Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki BELOS - PLP SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-05-31
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyBelos-PLP Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwośląskie
PowiatM. Bielsko-Biała
GminaBielsko-Biała
MiejscowośćBielsko-Biała
Adres
Kod krajuPL
Województwośląskie
PowiatM. Bielsko-Biała
GminaBielsko-Biała
UlicaGen. J. Kustronia
Nr domu74
MiejscowośćBielsko-Biała
Kod pocztowy43-300
PocztaBielsko-Biała
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD2712Z - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000050404

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:
- Koszty zakończonych prac rozwojowych 5 lat
- Oprogramowanie komputerowe 2 lata
- Inne wartości niematerialne i prawne 2 lata
Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. Jeśli istnieją przesłanki, które by na to wskazywały, wartość bilansowa aktywów jest obniżana do ceny sprzedaży netto. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia rozumie się wartość godziwą prawa na moment jego wprowadzenia do ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy prawo uzyskano nieodpłatnie na podstawie decyzji administracyjnej.
Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Ostatnie przeszacowanie miało miejsce w dniu 1 stycznia 1995 roku.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli jednak możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności i prawa do używania. Tak wyznaczony okres amortyzacji kształtuje się następująco:
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40 lat
- Urządzenia techniczne i maszyny 5-14 lat
- Środki transportu 5-7 lat
- Inne środki trwałe 4-7 lat
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3,5 tysięca złotych, odnoszone są jednorazowo w koszty.
Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji najistotniejszych środków trwałych były przedmiotem przeglądu na koniec roku obrotowego 2018 w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji są zgodne z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez te środki trwałe.
Na dzień bilansowy, wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych poddawana jest przeglądowi w celu ustalenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku, gdy przekracza tę wartość, jest ona obniżana do ceny sprzedaży netto.
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe
Inwestycje w jednostki zależne, w jednostki współzależne,jednostki stowarzyszone oraz pozostałe inwestycje długoterminowe są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości.
Aktywa finansowe
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.
Po początkowym ujęciu aktywa finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób:
1. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
2. Pożyczki udzielone i należności własne
Według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych.
Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:
1) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwotę możliwą do odzyskania stanowi bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowywany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych,
2) w przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej - jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych. Stratę skumulowaną do tego dnia ujętą w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny zalicza się do kosztów finansowych w kwocie nie mniejszej niż wynosi odpis, pomniejszony o część bezpośrednio zaliczoną do kosztów finansowych,
3) w przypadku pozostałych aktywów finansowych - jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
Leasing
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres.
W przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu opłaty leasingowe zaliczane są do kosztów działalności operacyjnej lub pozostałej działalności operacyjnej.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
Materiały i towary - cena nabycia
Półprodukty, produkcja w toku i produkty gotowe - koszt wytworzenia
Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, upusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży, powiększona o należną dotację przedmiotową.
W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizujące zapasy zalegające i nieprzydatne. Odpisy aktualizujące wartość zapasów odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Rozchód i wycena zapasów ujmowane są metodą „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
Koszty wytworzenia produktów gotowych i produktów w toku produkcji obejmują koszty bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji, ustaloną przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów
w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, a jeżeli zastosowanie tego kursu nie jest możliwe po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane
w wartości aktywów.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:
31 grudnia 2018 31 grudnia 2017
USD 3,7597 3,4813
EURO 4,3000 4,1709
GBP 4,7895 4,7001
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych
o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
Kapitał podstawowy
Kapitał podstawowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji własnych, kwota zapłaty za akcje własne obciąża kapitał własny i jest wykazywana w bilansie w pozycji „akcje/udziały własne”.
Koszty poniesione na emisję nowych akcji pomniejszają kapitał zapasowy z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości tego kapitału. Pozostałe koszty są zaliczane do kosztów finansowych.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród jubileuszowych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów odpraw emerytalnych na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Kredyty bankowe i pożyczki
Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać pows+B148tawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
Zobowiązania finansowe wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia.
Zobowiązania przeznaczone do obrotu są wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu.
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące wytworzenia produktów wymagających długiego okresu wytwarzania są odpisywane do rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym zostały poniesione.
Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Odroczony podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty chyba, że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej połączenia przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz (iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych transakcji.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń
i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony są w bilansie prezentowane oddzielnie.
Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).
Świadczenia usług długoterminowych
Przychody ze świadczenia usług długoterminowych są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług długoterminowych, przychody ze świadczenia tych usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie spółki, w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Dotacje i subwencje
Dotacje i subwencje są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji, gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji. Jeżeli dotacja lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odraczana w bilansie i systematycznie ujmowana w pozycji przychodów w sposób zapewniający współmierność z kosztami, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja lub subwencja ma na celu sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środka trwałego, wówczas jest ona odraczana w bilansie
i uznawana jako przychód przez okres amortyzacji środka trwałego.
Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Spółka tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów w minimalnej wymaganej kwocie. Przychodami funduszu są ponadto przychody z tytułu odsetek od pożyczek mieszkaniowych. Celem Funduszu jest finansowanie działalności socjalnej. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane przychody Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu.
Spółka wykazuje w bilansie oddzielnie saldo Funduszu i aktywa Funduszu.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Ustalenie wyniku finansowego za rok obrotowy przebiega według następującego schematu księgowego.
1. Na koniec roku obrotowego zamyka się konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przeksięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik.
2. Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto.
3. Saldo Wn lub Ma wykazujemy w pasywach bilansu firmy, w pozycji - zysk (strata) netto - odpowiednio, jako wielkość dodatnia (zysk) lub wielkość ujemna (strata).
4. Kwota zysku lub straty wykazana w tej pozycji bilansu musi odpowiadać kwocie zysku (straty) netto wykazanego w rachunku zysków i strat.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej "UoR").
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane z zastosowaniem dodatkowych zwolnień przewidzianych w UoR związanych
z nieprzekroczeniem wielkości dotyczących przychodów ze sprzedaży oraz zatrudnienia określonymi w art. 56 UoR. Mając na uwadze niniejsze zwolnienie Spółka odstąpiła od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (zwolnienie z art. 56 ust. 1 UoR).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku:
- wartości niematerialnych i prawnych,
- środków trwałych,
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe20 470 299,4520 063 709,98
IWartości niematerialne i prawne74 256,5492 548,50
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne74 256,5492 548,50
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe16 111 684,9916 196 972,53
1Środki trwałe15 994 640,2016 128 256,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)1 197 360,001 197 360,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej6 148 874,096 479 490,00
c) urządzenia techniczne i maszyny5 699 455,985 823 748,86
d) środki transportu246 791,22269 813,09
e) inne środki trwałe2 702 158,912 357 844,36
2Środki trwałe w budowie117 044,7968 716,22
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe128 346,6950 461,51
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek128 346,6950 461,51
IVInwestycje długoterminowe2 463 401,301 688 711,30
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe2 463 401,301 688 711,30
a) w jednostkach powiązanych2 463 401,301 688 711,30
– udziały lub akcje2 463 401,301 688 711,30
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 692 609,932 035 016,14
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 550 821,001 802 157,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe141 788,93232 859,14
BAktywa obrotowe38 355 261,0434 958 558,05
IZapasy14 800 950,3313 560 846,27
1Materiały6 211 413,934 578 990,63
2Półprodukty i produkty w toku4 863 243,524 396 421,50
– w tym obiekty w zabudowie
3Produkty gotowe3 222 650,563 836 230,54
4Towary503 642,32749 203,60
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe18 778 085,4613 859 526,34
1Należności od jednostek powiązanych1 971 097,811 951 781,79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:1 971 097,811 951 781,79
– do 12 miesięcy1 971 097,811 951 781,79
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek16 806 987,6511 907 744,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:15 422 954,5010 612 763,95
– do 12 miesięcy15 422 954,5010 612 763,95
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych915 878,001 052 014,51
c) inne193 094,03242 966,09
d) dochodzone na drodze sądowej275 061,12
IIIInwestycje krótkoterminowe4 543 932,337 286 971,42
1Krótkoterminowe aktywa finansowe4 543 932,337 286 971,42
a) w jednostkach powiązanych843 424,212 442 287,92
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki843 424,212 442 287,92
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne3 700 508,124 844 683,50
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach3 700 508,124 844 683,50
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe232 292,92251 214,02
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem58 825 560,4955 022 268,03
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny38 960 222,4838 518 121,05
IKapitał (fundusz) podstawowy4 485 564,984 485 564,98
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:31 694 544,4432 901 932,15
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:2 338 011,632 338 011,63
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto442 101,43-1 207 387,71
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 865 338,0116 504 146,98
IRezerwy na zobowiązania4 325 755,843 378 350,31
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego389 903,00286 203,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne2 784 240,002 435 430,00
– długoterminowa2 445 450,002 321 470,00
– krótkoterminowa338 790,00113 960,00
3Pozostałe rezerwy1 151 612,84656 717,31
– długoterminowe
– krótkoterminowe1 151 612,84656 717,31
IIZobowiązania długoterminowe4 837 277,191 517 107,36
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek4 837 277,191 517 107,36
a) kredyty i pożyczki3 400 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe1 437 277,191 517 107,36
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 129 884,9810 138 415,31
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych199 683,48334 099,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:38 861,12147 082,48
– do 12 miesięcy38 861,12147 082,48
– powyżej 12 miesięcy
b) inne160 822,36187 016,71
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek8 628 339,179 524 108,89
a) kredyty i pożyczki4 439,38
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe426 890,54347 946,97
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 869 725,825 233 504,73
– do 12 miesięcy5 869 725,825 233 504,73
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi130 555,021 883 767,85
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 361 154,191 314 295,83
h) z tytułu wynagrodzeń747 367,04647 679,76
i) inne88 207,1896 913,75
4Fundusze specjalne301 862,33280 207,23
IVRozliczenia międzyokresowe1 572 420,001 470 274,00
1Ujemna wartość firmy
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
2Inne rozliczenia międzyokresowe1 572 420,001 470 274,00
– długoterminowe1 179 070,001 215 790,00
– krótkoterminowe393 350,00254 484,00
Pasywa razem58 825 560,4955 022 268,03
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:94 119 330,6766 448 086,04
– od jednostek powiązanych13 725 071,0116 220 716,52
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów66 537 934,8751 375 710,02
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 239 856,303 553 163,33
– w tym obiekty w zabudowie
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki2 739 027,481 896 231,21
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów26 082 224,629 622 981,48
BKoszty działalności operacyjnej90 023 828,6166 779 437,80
IAmortyzacja2 228 526,362 146 191,46
IIZużycie materiałów i energii31 257 414,3826 759 360,85
IIIUsługi obce14 159 925,6411 550 240,24
IVPodatki i opłaty, w tym:866 430,88758 391,78
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia13 528 907,7313 037 479,72
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:3 474 370,083 330 819,67
– emerytalne1 290 068,801 188 474,73
VIIPozostałe koszty rodzajowe1 137 999,85855 147,39
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów23 370 253,698 341 806,69
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 095 502,06-331 351,76
DPozostałe przychody operacyjne355 808,881 107 243,57
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 739,9598 203,25
IIDotacje36 180,0036 180,00
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych463 130,36
IVInne przychody operacyjne316 888,93509 729,96
EPozostałe koszty operacyjne1 301 763,931 277 971,11
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych18 963,24
IIIInne koszty operacyjne1 282 800,691 277 971,11
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 149 547,01-502 079,30
GPrzychody finansowe247 164,10116 857,43
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:132 781,16116 857,43
– od jednostek powiązanych128 553,00108 362,66
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne114 382,94
HKoszty finansowe2 567 378,681 237 833,84
IOdsetki, w tym:172 378,68156 795,12
– dla jednostek powiązanych101 133,50
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych2 395 000,00
IVInne1 081 038,72
IZysk (strata) brutto (F+G–H)829 332,43-1 623 055,71
JPodatek dochodowy387 231,00-415 668,00
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)442 101,43-1 207 387,71
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)38 518 121,0535 725 508,51
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach38 518 121,0535 725 508,51
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu4 485 564,98485 564,73
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego4 000 000,25
a) zwiększenie (z tytułu)4 000 000,25
– wydania udziałów (emisji akcji)4 000 000,25
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji
– …
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu4 485 564,984 485 564,98
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu32 901 932,1529 366 625,29
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-1 207 387,713 535 306,86
a) zwiększenie (z tytułu)3 535 306,86
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)3 535 306,86
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 207 387,71
– pokrycia straty1 207 387,71
– umorzenia własnych udziałów
– podwyższenia kapitału zakładowego
– …
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu31 694 544,4432 901 932,15
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości2 338 011,632 338 011,63
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
– aktualizacji wyceny środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
– aktualizacji wartości godziwej
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał
– aktualizacji innych aktywów
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych
– …
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu2 338 011,632 338 011,63
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty bilansowej
– umorzenia udziałów własnych
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego
– wypłaty dywidendy
– zwrotu dopłat wspólnikom
– …
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1 207 387,713 535 306,86
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 535 306,86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach3 535 306,86
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)3 535 306,86
– wypłaty dywidendy
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe3 535 306,86
– przeznaczenia na umorzenie udziałów
– …
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu1 207 387,71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 207 387,71
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym
– …
b) zmniejszenie (z tytułu)1 207 387,71
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego1 207 387,71
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników
– …
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto442 101,43-1 207 387,71
Azysk netto442 101,43
Bstrata netto1 207 387,71
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)38 960 222,4838 518 121,05
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)38 960 222,4838 518 121,05
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-530 889,37414 776,27
IZysk (strata) netto442 101,43-1 207 387,71
IIKorekty razem-972 990,801 622 163,98
1Amortyzacja2 228 526,362 146 191,46
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych7 510,48351 827,86
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-54 337,4398 193,24
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej2 392 260,05-98 203,25
5Zmiana stanu rezerw947 405,53-225 374,06
6Zmiana stanu zapasów-1 240 104,06-515 619,76
7Zmiana stanu należności-4 996 444,30176 055,06
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-721 280,74550 279,17
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych463 473,31-861 185,74
10Inne korekty
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-530 889,37414 776,27
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 421 109,50313 150,50
IWpływy2 739,9598 203,00
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 739,9598 203,00
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki3 559 801,351 731 767,76
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 138 691,851 418 617,26
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
– nabycie aktywów finansowych
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne1 421 109,50313 150,50
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-3 557 061,40-1 633 564,76
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej2 951 285,87-2 163 230,97
IWpływy3 400 000,004 000 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału4 000 000,00
2Kredyty i pożyczki3 400 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki448 714,136 163 230,97
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 261 593,21
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego357 774,15704 628,41
8Odsetki90 939,98197 009,35
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)2 951 285,87-2 163 230,97
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-1 136 664,90-3 382 019,46
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 144 175,38-3 382 019,46
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-7 510,4832 072,19
FŚrodki pieniężne na początek okresu4 913 698,558 295 718,01
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:3 777 033,654 913 698,55
– o ograniczonej możliwości dysponowania584 878,2135 930,44
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Rok bieżący
z zysków kapitałowych
Rok bieżący
z innych źródeł
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok829 332,43-1 623 055,71
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 127 239,763 127 239,762 753 982,87
- rozwiązanie rezerwy na zapasy1 110 518,231 110 518,23art 12796 941,06
- rozwiazanie odpisów aktualizujących należnościart 127 437,13
– niezrealizowane odsetki i różnice kursowe dodatnie651 579,44651 579,44art 12247 341,68
– rozwiązanie rezerw aktuarialnychart 12125 340,00
– rozwiazanie rezerw na świadczenia pracownicze878 707,33878 707,33art 12947 230,00
– rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu114 365,00114 365,00art 1294 070,00
– rozwiązanie rezerw na prawdopodobne zobowiązania handlowe193 780,00193 780,00art 12257 180,00
– inne178 289,76178 289,76art 12278 443,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:7 902 715,527 902 715,523 046 341,57
- amortyzacja środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną w poprzednich okresach i amortyzacja leasingu340 521,14340 521,14art 16186 504,44
– niewypłacone wynagrodzenia i ZUS27 968,7127 968,71art 16
– PFRON171 000,00171 000,00art 16158 144,00
– odpisy aktualizujące zapasy1 115 004,571 115 004,57art 16336 887,50
– odpisy aktualizujące należności14 476,9014 476,90art 16
– odpisy aktualizujące wartość inwestycji2 395 000,002 395 000,00art 16
– zawiazanie rezerw na świadczenia pracownicze (nagroda roczna, premia, świadczenia jubileuszowe)1 369 638,361 369 638,36art 16401 685,00
– zawiazanie rezerwy na badanie bilansu113 933,00113 933,00art 16110 000,00
– niezrealizowane odsetki i ujemne różnice kursowe294 942,49294 942,49art 16699 336,12
– zawiazanie rezerw aktuarialnych348 810,00348 810,00art 16385 570,00
– koszty zaniechanej produkcjiart 164 360,33
– opłata licencyjna na rzecz PLP USA808 069,65808 069,65art 15196 858,71
– odsetki od pożyczki w części nie stanowiacej kosztu uzyskania przychoduart 1661 080,09
– koszty reprezentacji226 031,10226 031,10art 16149 526,12
– zawiazanie rezerw na prawdopodobne zobowiązania handlowe242 728,58242 728,58art 16252 808,94
– inne434 591,02434 591,02art 16103 580,32
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:825 434,00825 434,00228 142,28
- opłata licencyjna za rok poprzedni zapłacona w roku którego dot. sprawozdanie825 434,00825 434,00art 15218 513,00
pozostałe 9 629,28
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:1 189 937,771 189 937,77
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:-3 419 991,12-3 419 991,12-821 036,37
- raty leasingowe-421 731,40-421 731,40art 17b-740 743,62
– inne-236 369,14-236 369,14art 16-80 292,75
– ulga na działalność badawczo-rozwojową za rok 2017-812 782,81-812 782,81art 18d
– ulga na działalność badawczo-rozwojową za rok 2018-1 949 107,77-1 949 107,77art 18d
- przychody z zysków kapitałowych (podwyższenie kapitału PLP Rosja)3 169 690,003 169 690,00art 7b
- koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych (podwyższenie kapitału PLP Rosjia)-3 169 690,00-3 169 690,00art 15
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym169 445,00
K. Podatek dochodowy32 195,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki