Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7150200738
REGON 430459300
KRS 0000051491
Adres ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2550Z — kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 2561Z — obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 2562Z — obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 2573Z — produkcja narzędzi
 • 2815Z — produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 2841Z — produkcja maszyn do obróbki metalu
 • 3513Z — dystrybucja energii elektrycznej
 • 3514Z — handel energią elektryczną
 • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 3700Z — odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 4677Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 5510Z — hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 5520Z — obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 8621Z — praktyka lekarska ogólna
 • 8622Z — praktyka lekarska specjalistyczna
 • 8690A — działalność fizjoterapeutyczna
 • 8690C — praktyka pielęgniarek i położnych
 • 8690E — pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.51 0.52
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.02 1.08
Płynność bieżąca (CR) 1.28 1.16
Płynność szybka (QR) 0.28 0.23
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.02 1.08
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.21% 1.23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.48% 2.76%
Rentowność aktywów (ROA) 1.22% 1.33%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-03 107/2020 25 24939
Poz. 24939. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-24707/2020]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksspółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
  dzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
  nia Zarządu z działalności Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
  śnik S.A. w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
  obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
  wym 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu
  nagrody rocznej za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradza-
  nia Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
  Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
  na X kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzor-
  czej X kadencji i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla
  poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
  dłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt
  w rachunku bieżącym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego pod-
  miotu zewnętrznego do prowadzenia rejestru akcjonariu-
  szy Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić
dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania
akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny
być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysię-
głego.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.

W tym samym miejscu, w godzinach 800-1400, w terminie tygo-
dnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będą udostęp-
nione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
Poz. 24939. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-24707/2020]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksspółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
  madzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Wal-
  nego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
  uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
  dzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
  nia Zarządu z działalności Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
  śnik S.A. w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
  obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
  wym 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
  Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
  obrotowym 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu
  nagrody rocznej za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradza-
  nia Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
  Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
  na X kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzor-
  czej X kadencji i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla
  poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
  dłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt
  w rachunku bieżącym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uprawnionego pod-
  miotu zewnętrznego do prowadzenia rejestru akcjonariu-
  szy Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić
dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania
akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny
być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysię-
głego.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.

W tym samym miejscu, w godzinach 800-1400, w terminie tygo-
dnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będą udostęp-
nione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
2020-04-09 70/2020 11 18068
Poz. 18068. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-17658/2020]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 maja 2020 roku, na
godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
   Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
   na IX kadencję.  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej IX kadencji i ustalenia zasad i wysokości wyna-
    grodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu, pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.
W tym samym miejscu w godzinach 800-1400, w terminie
tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą udo-
stępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
Poz. 18068. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-17658/2020]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 maja 2020 roku, na
godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
   Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
   na IX kadencję.  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nad-
    zorczej IX kadencji i ustalenia zasad i wysokości wyna-
    grodzenia dla członka Rady Nadzorczej.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu, pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.
W tym samym miejscu w godzinach 800-1400, w terminie
tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą udo-
stępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
2020-02-18 33/2020 15 8649
Poz. 8649. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-8260/2020]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 marca 2020 roku, na
godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
   cie umowy pożyczki oraz ustanowienia prawnych zabez-
   pieczeń umowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
   cie umowy kredytu obrotowego w formie linii odnawial-
   nej oraz ustanowienia prawnych zabezpieczeń umowy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
   wienie służebności przesyłu.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić
dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania
akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny
być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomoc-
nictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na
język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podsta-
wie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo uczestnicze-
nia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
do wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycz-
nej 6, w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed
Walnym Zgromadzeniem. W tym samym miejscu, w godzi-
nach 800-1400, w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia będą udostępnione odpisy wniosku w spra-
wach objętych porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
Poz. 8649. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 paździer-
nika 2001 r.
[BMSiG-8260/2020]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 marca 2020 roku, na
godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
   cie umowy pożyczki oraz ustanowienia prawnych zabez-
   pieczeń umowy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
   cie umowy kredytu obrotowego w formie linii odnawial-
   nej oraz ustanowienia prawnych zabezpieczeń umowy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
   wienie służebności przesyłu.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić
dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania
akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny
być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomoc-
nictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na
język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podsta-
wie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo uczestnicze-
nia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi
akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
do wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycz-
nej 6, w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed
Walnym Zgromadzeniem. W tym samym miejscu, w godzi-
nach 800-1400, w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia będą udostępnione odpisy wniosku w spra-
wach objętych porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
2019-11-04 213/2019 27 56488
Poz. 56488. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-56348/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 grudnia 2019 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych -
Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
    dłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt
    w rachunku bieżącym oraz przedłużenia terminu obo-
    wiązywania ustanowionych na rzecz banku prawnych
    zabezpieczeń umowy.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na naby-
    cie rzeczowych składników aktywów trwałych o warto-
    ści przekraczającej równowartość kwoty 250 000 EURO
    w złotych.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba
niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pełno-
mocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
do wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycz-
nej 6, w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed
Walnym Zgromadzeniem.
W tym samym miejscu, w godzinach 800-1400, w terminie
tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą udo-
stępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości.

W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miejsce
obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy od godz. 900.
Poz. 56488. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-56348/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 grudnia 2019 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych -
Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
    dłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt
    w rachunku bieżącym oraz przedłużenia terminu obo-
    wiązywania ustanowionych na rzecz banku prawnych
    zabezpieczeń umowy.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na naby-
    cie rzeczowych składników aktywów trwałych o warto-
    ści przekraczającej równowartość kwoty 250 000 EURO
    w złotych.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba
niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pełno-
mocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona
do wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycz-
nej 6, w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed
Walnym Zgromadzeniem.
W tym samym miejscu, w godzinach 800-1400, w terminie
tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą udo-
stępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości.

W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miejsce
obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy od godz. 900.
2019-10-09 196/2019 460 1065605
Poz. 1065605. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE-
DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.10.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17388/19/611]

W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MOZGAWA
2. RYSZARD ELIGIUSZ 3. 54021906096 4. SAMO-
ISTNA 2 1. CHLEBOWICZ 2. LECH WŁADYSŁAW
3. 54101604353 4. SAMOISTNA wpisać: 3 1. KOŁ-
TUN 2. JACEK 3. 74121903513 4. PROKURA MIE-
SZANA WSKAZANA W ART.109 INDEKS 4, §1
INDEKS 1 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R.
KODEKS CYWILNY UPRAWNIAJĄCA DO DOKO-
NYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓL-
NIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 4 1. ŻYSZKIEWICZ
2. MAŁGORZATA TERESA 3. 74031103881 4. PRO-
KURA MIESZANA WSKAZANA W ART.109 INDEKS
4, §1 INDEKS 1 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964
R. KODEKS CYWILNY UPRAWNIAJĄCA DO DOKO-
NYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 5 1. IRACKI 2. PAWEŁ
PIOTR 3. 69101503915 4. PROKURA MIESZANA
WSKAZANA W ART.109 INDEKS 4, §1 INDEKS
1 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R.KODEKS
CYWILNY UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA
CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU
Poz. 1065605. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE-
DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.10.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17388/19/611]

W dniu 02.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MOZGAWA
2. RYSZARD ELIGIUSZ 3. 54021906096 4. SAMO-
ISTNA 2 1. CHLEBOWICZ 2. LECH WŁADYSŁAW
3. 54101604353 4. SAMOISTNA wpisać: 3 1. KOŁ-
TUN 2. JACEK 3. 74121903513 4. PROKURA MIE-
SZANA WSKAZANA W ART.109 INDEKS 4, §1
INDEKS 1 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R.
KODEKS CYWILNY UPRAWNIAJĄCA DO DOKO-
NYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓL-
NIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 4 1. ŻYSZKIEWICZ
2. MAŁGORZATA TERESA 3. 74031103881 4. PRO-
KURA MIESZANA WSKAZANA W ART.109 INDEKS
4, §1 INDEKS 1 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964
R. KODEKS CYWILNY UPRAWNIAJĄCA DO DOKO-
NYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 5 1. IRACKI 2. PAWEŁ
PIOTR 3. 69101503915 4. PROKURA MIESZANA
WSKAZANA W ART.109 INDEKS 4, §1 INDEKS
1 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R.KODEKS
CYWILNY UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA
CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU
2019-09-24 185/2019 382 1039057
Poz. 1039057. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE-
DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.10.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16142/19/648]

W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30
SIERPNIA 2019 R. REPERTORIUM A NR 7309/2019
NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 6
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELE-
MENTÓW METALOWYCH 2 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA wpisać:
3 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA-
NIA 4 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEU-
TYCZNA
Poz. 1039057. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE-
DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.10.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16142/19/648]

W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30
SIERPNIA 2019 R. REPERTORIUM A NR 7309/2019
NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 6
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELE-
MENTÓW METALOWYCH 2 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA wpisać:
3 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA-
NIA 4 2. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEU-
TYCZNA
2019-08-01 148/2019 15 39759
Poz. 39759. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-39731/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2019 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych -
Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
   Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
   na IX kadencję.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
   na przedłużenie terminu obowiązywania umowy
   kredytowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
   cie umowy pożyczki oraz ustanowienia prawnych zabez-
   pieczeń umowy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usta-
   nowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania
   wieczystego działki nr 162/105.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.Zmiany dotyczące § 6 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych (PKD 28.15.Z),
  2. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
   metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
  3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   (PKD 25.61.Z),
  4. obróbka mechaniczna elementów metalowych
   (PKD 25.62.Z),
  5. produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
  6. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transforma-
   torów (PKD 27.11.Z),
  7. produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
  8. produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
   (PKD 28.49.Z),
  9. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   (PKD 33.11.Z),
 10. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 11. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
   (PKD 33.14.Z),
 12. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wypo-
   sażenia (PKD 33.20.Z),
 13. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 14. handel energia elektryczną (PKD 35.14.Z),
 15. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca
   wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
   (PKD 35.30.Z),
 16. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 17. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 18. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 19. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 20. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 21. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepl-
   nych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 22. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
   (PKD 43.29.Z),
 23. tynkowanie (PKD 43.31.Z),
 24. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
 25. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
   (PKD 43.33.Z),
 26. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 27. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykoń-
   czeniowych (PKD 43.39.Z),
 28. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
   (PKD 43.91.Z),
 29. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie
   indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 30. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 31. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 32. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 33. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 34. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
   zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 35. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 36. działalność związana z doradztwem w zakresie informa-
   tyki (PKD 62.02.Z),
 37. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
   informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 38. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 39. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podat-
   kowe (PKD 69.20.Z),
 40. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
   two techniczne (PKD 71.12.Z),
 41. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 42. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzi-
   nie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
   (PKD 72.19.Z),
 43. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
   oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
   (PKD 77.39.Z),
 44. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi syste-
   mów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
 45. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
   bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
 46. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
   przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 47. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów prze-
   mysłowych (PKD 81.22.Z),
 48. pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 49. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
 50. praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
 51. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
 52. praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
 53. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
   gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 54. działalność związków zawodowych (PKD 94.20.Z),
 55. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryfe-
   ryjnych (PKD 95.11.Z),
 56. pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzar-
   skich (PKD 96.01.Z).

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych (PKD 28.15.Z),
  2. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
   metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
  3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   (PKD 25.61.Z),
  4. obróbka mechaniczna elementów metalowych
   (PKD 25.62.Z),
  5. produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
  6. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transforma-
   torów (PKD 27.11.Z),
  7. produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
  8. produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
   (PKD 28.49.Z),
  9. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   (PKD 33.11.Z),
 10. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 11. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
   (PKD 33.14.Z),
 12. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wypo-
   sażenia (PKD 33.20.Z),
 13. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 14. handel energia elektryczną (PKD 35.14.Z),
 15. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę
   i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 16. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 17. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 18. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
   (PKD 38.11.Z),
 19. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 20. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 21. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepl-
   nych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43(22.Z),
 22. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
   (PKD 43.29.Z),
 23. tynkowanie (PKD 43.31.Z),
 24. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
 25. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
   (PKD 43.33.Z),
 26. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 27. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykoń-
   czeniowych (PKD 43.39.Z),
 28. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
   (PKD 43.91.Z),
 29. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie
   indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 30. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojaz-
   dów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   (PKD 45.19.Z),
 31. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samo-
   chodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
 32. sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
   i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części
   i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
 33. sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z),
 34. sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w gór-
   nictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
   (PKD 46.63.Z),
 35. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biuro-
   wych (PKD 46.66.Z),
 36. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
   (PKD 46.69.Z),
 37. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
   (PKD 46.74.Z),
 38. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
   (PKD 46.76.Z),
 39. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 40. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 41. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
   sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 42. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 43. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 44. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
   zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 45. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 46. działalność związana z doradztwem w zakresie informa-
   tyki (PKD 62.02.Z),
 47. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
   informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 48. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 49. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podat-
   kowe (PKD 69.20.Z),
 50. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
   two techniczne (PKD 71.12.Z),
 51. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),  52. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzi-
    nie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
    (PKD 72.19.Z),
  53. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
    oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
    (PKD 77.39.Z),
  54. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi syste-
    mów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
  55. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
    bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
  56. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
    przemysłowych (PKD 81.21.Z),
  57. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów prze-
    mysłowych (PKD 81.22.Z),
  58. pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
  59. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
  60. praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
  61. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
  62. praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
  63. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
    gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
  64. działalność związków zawodowych (PKD 94.20.Z),
  65. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryfe-
    ryjnych (PKD 95.11.Z),
  66. pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzar-
    skich (PKD 96.01.Z).

  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione, wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.W tym samym miejscu w godzinach 800-1400, w terminie
tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będą udo-
stępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
Poz. 39759. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-39731/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2019 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych -
Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków
   Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
   na IX kadencję.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
   na przedłużenie terminu obowiązywania umowy
   kredytowej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
   cie umowy pożyczki oraz ustanowienia prawnych zabez-
   pieczeń umowy.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usta-
   nowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania
   wieczystego działki nr 162/105.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.Zmiany dotyczące § 6 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych (PKD 28.15.Z),
  2. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
   metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
  3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   (PKD 25.61.Z),
  4. obróbka mechaniczna elementów metalowych
   (PKD 25.62.Z),
  5. produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
  6. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transforma-
   torów (PKD 27.11.Z),
  7. produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
  8. produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
   (PKD 28.49.Z),
  9. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   (PKD 33.11.Z),
 10. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 11. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
   (PKD 33.14.Z),
 12. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wypo-
   sażenia (PKD 33.20.Z),
 13. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 14. handel energia elektryczną (PKD 35.14.Z),
 15. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca
   wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
   (PKD 35.30.Z),
 16. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 17. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 18. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 19. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 20. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 21. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepl-
   nych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 22. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
   (PKD 43.29.Z),
 23. tynkowanie (PKD 43.31.Z),
 24. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
 25. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
   (PKD 43.33.Z),
 26. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 27. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykoń-
   czeniowych (PKD 43.39.Z),
 28. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
   (PKD 43.91.Z),
 29. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie
   indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 30. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 31. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 32. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 33. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 34. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
   zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 35. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 36. działalność związana z doradztwem w zakresie informa-
   tyki (PKD 62.02.Z),
 37. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
   informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 38. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 39. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podat-
   kowe (PKD 69.20.Z),
 40. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
   two techniczne (PKD 71.12.Z),
 41. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 42. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzi-
   nie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
   (PKD 72.19.Z),
 43. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
   oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
   (PKD 77.39.Z),
 44. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi syste-
   mów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
 45. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
   bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
 46. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
   przemysłowych (PKD 81.21.Z),
 47. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów prze-
   mysłowych (PKD 81.22.Z),
 48. pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 49. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
 50. praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
 51. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
 52. praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
 53. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
   gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 54. działalność związków zawodowych (PKD 94.20.Z),
 55. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryfe-
   ryjnych (PKD 95.11.Z),
 56. pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzar-
   skich (PKD 96.01.Z).

Proponowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i ele-
   mentów napędowych (PKD 28.15.Z),
  2. kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
   metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
  3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   (PKD 25.61.Z),
  4. obróbka mechaniczna elementów metalowych
   (PKD 25.62.Z),
  5. produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
  6. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transforma-
   torów (PKD 27.11.Z),
  7. produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
  8. produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
   (PKD 28.49.Z),
  9. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
   (PKD 33.11.Z),
 10. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 11. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
   (PKD 33.14.Z),
 12. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wypo-
   sażenia (PKD 33.20.Z),
 13. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
 14. handel energia elektryczną (PKD 35.14.Z),
 15. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę
   i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), 16. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 17. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 18. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
   (PKD 38.11.Z),
 19. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 20. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 21. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepl-
   nych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43(22.Z),
 22. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
   (PKD 43.29.Z),
 23. tynkowanie (PKD 43.31.Z),
 24. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
 25. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
   (PKD 43.33.Z),
 26. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 27. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykoń-
   czeniowych (PKD 43.39.Z),
 28. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
   (PKD 43.91.Z),
 29. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie
   indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 30. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojaz-
   dów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
   (PKD 45.19.Z),
 31. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samo-
   chodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
 32. sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
   i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części
   i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
 33. sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z),
 34. sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w gór-
   nictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
   (PKD 46.63.Z),
 35. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biuro-
   wych (PKD 46.66.Z),
 36. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
   (PKD 46.69.Z),
 37. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu
   i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
   (PKD 46.74.Z),
 38. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
   (PKD 46.76.Z),
 39. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 40. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
 41. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
   sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 42. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 43. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 44. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
   zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
 45. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 46. działalność związana z doradztwem w zakresie informa-
   tyki (PKD 62.02.Z),
 47. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
   informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 48. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
   dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 49. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podat-
   kowe (PKD 69.20.Z),
 50. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz-
   two techniczne (PKD 71.12.Z),
 51. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),  52. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzi-
    nie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
    (PKD 72.19.Z),
  53. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
    oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
    (PKD 77.39.Z),
  54. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi syste-
    mów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
  55. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów
    bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
  56. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów
    przemysłowych (PKD 81.21.Z),
  57. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów prze-
    mysłowych (PKD 81.22.Z),
  58. pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
  59. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
  60. praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
  61. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
  62. praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
  63. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
    gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
  64. działalność związków zawodowych (PKD 94.20.Z),
  65. naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryfe-
    ryjnych (PKD 95.11.Z),
  66. pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzar-
    skich (PKD 96.01.Z).

  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione, wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.W tym samym miejscu w godzinach 800-1400, w terminie
tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będą udo-
stępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
2019-07-17 137/2019 1107 729544
Poz. 729544. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE-
DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.10.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12433/19/747]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JI 2. RUI
Poz. 729544. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE-
DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.10.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12433/19/747]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JI 2. RUI
2019-07-17 137/2019 1107 729545
Poz. 729545. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/148366/19/12]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729545. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/148366/19/12]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1107 729546
Poz. 729546. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/148366/19/413]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729546. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/148366/19/413]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1107 729547
Poz. 729547. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/148366/19/814]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729547. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/148366/19/814]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-17 137/2019 1107 729548
Poz. 729548. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/148366/19/215]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 729548. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/148366/19/215]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-03 106/2019 20 28772
Poz. 28772. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-28416/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Fabryki Łożysk Tocznych
    - Kraśnik S.A. w 2018 roku oraz sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
    za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi
    Zarządu nagrody rocznej za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
   dłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt
   w rachunku bieżącym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
   zmianę sposobu realizacji uchwał o nr 5 i nr 6 Nad-
   zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Łożysk
   Tocznych - Kraśnik S.A. z dnia 23 listopada 2015 roku,
   Rep. A. 11299/2015.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.
Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.
Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem. W tym samym miejscu w godzinach 800-1400,
w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
Poz. 28772. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-28416/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
    madzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
    dania Zarządu z działalności Fabryki Łożysk Tocznych
    - Kraśnik S.A. w 2018 roku oraz sprawozdania finanso-
    wego Spółki za rok obrotowy 2018.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
    za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom
    Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
    obrotowym 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
    Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
    w roku obrotowym 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi
    Zarządu nagrody rocznej za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
   dłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt
   w rachunku bieżącym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
   zmianę sposobu realizacji uchwał o nr 5 i nr 6 Nad-
   zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Łożysk
   Tocznych - Kraśnik S.A. z dnia 23 listopada 2015 roku,
   Rep. A. 11299/2015.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.
Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.
Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem. W tym samym miejscu w godzinach 800-1400,
w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
2019-03-15 53/2019 18 13873
Poz. 13873. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-13366/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku, przy ul. Fabrycznej 6 działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 kwietnia 2019 roku
na godzinę 1200 w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych -
Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
   rzeczowych składników aktywów trwałych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwięk-
   szenie kwoty kredytu bankowego oraz ustanowienia na
   rzecz banku prawnych zabezpieczeń umowy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
   13 lutego 2019 roku w sprawie w sprawie podwyższenia
   kapitału zakładowego Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
   śnik S.A. poprzez emisję akcji imiennych serii D w dro-
   dze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
   dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie zmiany
   Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnio-
nych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie
wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku, przy
ul. Fabrycznej 6, w godz. od 800 do 1400 na trzy dni powsze-
dnie przed Walnym Zgromadzeniem. W tym samym miejscu
w godzinach 800 do 1400, w terminie tygodnia przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia, będą udostępnione odpisy wniosku
w sprawach objętych porządkiem obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości.
W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miej-
sce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
Poz. 13873. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-13366/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku, przy ul. Fabrycznej 6 działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 kwietnia 2019 roku
na godzinę 1200 w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych -
Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
   rzeczowych składników aktywów trwałych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwięk-
   szenie kwoty kredytu bankowego oraz ustanowienia na
   rzecz banku prawnych zabezpieczeń umowy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6
   Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
   13 lutego 2019 roku w sprawie w sprawie podwyższenia
   kapitału zakładowego Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
   śnik S.A. poprzez emisję akcji imiennych serii D w dro-
   dze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru
   dotychczasowych akcjonariuszy, w trybie zmiany
   Statutu Spółki.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnio-
nych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie
wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku, przy
ul. Fabrycznej 6, w godz. od 800 do 1400 na trzy dni powsze-
dnie przed Walnym Zgromadzeniem. W tym samym miejscu
w godzinach 800 do 1400, w terminie tygodnia przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia, będą udostępnione odpisy wniosku
w sprawach objętych porządkiem obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości.
W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie na miej-
sce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
2019-01-17 12/2019 16 2810
Poz. 2810. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA
AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-2101/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 13 lutego 2019 roku, na
godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
   dłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej
   z PKO BP S.A. oraz przedłużenia terminu obowiązywa-
   nia ustanowionych na rzecz banku prawnych zabezpie-
   czeń umowy.  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
   dłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt
   w rachunku bieżącym z BGŻ BNP Paribas S.A. oraz
   przedłużenia terminu obowiązywania ustanowionych
   na rzecz banku prawnych zabezpieczeń umowy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
   cie umowy pożyczki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
   poprzez emisję akcji imiennych serii D w drodze sub-
   skrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotych-
   czasowych akcjonariuszy, w trybie zmiany Statutu
   Spółki.

1. Zmiany dotyczące § 8 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81 050 000,00 zł (słow-
  nie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy zł)
  i dzieli się na 8 105 000 (słownie: osiem milionów sto pięć
  tysięcy) akcji imiennych o wartości 10 zł każda, którymi są:
  a) 5 230 000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzie-
    ści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od
    nr A 000 000 001 do nr A 005 230 000,
  b) 2 000 0000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B
    o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000,
  c) 875 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
    akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001
    do nr C 000 875 000,

Proponowane brzmienie § 8 ust.1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91 800 000,00 zł (słow-
  nie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy zł)
  i dzieli się na 9 180 000 (słownie: dziewięć milionów sto
  osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości 10 zł
  każda, którymi są:
  a) 5 230 000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzie-
    ści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od
    nr A 000 000 001 do nr A 005 230 000,
  b) 2 000 0000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B
    o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000,
  c) 875 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
   akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001
   do nr C 000 875 000,
  d) 1 075 000 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt
    pięć tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od
    nr D 000 000 001 do nr D 001 075 000.

  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu, pod rygorem
nieważności, powinno być udzielone na piśmie i złożoneprzed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgroma-
dzeniu. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien
przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do repre-
zentowania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezento-
wane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.
Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.

W tym samym miejscu w godzinach 800-1400, w terminie
tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą udo-
stępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
Poz. 2810. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK SPÓŁKA
AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-2101/2019]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 13 lutego 2019 roku, na
godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kra-
śnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
   dłużenie terminu obowiązywania umowy kredytowej
   z PKO BP S.A. oraz przedłużenia terminu obowiązywa-
   nia ustanowionych na rzecz banku prawnych zabezpie-
   czeń umowy.  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prze-
   dłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt
   w rachunku bieżącym z BGŻ BNP Paribas S.A. oraz
   przedłużenia terminu obowiązywania ustanowionych
   na rzecz banku prawnych zabezpieczeń umowy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
   cie umowy pożyczki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
   poprzez emisję akcji imiennych serii D w drodze sub-
   skrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotych-
   czasowych akcjonariuszy, w trybie zmiany Statutu
   Spółki.

1. Zmiany dotyczące § 8 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81 050 000,00 zł (słow-
  nie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy zł)
  i dzieli się na 8 105 000 (słownie: osiem milionów sto pięć
  tysięcy) akcji imiennych o wartości 10 zł każda, którymi są:
  a) 5 230 000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzie-
    ści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od
    nr A 000 000 001 do nr A 005 230 000,
  b) 2 000 0000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B
    o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000,
  c) 875 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
    akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001
    do nr C 000 875 000,

Proponowane brzmienie § 8 ust.1 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91 800 000,00 zł (słow-
  nie: dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset tysięcy zł)
  i dzieli się na 9 180 000 (słownie: dziewięć milionów sto
  osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości 10 zł
  każda, którymi są:
  a) 5 230 000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzie-
    ści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od
    nr A 000 000 001 do nr A 005 230 000,
  b) 2 000 0000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii B
    o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 002 000 000,
  c) 875 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy)
   akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001
   do nr C 000 875 000,
  d) 1 075 000 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt
    pięć tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od
    nr D 000 000 001 do nr D 001 075 000.

  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu, pod rygorem
nieważności, powinno być udzielone na piśmie i złożoneprzed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgroma-
dzeniu. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien
przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do repre-
zentowania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezento-
wane powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem
na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.
Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.

W tym samym miejscu w godzinach 800-1400, w terminie
tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, będą udo-
stępnione odpisy wniosku w sprawach objętych porządkiem
obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
2018-10-31 212/2018 14 47693
Poz. 47693. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-47540/2018]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą
w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie
art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 listo-
pada 2018 roku, na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puław-
skiej 324, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk
Tocznych - Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na naby-
   cie nieruchomości gruntowej tytułem działki zamiennej
   w ramach odszkodowania.  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Wal-
nym Zgromadzeniem. W tym samym miejscu, w godzinach
800-1400, w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgro-
madzenia, będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach
objętych porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
Poz. 47693. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-47540/2018]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą
w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie
art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 listo-
pada 2018 roku, na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puław-
skiej 324, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk
Tocznych - Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
   Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na naby-
   cie nieruchomości gruntowej tytułem działki zamiennej
   w ramach odszkodowania.  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób
prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie
powinna legitymować się pełnomocnictwem.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400, na trzy dni powszednie przed Wal-
nym Zgromadzeniem. W tym samym miejscu, w godzinach
800-1400, w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgro-
madzenia, będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach
objętych porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
2018-09-24 185/2018 13 41230
Poz. 41230. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-41281/2018]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 listopada 2018 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych -
Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
    cie umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym
    oraz ustanowienia prawnego zabezpieczenia umowy.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się
pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400 na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem. W tym samym miejscu w godzinach 800-1400,
w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia, będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach objętych
porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
Poz. 41230. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-41281/2018]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku przy ul. Fabrycznej 6, działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 8 listopada 2018 roku,
na godzinę 1200, w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Nad-
zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych -
Kraśnik S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
    wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
    cie umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym
    oraz ustanowienia prawnego zabezpieczenia umowy.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
    dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się
pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400 na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem. W tym samym miejscu w godzinach 800-1400,
w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia, będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach objętych
porządkiem obrad.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia począwszy
od godz. 900.
2018-09-24 185/2018 623 468680
Poz. 468680. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/301790/18/902]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468680. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/301790/18/902]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 623 468681
Poz. 468681. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/301791/18/303]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468681. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/301791/18/303]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 624 468682
Poz. 468682. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/301792/18/704]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468682. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/301792/18/704]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-24 185/2018 624 468683
Poz. 468683. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/301793/18/105]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 468683. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.10.2001.
[RDF/301793/18/105]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-25 101/2018 18 22124
Poz. 22124. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-21519/2018]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku, przy ul. Fabrycznej 6 działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 roku na
godzinę 1200 w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwięk-
   szenie kwoty kredytu bankowego oraz przedłużenia
   terminu obowiązywania umowy o kredyt w rachunku
   bieżącym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Fabryki Łożysk Tocznych -
   Kraśnik S.A. w 2017 roku oraz sprawozdania finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
   obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
   absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
   wym 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
   w roku obrotowym 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi
   Zarządu nagrody rocznej za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
   wynagrodzenia Prezesa Zarządu IX kadencji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usta-
   nowienie odpłatnej służebności przesyłu na nierucho-
   mości Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usta-
   nowienie prawnego zabezpieczenia kredytu banko-
   wego.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osóbprawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów.
Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się
pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400 na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem. W tym samym miejscu w godzinach 800-1400,
w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia, będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
Poz. 22124. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRAŚNIK
SPÓŁKA AKCYJNA w Kraśniku. KRS 0000051491. SĄD REJO-
NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWID-
NIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r.
[BMSiG-21519/2018]

Zarząd Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. z siedzibą w Kra-
śniku, przy ul. Fabrycznej 6 działając na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks
spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2018 roku na
godzinę 1200 w Warszawie przy ul. Puławskiej 324, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
   Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmo-
   wania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgro-
   madzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwięk-
   szenie kwoty kredytu bankowego oraz przedłużenia
   terminu obowiązywania umowy o kredyt w rachunku
   bieżącym.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
   dania Zarządu z działalności Fabryki Łożysk Tocznych -
   Kraśnik S.A. w 2017 roku oraz sprawozdania finanso-
   wego Spółki za rok obrotowy 2017.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
   obrotowy 2017.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
   absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
   wym 2017.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
   Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
   w roku obrotowym 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi
   Zarządu nagrody rocznej za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
   wynagrodzenia Prezesa Zarządu IX kadencji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usta-
   nowienie odpłatnej służebności przesyłu na nierucho-
   mości Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usta-
   nowienie prawnego zabezpieczenia kredytu banko-
   wego.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgroma-
   dzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osóbprawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezento-
wania tych podmiotów.
Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się
pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspól-
nego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem
nieważności powinno być udzielone na piśmie i złożone przed
dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedsta-
wić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezento-
wania akcjonariusza. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełno-
mocnictwa) powinny być przedstawione wraz z tłumacze-
niem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się
na podstawie art. 406 § 1 ksh, tj. akcjonariusze mają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpi-
sani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed jego
odbyciem.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki, w Kraśniku, przy ul. Fabrycznej 6,
w godz. od 800 do 1400 na trzy dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem. W tym samym miejscu w godzinach 800-1400,
w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadze-
nia, będą udostępnione odpisy wniosku w sprawach objętych
porządkiem obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadze-
niu będą mogły dokonać rejestracji po okazaniu dokumentu
tożsamości. W tym celu Zarząd Spółki prosi o przybywanie
na miejsce obrad w dniu Walnego Zgromadzenia, począwszy
od godz. 900.
2018-03-22 58/2018 230 78525
Poz. 78525. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE-
DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.10.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3892/18/737]

W dniu 15.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31
STYCZNIA 2018 R. REP A NR 597/2018 NOTA-
RIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU DEFILAD
NR 1, ZMIANA § 5, WYKREŚLENIE: § 9, § 16, § 17
ZMIANA: § 21 UST. 5, § 25 UST. 2, WYKREŚLENIE
§ 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 32, ZMIANA: § 33
UST. 1, §35 UST. 1 PKT 12, § 35 UST. 3 PKT 4), §38
UST. 1, §39, § 42 UST. 1 I 3, § 43 UST.1, § 49 UST. 3,
§ 55 UST. 3 PKT 9), § 59, § 63 UST. 1 WYKREŚLE-
NIE: § 63 UST. 3 ZMIANA NASTĘPUJE POPRZEZ
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
SPÓŁKI
Poz. 78525. FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH - KRA-
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000051491. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE-
DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.10.2001.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3892/18/737]

W dniu 15.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31
STYCZNIA 2018 R. REP A NR 597/2018 NOTA-
RIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU DEFILAD
NR 1, ZMIANA § 5, WYKREŚLENIE: § 9, § 16, § 17
ZMIANA: § 21 UST. 5, § 25 UST. 2, WYKREŚLENIE
§ 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 32, ZMIANA: § 33
UST. 1, §35 UST. 1 PKT 12, § 35 UST. 3 PKT 4), §38
UST. 1, §39, § 42 UST. 1 I 3, § 43 UST.1, § 49 UST. 3,
§ 55 UST. 3 PKT 9), § 59, § 63 UST. 1 WYKREŚLE-
NIE: § 63 UST. 3 ZMIANA NASTĘPUJE POPRZEZ
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
SPÓŁKI

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki