki w ciągu miesiąca od publikacji niniejszego
ogłoszenia.

W przypadku niezłożenia akcji w podanym terminie, akcje niezło-
żone zostaną unieważnione przez Zarząd, a w ich miejsce akcjo-
nariuszowi większościowemu zostaną wystawione nowe akcje.
2020-04-24 80/2020 9 19311
Poz. 19311. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-18837/2020]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 19 maja 2020 r.,
na godz. 1000, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2,
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI. Uczestnic-
two w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406
§ 2 k.s.h.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadze-
  nia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za
  2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
  c) udzielenie organom Spółki absolutorium z wykonania
   obowiązków za 2019 r.,
  d) podziału zysku za 2019 r.,
  e) podwyższenia kapitału rezerwowego.
 9. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
  wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie
  artykułu 418 k.s.h.
11. Wybór biegłego do wyceny Spółki na dzień 30.04.2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
13. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotych-
czas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych
zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki:

               㤠25

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwy-
czajne.”Proponowane brzmienie § 25 Statutu Spółki:

                㤠25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwy-
  czajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki
  lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie może obradować przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.”

Ponadto Zarząd wzywa wszystkich akcjonariuszy do zło-
żenia w Spółce dokumentów akcji w związku z wejściem
w życie Ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw.
Poz. 19311. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-18837/2020]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 19 maja 2020 r.,
na godz. 1000, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2,
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI. Uczestnic-
two w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406
§ 2 k.s.h.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadze-
  nia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
  jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za
  2019 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
  c) udzielenie organom Spółki absolutorium z wykonania
   obowiązków za 2019 r.,
  d) podziału zysku za 2019 r.,
  e) podwyższenia kapitału rezerwowego.
 9. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu
  wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie
  artykułu 418 k.s.h.
11. Wybór biegłego do wyceny Spółki na dzień 30.04.2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
13. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotych-
czas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych
zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki:

               㤠25

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwy-
czajne.”Proponowane brzmienie § 25 Statutu Spółki:

                㤠25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwy-
  czajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki
  lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie może obradować przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.”

Ponadto Zarząd wzywa wszystkich akcjonariuszy do zło-
żenia w Spółce dokumentów akcji w związku z wejściem
w życie Ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw.
2020-02-21 36/2020 21 9472
Poz. 9472. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-9232/2020]

Na podstawie art. 434 i art. 435 Kodeksu spółek handlo-
wych Zarząd Spółki „WARWIN” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warce, ul. K. Pułaskiego 2, dla której Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, prowadzi Rejestr Przedsiębiorców pod nume-
rem KRS 0000053111, o kapitale zakładowym 3.860.000 zł
(w całości opłaconym), NIP 7970000369, ogłasza o drugim,
dodatkowym zapisie na akcje zwykłe na okaziciela emisji
IV o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda
akcja, nieobjętych w zapisie podstawowym, na zasadach sub-
skrypcji zamkniętej.
Zapis dodatkowy dotyczy 611 akcji.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
   emisji IV akcji została podjęta przez Nadzwyczajne Zgro-
   madzenie Spółki w dniu 15.01.2020 r.
 2. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 15.01.2020 r.
 3. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o sumę
   kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. do kwoty
   5.860.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
   tysięcy złotych).
 4. W pierwszym terminie zostało wykonane prawo poboru łącz-
   nie 9389 sztuk akcji zwykłych na okaziciela emisji IV o warto-
   ści nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda akcja.
 5. Prawu poboru w zapisie dodatkowym podlega 611 akcji
   zwykłych na okaziciela nowej emisji IV o wartości nomi-
   nalnej 200,00 złotych (dwieście złotych) każda. 6. Cena emisyjna jednej akcji emisji IV wynosi 200,00 zł
  (słownie: dwieście złotych).
 7. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji emisji IV,
  w terminie dodatkowego zapisu będą mogli dokonać
  dodatkowego zapisu na akcje IV emisji w liczbie nie więk-
  szej niż ilość akcji nieobjętych w emisji podstawowej.
 8. Dodatkowy zapis na akcje emisji IV będą przyjmowane
  od 24 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. w siedzibie Spółki.
 9. Wpłaty na akcje emisji IV powinny być dokonywane prze-
  lewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez:
  Pekao S.A. o numerze 81 1240 5703 1111 0010 9079 2220
  w wysokości 200,00 zł za każdą akcję, a zapłata za akcje
  winna nastąpić do dnia złożenia zapisu, przy czym za
  dzień zapłaty uznaje się dzień zasilenia rachunku banko-
  wego Spółki. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokona-
  nia wpłaty na akcje emisji IV będzie wygaśnięcie prawa
  poboru, lub nieprzydzielenie akcji, przy czym dokonanie
  wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału
  akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata.
10. Jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do
  objęcia akcji, każdemu subskrybentowi przyznaje się taki
  procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu
  w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje
  dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że
  ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjo-
  nariuszom uważa się za nieobjęte. Pozostałe ewentualnie
  nieobjęte akcje Zarząd będzie oferował za cenę i na warun-
  kach według swego uznania, z tym że cena akcji nie może
  być niższa niż cena emisyjna.
11. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
  jeżeli emisja IV akcji nie będzie zgłoszona do zarejestro-
  wania do dnia 15.07.2020 r.
12. Informacja o przydziale akcji emisji IV zostanie podana
  przez Zarząd w terminie 14 dni od daty upływu terminu
  pierwszego zapisu na akcje lub w terminie 14 dni od daty
  upływu terminu drugiego zapisu na akcje.      III.

 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
Poz. 9472. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-9232/2020]

Na podstawie art. 434 i art. 435 Kodeksu spółek handlo-
wych Zarząd Spółki „WARWIN” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warce, ul. K. Pułaskiego 2, dla której Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Reje-
stru Sądowego, prowadzi Rejestr Przedsiębiorców pod nume-
rem KRS 0000053111, o kapitale zakładowym 3.860.000 zł
(w całości opłaconym), NIP 7970000369, ogłasza o drugim,
dodatkowym zapisie na akcje zwykłe na okaziciela emisji
IV o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda
akcja, nieobjętych w zapisie podstawowym, na zasadach sub-
skrypcji zamkniętej.
Zapis dodatkowy dotyczy 611 akcji.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
   emisji IV akcji została podjęta przez Nadzwyczajne Zgro-
   madzenie Spółki w dniu 15.01.2020 r.
 2. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 15.01.2020 r.
 3. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o sumę
   kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. do kwoty
   5.860.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
   tysięcy złotych).
 4. W pierwszym terminie zostało wykonane prawo poboru łącz-
   nie 9389 sztuk akcji zwykłych na okaziciela emisji IV o warto-
   ści nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda akcja.
 5. Prawu poboru w zapisie dodatkowym podlega 611 akcji
   zwykłych na okaziciela nowej emisji IV o wartości nomi-
   nalnej 200,00 złotych (dwieście złotych) każda. 6. Cena emisyjna jednej akcji emisji IV wynosi 200,00 zł
  (słownie: dwieście złotych).
 7. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji emisji IV,
  w terminie dodatkowego zapisu będą mogli dokonać
  dodatkowego zapisu na akcje IV emisji w liczbie nie więk-
  szej niż ilość akcji nieobjętych w emisji podstawowej.
 8. Dodatkowy zapis na akcje emisji IV będą przyjmowane
  od 24 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. w siedzibie Spółki.
 9. Wpłaty na akcje emisji IV powinny być dokonywane prze-
  lewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez:
  Pekao S.A. o numerze 81 1240 5703 1111 0010 9079 2220
  w wysokości 200,00 zł za każdą akcję, a zapłata za akcje
  winna nastąpić do dnia złożenia zapisu, przy czym za
  dzień zapłaty uznaje się dzień zasilenia rachunku banko-
  wego Spółki. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokona-
  nia wpłaty na akcje emisji IV będzie wygaśnięcie prawa
  poboru, lub nieprzydzielenie akcji, przy czym dokonanie
  wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału
  akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata.
10. Jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do
  objęcia akcji, każdemu subskrybentowi przyznaje się taki
  procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu
  w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje
  dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że
  ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjo-
  nariuszom uważa się za nieobjęte. Pozostałe ewentualnie
  nieobjęte akcje Zarząd będzie oferował za cenę i na warun-
  kach według swego uznania, z tym że cena akcji nie może
  być niższa niż cena emisyjna.
11. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
  jeżeli emisja IV akcji nie będzie zgłoszona do zarejestro-
  wania do dnia 15.07.2020 r.
12. Informacja o przydziale akcji emisji IV zostanie podana
  przez Zarząd w terminie 14 dni od daty upływu terminu
  pierwszego zapisu na akcje lub w terminie 14 dni od daty
  upływu terminu drugiego zapisu na akcje.      III.

 OGŁOSZENIA WYMAGANE

   PRZEZ PRAWO

   UPADŁOŚCIOWE

          1.

       Postanowienie

     o ogłoszeniu upadłości
2020-01-20 12/2020 18 2688
Poz. 2688. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-2339/2020]

Na podstawie art. 434 i art. 435 Kodeksu spółek handlowych
Zarząd Spółki „WARWIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warce,
ul. K. Pułaskiego 2, o kapitale zakładowym 3.860.000 zł
(w całości opłaconym), NIP 7970000369, ogłasza podwyż-
szenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 10.000
(dziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji
IV o numerach od 1 (jeden) do 10.000 (dziesięć tysięcy), o war-
tości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda akcja, na
zasadach subskrypcji zamkniętej.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
  emisji IV akcji została podjęta przez Nadzwyczajne Zgro-
  madzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2020 r.
 2. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 15 stycz-
  nia 2020 r.
 3. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o sumę
  kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. do kwoty
  5.860.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
  tysięcy złotych).
 4. Prawu poboru podlega 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy)
  akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji IV o wartości
  nominalnej 200,00 złotych (dwieście złotych) każda. 5. Cena emisyjna jednej akcji emisji IV wynosi 200,00 zł
  (słownie: dwieście złotych).
 6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje
  prawo poboru za każdą dotychczasową akcję Spółki. Przy
  czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia
  prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru
  do 0,5181347 akcji nowej emisji - emisji IV. Ułamkowe czę-
  ści akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba
  akcji emisji IV, przypadających danemu akcjonariuszowi
  z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie
  ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 7. Zapisy na akcje emisji IV będą przyjmowane od 27 stycz-
  nia do 17 lutego 2020 r. w siedzibie Spółki.
 8. Wpłaty na akcje emisji IV powinny być dokonywane prze-
  lewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez:
  Pekao S.A. o numerze 81 1240 5703 1111 0010 9079 2220
  w wysokości 200,00 zł za każdą akcję, a zapłata za akcje
  winna nastąpić do dnia złożenia zapisu, przy czym za
  dzień zapłaty uznaje się dzień zasilenia rachunku banko-
  wego Spółki. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokona-
  nia wpłaty na akcje emisji IV będzie wygaśnięcie prawa
  poboru, lub nieprzydzielenie akcji, przy czym dokonanie
  wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału
  akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata.
 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
  jeżeli emisja IV akcji nie będzie zgłoszona do zarejestro-
  wania do dnia 15.07.2020 r.
10. Informacja o przydziale akcji emisji IV zostanie podana
  przez Zarząd w terminie 14 dni od daty upływu terminu
  pierwszego zapisu na akcje lub w terminie 14 dni od daty
  upływu terminu drugiego zapisu na akcje.
Poz. 2688. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-2339/2020]

Na podstawie art. 434 i art. 435 Kodeksu spółek handlowych
Zarząd Spółki „WARWIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warce,
ul. K. Pułaskiego 2, o kapitale zakładowym 3.860.000 zł
(w całości opłaconym), NIP 7970000369, ogłasza podwyż-
szenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 10.000
(dziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji
IV o numerach od 1 (jeden) do 10.000 (dziesięć tysięcy), o war-
tości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda akcja, na
zasadach subskrypcji zamkniętej.

 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
  emisji IV akcji została podjęta przez Nadzwyczajne Zgro-
  madzenie Spółki w dniu 15 stycznia 2020 r.
 2. Dzień prawa poboru został wyznaczony na 15 stycz-
  nia 2020 r.
 3. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o sumę
  kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. do kwoty
  5.860.000,00 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt
  tysięcy złotych).
 4. Prawu poboru podlega 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy)
  akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji IV o wartości
  nominalnej 200,00 złotych (dwieście złotych) każda. 5. Cena emisyjna jednej akcji emisji IV wynosi 200,00 zł
  (słownie: dwieście złotych).
 6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje
  prawo poboru za każdą dotychczasową akcję Spółki. Przy
  czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia
  prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru
  do 0,5181347 akcji nowej emisji - emisji IV. Ułamkowe czę-
  ści akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba
  akcji emisji IV, przypadających danemu akcjonariuszowi
  z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie
  ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 7. Zapisy na akcje emisji IV będą przyjmowane od 27 stycz-
  nia do 17 lutego 2020 r. w siedzibie Spółki.
 8. Wpłaty na akcje emisji IV powinny być dokonywane prze-
  lewem na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez:
  Pekao S.A. o numerze 81 1240 5703 1111 0010 9079 2220
  w wysokości 200,00 zł za każdą akcję, a zapłata za akcje
  winna nastąpić do dnia złożenia zapisu, przy czym za
  dzień zapłaty uznaje się dzień zasilenia rachunku banko-
  wego Spółki. Skutkiem niezłożenia zapisu lub niedokona-
  nia wpłaty na akcje emisji IV będzie wygaśnięcie prawa
  poboru, lub nieprzydzielenie akcji, przy czym dokonanie
  wpłaty na akcje tylko w części będzie podstawą przydziału
  akcji w liczbie, której odpowiada wniesiona wpłata.
 9. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani,
  jeżeli emisja IV akcji nie będzie zgłoszona do zarejestro-
  wania do dnia 15.07.2020 r.
10. Informacja o przydziale akcji emisji IV zostanie podana
  przez Zarząd w terminie 14 dni od daty upływu terminu
  pierwszego zapisu na akcje lub w terminie 14 dni od daty
  upływu terminu drugiego zapisu na akcje.
2019-12-17 243/2019 16 65347
Poz. 65347. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-65386/2019]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 15 stycznia 2020 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, NAD-
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie
z art. 406 § 2 k. s. h.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia;
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z pra-
   wem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy). Pro-
   ponowany dzień prawa poboru - 15.01.2020 r.;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki;.
  7. Udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporzą-
   dzenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotych-
czas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych
zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

               㤠8
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3 860 000 zł. (trzy miliony
  osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19 300
  (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej
  200 (dwieście) złotych każda, w tym:
  a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem)
    akcji na okaziciela emisja I;
  b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na
    okaziciela emisja II;
  c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela
    emisji III.
2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych
  w § 9.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

                㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 000 zł. (pięć milio-
  nów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na
  29 300 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji o warto-
  ści nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym:
  a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem)
    akcji na okaziciela emisja I;
  b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji
    na okaziciela emisja II;
  c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela
    emisji III;
  d) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela emisji IV.
2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych
  w § 9.”
                             Zarząd
Poz. 65347. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-65386/2019]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 15 stycznia 2020 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, NAD-
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie
z art. 406 § 2 k. s. h.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
   Zgromadzenia;
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z pra-
   wem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy). Pro-
   ponowany dzień prawa poboru - 15.01.2020 r.;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki;.
  7. Udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporzą-
   dzenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
  8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotych-
czas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych
zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

               㤠8
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3 860 000 zł. (trzy miliony
  osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19 300
  (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej
  200 (dwieście) złotych każda, w tym:
  a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem)
    akcji na okaziciela emisja I;
  b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na
    okaziciela emisja II;
  c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela
    emisji III.
2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych
  w § 9.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

                㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 000 zł. (pięć milio-
  nów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na
  29 300 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji o warto-
  ści nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym:
  a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem)
    akcji na okaziciela emisja I;
  b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji
    na okaziciela emisja II;
  c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela
    emisji III;
  d) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela emisji IV.
2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych
  w § 9.”
                             Zarząd
2019-07-25 143/2019 17 38708
Poz. 38708. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-38697/2019]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 19 sierpnia 2019 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, NAD-
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie
z art. 406 § 2 k. s. h.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
    Zgromadzenia;
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami
    i podjęcie uchwał w sprawie:
    - wyboru Stanisława Iżewskiego na członka Rady Nad-
     zorczej reprezentującego Grupę Akcjonariuszy Mniej-
     szościowych i oddelegowanie go do stałego indywidu-
     alnego wykonywania czynności nadzorczych;
    - ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej
     p. Stanisława Iżewskiego w wysokości 10.000 zł. mie-
     sięcznie;   - przywrócenia „dobrego obyczaju” – uzgadniania ter-
    minu zwoływania Walnego Zgromadzenia z głównymi
    Akcjonariuszami;
   - wyznaczenia przez Zarząd odrębnego pomieszczenia
    biurowego dla członków Rady Nadzorczej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z pra-
   wem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy). Pro-
   ponowany dzień prawa poboru – 19.08.2019;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki;
  8. Udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporzą-
   dzenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotych-
czas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych
zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

                㤠8
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3 860 000 zł. (trzy miliony
  osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19 300
  (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej
  200 (dwieście) złotych każda, w tym:
  a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji
   na okaziciela emisja I;
  b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na
   okaziciela emisja II;
  c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela emisji III.
2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych
  w § 9.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

                㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 000 zł. (pięć milio-
  nów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 29
  300 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji o wartości
  nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym:
  a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji
   na okaziciela emisja I;
  b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na
   okaziciela emisja II;
  c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela emisji III;
  d) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela emisji IV.
2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych
  w § 9.”

                               Zarząd
Poz. 38708. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-38697/2019]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 19 sierpnia 2019 r.,
o godz. 1100, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, NAD-
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie
z art. 406 § 2 k. s. h.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
    Zgromadzenia;
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
    dzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami
    i podjęcie uchwał w sprawie:
    - wyboru Stanisława Iżewskiego na członka Rady Nad-
     zorczej reprezentującego Grupę Akcjonariuszy Mniej-
     szościowych i oddelegowanie go do stałego indywidu-
     alnego wykonywania czynności nadzorczych;
    - ustalenia wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej
     p. Stanisława Iżewskiego w wysokości 10.000 zł. mie-
     sięcznie;   - przywrócenia „dobrego obyczaju” – uzgadniania ter-
    minu zwoływania Walnego Zgromadzenia z głównymi
    Akcjonariuszami;
   - wyznaczenia przez Zarząd odrębnego pomieszczenia
    biurowego dla członków Rady Nadzorczej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z pra-
   wem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy). Pro-
   ponowany dzień prawa poboru – 19.08.2019;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Spółki;
  8. Udzielenie Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporzą-
   dzenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotych-
czas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych
zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

                㤠8
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3 860 000 zł. (trzy miliony
  osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19 300
  (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej
  200 (dwieście) złotych każda, w tym:
  a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji
   na okaziciela emisja I;
  b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na
   okaziciela emisja II;
  c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela emisji III.
2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych
  w § 9.”

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

                㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 860 000 zł. (pięć milio-
  nów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 29
  300 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta) akcji o wartości
  nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym:
  a) 7 257 (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) akcji
   na okaziciela emisja I;
  b) 7 243 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) akcji na
   okaziciela emisja II;
  c) 4 800 (cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela emisji III;
  d) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela emisji IV.
2. Akcje emisji I założyciele objęli w ilościach określonych
  w § 9.”

                               Zarząd
2019-04-03 66/2019 13 17510
Poz. 17510. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001r.
[BMSiG-17164/2019]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r.,
o godz. 1400, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie
z art. 406 § 2 k. s. h.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat
   za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
   b) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za 2018 r.,
   c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków za 2018 r.,
   d) podziału zysku za 2018 r.,
   e) zmiany składu Rady Nadzorczej,
    f) utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie
     nabycia akcji Spółki,
   g) wyrażenia zgody na finansowanie nabycia akcji
     Spółki.
  9. Zamknięcie obrad.

                             Zarząd
Poz. 17510. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001r.
[BMSiG-17164/2019]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r.,
o godz. 1400, w siedzibie Spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie
z art. 406 § 2 k. s. h.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
   oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
  7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat
   za 2018 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
   b) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za 2018 r.,
   c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków za 2018 r.,
   d) podziału zysku za 2018 r.,
   e) zmiany składu Rady Nadzorczej,
    f) utworzenia kapitału rezerwowego na finansowanie
     nabycia akcji Spółki,
   g) wyrażenia zgody na finansowanie nabycia akcji
     Spółki.
  9. Zamknięcie obrad.

                             Zarząd
2018-03-30 64/2018 16 13663
Poz. 13663. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-13076/2018]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 24 kwietnia 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2,
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie
z art. 406 § 2 k.s.h.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
   jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za
   2017 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
   b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za 2017 r.,
   c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków za 2017 r.,
   d) podziału zysku za 2017 r.,
   e) zmiany składu Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.

                            Zarząd
Poz. 13663. „WARWIN” SPÓŁKA AKCYJNA w Warce.
KRS 0000053111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 paź-
dziernika 2001 r.
[BMSiG-13076/2018]

Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 24 kwietnia 2018 r.,
o godz. 1100, w siedzibie spółki - Warka, ul. Pułaskiego 2,
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie
z art. 406 § 2 k.s.h.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgroma-
   dzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz
   jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
 7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za
   2017 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
   b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykona-
     nia obowiązków za 2017 r.,
   c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
     z wykonania obowiązków za 2017 r.,
   d) podziału zysku za 2017 r.,
   e) zmiany składu Rady Nadzorczej.
 9. Zamknięcie obrad.

                            Zarząd

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki