Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-15
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Siedziba
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatSŁUPSK
GminaSŁUPSK
MiejscowośćSŁUPSK
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoPOMORSKIE
PowiatSŁUPSK
GminaSŁUPSK
UlicaOBROŃCÓW WYBRZEŻA
Nr domu2
MiejscowośćSŁUPSK
Kod pocztowy76-200
PocztaSŁUPSK
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD7022Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000052733

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych,

pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności.

- oprogramowanie komputerów- 50%,

- pozostałe wartości niematerialne i prawne -20%,

- wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3500 zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych/wartości firmy okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat.

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Jednostki. Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku),

pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od

realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do

używania wartość użytkową.

Dla celów podatkowych Jednostka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym

jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 1%-4,5%,

- urządzenia techniczne i maszyny - 10%-30%

- środki transportu - 20%

- inne środki trwałe - 10%-20%

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań

zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Inwestycje długoterminowe

I. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

Wartość początkową inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa

posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, w którym nastąpiło w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.

II. Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych początkowo ujmuje się w cenie nabycia. Na dzień sprawozdawczy wycenia się je według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub koszty finansowe. Wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ustala się w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki

realizujące transakcje.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe. Ujmowane są według wartości określonej w umowie lub statucie.

Udziały lub akcje własne to nabyte aktywa od udziałowców/akcjonariuszy w celu ich umorzenia bądź zbycia. Ujmuje się je w księgach w cenie nabycia.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

I. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

II. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego

na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

jednostki

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,

- skutki toczącego się postępowania sądowego, egzekucyjnego i odwoławczego,

- przyszłe świadczenia pracownicze,

- odprawy emerytalne,

- przyszłe zobowiązania, w tym związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o własne szacunki.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w szczególności:

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają

stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,

- ujemną wartość firmy,

- nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów długoterminowych

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych

Zaliczki otrzymane na dostawy Jednostka prezentuje w bilansie w "Zobowiązaniach krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i

korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania

darowizn,

- przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,

- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy bieżący - Jednostka

- podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej

możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się na kapitał (fundusz) własny.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Przychody i koszty

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe58 508 689,5453 818 700,20
IWartości niematerialne i prawne59 497,46126 696,13
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne59 497,46126 696,13
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe39 756 416,2934 477 866,27
1Środki trwałe32 642 570,8834 002 933,11
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 040 913,072 040 913,07
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej27 531 456,7828 363 258,68
c) urządzenia techniczne i maszyny3 058 020,283 506 900,90
d) środki transportu7 081,1726 587,67
e) inne środki trwałe5 099,5865 272,79
2Środki trwałe w budowie7 113 845,41474 933,16
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe18 645 983,9419 164 140,14
1Nieruchomości18 635 813,9419 153 970,14
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe10 170,0010 170,00
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach10 170,0010 170,00
– udziały lub akcje10 170,0010 170,00
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe46 791,8549 997,66
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego46 791,8549 997,66
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe17 120 313,2021 171 737,07
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe1 576 494,694 814 926,13
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek1 576 494,694 814 926,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 339 093,144 040 160,96
– do 12 miesięcy1 339 093,144 040 160,96
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych233 485,00
c) inne3 916,55774 765,17
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe15 463 085,2216 213 287,56
1Krótkoterminowe aktywa finansowe15 463 085,2216 213 287,56
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach1 070 687,781 042 462,27
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe1 070 687,781 042 462,27
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne14 392 397,4415 170 825,29
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach1 546 487,451 875 700,24
– inne środki pieniężne12 845 909,9913 295 125,05
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe80 733,29143 523,38
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem75 629 002,7474 990 437,27
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny47 284 837,4245 765 625,16
IKapitał (fundusz) podstawowy30 891 400,0030 891 400,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:13 550 881,5112 789 382,74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:1 323 343,651 323 343,65
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto1 519 212,26761 498,77
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 344 165,3229 224 812,11
IRezerwy na zobowiązania580 091,74913 560,16
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19 391,7419 660,16
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne30 000,0030 000,00
– długoterminowa
– krótkoterminowa30 000,0030 000,00
3Pozostałe rezerwy530 700,00863 900,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe530 700,00863 900,00
IIZobowiązania długoterminowe1 083,2450 366,92
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek1 083,2450 366,92
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne1 083,2450 366,92
IIIZobowiązania krótkoterminowe1 714 903,681 248 273,61
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek1 683 619,191 210 943,23
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1 389 445,64488 825,87
– do 12 miesięcy1 389 445,64488 825,87
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych36 018,09201 071,53
h) z tytułu wynagrodzeń15 423,9315 844,78
i) inne242 731,53505 201,05
4Fundusze specjalne31 284,4937 330,38
IVRozliczenia międzyokresowe26 048 086,6627 012 611,42
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe26 048 086,6627 012 611,42
– długoterminowe25 112 849,3825 865 992,07
– krótkoterminowe935 237,281 146 619,35
Pasywa razem75 629 002,7474 990 437,27
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 927 810,483 587 515,28
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów3 927 810,483 587 515,28
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej6 075 684,765 833 111,27
IAmortyzacja1 434 174,011 639 099,26
IIZużycie materiałów i energii482 977,64421 140,57
IIIUsługi obce591 287,93640 860,32
IVPodatki i opłaty, w tym:235 949,68268 150,86
– podatek akcyzowy2 412,002 258,00
VWynagrodzenia2 644 608,012 327 189,75
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:569 857,07443 908,22
– emerytalne230 460,15195 200,01
VIIPozostałe koszty rodzajowe116 830,4292 762,29
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-2 147 874,28-2 245 595,99
DPozostałe przychody operacyjne6 158 857,817 773 215,86
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 807 944,961 198 578,46
IIDotacje1 266 181,921 378 580,27
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych35 331,1815 381,97
IVInne przychody operacyjne3 049 399,755 180 675,16
EPozostałe koszty operacyjne2 758 607,015 140 577,16
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych584 076,9553 368,33
IIIInne koszty operacyjne2 174 530,065 087 208,83
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 252 376,52387 042,71
GPrzychody finansowe356 941,35375 163,35
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:328 573,90345 996,98
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne28 367,4529 166,37
HKoszty finansowe25 002,221 670,73
IOdsetki, w tym:2,22968,88
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne25 000,00701,85
IZysk (strata) brutto (F+G–H)1 584 315,65760 535,33
JPodatek dochodowy65 103,39-963,44
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)1 519 212,26761 498,77
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)45 765 625,1645 004 126,39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach45 765 625,1645 004 126,39
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu30 891 400,0030 891 400,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu30 891 400,0030 891 400,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu12 789 382,7410 817 122,00
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego761 498,771 972 260,74
a) zwiększenie (z tytułu)761 498,771 972 260,74
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)761 498,771 972 260,74
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu13 550 881,5112 789 382,74
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu1 323 343,651 323 343,65
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu1 323 343,651 323 343,65
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu761 498,771 972 260,74
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu761 498,771 972 260,74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach761 498,771 972 260,74
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)761 498,771 972 260,74
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego761 498,771 972 260,74
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto1 519 212,26761 498,77
Azysk netto1 519 212,26761 498,77
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)47 284 837,4245 765 625,16
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej3 240 650,18-1 867 641,89
IZysk (strata) netto1 519 212,26761 498,77
IIKorekty razem1 721 437,92-2 629 140,66
1Amortyzacja1 434 174,011 639 099,26
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-328 571,68-345 028,10
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-1 807 944,96-1 198 578,46
5Zmiana stanu rezerw-333 468,4283 687,80
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności3 238 431,44-3 110 597,19
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów466 630,07822 633,11
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-898 528,86-498 916,99
10Inne korekty-49 283,68-21 440,09
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)3 240 650,18-1 867 641,89
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-4 019 078,034 438 317,02
IWpływy4 715 781,845 475 389,98
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne4 387 210,165 130 361,88
3Z aktywów finansowych, w tym:328 571,68345 028,10
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach328 571,68345 028,10
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki328 571,68345 028,10
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki8 734 859,871 037 072,96
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6 645 525,36348 930,17
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne2 061 109,00658 976,42
3Na aktywa finansowe, w tym:28 225,5129 166,37
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach28 225,5129 166,37
– nabycie aktywów finansowych28 225,5129 166,37
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-4 019 078,034 438 317,02
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-778 427,852 570 675,13
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-778 427,852 570 675,13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu15 170 825,2912 600 150,16
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:14 392 397,4415 170 825,29
– o ograniczonej możliwości dysponowania71 787,3537 330,38
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 584 315,65760 535,33
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 778 600,192 778 600,191 733 733,65
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);31 355,2031 355,20art 12 ust 4 pkt 273 991,42
róznice kursowe niezrealizowane223,48223,48art 15a ust 2295,59
rozliczenia miedzyokresowe przychodów - sprzedaż gruntu756 982,90756 982,90art 12 ust 4 pkt 14
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (rozwiazanie rezerw, odpisów na nalezności, wycena funduszy TFI)723 856,69723 856,69art 12 ust 3a280 866,37
dotacje UE (saldo)1 266 181,921 266 181,92art 17 ust 1 pkt 52,471 378 580,27
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:74 073,0074 073,0034 101,09
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym73 991,4673 991,46art 12 ust 4 pkt 229 589,89
zrealizowane różnice kursowe81,5481,54art 12 ust 1 pkt 1
fv wystawione w roku 2018 dot roku 2017art 12 ust 4 pkt 1420,56
fv wystawione i zapłacone w 2017 dot roku 2018art 12 ust 4 pkt 13 840,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:348 148,88348 148,88141 663,24
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami1 500,001 500,00art 16 ust 1 pkt 141 890,91
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych 2,222,22art 16 ust 1 pkt 21968,88
kosztów reprezentacji, 4 621,234 621,23art 16 ust 1 pkt 287 295,93
wpłat na PFRON3 939,003 939,00art 16 ust 1 pkt 365 248,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa2 000,002 000,00art 16 ust 1 pkt 372 000,00
koszty RN7 557,837 557,83art 16 ust 1 pkt 38a6 439,77
koszty realizowanych projektów UE289 180,46289 180,46art 16 ust 1 pkt 5888 506,92
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 692 065,582 692 065,581 647 863,20
różnice kursowe niezrealizowaneart 15a ust 3998,96
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi990 637,58990 637,58art 15 ust 61 258 235,91
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 1225 511,7325 511,73art 16 ust 1 pkt 5722 418,90
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h3 756,423 756,42art 16 ust 1 pkt 57a4 323,07
koszt sprzedazy gruntu niepodpł. otrzymanego - Rozlicz. Międzyokresowe Przych.756 982,90756 982,90art 16 ust 1 pkt 48
wartość utworzonych rezerw na koszty327 100,00327 100,00art 15 ust 4e323 900,00
wartość utworzonych odpisów na należności oraz na śr. trwałe584 076,95584 076,95art 16 ust 1 pkt 26,2737 986,36
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-1 982 168,92-1 982 168,92-850 429,17
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)-62 166,00-62 166,00art 24b ust 11
zwolnienie z PDOP RM z 15.12.2008 w sprawie SSSE, ustawa z 10.05.2018 o wspieraniu nowych inwestycji-1 920 002,92-1 920 002,92art …-850 429,17
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy62 166,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki