Szczegóły spółki

Nazwa POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8390029569
REGON 770719284
KRS 0000052733
Adres ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.39 0.37
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.64 0.6
Płynność bieżąca (CR) 16.96 9.98
Płynność szybka (QR) 16.96 9.98
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.64 0.6
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 21.23% 38.68%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.66% 3.21%
Rentowność aktywów (ROA) 1.02% 2.01%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-07 110/2019 16 30058
Poz. 30058. POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000052733. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 października 2001 r.
[BMSiG-29856/2019]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka
Akcyjna w Słupsku, działając w trybie art. 401 § 2 Kodeksu
spółek handlowych, ogłasza zmiany do porządku obrad Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień
17.06.2019 r., o godz. 1000, w Słupsku, w Słupskim Inkubato-
rze Technologicznym przy ul. Portowej 13, obwieszczonego
dnia 20.05.2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Nr 96/2019, poz. 25683, poprzez rozszerzenie porządku obrad
w pkt 8 - Podjęcie uchwał w sprawach: i dodanie ppkt h) oraz
dodanie ppkt i) jak poniżej:

  h) zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regional-
   nego SA z dnia 6.04.2017 r. w sprawie zasad kształ-
   towania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
   Spółki,
  i) w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakre-
   sie rozporządzania składnikami aktywów trwałych
   Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych
   oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki.

Pozostałe zapisy porządku obrad pozostają bez zmian.
Poz. 30058. POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000052733. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 października 2001 r.
[BMSiG-29856/2019]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka
Akcyjna w Słupsku, działając w trybie art. 401 § 2 Kodeksu
spółek handlowych, ogłasza zmiany do porządku obrad Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień
17.06.2019 r., o godz. 1000, w Słupsku, w Słupskim Inkubato-
rze Technologicznym przy ul. Portowej 13, obwieszczonego
dnia 20.05.2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Nr 96/2019, poz. 25683, poprzez rozszerzenie porządku obrad
w pkt 8 - Podjęcie uchwał w sprawach: i dodanie ppkt h) oraz
dodanie ppkt i) jak poniżej:

  h) zmiany uchwały nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regional-
   nego SA z dnia 6.04.2017 r. w sprawie zasad kształ-
   towania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
   Spółki,
  i) w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakre-
   sie rozporządzania składnikami aktywów trwałych
   Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych
   oraz kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki.

Pozostałe zapisy porządku obrad pozostają bez zmian.
2019-05-20 96/2019 23 25683
Poz. 25683. POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000052733. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 października 2001 r.
[BMSiG-25445/2019]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka
Akcyjna w Słupku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 17 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Słupsku, w Słup-
skim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie
   prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia
   do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w 2018 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2018 r. oraz sprawozdania z wyników oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
    sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz wnio-
    sku Zarządu dotyczącego podziału zysku
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2018 r.,
    c) przeznaczenia zysku za 2018 r.,
    d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
    e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
    f) zmian w statucie Spółki,
    g) zmiany uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego
      Zgromadzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regional-
      nego SA z dnia 6.04.2017 r. w sprawie zasad kształto-
      wania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zmiany statutu w zakresie § 6 pkt od 17 do 31 - brzmienie
dotychczasowe:
„ 17. Marian Taraśkiewicz, zamieszkały w Słupsku, ul. Braci
   Gierymskich 4/56,
 18. Jerzy Józef Baranowski, zamieszkały w Lęborku,
   ul. Stamma 3/9,
 19. Andrzej Strzewśniewski, zamieszkały w Lęborku,
   ul. 10 marca 21/51,
 20. Marek Głowala, zamieszkały Opalenie, gmina Gniew,
 21. Grzegorz Matla, zamieszkały w Gdyni, ul. Lidzka 11,
 22. Władysław Staniuk, zamieszkały we Włynkówku 4, gmina
   Słupsk
 23. Eugeniusz Helski, zamieszkały w Słupsku, ul. Królwej
   Jadwigi 1/64,
 24. Zygmunt Jan Poleszak, zamieszkały w Słupsku, ul. Bata-
   lionów Chłopskich 8/13,
 25. Ryszard Kazimierz Cykowski, zamieszkały w Słupsku,
   ul. Hubalczyków 10/4,
 26. Krzysztof Piotr Jędrasik, zamieszkały Słupsk, ul. Szcze-
   cińska 86/1,
 27. Czesława Kłudka, zamieszkała w Sycewicach 66/11,
   gmina Kobylnica,
 28. Alicja Poddębniak, zamieszkała w Sycewicach 63/6,
   gmina Kobylnica,
 29. Czesław Wąwoźniak, zamieszkaly w Zimowiskach23,
   gmina Ustka,
 30. Marcin Michał Woźnikiewicz, zamieszkaly w Słupku,
   ul. Arciszewskiego 36/2,
 31. Antoni Taraszkiewicz, zamieszkały w Słupsku, ul. Daszyń-
   skiego 3,
 32. Anna Samusz, zamieszkała w Koszalinie, ul. M. L. Kinga 13.”

Zmiany statutu w zakresie § 6 pkt od 17 do 31 - nowe, projek-
towane brzmienie:
„17. Marian Taraśkiewicz, zamieszkały w Słupsku,
 18. Jerzy Józef Baranowski,
 19. Andrzej Strzewśniewski,
 20. Marek Głowala,
 21. Grzegorz Matla,
 22. Władysław Staniuk,
 23. Eugeniusz Helski,
 24. Zygmunt Jan Poleszak, 25. Ryszard Kazimierz Cykowski,
 26. Krzysztof Piotr Jędrasik,
 27. Czesława Kłudka,
 28. Alicja Poddębniak,
 29. Czesław Wąwoźniak,
 30. Marcin Michał Woźnikiewicz,
 31. Antoni Taraszkiewicz,
 32. Anna Samusz.”

Zmiany statutu w zakresie § 21 - dotychczasowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) człon-
  ków.
 2. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje
  Samorząd Województwa Pomorskiego, jednego członka
  - minister właściwy do spraw gospodarki oraz po jednym-
  dwie jednostki samorządu terytorialnego, których udział
  w kapitale zakładowym Spółki jest największy, z wyłącze-
  niem Samorządu Województwa Pomorskiego. Niesko-
  rzystanie przez uprawnionego do powoływania członka/
  członków Rady Nadzorczej z przyznanej mu kompetencji
  w tym zakresie nie ma wpływa na działalność Rady Nad-
  zorczej pod warunkiem zachowania minimalnej liczby
  członków Rady Nadzorczej.
 3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
  Trzyletni okres kadencji nie dotyczy członków Rady Nad-
  zorczej powołanych przez dniem 9 grudnia 2003 roku, któ-
  rych kadencje trwają 5 lat, zgodnie z zasadami obowiązu-
  jącymi przez tą datą.
 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Czło-
  nek Rady Nadzorczej powołany w trakcie kadencji spra-
  wuje swe funkcje do czasu upływu bieżącej kadencji Rady
  Nadzorczej. Kadencja wspólna, nie dotyczy jednak tych
  członków Rady Nadzorczej, którzy powołani zostali do niej
  przed dniem wprowadzenia niniejszej zmiany Statutu.”

Zmiany statutu w § 21 poprzez dodanie ust 5 w brzmieniu:

„5. Trzyletnia kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej
VIII kadencji, wygasa z dniem 27.02.2019 r., z tym że man-
daty członków Rady Nadzorczej, wygasają najpóźniej z dniem
odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawoz-
danie finansowe, za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w ramach wspólnej
kadencji.”
Poz. 25683. POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Słupsku. KRS 0000052733. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 października 2001 r.
[BMSiG-25445/2019]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka
Akcyjna w Słupku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 17 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w Słupsku, w Słup-
skim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie
   prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia
   do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w 2018 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
    ności w 2018 r. oraz sprawozdania z wyników oceny
    sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.,
    sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz wnio-
    sku Zarządu dotyczącego podziału zysku
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2018 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2018 r.,
    c) przeznaczenia zysku za 2018 r.,
    d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
    e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
    f) zmian w statucie Spółki,
    g) zmiany uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego
      Zgromadzenia Pomorskiej Agencji Rozwoju Regional-
      nego SA z dnia 6.04.2017 r. w sprawie zasad kształto-
      wania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki,
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zmiany statutu w zakresie § 6 pkt od 17 do 31 - brzmienie
dotychczasowe:
„ 17. Marian Taraśkiewicz, zamieszkały w Słupsku, ul. Braci
   Gierymskich 4/56,
 18. Jerzy Józef Baranowski, zamieszkały w Lęborku,
   ul. Stamma 3/9,
 19. Andrzej Strzewśniewski, zamieszkały w Lęborku,
   ul. 10 marca 21/51,
 20. Marek Głowala, zamieszkały Opalenie, gmina Gniew,
 21. Grzegorz Matla, zamieszkały w Gdyni, ul. Lidzka 11,
 22. Władysław Staniuk, zamieszkały we Włynkówku 4, gmina
   Słupsk
 23. Eugeniusz Helski, zamieszkały w Słupsku, ul. Królwej
   Jadwigi 1/64,
 24. Zygmunt Jan Poleszak, zamieszkały w Słupsku, ul. Bata-
   lionów Chłopskich 8/13,
 25. Ryszard Kazimierz Cykowski, zamieszkały w Słupsku,
   ul. Hubalczyków 10/4,
 26. Krzysztof Piotr Jędrasik, zamieszkały Słupsk, ul. Szcze-
   cińska 86/1,
 27. Czesława Kłudka, zamieszkała w Sycewicach 66/11,
   gmina Kobylnica,
 28. Alicja Poddębniak, zamieszkała w Sycewicach 63/6,
   gmina Kobylnica,
 29. Czesław Wąwoźniak, zamieszkaly w Zimowiskach23,
   gmina Ustka,
 30. Marcin Michał Woźnikiewicz, zamieszkaly w Słupku,
   ul. Arciszewskiego 36/2,
 31. Antoni Taraszkiewicz, zamieszkały w Słupsku, ul. Daszyń-
   skiego 3,
 32. Anna Samusz, zamieszkała w Koszalinie, ul. M. L. Kinga 13.”

Zmiany statutu w zakresie § 6 pkt od 17 do 31 - nowe, projek-
towane brzmienie:
„17. Marian Taraśkiewicz, zamieszkały w Słupsku,
 18. Jerzy Józef Baranowski,
 19. Andrzej Strzewśniewski,
 20. Marek Głowala,
 21. Grzegorz Matla,
 22. Władysław Staniuk,
 23. Eugeniusz Helski,
 24. Zygmunt Jan Poleszak, 25. Ryszard Kazimierz Cykowski,
 26. Krzysztof Piotr Jędrasik,
 27. Czesława Kłudka,
 28. Alicja Poddębniak,
 29. Czesław Wąwoźniak,
 30. Marcin Michał Woźnikiewicz,
 31. Antoni Taraszkiewicz,
 32. Anna Samusz.”

Zmiany statutu w zakresie § 21 - dotychczasowe brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) człon-
  ków.
 2. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje
  Samorząd Województwa Pomorskiego, jednego członka
  - minister właściwy do spraw gospodarki oraz po jednym-
  dwie jednostki samorządu terytorialnego, których udział
  w kapitale zakładowym Spółki jest największy, z wyłącze-
  niem Samorządu Województwa Pomorskiego. Niesko-
  rzystanie przez uprawnionego do powoływania członka/
  członków Rady Nadzorczej z przyznanej mu kompetencji
  w tym zakresie nie ma wpływa na działalność Rady Nad-
  zorczej pod warunkiem zachowania minimalnej liczby
  członków Rady Nadzorczej.
 3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
  Trzyletni okres kadencji nie dotyczy członków Rady Nad-
  zorczej powołanych przez dniem 9 grudnia 2003 roku, któ-
  rych kadencje trwają 5 lat, zgodnie z zasadami obowiązu-
  jącymi przez tą datą.
 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Czło-
  nek Rady Nadzorczej powołany w trakcie kadencji spra-
  wuje swe funkcje do czasu upływu bieżącej kadencji Rady
  Nadzorczej. Kadencja wspólna, nie dotyczy jednak tych
  członków Rady Nadzorczej, którzy powołani zostali do niej
  przed dniem wprowadzenia niniejszej zmiany Statutu.”

Zmiany statutu w § 21 poprzez dodanie ust 5 w brzmieniu:

„5. Trzyletnia kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej
VIII kadencji, wygasa z dniem 27.02.2019 r., z tym że man-
daty członków Rady Nadzorczej, wygasają najpóźniej z dniem
odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawoz-
danie finansowe, za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w ramach wspólnej
kadencji.”
2018-05-30 104/2018 28 22970
Poz. 22970. POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Słupku. KRS 0000052733. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 października 2001 r.
[BMSiG-22535/2018]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka
Akcyjna w Słupku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 29 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w Słupsku przy
ul. Portowej 13B (Słupski Inkubator Technologiczny).

Porządek obrad:

  1.Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie
   prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia
   do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w 2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w 2017 r. oraz sprawozdania z wyników oceny
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,
   sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wnio-
   sku Zarządu dotyczącego podziału zysku.  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2017 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2017,
    c) przeznaczenia zysku za 2017 r.,
    d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
    e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
    f) szczególnych zasad: postępowania w zakresie roz-
      porządzania składnikami aktywów trwałych Spółki,
      dokonywania niektórych czynności prawnych oraz
      kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Poz. 22970. POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONAL-
NEGO SPÓŁKA AKCYJNA w Słupku. KRS 0000052733. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18 października 2001 r.
[BMSiG-22535/2018]

Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka
Akcyjna w Słupku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
na dzień 29 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w Słupsku przy
ul. Portowej 13B (Słupski Inkubator Technologiczny).

Porządek obrad:

  1.Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie
   prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia
   do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
   w 2017 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok
   obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działal-
   ności w 2017 r. oraz sprawozdania z wyników oceny
   sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.,
   sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz wnio-
   sku Zarządu dotyczącego podziału zysku.  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
      Spółki w 2017 r.,
    b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
      rok obrotowy 2017,
    c) przeznaczenia zysku za 2017 r.,
    d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
    e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
    f) szczególnych zasad: postępowania w zakresie roz-
      porządzania składnikami aktywów trwałych Spółki,
      dokonywania niektórych czynności prawnych oraz
      kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki