Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-30
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPrzedsiębiorstwo Geologiczne S.A.
Siedziba
WojewództwoMałopolskie
Powiatm. Kraków
GminaKraków
MiejscowośćKraków
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMałopolskie
Powiatm. Kraków
GminaKraków
UlicaAl. Kijowska
Nr domu16A
MiejscowośćKraków
Kod pocztowy30-079
PocztaKraków
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD4313Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
7112Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000052755

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r. są zgodne z Ustawą o Rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozosatjących w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku lub wartości poczatkowej nie przekraczającej kwoty limitu amortyzacji jednorazowej przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w miesiącu następującym po ich wydaniu do użytkowania.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej kwoty limitu amortyzacji jednorazowej przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji.
Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Spółki.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i koszów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży pomniejszone o należny podatek od towarów i usług i ujmowane są w okresach, których dotyczą.
Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.
Wynik finansowy brutto korygują:
- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
Spóła sporządza sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe69 874,77114 427,21
IWartości niematerialne i prawne3 853,5620 634,11
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne3 853,5620 634,11
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe18 975,2163 476,10
1Środki trwałe18 975,2163 476,10
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 557,4717 938,71
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny11 154,5015 268,49
d) środki transportu2 137,085 593,58
e) inne środki trwałe3 126,1624 675,32
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe20 646,0020 646,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe20 646,0020 646,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach20 646,0020 646,00
– udziały lub akcje20 646,0020 646,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe26 400,009 671,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego26 400,009 671,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe1 980 533,972 749 302,36
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe852 692,89701 331,12
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek852 692,89701 331,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:696 297,25541 665,82
– do 12 miesięcy696 297,25541 665,82
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 864,169 450,18
c) inne154 531,48150 215,12
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe1 124 787,082 040 839,24
1Krótkoterminowe aktywa finansowe1 124 787,082 040 839,24
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 124 787,082 040 839,24
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 073 520,761 835 456,85
– inne środki pieniężne51 266,32205 382,39
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 054,007 132,00
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem2 050 408,742 863 729,57
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny1 122 624,861 955 693,44
IKapitał (fundusz) podstawowy506 000,00506 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:1 438 376,771 438 376,77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto-821 751,9111 316,67
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania927 783,88908 036,13
IRezerwy na zobowiązania138 947,5050 000,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne138 947,5050 000,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa138 947,5050 000,00
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe784 972,79840 097,42
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek784 972,79826 634,17
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:581 077,47562 637,38
– do 12 miesięcy581 077,47562 637,38
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych198 974,10260 317,12
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne4 921,223 679,67
4Fundusze specjalne13 463,25
IVRozliczenia międzyokresowe3 863,5917 938,71
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 863,5917 938,71
– długoterminowe2 557,4717 938,71
– krótkoterminowe1 306,12
Pasywa razem2 050 408,742 863 729,57
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 542 315,797 180 593,98
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 546 393,797 351 968,98
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-4 078,00-171 375,00
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej4 290 996,967 156 794,01
IAmortyzacja58 968,6054 899,33
IIZużycie materiałów i energii95 778,55102 443,75
IIIUsługi obce1 408 336,604 004 192,94
IVPodatki i opłaty, w tym:64 740,9070 276,86
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia1 859 941,691 952 647,56
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:386 535,68439 243,80
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe416 694,94533 089,77
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-748 681,1723 799,97
DPozostałe przychody operacyjne30 032,0334 249,73
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych28 955,28
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne1 076,7534 249,73
EPozostałe koszty operacyjne123 083,7833 135,50
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych120 000,00
IIIInne koszty operacyjne3 083,7833 135,50
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-841 732,9224 914,20
GPrzychody finansowe3 252,014 861,66
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 252,014 861,66
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne
HKoszty finansowe5 702,19
IOdsetki, w tym:5 702,19
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne
IZysk (strata) brutto (F+G–H)-838 480,9124 073,67
JPodatek dochodowy-16 729,0012 757,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)-821 751,9111 316,67
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 955 693,441 721 626,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 955 693,441 721 626,77
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu506 000,00506 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu506 000,00506 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 438 376,771 215 626,77
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego222 750,00
a) zwiększenie (z tytułu)222 750,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 438 376,771 438 376,77
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu11 316,67
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu11 316,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach11 316,67
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)11 316,67
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto-821 751,9111 316,67
Azysk netto11 316,67
Bstrata netto-821 751,91
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 122 624,861 955 693,44
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-920 622,37715 280,95
IZysk (strata) netto-821 751,9111 316,67
IIKorekty razem-98 870,46703 964,28
1Amortyzacja58 968,6054 899,33
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-28 955,28
5Zmiana stanu rezerw88 947,5030 000,00
6Zmiana stanu zapasów145 180,00
7Zmiana stanu należności-151 361,772 560 307,92
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-55 124,63-2 076 846,89
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-11 344,88-9 576,08
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-920 622,37715 280,95
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej15 886,88-29 435,57
IWpływy28 955,28
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych28 955,28
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki13 068,4029 435,57
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 068,4029 435,57
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)15 886,88-29 435,57
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-11 316,67
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki11 316,67
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku11 316,67
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-11 316,67
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-916 052,16685 845,38
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-916 052,16685 845,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu2 040 839,241 354 993,86
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:1 124 787,082 040 839,24
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok-838 480,9124 073,67
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:249,08
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:27 502,80
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:262 882,58141 174,88
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:902,38
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:902,381 838,60
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:28 438,97
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:11 914,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-576 500,7196 207,48
K. Podatek dochodowy18 279,42
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Informacja dodatkowa 2018

-

Sprawozdanie Zarzadu

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki