Szczegóły spółki

Nazwa PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6770046863
REGON 350027261
KRS 0000052755
Adres Aleja Kijowska 16 a, 30-079 Kraków
Telefon 0126365022
Faks 0126365022
E-mail pgsa@pgsa.krakow.pl
WWW b.d.
PKD
 • 4313Z — wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.32 0.45
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.46 0.83
Płynność bieżąca (CR) 3.27 2.52
Płynność szybka (QR) 3.27 2.52
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.46 0.83
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.16% -23.2%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.58% -73.2%
Rentowność aktywów (ROA) 0.4% -40.08%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-09-12 177/2019 388 1020173
Poz. 1020173. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24042/19/412]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BORATYN 2. JÓZEF 3. 56091607059 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CEMPURA 2. ŁUKASZ
3. 82020302254 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. HOLEWA 2. JÓZEFA
3. 51040407247
Poz. 1020173. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24042/19/412]

W dniu 05.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BORATYN 2. JÓZEF 3. 56091607059 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CEMPURA 2. ŁUKASZ
3. 82020302254 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. HOLEWA 2. JÓZEFA
3. 51040407247
2019-07-19 139/2019 1145 770146
Poz. 770146. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[RDF/151085/19/498]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770146. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[RDF/151085/19/498]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1145 770147
Poz. 770147. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[RDF/151085/19/899]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770147. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[RDF/151085/19/899]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1145 770148
Poz. 770148. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[RDF/151085/19/300]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770148. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[RDF/151085/19/300]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-19 139/2019 1145 770149
Poz. 770149. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[RDF/151085/19/701]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 770149. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[RDF/151085/19/701]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-13 114/2019 19 31227
Poz. 31227. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000052755. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29 października 2001 r.
[BMSiG-31103/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Geologiczne z sie-
dzibą w Krakowie, al. Kijowska 16A, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000052755, prowadzo-
nym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Kra-
kowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., w związku
z wnioskiem akcjonariuszy posiadających ponad 10% akcji
w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porzą-
dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwoła-nego na dzień 28 czerwca 2019 roku, o godz. 1600, w budynku
przy al. Kijowskiej 14 sala 7K, ogłoszonego w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, poprzez dodanie do ogłoszonego
porządku obrad w punkcie 8 Podjęcie uchwał, tego porządku
podpunktu:

  h) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia całości
    dochodu ze sprzedaży nieruchomości należących do
    PG S.A. na dywidendę dla akcjonariuszy.
Poz. 31227. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000052755. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29 października 2001 r.
[BMSiG-31103/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Geologiczne z sie-
dzibą w Krakowie, al. Kijowska 16A, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000052755, prowadzo-
nym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Kra-
kowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., w związku
z wnioskiem akcjonariuszy posiadających ponad 10% akcji
w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porzą-
dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwoła-nego na dzień 28 czerwca 2019 roku, o godz. 1600, w budynku
przy al. Kijowskiej 14 sala 7K, ogłoszonego w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, poprzez dodanie do ogłoszonego
porządku obrad w punkcie 8 Podjęcie uchwał, tego porządku
podpunktu:

  h) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia całości
    dochodu ze sprzedaży nieruchomości należących do
    PG S.A. na dywidendę dla akcjonariuszy.
2019-05-27 101/2019 20 27164
Poz. 27164. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000052755. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29 października 2001 r.
[BMSiG-26742/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Geologicznego
z siedzibą w Krakowie al. Kijowska 16A, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052755, prowadzo-
nym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Kra-
kowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402§ 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.,
o godz. 1600, w budynku przy al. Kijowskiej 14 sala 7K.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku
   2018.
  7. Rozpatrzenie dokumentów sprawozdawczych za rok
   2018: sprawozdania finansowego, sprawozdania
   Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwał:
   a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
   b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   c) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za
     2018 r.
   d) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
     z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
   e) Pokrycie straty za 2018 r.
    f) Zmiana uchwały nr 11 z dnia 29.06.2017 r. Zwyczaj-
     nego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
   g) Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej.
  9. Dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w sekreta-
riacie Spółki na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadze-
nia. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu w dniu
28 czerwca 2019 r. od godz. 1530.
Poz. 27164. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000052755. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29 października 2001 r.
[BMSiG-26742/2019]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Geologicznego
z siedzibą w Krakowie al. Kijowska 16A, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052755, prowadzo-
nym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Kra-
kowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402§ 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2019 r.,
o godz. 1600, w budynku przy al. Kijowskiej 14 sala 7K.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2018.
  6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku
   2018.
  7. Rozpatrzenie dokumentów sprawozdawczych za rok
   2018: sprawozdania finansowego, sprawozdania
   Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej.
  8. Podjęcie uchwał:
   a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
   b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2018 r.
   c) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za
     2018 r.
   d) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
     z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
   e) Pokrycie straty za 2018 r.
    f) Zmiana uchwały nr 11 z dnia 29.06.2017 r. Zwyczaj-
     nego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
   g) Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej.
  9. Dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w sekreta-
riacie Spółki na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadze-
nia. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu w dniu
28 czerwca 2019 r. od godz. 1530.
2019-04-30 84/2019 403 252342
Poz. 252342. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11137/19/977]

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CHMURA 2. TERESA
3. 61101804188 wpisać: 2 1. WŁODARCZYK 2. JÓZEF
3. 49031005334
Poz. 252342. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11137/19/977]

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CHMURA 2. TERESA
3. 61101804188 wpisać: 2 1. WŁODARCZYK 2. JÓZEF
3. 49031005334
2019-01-31 22/2019 281 49262
Poz. 49262. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36745/18/468]

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane


osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BORATYN 2. JÓZEF 3. 56091607059) wykre-
ślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO
ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRE-
ZESA ZARZĄDU DO 30.11.2018 R. wpisać: 5. PRE-
ZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BORATYN 2. JÓZEF
3. 56091607059
Poz. 49262. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36745/18/468]

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane


osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BORATYN 2. JÓZEF 3. 56091607059) wykre-
ślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO
ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRE-
ZESA ZARZĄDU DO 30.11.2018 R. wpisać: 5. PRE-
ZES ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BORATYN 2. JÓZEF
3. 56091607059
2018-11-16 222/2018 1270 1052594
Poz. 1052594. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27629/18/393]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZELĄG 2. KRZYSZTOF 3. 54031106374
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BORA-
TYN 2. JÓZEF 3. 56091607059 5. CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO
PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO
30.11.2018 R. 6. NIE
Poz. 1052594. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27629/18/393]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SZELĄG 2. KRZYSZTOF 3. 54031106374
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BORA-
TYN 2. JÓZEF 3. 56091607059 5. CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO
PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU DO
30.11.2018 R. 6. NIE
2018-11-05 214/2018 1220 910635
Poz. 910635. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22026/18/229]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 910635. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000052755. SĄD REJO-
NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22026/18/229]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-21 97/2018 19 21161
Poz. 21161. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000052755. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29 października 2001 r.
[BMSiG-20611/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Geologicznego z sie-
dzibą w Krakowie, al. Kijowska 16A, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052755, prowadzo-
nym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Kra-
kowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402§ 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2018 r.,
o godz. 1600, w budynku przy al. Kijowskiej 14, sala 7K.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku
   2017.
 7. Rozpatrzenie dokumentów sprawozdawczych za rok
   2017: sprawozdania finansowego, sprawozdania
   Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał:
   a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
   b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 r.
   c) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za
    2017 r.
   d) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
   e) Podział zysku za 2017 r.
 9. Dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w sekreta-
riacie Spółki na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadze-
nia. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu w dniu
27 czerwca 2018 r., od godz. 1530.
Poz. 21161. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000052755. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29 października 2001 r.
[BMSiG-20611/2018]

Zarząd Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwa Geologicznego z sie-
dzibą w Krakowie, al. Kijowska 16A, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052755, prowadzo-
nym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Kra-
kowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402§ 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2018 r.,
o godz. 1600, w budynku przy al. Kijowskiej 14, sala 7K.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgroma-
   dzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku
   2017.
 7. Rozpatrzenie dokumentów sprawozdawczych za rok
   2017: sprawozdania finansowego, sprawozdania
   Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał:
   a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
   b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 r.
   c) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za
    2017 r.
   d) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
    z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
   e) Podział zysku za 2017 r.
 9. Dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w sekreta-
riacie Spółki na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadze-
nia. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu w dniu
27 czerwca 2018 r., od godz. 1530.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki