Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-18
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyFabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
Siedziba
Województwolubelskie
PowiatKraśnicki
GminaKraśnik
MiejscowośćKraśnik
Adres
Kod krajuPL
Województwolubelskie
PowiatKraśnicki
GminaKraśnik
UlicaFabryczna
Nr domu6
MiejscowośćKraśnik
Kod pocztowy23-210
PocztaKraśnik
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2550Z - kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
2561Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale
2562Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych
2573Z - produkcja narzędzi
2815Z - produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
2841Z - produkcja maszyn do obróbki metalu
3513Z - dystrybucja energii elektrycznej
3514Z - handel energią elektryczną
3530Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
3600Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
4677Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
5510Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania
5520Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
8621Z - praktyka lekarska ogólna
8622Z - praktyka lekarska specjalistyczna
8690A - działalność fizjoterapeutyczna
8690C - praktyka pielęgniarek i położnych
8690E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000051491

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami (dalej: Ustawą). Ujednoliconą Politykę Rachunkowości wprowadzono do stosowania Uchwałą Zarządu FŁT - Kraśnik S.A. z dnia 23 maja 2017 roku

nrZ/VIII/45/2017. W styczniu 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020, a w dniu 30 marca 2017 roku Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w

mieleckiej SSE o nr382/ARP/2017. Z uwagi na powyższe, Polityka Rachunkowości obejmuje zasady rachunkowego wyodrębnienia w ewidencji księgowej umożliwiające uzyskanie informacji wymaganych w zakresie kontroli i sprawozdawczości finansowej projektów, kosztów działalności badawczo-rozwojowej oraz

działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące. Do wartości niematerialnych i prawnych Spółka zalicza głównie licencje na programy komputerowe. Nabyte składniki aktywów o wartości początkowej

powyżej 3 500,00 PLN oraz programy komputerowe bez względu na wartość, spółka zalicza do wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja dokonywana jest zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności metodą liniową, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania.

Nabyte wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3 500,00 PLN Spółka amortyzuje jednorazowo w miesiącu następnym po wprowadzeniu do użytkowania. Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu. Prawo wieczystego użytkowania gruntu otrzymane przez Spółkę nieodpłatnie na podstawie

decyzji administracyjnej wykazano w aktywach w wysokości ustalonej przez Starostwo Powiatowe (wg. wartości wynikającej z relacji do wartości gruntu określonej w ostatnio otrzymanej przez jednostkę decyzji, ustalającej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów) oraz po stronie pasywów zaliczono je do

kapitału własnego, w pozycji "Kapitał z aktualizacji wyceny". Otrzymane nieodpłatnie prawo wieczystego użytkowania gruntów nie podlega amortyzacji. Nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów zalicza się w cenie nabycia do środków trwałych z okresem amortyzowania 20 lat (5%). Środki trwałe. Rzeczowe

aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem I przystosowaniem składnika

majątku do stanu zdatnego do używania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty remontów bieżących, przeglądów lub konserwacji i napraw, obciążają wynik finansowy w momencie ich poniesienia. Koszty generalnych remontów środków trwałych rozlicza się w czasie,

stosownie do długości okresu pomiędzy kolejno następującymi remontami. Przedmioty długotrwałego użytku (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) o wartości początkowej równej lub niższej niż 3 500,00 PLN zalicza się bezpośrednio w zużycie materiałów w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Kwalifikuje się je jako

środki niskocenne i wprowadza do ewidencji pozabilansowej. Dla środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3 500,00 PLN. Nabyte składniki aktywów o wartości początkowej powyżej 3 500,00 PLN Spółka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się

metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Okresy amortyzacji podlegają weryfikacji przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania są traktowane jako zmiany wartości szacunkowych. Jeżeli zaistniały okoliczności, które

wskazują na to, że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość

odzyskiwalną, wówczas wartość tych aktywów jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane jako pozostałe koszty operacyjne. Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z ksiąg po dokonaniu jej zbycia, likwidacji lub w przypadku,

gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów (obliczone jako różnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danej pozycji) są

ujmowane w sprawozdaniu finansowym jako przychody lub koszty w okresie, w którym dokonano usunięcia. Środki trwałe będące w toku budowy lub montażu wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonym o odpis z tytułu

trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji. Umowy leasingu finansowego środków trwałych, które spełniają jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, ujmuje się na dzień rozpoczęcia leasingu według niższej z następujących dwóch wartości: wartości

godziwej środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych. W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu jest zaliczany do aktywów, a drugostronnie stanowi zobowiązanie wobec finansującego prezentowane w pozycji "Pozostałe zobowiązania

finansowe". Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności lub w przypadku braku wystarczającej pewności, że leasingobiorca uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres

użytkowania środka trwałego lub okres leasingu. W koszty zaliczana jest amortyzacja i część odsetkowa raty leasingu (jako koszt finansowy). Podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu. Umowy leasingowe, zgodnie, z którymi

leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty metodą liniową przez okres trwania leasingu. Środki trwałe w budowie. Środki

trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki

trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Aktywa finansowe. Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są

ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób: (i) aktywa finansowe utrzymywane do

terminu wymagalności - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; (ii) pożyczki udzielone i należności własne - według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty; (iii) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat; (iv) aktywa finansowe

dostępne do sprzedaży - według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat [lub] w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na

rachunek zysków i strat. Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny

rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie modelu wyceny uwzględniającego dane wejściowe pochodzące z aktywnego obrotu regulowanego bądź też z wykorzystaniem innych metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. Pochodne instrumenty finansowe niebędące instrumentami

zabezpieczającymi są wykazywane jako aktywa albo zobowiązania przeznaczone do obrotu. Trwała utrata wartości aktywów finansowych. Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie

istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych

składników aktywów finansowych ustala się: (i) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca

wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych, (ii)w przypadku aktywów

finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych

przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część

bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych, (iii) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej

rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Zapasy. Zapasy w Spółce objęte są ilościowo-wartościową ewidencją magazynową. Nie stosuje się zasady odpisywania w koszty, z wyjątkiem paliw do środków transportowych. Materiały ewidencjonuje się na poziomie cen

rzeczywistych a kolejność rozchodu ustala się metodą średniej ważonej, z dokładnością co do partii produkcyjnej. Koszty zakupu poniesione w okresie sprawozdawczym rozliczane są w całości do zużytych materiałów bezpośrednich. Materiały na dzień bilansowy Spółka wycenia w cenie zakupu, pomniejszonej o

odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość materiałów dokonane na okoliczność trwałej utraty wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania zalicza się odpowiednio w pozostałe koszty operacyjne. Odpisów aktualizujących dokonuje się na

bieżąco lub przynajmniej raz na koniec roku obrotowego. Produkcję w toku wycenia się na poziomie normatywnego kosztu wytworzenia przy uwzględnieniu stopnia zaawansowania zleceń produkcyjnych. Zgodnie z art.28 ust. 3 Ustawy, obejmuje on koszty pozostające w bezpośrednim związku z wytwarzaniem tego

produktu oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z jego wytwarzaniem z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych. Półfabrykaty wycenia się wg kosztu wytworzenia na podstawie planowanych normatywnych kosztów wytworzenia. Wyroby gotowe są wyceniane zgodnie z kosztem wytworzenia

danej partii powiększone o rzeczywisty koszt jej pakowania. Półfabrykaty i wyroby gotowe ewidencjonuje się wg stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie planowanych normatywnych kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych. Prawa majątkowe wynikające z zakupu świadectw

pochodzenia nabytych z zamiarem umorzenia w związku ze sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom finalnym Spółka kwalifikuje do towarów. Ujmuje się je w księgach rachunkowych na dzień ich przyznania, potwierdzonego przez podmiot prowadzący rejestr świadectw pochodzenia. Prawa majątkowe wynikające ze

świadectwa pochodzenia na dzień ich początkowego ujęcia wycenia się w cenie nabycia. Wartość rozchodów praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia ustala się metodą FIFO. W celu wypełnienia obowiązku przedstawienia do umorzenia praw lub uiszczenia opłaty zastępczej Spółka na koniec

okresów sprawozdawczych tworzy rezerwę na koszty wypełnienia tego obowiązku. Rezerwa tworzona jest w ciężar kosztów operacyjnych. Rozliczenie kwoty rezerwy oraz umorzenie praw majątkowych następuje na dzień przesłania wniosku do Prezesa URE o umorzenie świadectw pochodzenia przez Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki lub na dzień poniesienia opłaty zastępczej. Należności krótko- i długoterminowe. Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12

miesięcy od dnia bilansowego. Pozostałe należności zalicza się do długoterminowych. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów

operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano

odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Transakcje w walucie obcej. Transakcje wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote po kursie faktycznie zastosowanym w dniu

zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż złoty są przeliczane na złote przy zastosowaniu obowiązującego

na ten dzień średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 31 grudnia 2018 USD 3,7597 PLN, EUR 4,3000 PLN, 31 grudnia 2017 roku USD 3,4813 PLN, EUR 4,1709 PLN. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych. Krajowe

środki pieniężne (gotówka i środki zgromadzone na rachunkach bankowych) wykazuje się w ich wartości nominalnej. Waluty obce w kasie ewidencjonuje się w ich wartości nominalnej w złotych według kursu faktycznie zastosowanego przez bank przy ich zakupie od banku, lub według kursu średniego NBP, jeżeli

pobrano je z własnego rachunku dewizowego oraz w walucie obcej. Waluty obce na rachunku bankowym wycenia się: wpływy należności - po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu, natomiast w przypadku zakupu walut obcych po kursie faktycznie zastosowanym. Rozchód

waluty wyceniany jest kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (metoda FIFO pierwsze weszło - pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy waluty obce w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według kursu średniego ustalonego przez NBP na ten dzień. Wykorzystane

kredyty bankowe ujmuje się w ich wartości nominalnej według obcych dokumentów zewnętrznych, a więc wraz z naliczonymi przez bank odsetkami. Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu kredytów i leasingów wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia, chyba, że różnica z wyceny nie jest istotna, wówczas ujmuje

się je w wartości nominalnej. Rozliczenia międzyokresowe Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący

okres sprawozdawczy. Kapitał podstawowy. Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty

za akcje jest wykazywana w bilansie w pozycji "akcje własne". Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych. Rezerwy. Rezerwy ujmowane są wówczas,

gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania

kwoty tego zobowiązania. Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, a także z tytułu niewykorzystanych urlopów. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w ciężar kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną. Koszty z tytułu ww.

świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych. Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu. W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki ujmuje się w ich wartości nominalnej stanowiącej wartość otrzymanych

środków pieniężnych i obejmującej koszty uzyskania kredytu/ pożyczki (koszty transakcyjne). Na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu kredytów i leasingów wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według

skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, chyba, że różnica z wyceny nie jest istotna, wówczas ujmuje się je w wartości nominalnej. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych wycenia się nie później niż na koniec okresu

sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. Odroczony

podatek dochodowy. Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na

odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji niestanowiącej połączenia

jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych

przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy

transakcji niestanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega

stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony

podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Jeżeli zobowiązanie lub należność z tytułu podatku dochodowego powstaje w

związku z operacją, rozliczaną z kapitałem (funduszem) własnym, skutki ujęcia tego zobowiązania lub tej należności ujmuje się również w kapitale własnym a w szczególności w Kapitale z aktualizacji wyceny. Spółka w bilansie prezentuje pozycję kapitału własnego netto, tj. po ujęciu zobowiązania lub należności z tytułu

podatku dochodowego. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansie wykazywane są oddzielnie. Rezerwę i aktywa można kompensować, jeżeli wystąpi tytuł uprawniający do jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania

podatkowego. Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi. Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów

odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami

państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą

zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym. W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji

organu kontroli podatkowej. Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia

zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści

podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o

podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji. Klauzulę GAAR należy stosować w

odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej

kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy. Rachunkowość zabezpieczeń. Spółka korzysta z instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany kursów wymiany walut, , są to przede wszystkim walutowe

kontrakty terminowe. Jeśli instrument pochodny spełnia kryteria umożliwiające wyznaczenie go na instrument zabezpieczający, wówczas w zależności od charakteru zabezpieczenia, zmiany jego wartości godziwej są albo ujmowane na bieżąco w rachunku zysków i strat, gdzie kompensują ujęte zmiany wartości

godziwej zabezpieczanych aktywów, zobowiązań lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, albo też ujmowane są jako oddzielny składnik kapitałów własnych, do momentu, gdy zabezpieczana pozycja nie zostanie ujęta w księgach rachunkowych. Zmiana wartości godziwej instrumentu pochodnego

dotycząca nieskutecznej części zabezpieczenia jest natychmiast ujmowana w rachunku zysków i strat. Spółka korzysta z zabezpieczenia przepływów pieniężnych. W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, które spełniają warunki umożliwiające stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń, część zysku

lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznano za efektywne zabezpieczenie, jest ujmowana w kapitale z aktualizacji wyceny, natomiast część niestanowiąca w pełni efektywnego zabezpieczenia jest ujmowana bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Jeżeli zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe

zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja prowadzą do ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania, wówczas w chwili ujęcia tego składnika aktywów lub zobowiązania, zyski lub straty, które uprzednio były ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny, są uwzględniane w cenie nabycia lub inaczej

określonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązania. W przypadku wszystkich innych zabezpieczeń przepływów pieniężnych, zyski lub straty ujmowane początkowo w kapitale z aktualizacji wyceny są odnoszone do rachunku zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczane

uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat (np. w okresie, gdy dochodzi do prognozowanej transakcji sprzedaży). Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeżeli instrument zabezpieczający wygasa lub

zostaje sprzedany, jego wykorzystanie dobiega końca lub następuje jego realizacja, lub jeżeli zabezpieczenie przestaje spełniać warunki umożliwiające stosowanie wobec niego zasad rachunkowości zabezpieczeń. W takim przypadku, łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były początkowo

ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, są nadal wykazywane w tym kapitale aż do momentu wystąpienia zabezpieczanej transakcji. Jeżeli jednostka przestała spodziewać się, że zabezpieczana transakcja nastąpi, wówczas ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny łączny zysk lub strata netto są odnoszone na rachunek

zysków i strat bieżącego roku obrotowego.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Spółka ustala wynik finansowy netto, zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy, w oparciu o: (i) wynik na działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, (ii) wynik z operacji finansowych, (iii) wynik z operacji nadzwyczajnych, (iv) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku

dochodowego od osób prawnych oraz aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W segmencie podstawowej działalności operacyjnej prezentowane są przychody i koszty związane bezpośrednio z podstawową operacyjną działalnością jednostki. Przychody z działalności operacyjnej obejmują

bieżącą ewidencję przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, półfabrykatów, usług materialnych i niematerialnych oraz towarów i materiałów dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można

wiarygodnie wycenić. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych, materiałów i towarów ujmuje się w momencie odbioru dostawy przez klienta. Przychody ze sprzedaży usług ujmuje się w momencie realizacji lub częściowej realizacji usługi potwierdzonej przez nabywcę w protokole odbioru lub po potwierdzeniu przez

nabywcę częściowego odbioru usługi. Koszty działalności operacyjnej obejmują koszt własny sprzedaży, który służy do ewidencji kosztu wytworzenia sprzedanych produktów i usług oraz materiałów i towarów, koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży. Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku

produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Pozostałe przychody operacyjne obejmują ewidencję przychodów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością operacyjną

jednostki, a w szczególności przychodów ze sprzedaży środków trwałych, z wyjątkiem sprzedaży lub likwidacji zorganizowanej części jednostki, rozwiązania rezerw, rozwiązania odpisów aktualizujących wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego, otrzymanych odszkodowań, kar i grzywien,

otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych albo wykonanie prac rozwojowych, odszkodowaniami, karami, grzywnami, kosztami procesów sądowych. Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż

dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta

ma w zamierzeniu kompensować. Natomiast jeżeli ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego. Pozostałe koszty operacyjne obejmują ewidencję kosztów niezwiązanych bezpośrednio z

działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności likwidacji środków trwałych, z wyjątkiem likwidacji zorganizowanej części jednostki, odpisania należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, utworzenia rezerw i odpisów aktualizujących wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego, w

tym zarówno z tytułu zastosowania zasad ostrożnej wyceny, jak również z tytułu odpisania zaniechanej lub niepodjętej produkcji, remontów, niedoborów, szkód, jeżeli nie stanowią one korekty kosztów lub zdarzeń losowych, zapłaty odszkodowań, kar i grzywien, utworzeniem odpisów aktualizujących wartość

niefinansowych aktywów, a także korektami wartości tych odpisów; odpisy aktualizujące mogą wynikać z utraty wartości użytkowej aktywów, obniżki cen rynkowych, ujawnienia niedoborów bądź nadwyżek, korekty odpisów aktualizujących aktywa mogą dotyczyć całościowego bądź częściowego rozwiązania odpisów w

związku z odzyskaniem przez te aktywa wartości, odszkodowaniami, karami, grzywnami, kosztami procesów sądowych, z wyjątkiem odsetek za zwłokę w zapłacie. koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych. Przychody z operacji finansowych obejmują ewidencję przychodów z operacji

finansowych, a w szczególności: odsetek od udzielonych pożyczek, odsetek od należności, w tym także za zwłokę w zapłacie, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wyjątkiem odsetek od środków zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi przy

wycenie ewidencyjnej i bilansowej należności i zobowiązań, środków pieniężnych i inwestycji w walucie obcej nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, rozwiązanie rezerw związanych z działalnością finansową i odpisów aktualizujących. Koszty operacji finansowych obejmują ewidencję przychodów z

operacji finansowych, a w szczególności: odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi przy wycenie ewidencyjnej i bilansowej należności i zobowiązań, środków pieniężnych i inwestycji w walucie obcej, odpisów aktualizujących wartość inwestycji, umorzone należności

związane z działalnością finansową, utworzenie rezerw związanych z działalnością finansową. Do pozostałych przychodów operacyjnych oraz zysków nadzwyczajnych zalicza się tylko niewątpliwe przychody i zyski, a więc rzeczywiście otrzymane lub których otrzymanie jest pewne. Natomiast do pozostałych kosztów

operacyjnych i strat nadzwyczajnych zalicza się wszystkie koszty i straty poniesione lub wymagające poniesienia w okresie sprawozdawczym, o których jednostka posiada informacje. Podatek dochodowy ewidencjonowany jest na kontach 87.. i obejmuje: podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony. Majątek

socjalny oraz zobowiązania ZFŚS. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi, że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i

dokonuje okresowych odpisów w kwotach wynikających z układu zbiorowego pracy. Przychodami funduszu są ponadto m.in. przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie majątku socjalnego. Celem

Funduszu jest subwencjonowanie utrzymania majątku socjalnego Spółki i finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o niepodlegające zwrotowi wydatki z Funduszu. Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa oraz

zobowiązania Funduszu. Różnice kursowe. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny: 31 grudnia 2018 USD

3,7597 PLN, EUR 4,3000 PLN, 31 grudnia 2017 roku USD 3,4813 PLN, EUR 4,1709 PLN.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe roczne sporządzane jest w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości, składa się z: (i) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, (ii) Bilansu, (iii) Rachunku zysków i strat, (iv) Zestawienia zmian w kapitale własnym, (v) Rachunku przepływów pieniężnych, (vi)

Dodatkowych informacji i objaśnień. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazuje się w złotych i groszach. Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. Zarząd Spółki sporządza za każdy rok obrotowy

sprawozdanie z działalności Spółki. Sprawozdanie z działalności energetycznej. Stosownie do przepisu art. 44 Prawa energetycznego, w wersji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 roku Spółka prowadzi ewidencję księgową umożliwiającą odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej

działalności w tym zakresie. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki mają zastosowanie także w sprawozdaniu z działalności energetycznej. Wszystkie dane podstawowe zostały przedstawione w pełnym sprawozdaniu finansowym Spółki. Natomiast poziom

szczegółowości bilansów oraz rachunków wyników dla poszczególnych działalności jest dostosowany do minimalnych wymogów wynikających z Ustawy o rachunkowości i nie jest pełnym i zgodnym ze szczegółowością prezentowania informacji w podstawowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym dla całej

firmy.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe159 319 428,18153 461 566,31
IWartości niematerialne i prawne1 440 510,801 496 267,98
3Inne wartości niematerialne i prawne1 440 510,801 496 267,98
IIRzeczowe aktywa trwałe151 679 668,34146 496 818,35
1Środki trwałe147 366 138,24136 631 473,34
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)5 719 234,585 720 089,34
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej18 960 374,9419 273 771,89
c) urządzenia techniczne i maszyny118 053 321,73107 009 527,54
d) środki transportu414 800,38443 537,31
e) inne środki trwałe4 218 406,614 184 547,26
2Środki trwałe w budowie4 313 530,102 828 356,22
3Zaliczki na środki trwałe w budowie7 036 988,79
IIINależności długoterminowe48 500,00202 140,31
3Od pozostałych jednostek48 500,00202 140,31
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 150 749,045 266 339,67
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 034 216,003 581 513,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 116 533,041 684 826,67
BAktywa obrotowe123 312 566,63115 159 116,01
IZapasy99 050 241,5990 059 432,33
1Materiały29 158 178,1925 779 039,13
2Półprodukty i produkty w toku31 613 221,7430 876 984,98
3Produkty gotowe37 562 159,7733 234 141,10
4Towary272 055,14130 549,79
5Zaliczki na dostawy i usługi444 626,7538 717,33
IINależności krótkoterminowe15 930 178,6819 342 075,81
1Należności od jednostek powiązanych436 420,841 967 753,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:436 420,841 967 753,22
– do 12 miesięcy436 420,841 967 753,22
3Należności od pozostałych jednostek15 493 757,8417 374 322,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:11 874 107,0113 709 792,29
– do 12 miesięcy11 874 107,0113 709 792,29
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 301 131,08780 242,85
c) inne2 318 519,752 884 287,45
IIIInwestycje krótkoterminowe5 479 192,133 149 392,93
1Krótkoterminowe aktywa finansowe5 479 192,133 149 392,93
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5 479 192,133 149 392,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach4 448 281,211 909 041,07
– inne środki pieniężne1 030 910,921 240 351,86
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2 852 954,232 608 214,94
Aktywa razem282 631 994,81268 620 682,32
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny136 183 621,03132 741 208,73
IKapitał (fundusz) podstawowy81 050 000,0081 050 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:45 737 951,7342 772 086,93
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:5 633 257,005 633 257,00
VIZysk (strata) netto3 762 412,303 285 864,80
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania146 448 373,78135 879 473,59
IRezerwy na zobowiązania15 001 238,5416 612 441,65
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 779 078,007 716 312,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne5 237 482,537 334 660,98
– długoterminowa1 369 261,023 935 492,79
– krótkoterminowa3 868 221,513 399 168,19
3Pozostałe rezerwy1 984 678,011 561 468,67
– krótkoterminowe1 984 678,011 561 468,67
IIZobowiązania długoterminowe17 245 410,9425 026 730,72
3Wobec pozostałych jednostek17 245 410,9425 026 730,72
a) kredyty i pożyczki11 136 172,0011 617 662,29
c) inne zobowiązania finansowe6 109 238,9413 409 068,43
IIIZobowiązania krótkoterminowe106 506 587,4289 928 531,90
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych21 511 929,1018 003 517,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:21 511 929,1018 003 517,40
– do 12 miesięcy21 511 929,1018 003 517,40
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek82 432 726,3168 965 957,42
a) kredyty i pożyczki39 376 022,2530 018 678,56
c) inne zobowiązania finansowe7 359 765,799 591 181,38
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:23 477 568,9217 424 190,98
– do 12 miesięcy23 477 568,9217 424 190,98
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi129 382,10479 457,24
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych7 287 346,145 239 173,87
h) z tytułu wynagrodzeń3 132 380,842 830 591,10
i) inne1 670 260,273 382 684,29
4Fundusze specjalne2 561 932,012 959 057,08
IVRozliczenia międzyokresowe7 695 136,884 311 769,32
2Inne rozliczenia międzyokresowe7 695 136,884 311 769,32
– długoterminowe7 207 857,563 362 321,07
– krótkoterminowe487 279,32949 448,25
Pasywa razem282 631 994,81268 620 682,32
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:306 772 403,10270 506 784,24
– od jednostek powiązanych182 825 584,88161 373 256,80
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów275 783 649,62263 731 130,99
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)8 106 720,06-8 619 134,28
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki11 106 209,875 678 290,11
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 775 823,559 716 497,42
BKoszty działalności operacyjnej300 256 770,14265 976 255,26
IAmortyzacja11 611 988,5112 311 432,63
IIZużycie materiałów i energii147 687 424,40124 773 948,89
IIIUsługi obce14 836 296,5611 694 572,00
IVPodatki i opłaty, w tym:6 204 434,677 350 246,01
– podatek akcyzowy1 017 931,00968 105,00
VWynagrodzenia89 467 774,2583 876 868,41
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:19 971 888,0118 543 238,92
– emerytalne7 983 305,747 211 024,90
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 399 652,991 341 224,09
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów9 077 310,756 084 724,31
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 515 632,964 530 528,98
DPozostałe przychody operacyjne2 474 975,743 168 607,40
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych3 540,00469 004,93
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych128 372,02430 577,91
IVInne przychody operacyjne2 343 063,722 269 024,56
EPozostałe koszty operacyjne1 575 123,661 683 291,17
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 027 670,721 085 714,73
IIIInne koszty operacyjne547 452,94597 576,44
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 415 485,046 015 845,21
GPrzychody finansowe33 428,22301 099,81
IIOdsetki, w tym:10 028,2210 341,29
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:23 400,00
VInne290 758,52
HKoszty finansowe2 550 604,961 889 292,22
IOdsetki, w tym:1 919 493,581 889 292,22
IVInne631 111,38
IZysk (strata) brutto (F+G–H)4 898 308,304 427 652,80
JPodatek dochodowy1 135 896,001 141 788,00
LZysk (strata) netto (I–J–K)3 762 412,303 285 864,80
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)132 741 208,73130 045 343,93
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach132 741 208,73130 045 343,93
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu81 050 000,0081 050 000,00
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu81 050 000,0081 050 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu42 772 086,9333 176 101,09
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego2 965 864,809 595 985,84
a) zwiększenie (z tytułu)2 965 864,809 595 985,84
– podziału zysku (ustawowo)2 965 864,809 595 985,84
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu45 737 951,7342 772 086,93
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości5 633 257,005 633 257,00
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu5 633 257,005 633 257,00
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 285 864,8010 185 985,84
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 285 864,8010 185 985,84
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 285 864,8010 185 985,84
b) zmniejszenie (z tytułu)3 285 864,8010 185 985,84
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego2 965 864,809 595 985,84
– …320 000,00590 000,00
6Wynik netto3 762 412,303 285 864,80
Azysk netto3 762 412,303 285 864,80
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)136 183 621,03132 741 208,73
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)135 813 621,03132 421 208,73
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto3 762 412,303 285 864,80
IIKorekty razem15 643 652,4825 503 958,11
1Amortyzacja11 611 988,5112 311 432,63
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)1 872 194,181 858 194,92
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-3 540,00-469 004,93
5Zmiana stanu rezerw-1 611 203,11-1 423 776,50
6Zmiana stanu zapasów-8 990 809,268 668 308,61
7Zmiana stanu należności3 565 537,442 999 065,44
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów11 308 034,401 986 648,89
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 108 549,68-426 910,95
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)19 406 064,7828 789 822,91
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy4 240,00475 825,61
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 240,00475 825,61
IIWydatki18 692 854,7315 286 004,55
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych18 692 854,738 246 015,76
4Inne wydatki inwestycyjne7 039 988,79
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-18 688 614,73-14 810 178,94
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy18 387 975,919 106 098,00
2Kredyty i pożyczki13 686 149,697 017 662,29
4Inne wpływy finansowe4 701 826,222 088 435,71
IIWydatki16 775 626,7622 095 359,26
4Spłaty kredytów i pożyczek4 780 710,718 496 672,74
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego9 627 993,0511 746 577,44
8Odsetki1 899 365,361 852 109,08
9Inne wydatki finansowe467 557,64
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)1 612 349,15-12 989 261,26
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 329 799,20990 382,71
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 329 799,20990 382,71
FŚrodki pieniężne na początek okresu3 149 392,932 159 010,22
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:5 479 192,133 149 392,93
– o ograniczonej możliwości dysponowania1 063 000,871 353 589,16
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Rok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok4 898 308,304 427 652,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:754 939,34754 939,34449 971,09
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:968 292,73968 292,731 631 174,41
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:4 541,354 541,352 582 213,07
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:1 543 820,591 543 820,591 374 824,72
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:3 049 180,623 049 180,622 028 656,95
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:4 034 887,804 034 887,809 809 774,36
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:738 786,16738 786,16
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:306 490,77306 490,77
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym2 692 454,00
K. Podatek dochodowy511 566,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku
1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 18.02.2019 roku nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
2. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM A NIE SĄ UWZGLĘDNIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, to jest do 18.02.2019 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
3. ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W ROKU OBROTOWYM
Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.
4. KOREKTY BŁĘDU
W bieżącym roku obrotowym nie dokonano korekt błędów, które mogłyby mieć wpływ na porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy.
5. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY Z DANYMI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK BIEŻĄCY
Spółka w prezentowanych danych za rok 2017 i 2018 zachowała zasadę porównywalności danych i metod rachunkowości, wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji rachunku zysków i strat.
6. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:
-
7. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 5 716 566,12 złotych (na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość ta wynosiła 5 716 566,12 złotych).
Na dzień 31 grudnia 2018 roku środki trwałe o wartości netto 26 540 793,02 złotych były użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego (na dzień 31 grudnia 2017 roku odpowiednio 40 781 725,66 złotych).
Koszty obsługi (w tym różnice kursowe) zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania środków trwałych w budowie ujęte w koszcie ich wytworzenia (cenie nabycia) w bieżącym roku obrotowym wyniosły 37 882,49 złotych (w 2017 roku odpowiednio 26 657,25 złotych).
Nakłady inwestycyjne dokonane w bieżącym roku obrotowym wyniosły 16 469 928,59 złotych, w tym sfinansowane leasingiem 96 747,97 zł i nie zakończone inwestycje 4 313 530,10 zł. W 2017 roku było to odpowiednio 28 369 539,41 złotych nakładów (w tym leasingi 12 386 087,17 zł oraz niezakończone inwestycje 9 857 401,52 zł).
Nakłady inwestycyjne planowane na rok 2019 roku wynoszą 24 324 000,00 złotych.
-

8. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE

-
9. KAPITAŁY
Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 81 050 000,00 złotych i był podzielony na 8 105 000 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 81 050 000,00 złotych i był podzielony na 8 105 000 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda.
Na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:
1. ZXY Luxembourg Investment S.a.r.l - 79,53%
2. Tri-Ring International (Poland) Sp. z o.o. - 19,68%
3. Uprawnieni pracownicy - 0,79%
-

10. OPROCENTOWANE KREDYTY BANKOWE I POŻYCZKI ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

-
11. PODZIAŁ ZYSKU / POKRYCIE STRATY
11.1. Podział zysku za rok 2017
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22.06.2018 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku w kwocie 3 285 864,80 zł za rok 2017 na kapitał zapasowy w kwocie 2 965 864,80 zł oraz na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 320 000,00 zł.
11.2. Podział zysku za rok bieżący 2018
W 2018 roku Spółka osiągnęła zysk bilansowy netto w kwocie 3 762 412,30 zł, który proponuje się przeznaczyć na:
(i) zwiększenie kapitału zapasowego w kwocie 3 392 412,30 zł,
(ii) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 370 000,00 zł.
12. REZERWY
W okresach sprawozdawczych objętych sprawozdaniem finansowym wystąpiły następujące zmiany w stanie rezerw:
-

13. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚCI NALEŻNOŚCI

-

14. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

-
15. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SOCJALNE
Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku, wraz z późniejszymi zmianami wymaga od przedsiębiorstwa, którego liczba pracowników wynosi 20 osób lub więcej, utworzenia i prowadzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Spółka prowadzi taki fundusz dokonując wymaganych przepisami odpisów. Dodatkowo Spółka wnosi niektóre socjalne aktywa trwałe do funduszu.
Celem funduszu jest dofinansowywanie działań socjalnych Spółki, pożyczek dla pracowników oraz pozostałych wydatków socjalnych. Na fundusz składają się zakumulowane wpłaty do funduszu pomniejszone o bezzwrotne wydatki funduszu. Skład oraz rodzaj aktywów, zobowiązań oraz kosztów związanych z funduszem, zostały przedstawione w poniższej tabeli:
-

16. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE

-

17. ZOBOWIĄZANIA ZABEZPIECZONE NA MAJĄTKU JEDNOSTKI

-
18. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONE PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJE I PORĘCZENIA
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań warunkowych i pozabilansowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, łącznie z wekslowymi.
19. INNE UMOWY NIE UWZGLĘDNIONE W BILANSIE
Poza umowami opisanymi w nocie 17 Spółka nie posiadała żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie
20. STRUKTURA RZECZOWA I TERYTORIALNA SPRZEDAŻY
-
21. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2018 roku Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. W 2017 roku Spółka wykorzystała odpis aktualizują
22. ODSETKI ORAZ RÓŻNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA TOWARÓW LUB KOSZTÓW WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM
Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2018 roku jak i w roku poprzednim Spółka nie powiększyła ceny nabycia towarów lub kosztu wytworzenia produktów o odsetki oraz różnice kursowe.
23. ZAPASY W CENIE SPRZEDAŻY NETTO
W okresie zakończonym dnia 31.12.2018 roku Spółka ujęła w rachunku zysków i strat (w pozostałych kosztach operacyjnych) koszt z tytułu utworzenia odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie 1 224 989,19 złotych, pomniejszony z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących wartość zapasów w kwocie 956 264,70 złotych (w okresie zakończonym dnia 31.12.2017 roku odpowiednio 616 338,85 i 777 870,74 złotych).
W okresie zakończonym dnia 31.12.2018 roku Spółka zlikwidowała zapasy o wartości 522 713,83 złotych, (w okresie zakończonym dnia 31.12.2017 roku zlikwidowała zapasy o wartości 1 041 732,33 złotych).
-
24. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM
W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.
25. INFORMACJE O PRZYCHODACH, KOSZTACH I WYNIKACH DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W ROKU NASTĘPNYM
W roku obrotowym Spółka nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności.
26. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM:
Spółka sporządziła rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, który zawiera ww. informacje.
27. KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
-
28. PRZYCHODY I KOSZTY O NADZYWCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE
W roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2018 roku nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne, natomiast w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2017 roku zakończył się proces likwidacji szkody powstałej w wyniku pożaru na wydziale P-4. Uszkodzony budynek hali został wyremontowany, natomiast zniszczone środki trwałe wymienione na nowe. Spółka wystąpiła o odszkodowanie do Ubezpieczyciela. Szkoda powstała na obróbce koszy nie miała istotnego wpływu na działalność Spółki. W dniu 1.02.2017 r. ubezpieczyciel Spółki decyzję o przyznaniu odszkodowania w wysokości 1 671 213,36 zł, co stanowiło równowartość wymiany zniszczonego mienia: budynku, maszyn urządzeń i wyposażenia. Prace związane z odtworzeniem zniszczonego majątku Spółki zakończone zostały w październiku 2017 roku, co dało podstawę do sporządzenia ostatecznego rozliczenia szkody. W grudniu 2017 roku Ubezpieczyciel TUiR Allianz Polska S.A. wydał decyzję ostateczną o przyznaniu odszkodowania w wysokości 2 456 045,33 zł po zakończeniu wszelkich prac związanych z usuwaniem skutków pożaru i przywróceniem pierwotnej zdolności produkcyjnej na odtworzonej nowej linii produkcyjnej oraz decyzję o przyznaniu odszkodowania z tytułu utraty zysku (BI) w wysokości 122 636,34 zł.
29. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
-

30. PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA RÓŻNIC POMIĘDZY BILANSOWYMI ZMIANAMI NIEKTÓRYCH POZYCJI ORAZ ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

-
31. INFORMACJE O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU
Średnioroczne zatrudnienie wszystkich pracowników (czyli zatrudnionych w Spółce i w Agencjach Pracy Tymczasowej) w roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 roku ukształtowało się na poziomie 2 103 etaty (2 064 pracowników zatrudnionych w Spółce oraz 39 pracowników z Agencji Pracy tymczasowej). W roku zakończonym 31.12.2017 było to 2 063 etaty (odpowiednio 1972 pracowników zatrudnionych w Spółce i 91 pracowników z Agencji Pracy Tymczasowej). W 2018 i 2017 roku Spółka współpracowała z agencjami pracy tymczasowej za pośrednictwem których zatrudniani byli zarówno Polacy, Ukraińcy i Białorusini. Zatrudnienie pracowników kształtowało się na tym samym poziomie, natomiast zapotrzebowanie na pracowników było znacznie większe niż możliwości zatrudnienia, dlatego też kontynuowany i rozwijany był proces zatrudniania cudzoziemców za pośrednictwem trzech Agencji Pracy Tymczasowej. Proces rekrutacji rozwija się i planowana jest kontynuacja zatrudnienia cudzoziemców w 2019 r.
-
32. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie firmy audytorskiej wypłacone lub należne za rok zakończony dnia 31.12.2018 i dnia 31.12.2017 roku w podziale na rodzaje usług:
-
33. INFORMACJE O WYNAGRODZENIACH, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIAMI Z ZYSKU ORAZ EMERYTURACH WYPŁACONYCH NALEŻNYM OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRACYJNYCH
Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących Spółki wyniosły:
Spółka nie posiadała w roku obrotowym zakończonym 31.12.2018 roku ani w roku poprzednim programów emerytalnych i o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz administrujących.
-
34. INFORMACJE O POŻYCZKACH I ŚWIADCZENIACH O PODOBNYM CHARAKTERZE UDZIELONYCH OSOBOM WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH:
Zarówno w roku obrotowym kończącym się dnia 31.12.2018 roku jak i w roku poprzednim Spółka nie udzieliła osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących bądź administrujących żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze.
35. INFORMACJE O WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH, KTÓRE NIE PODLEGAJĄ KONSOLIDACJI
Spółka nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.
36. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ I TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
a) Grupa kapitałowa - W dniu 5 sierpnia 2013 roku Spółka weszła w skład Grupy Kapitałowej w której bezpośrednią większością głosów na walnym zgromadzeniu FŁT - Kraśnik S.A dysponuje ZXY Luxembourg Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Spółką dominującą względem ZXY jest Xiangyang Automobile Bearing co. Ltd. z siedzibą Xiangyang.
b) Podmiot dominujący - Tri-Ring Group Corporation z siedzibą w Wuhan (Chińska Republika Ludowa) jest spółką dominującą względem Xiangyang Automobile Bering. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w jej skład nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Jednostką sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka zależna jest ZXY Luxembourg Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Jednostką sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej jest Tri-Ring Group Corporation, Nr 33 Jiayuan Road, Wuhan East Lake High-Tech Development Zone, Wuhan 430074, Prowincja Hubei, Chińska Republika Ludowa.
c) Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi w tym z podmiotami znajdującymi się wraz ze Spółką pod wspólną kontrolą podmiotu dominującego.
-
37. TRANSAKCJE ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE Z POZOSTAŁYMI STRONAMI POWIĄZANYMI
Warunki transakcji zawieranych przez Spółkę ze stronami powiązanymi w roku zakończonym dnia 31.12.2018 roku i w roku poprzednim nie odbiegały od warunków rynkowych.
38. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYCH SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM PONOSZĄCYM NIEOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWĄ
Spółka w roku obrotowym kończącym się 31.12.2018 roku i w roku poprzednim nie była wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową w żadnym podmiocie.
39. WYKAZ PODMIOTÓW, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE, LUB W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU
Spółka nie osiada udziałów w innych spółkach.
40. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdanie finansowego.
41. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH
W ciągu roku obrotowego 2018 Spółka nie dokonywała połączeń z innymi jednostkami.
42. INSTRUMENTY FINANSOWE
Ryzyko finansowe, na które narażona jest Spółka obejmuje: ryzyko rynkowe (stopy procentowej, walutowe i cenowe) oraz ryzyko płynności i ryzyko kredytowe. Ryzyka te powstają w normalnym toku działalności Spółki. Spółka monitoruje i zarządza każdym z tych rodzajów ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie wpływu czynników rynkowych, na zatwierdzone w budżecie Spółki na dany rok podstawowe parametry finansowe (wynik finansowy, wielkość przepływów pieniężnych) z wykorzystaniem hedgingu naturalnego i instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów finansowych.
Spółka posiada pisemne wytyczne i zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, które określają jej całościowe strategie operacyjne, poziom tolerancji ryzyka oraz ogólną filozofię zarządzania ryzykiem, a także opracowała procedury mające na celu zapewnienie terminowego i szczegółowego monitorowania i kontrolowania transakcji zabezpieczających. Obowiązujące w Spółce wytyczne obejmowane są przeglądem i kontrolą ich stosowania przez Zarząd Spółki.
Jednostka ujmuje w księgach rachunkowych, wycenia i prezentuje instrumenty finansowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. nr 149, poz. 1674 ze zm.).
Stosownie do § 40 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych - dla wszystkich grup aktywów finansowych wykazanych w bilansie w aktywach trwałych i obrotowych oraz dla wszystkich zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie jako długoterminowe i krótkoterminowe, dokonuje podziału według kategorii określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych.
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz zobowiązania kredytowe zaliczono do innych zobowiązań finansowych i wykazano w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
-

43. ZDARZENIA NASTĘPUJĄCE PO DNIU BILANSOWYM

-
44. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO - ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA
FŁT - Kraśnik S.A. jako Przedsiębiorstwo energetyczne za 2014 rok sporządziło oddzielne sprawozdanie zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami prawnymi, które zaczęły obowiązywać od 01.01.2014 r., a dotyczyły sporządzania przez Przedsiębiorstwo energetyczne sprawozdania finansowego zawierającego bilans oraz rachunek zysków i strat za okresy sprawozdawcze odrębnie dla poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej. Za 2018 rok, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w art. 44 Prawa energetycznego, sprawozdanie energetyczne stanowi część sprawozdania statutowego.
-

44.1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO ZA 2018 ROK - DANE FINANSOWE

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki