Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "DRUK - INTRO" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-08
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDruk-Intro Spółka Akcyjna
Siedziba
WojewództwoKujawsko-pomorskie
Powiatinowrocławski
GminaInowrocław
MiejscowośćInowrocław
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoKujawsko-pomorskie
Powiatinowrocławski
GminaInowrocław
UlicaŚwiętokrzyska
Nr domu32
MiejscowośćInowrocław
Kod pocztowy88-100
PocztaInowrocław
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1812Z - pozostałe drukowanie
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000051437

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny,
z zachowaniem zasady ostrożności. a. Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresie ekonomicznej użyteczności przy zastosowaniu metody liniowej,.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500,00 zł netto obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące okresy ekonomicznej użyteczności:
dla wartości niematerialnych i prawnych:
 koszty zakończonych prac rozwojowych 10 lat,
 prawa majątkowe lub zrównane z nimi 5 lat,
 wartość firmy 10 lat,
 inne wartości niematerialne i prawne 5 lat,
dla środków trwałych:
 budynki i budowle 40 lat,
 urządzenia techniczne i maszyny 7-20 lat,
 środki transportu 5 lat,
 pozostałe środki trwałe 5 lat.
Środki trwałe w budowie to wydatki poniesione na budowę środków trwałych.
b. Inwestycje o charakterze trwałym
Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia
lub powstania według ceny nabycia.
Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.
c. Inwestycje krótkoterminowe
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia
lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.
Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.
d. Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy (art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości), przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu.
Opłaty leasingowe są dzielone pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umowy, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
d. Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny nabycia/zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody cen szczegółowych w odniesieniu do surowców przypisanych do danego zlecenia produkcyjnego i metodą pierwsze przyszło, pierwsze wyszło w zakresie pozostałych składników zapasów.. Zapasy na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia/zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika.
Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościową/ wartościową/ilościowo-wartościową.
Produkcja w toku
Produkcja w toku i półprodukty – wyceniane są w koszcie wytworzenia.
Koszt wytworzenia produktu obejmuje:
- koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty usług zakupionych związanych z danym produktem.
- uzasadnioną część koszów pośrednich związanych z wytworzeniem danego produktu do których zalicza się zmienne i stałe koszty wydziałowe i koszty ogólne produkcji, które odpowiadają normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
e. Należności i zobowiązania (poza finansowymi)
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie
lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień,
a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
f. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia,
o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej, odpowiednio po kursie:
 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień, w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.
Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.
Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy poprzez odniesienie ich odpowiednio
na przychody lub koszty operacji finansowych.
g. Należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz akcje/udziały własne
Pozycje te wyceniane są odpowiednio w wartości nominalnej oraz nabycia.
h. Kapitał własny
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty na poczet kapitału w po stronie aktywnej bilansu.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
i. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych, m.in. dotyczących ubezpieczeń, prenumerat itp.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne
lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego oraz rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.
Rezerwy tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych,
w zależności od okoliczności, z których to wynika.
j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w części niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemną wartość firmy.
k. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczoną stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny.
l. Zobowiązania i instrumenty finansowe
W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków (wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku z nabyciem aktywów finansowych).
Na dzień bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej,
zaś aktywa utrzymywane do terminu wymagalności oraz pożyczki udzielone przez Spółkę, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe
na dzień bilansowy są wykazywane według skorygowanej ceny nabycia.
Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych
do kategorii dostępnych do sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu odsetek okresu sprawozdawczego.
Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem wartości godziwej wycenia się
w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji finansowych.
Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody
oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów
oraz ostrożnej wyceny. Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariancie porównawczym. Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy
lub odebranie przez niego usługi.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia/zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną działalnością,
a wpływające na wynik finansowy. Zalicza się tu także zyski i straty nadzwyczajne (losowe).
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 395
z późn. zm., dalej: ustawa o rachunkowości) Kierownik Jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.
Elementy sprawozdania finansowego:
 wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku,
 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,  rachunek przepływów pieniężnych
 zestawienie zmian w kapitale
 dodatkowe informacje i objaśnienia
Natomiast sprawozdanie Kierownika Jednostki z działalności Spółki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe44 842 424,1646 261 728,86
IWartości niematerialne i prawne1 011 113,221 372 742,24
Pozycja uszczegóławiająca
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne1 011 113,221 372 742,24
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe43 586 991,3844 635 804,06
1Środki trwałe41 632 437,0843 110 821,59
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)2 575 352,152 560 172,15
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej5 485 331,464 219 579,76
c) urządzenia techniczne i maszyny32 759 381,3035 548 917,39
d) środki transportu679 068,25668 405,53
e) inne środki trwałe133 303,92113 746,76
2Środki trwałe w budowie1 925 509,581 524 982,47
3Zaliczki na środki trwałe w budowie29 044,72
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe244 319,56253 182,56
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego244 319,56253 182,56
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe29 640 535,3827 519 450,09
IZapasy7 723 268,917 552 660,93
1Materiały3 936 024,703 816 077,99
2Półprodukty i produkty w toku2 268 145,951 861 095,32
3Produkty gotowe1 519 098,261 875 487,62
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe14 464 297,3714 756 406,22
1Należności od jednostek powiązanych4 072 630,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:4 072 630,91
– do 12 miesięcy4 072 630,91
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek10 391 666,4614 756 406,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:8 210 372,7913 527 257,26
– do 12 miesięcy8 210 372,7913 527 257,26
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 019 380,991 056 303,98
c) inne161 912,68172 844,98
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe7 211 487,014 741 459,14
1Krótkoterminowe aktywa finansowe7 211 487,014 741 459,14
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7 211 487,014 741 459,14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach7 211 487,014 741 459,14
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe241 482,09468 923,80
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem74 482 959,5473 781 178,95
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny32 312 082,5228 423 539,90
IKapitał (fundusz) podstawowy1 545 000,001 545 000,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:26 178 539,9024 223 043,31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych-51 689,20
VIZysk (strata) netto4 588 542,622 707 185,79
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 170 877,0245 357 639,05
IRezerwy na zobowiązania2 296 676,072 405 400,67
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 082 421,002 165 018,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne188 875,07223 382,67
– długoterminowa116 783,7381 915,63
– krótkoterminowa72 091,34141 467,04
3Pozostałe rezerwy25 380,0017 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe25 380,0017 000,00
IIZobowiązania długoterminowe5 002 089,077 175 739,70
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek5 002 089,077 175 739,70
a) kredyty i pożyczki3 289 887,294 934 310,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 712 201,782 241 429,24
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe31 166 304,5031 861 084,18
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek31 140 865,1631 783 730,07
a) kredyty i pożyczki15 116 092,5614 764 753,13
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 493 690,851 567 183,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:12 382 760,1113 489 018,50
– do 12 miesięcy12 382 760,1113 489 018,50
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi18 723,991 386,62
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 496 178,621 388 337,61
h) z tytułu wynagrodzeń623 176,21566 151,97
i) inne10 242,826 898,57
4Fundusze specjalne25 439,3477 354,11
IVRozliczenia międzyokresowe3 705 807,383 915 414,50
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe3 705 807,383 915 414,50
– długoterminowe3 531 463,553 705 807,38
– krótkoterminowe174 343,83209 607,12
Pasywa razem74 482 959,5473 781 178,95
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:79 733 275,3273 215 509,26
– od jednostek powiązanych14 409 423,79
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów78 122 158,0271 927 582,14
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-46 126,11-486 075,32
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 657 243,411 774 002,44
BKoszty działalności operacyjnej73 569 608,0669 064 697,27
IAmortyzacja4 169 602,544 002 972,03
IIZużycie materiałów i energii46 560 034,0544 442 239,79
IIIUsługi obce8 482 480,468 234 118,42
IVPodatki i opłaty, w tym:677 117,55596 791,37
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia10 828 755,229 213 222,38
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 278 279,141 991 827,64
– emerytalne972 806,27851 583,86
VIIPozostałe koszty rodzajowe452 204,01433 129,95
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów121 135,09150 395,69
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 163 667,264 150 811,99
DPozostałe przychody operacyjne789 134,80367 784,07
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych408 724,81
IIDotacje209 607,12272 013,34
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne170 802,8795 770,73
EPozostałe koszty operacyjne295 467,28333 916,47
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 549,99
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych6 136,04
IIIInne koszty operacyjne295 467,28322 230,40
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 657 334,784 184 679,59
GPrzychody finansowe10 925,4225 181,62
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:3 881,7510 054,66
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne7 043,6715 126,96
HKoszty finansowe1 012 386,58894 072,42
IOdsetki, w tym:946 116,84881 452,92
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne66 269,7412 619,50
IZysk (strata) brutto (F+G–H)5 655 873,623 315 788,79
JPodatek dochodowy1 067 331,00608 603,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)4 588 542,622 707 185,79
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)28 423 539,9026 216 354,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach28 423 539,9026 216 354,11
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu1 545 000,001 545 000,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu1 545 000,001 545 000,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu24 223 043,3122 006 795,58
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego1 955 496,592 216 247,73
a) zwiększenie (z tytułu)1 955 496,592 216 247,73
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)1 955 496,592 216 247,73
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu26 178 539,9024 223 043,31
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 655 496,592 664 558,53
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 655 496,592 664 558,53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach2 655 496,592 664 558,53
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)2 655 496,592 716 247,73
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-51 689,20
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-51 689,20
6Wynik netto4 588 542,622 707 185,79
Azysk netto4 588 542,622 707 185,79
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)32 312 082,5228 423 539,90
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)30 949 842,7628 423 539,90
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej8 360 426,728 660 371,83
IZysk (strata) netto4 588 542,622 707 185,79
IIKorekty razem3 771 884,105 953 186,04
1Amortyzacja4 169 602,544 002 972,03
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych58 265,92
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)651 494,87831 918,53
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-383 933,925 549,99
5Zmiana stanu rezerw-108 724,60-93 083,28
6Zmiana stanu zapasów-170 607,982 212 773,62
7Zmiana stanu należności292 108,85556 354,09
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-972 626,29-1 676 849,23
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych236 304,71113 550,29
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)8 360 426,728 660 371,83
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-1 374 678,75-4 488 395,72
IWpływy1 576 690,90654 975,90
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 576 690,90654 975,90
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki2 951 369,655 143 371,62
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 951 369,655 143 371,62
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-1 374 678,75-4 488 395,72
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy317 241,552 018 834,19
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki317 241,552 018 834,19
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki4 832 961,654 569 837,64
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli700 000,00500 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek1 610 325,291 334 331,30
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 871 141,491 903 587,81
8Odsetki651 494,87831 918,53
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-4 515 720,10-2 551 003,45
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)2 470 027,871 620 972,66
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:2 470 027,871 620 972,66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 741 459,143 120 486,48
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:7 211 487,014 741 459,14
– o ograniczonej możliwości dysponowania45 004,3977 394,11
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok5 655 873,62
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:209 607,12
otrzymane dotacje209 607,12art 17 ust 1 pkt 21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:5 032,05
rozwiązane rezerwy niezaliczone do kup5 000,00art 16 ust 1 pkt 26
pozostałe 32,05
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:18,40
pozostałe 18,40
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:287 185,12
ubezpieczenie samochodów osobowy o wartości powyżej 20.000,00 EUR8 909,18art 16 ust 1 pkt 49
należności przedawnione9 894,56art 16 ust 1 pkt 20
PFRON108 207,00art 16 ust 1 pkt 36
darowizny24 956,83art 16 ust 1 pkt 14
sprzedaż środków trwałych po leasingu nieumorzonych101 317,74art 16 ust 1 pkt 48
koszty reprezentacji33 684,40art 16 ust 1 pkt 48
pozostałe 215,41
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:2 427 702,76
amortyzacja środków trwałych zakupionych w ramach dotacji183 881,99art 16 ust 1 pkt 48
odsetki naliczone niezapłacone4 764,74art 16 ust 11
ZUS niezapłacony338 025,12art 16 ust 1 pkt 57 lit a
niewypłacone wynagrodzenia29 248,16art 16 ust 1 pkt 57
utworzone rezerwy214 255,07art 15 ust 4c
amortyzacja środków trwałych leasingowanych1 657 527,68art 16 ust 1 pkt 48
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:2 136 617,73
opłaty leasingowe1 322 093,27art 17b ust 1
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:22 359,81
darowizny13 917,09art 18 ust 1 pkt 1
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym6 005 606,00
K. Podatek dochodowy1 141 065,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia zawarto w notach stanowiących załacznik do niniejszego sprawozdania finansowego

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki