Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki "MELVIT" SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-04-04
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyMELVIT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZAWA
GminaWARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatWARSZWA
GminaWARSZAWA
UlicaGRÓJECKA
Nr domu194
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-390
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD1061Z - wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000051035

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe Spółki MELVIT S.A z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Przyjęte przez spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowosci stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostak sporządza rachunek zysków i stratw układzie porównawczym i kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodniez ich treścia ekonomiczną. Wynikn finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągniete i przypadajace na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostroznej wyceny.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i Pasywa wyceniane są wg zasad okreslonych w ustawie o rachunkowości, z tym że w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru wybrano rozwiązania opisane w informacji dodatkowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.
Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym . Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w którym została poniesiona.
Na wynik finansowy Jednostki wpływają ponadto:
-pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Jednostki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
-przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
-koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Wynik finansowy brutto korygują:
-bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
-zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Jednostka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, zaliczka na podatek dochodowy wpłacona jest w formie uproszczonej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka sporzadza sprawozdnaie finansowe prezentując rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej a rachunek przepływów pienięznych metodą pośrednią w częsci dotyczacej działalności operacyjnej.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe118 601 804,60119 616 087,92
IWartości niematerialne i prawne411 754,8079 144,22
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne411 754,8079 144,22
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe112 116 213,80113 411 704,70
1Środki trwałe109 569 912,82111 876 447,66
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)4 321 549,574 322 170,17
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej56 551 798,6257 597 845,19
c) urządzenia techniczne i maszyny45 756 088,3146 834 232,95
d) środki transportu2 839 943,772 981 047,28
e) inne środki trwałe100 532,55141 152,07
2Środki trwałe w budowie2 478 136,131 535 257,04
3Zaliczki na środki trwałe w budowie68 164,85
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe5 773 000,005 921 000,00
1Nieruchomości5 773 000,005 921 000,00
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe300 836,00204 239,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego300 836,00204 239,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe55 340 186,6847 044 433,47
IZapasy25 790 898,0024 525 114,76
1Materiały10 942 990,6411 521 488,16
2Półprodukty i produkty w toku1 762 647,392 359 900,16
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe8 459 230,566 628 819,84
4Towary4 513 192,524 014 906,60
5Zaliczki na dostawy i usługi112 836,89
IINależności krótkoterminowe28 635 619,5520 997 013,11
1Należności od jednostek powiązanych175 882,53163 247,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:175 882,53163 247,31
– do 12 miesięcy175 882,53163 247,31
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek28 459 737,0220 833 765,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:25 268 476,8719 424 593,20
– do 12 miesięcy25 268 476,8719 424 593,20
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 665 581,391 318 307,33
c) inne525 678,7690 865,27
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe729 402,871 360 408,45
1Krótkoterminowe aktywa finansowe729 402,871 360 408,45
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach69 392,6589 344,35
– udziały lub akcje69 392,6589 344,35
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne660 010,221 271 064,10
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach660 010,221 230 064,10
– inne środki pieniężne41 000,00
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe184 266,26161 897,15
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem173 941 991,28166 660 521,39
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny47 906 875,1161 544 592,46
IKapitał (fundusz) podstawowy599 344,00690 253,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:29 987 660,3329 987 660,33
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)29 727 273,0029 727 273,00
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:957 618,139 940 717,84
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto16 362 252,6520 925 961,29
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania126 035 116,17105 115 928,93
IRezerwy na zobowiązania3 532 007,882 892 128,51
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2 692 999,002 074 584,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne800 008,88782 544,51
– długoterminowa78 540,9858 264,76
– krótkoterminowa721 467,90724 279,75
3Pozostałe rezerwy39 000,0035 000,00
– długoterminowe
– krótkoterminowe39 000,0035 000,00
IIZobowiązania długoterminowe54 457 752,8844 405 244,02
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek54 457 752,8844 405 244,02
a) kredyty i pożyczki38 527 520,5837 478 010,42
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe15 930 232,306 927 233,60
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe52 333 596,5240 709 282,97
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych130 577,15154 002,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:130 577,15154 002,04
– do 12 miesięcy130 577,15154 002,04
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek52 119 849,1640 389 135,56
a) kredyty i pożyczki29 459 473,5127 196 799,48
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe4 123 532,722 124 050,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:16 980 096,748 353 502,73
– do 12 miesięcy16 980 096,748 353 502,73
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych769 870,542 034 598,81
h) z tytułu wynagrodzeń745 268,97649 973,19
i) inne41 606,6830 210,53
4Fundusze specjalne83 170,21166 145,37
IVRozliczenia międzyokresowe15 711 758,8917 109 273,43
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe15 711 758,8917 109 273,43
– długoterminowe15 189 608,8416 458 122,41
– krótkoterminowe522 150,05651 151,02
Pasywa razem173 941 991,28166 660 521,39
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:201 181 340,50172 408 120,19
– od jednostek powiązanych1 624 371,611 679 231,84
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów115 696 243,6695 473 371,16
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 234 062,691 230 697,59
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki43 605 194,2135 747 644,45
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40 645 839,9439 956 406,99
BKoszty działalności operacyjnej183 970 074,74150 843 460,10
IAmortyzacja7 116 053,276 872 281,87
IIZużycie materiałów i energii106 686 962,3283 183 526,46
IIIUsługi obce16 416 491,5715 225 928,59
IVPodatki i opłaty, w tym:1 111 947,321 046 705,66
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia13 910 569,3211 738 625,36
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:2 749 880,762 215 820,54
– emerytalne1 189 771,73988 082,90
VIIPozostałe koszty rodzajowe6 072 936,531 815 135,61
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów29 905 233,6528 745 436,01
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)17 211 265,7621 564 660,09
DPozostałe przychody operacyjne6 780 213,096 924 933,67
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 279 848,41105 136,61
IIDotacje2 070 773,071 070 784,23
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych1 921,28
IVInne przychody operacyjne2 429 591,615 747 091,55
EPozostałe koszty operacyjne1 562 833,95788 373,04
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych634 938,612 635,50
IIIInne koszty operacyjne927 895,34785 737,54
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)22 428 644,9027 701 220,72
GPrzychody finansowe146 697,36352 651,65
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:280,00950,00
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:280,00950,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:109 487,36232 126,37
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne36 930,00119 575,28
HKoszty finansowe2 647 389,612 191 334,08
IOdsetki, w tym:2 609 650,312 191 334,08
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne37 739,30
IZysk (strata) brutto (F+G–H)19 927 952,6525 862 538,29
JPodatek dochodowy3 565 700,004 936 577,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)16 362 252,6520 925 961,29
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)61 544 592,4678 118 601,17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach61 544 592,4678 118 601,17
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu690 253,00781 162,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego-90 909,00-90 909,00
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)90 909,0090 909,00
– umorzenia udziałów (akcji)90 909,0090 909,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu599 344,00690 253,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu29 987 660,3329 987 660,33
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu29 987 660,3329 987 660,33
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu9 940 717,8432 491 547,13
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych-8 983 099,71-22 550 829,29
a) zwiększenie (z tytułu)20 925 961,2914 858 231,71
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki20 925 961,2914 858 231,71
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)29 909 061,0037 409 061,00
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych29 909 061,0029 909 061,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy7 500 000,00
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu957 618,139 940 717,84
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu20 925 961,2914 858 231,71
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu20 925 961,2914 858 231,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach20 925 961,2914 858 231,71
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)20 925 961,2914 858 231,71
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego20 925 961,2914 858 231,71
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto16 362 252,6520 925 961,29
Azysk netto16 362 252,6520 925 961,29
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)47 906 875,1161 544 592,46
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
IZysk (strata) netto16 362 252,6520 925 961,29
IIKorekty razem5 146 995,644 403 927,83
1Amortyzacja7 116 053,276 872 281,87
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 638 715,122 043 854,39
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-2 279 848,41240 883,55
5Zmiana stanu rezerw639 879,371 785 209,51
6Zmiana stanu zapasów-1 265 783,24-3 487 488,62
7Zmiana stanu należności-7 638 606,442 094 431,76
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów7 453 066,62-64 813,00
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 516 480,65-740 061,32
10Inne korekty-4 340 370,31
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)21 509 248,2925 329 889,12
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
IWpływy13 827 916,5198 586,61
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13 827 636,5197 636,61
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:280,00950,00
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach280,00950,00
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach280,00950,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 866 889,354 744 858,46
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 886 561,054 736 806,14
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:-19 671,708 052,32
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach-19 671,708 052,32
– nabycie aktywów finansowych-19 671,708 052,32
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)9 961 027,16-4 646 271,85
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
IWpływy12 225 995,0954 531 187,88
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki12 225 995,0954 531 187,88
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki44 307 324,4274 838 762,95
1Nabycie udziałów (akcji) własnych90 909,0090 909,00
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli7 500 000,00
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek8 799 999,8432 742 007,64
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych29 999 970,0029 909 061,00
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego2 663 919,402 469 617,39
8Odsetki2 752 526,182 127 167,92
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-32 081 329,33-20 307 575,07
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-611 053,88376 042,20
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-611 053,88376 042,20
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu1 271 064,10895 021,90
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:660 010,221 271 064,10
– o ograniczonej możliwości dysponowania187 965,36166 145,37
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok19 927 952,6525 862 538,29
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:2 070 773,072 070 773,071 070 784,23
-dotacje do środków trwałych 1 397 514,541 397 514,54art 17 ust 1 pkt 21561 151,02
-dopłaty bezpośrednie673 258,53673 258,53art 17 ust 1 pkt 36509 633,21
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 970 627,202 970 627,204 499 908,16
-przychody ze sprzedazy gospodarstwo 2 746 545,762 746 545,76art 2 ust 1 pkt 14 825,00
-odsetki naliczone a nie zapłacone 223 290,18223 290,18art 12 ust 4 pkt 2147 800,46
-wycena nieruchomości wg wartości godziwej art 17 ust 14 340 370,31
pozostałe 791,26791,266 912,39
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:147 800,46147 800,46
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym147 800,46147 800,46art 12 ust 4 pkt 2
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:12 016 992,5010 620 120,751 396 871,754 412 397,57
-koszty i odsetki od kredytu na wykup akcji 1 319 782,981 319 782,98art 16 ust 1 pkt 13
-PFRON275 651,59275 651,59art 16 ust 1 pkt 36221 708,99
-koszty reprezentacji 78 252,5078 252,50art 16 ust 1 pkt 1726 006,04
-doradztwo podatkowe przy wykupie akcji58 199,0958 199,09art 16 ust 1 pkt 8
-rezerwy na świadczenia pracownicze 93 005,0493 005,04art 16 ust 1 pkt 27335 890,50
-koszty działalności rolniczej 4 014 397,194 014 397,19art 15 ust 1403 808,47
-różnica między amortyzacją bilansową apodatkową 1 703 779,591 703 779,59art 16j ust 112 698,13
-amortyzacja środków trwałych w leasingu 2 419 532,802 419 532,80art 17b ust 12 353 914,57
- odpisane należności486 938,61486 938,61art 16 ust 1 pkt 252 635,50
-amortyzacja śr.trwałych finansowanych dotacją 1 396 871,751 396 871,75art 16 ust 1 pkt 48561 151,02
pozostałe 170 581,36170 581,36494 584,35
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:11 030 911,3711 030 911,376 289 263,14
-spłata kapitału leasing5 962 232,305 962 232,30art 17b ust 12 307 376,94
-koszty zboża własne wykorzystane do produkcji 1 889 618,001 889 618,00art 12 ust 5552 877,80
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej3 179 061,073 179 061,07art 16j ust 13 429 008,40
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym16 020 434,0018 414 980,00
K. Podatek dochodowy3 043 882,003 498 847,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

informacja noty i sprawozdanie zarzadu PDF 2018

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki