Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki GENERALI INVESTMENTS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-02-12
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyUnion Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba
Województwomazowieckie
PowiatM. St. Warszawa
GminaM. St. Warszawa
MiejscowośćWarszawa
Adres
Kod krajuPL
Województwomazowieckie
PowiatM. St. Warszawa
GminaM. St. Warszawa
UlicaPolna
Nr domu11
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy00-633
PocztaWarszawa
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6430Z - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
6612Z - działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
6619Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
6630Z - działalność związana z zarządzaniem funduszami
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000050329

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Towarzystwie prawo wyboru
7.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
W Towarzystwie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w którego skład wchodzą miesięczne okresy sprawozdawcze. Rokiem podatkowym jest również rok kalendarzowy.
Towarzystwo ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Towarzystwa przychody oraz koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego Towarzystwo zalicza koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Przyjęte przez Towarzystwo zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.
7.2. Przychody i koszty działalności podstawowej
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Towarzystwo sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
7.2.1. Przychody
Na przychody z podstawowej działalności Towarzystwa składają się:
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
2) opłata manipulacyjna pobierana od wpłat/wypłat do funduszy inwestycyjnych,
3) wynagrodzenie za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych,
4) wynagrodzenie z tytułu doradztwa inwestycyjnego.
Towarzystwo jest uprawnione do pobierania wynagrodzenia za zarządzanie funduszami w maksymalnej wysokości określonej w statutach funduszy.
Wynagrodzenie pobierane jest miesięcznie i wypłacane Towarzystwu po zakończeniu każdego miesiąca, nie później niż piętnastego dnia następnego miesiąca.
Wynagrodzenie za zarządzanie jest pomniejszane o świadczenia na rzecz Uczestników funduszy, którzy na podstawie umowy z funduszem zobowiązali się do inwestowania znacznych środków w jednostki uczestnictwa. Dodatkowe świadczenia pieniężne są ustalane i wypłacane na zasadach określonych w statutach funduszy.
W przypadku niektórych funduszy Towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, w przypadku gdy uzyskane wyniki danego funduszu lub subfunduszu będą wyższe niż określony w statucie benchmark. W roku 2018 Towarzystwo pobrało wynagrodzenie zmienne w przypadku subfunduszu UniKorona Dochodowy w ramach UniFundusze FIO oraz subfunduszu UniAktywa Polskie, UniAktywny Dochodowy, UniObligacje Aktywny oraz UniProfit Plus w ramach UniFundusze SFIO oraz niektórych portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Towarzystwo.
Na wynagrodzenie za zarządzanie portfelami instrumentów finansowych składa się wynagrodzenie stałe naliczane od aktywów danego portfela oraz, w przypadku niektórych portfeli, wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie zmienne może być pobierane w przypadku gdy uzyskane wyniki danego portfela są wyższe niż określony w umowie benchmark.
Do 20 lipca 2018 r. Towarzystwo pobierało opłatę manipulacyjną prz
y zbywaniu lub odkupieniu przez fundusze jednostek uczestnictwa. Opłaty manipulacyjne pobrane przez Towarzystwo były prawie w całości przekazywane dystrybutorowi. Opłaty manipulacyjne wahały się w poszczególnych funduszach w przedziale 0%-5%. Opłaty manipulacyjne pobierane były przed przeliczeniem wpłat na jednostki uczestnictwa a ich pobieranie nie wpływało na wartość netto aktywów funduszy.
Od 21 lipca 2018 r. opłata manipulacyjna jest pobierana przez dystrybutorów bezpośrednio od uczestnika i nie jest ujmowana w księgach Towarzystwa.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. Towarzystwo zarządzało następującymi funduszami inwestycyjnymi:
Nazwa
Fundusz UniFundusze FIO z wydzielonymi subfunduszami
Subfundusz UniKorona Dochodowy
Subfundusz UniKorona Obligacje
Subfundusz UniKorona Zrównoważony
Subfundusz UniKorona Akcje
Subfundusz UniDolar
Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa
Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek
Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa
Subfundusz UniStabilny Wzrost
Subfundusz UniAkcje Wzrostu
Subfundusz UniOszczędnościowy
Subfundusz UniAkcje Dywidendowy
Subfundusz UniAkcje: Turcja
Fundusz UniFundusze SFIO z wydzielonymi subfunduszami
Subfundusz UniEuro
Subfundusz UniProfit Plus
Subfundusz UniObligacje Aktywny
Subfundusz SGB Bankowy
Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód
Subfundusz SGB Zagraniczny
Subfundusz UniAkcje Biopharma
Subfundusz UniAkcje Selektywny Globalny
Subfundusz UniAktywny Dochodowy
Subfundusz SGB Dłużny
Subfundusz UniAktywa Polskie
Subfundusz UniObligacje: Globalne Rynki Wschodzące
Fundusz UniObligacje FIZ
Fundusz UniAbsolute Return Dłużny FIZ
Fundusz UniRegularna Wypłata FIZ
Fundusz UniAbsolute Return Akcyjny FIZ
Fundusz UniAbsolute Return Globalny FIZ
Fundusz UniAbsolute Return Smart Beta FIZ
7.2.2. Koszty
Koszty podstawowej działalności Towarzystwa stanowią:
1) Koszty związane z zarządzaniem funduszami w tym przede wszystkim: prowizje i opłaty wypłacane dystrybutorom i agentowi transferowemu;
2) Pokrywane ze środków własnych Towarzystwa koszty funduszy i/lub subfunduszy
W zależności od rodzaju funduszu i/lub subfunduszu Towarzystwo może pokrywać ze środków własnych koszty limitowane oraz nielimitowane funduszy i/lub subfunduszy którymi zarządza. Szczegółowe zasady dot. pokrywania kosztów funduszy/subfunduszy przez Towarzystwo zostały uregulowane Statutami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
3) Koszty ogólne związane z działalnością Towarzystwa, w tym: wynagrodzenia, usługi doradcze, księgowe i audytowe, koszty sprzedaży i marketingu, czynsze, amortyzacja.
7.3. Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
7.4. Przychody z tytułu dywidend
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
7.5. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową.
Towarzystwo stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych
i prawnych:
 licencje i prawa autorskie 20 - 50%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawny
ch jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
7.6. Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Towarzystwo stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
 urządzenia techniczne i maszyny 10 - 30 %
 pozostałe środki trwałe 20 - 50 %
 samochody osobowe 20 %
 inwestycja w obcych środkach trwałych 10 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
7.7. Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
7.8. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek Towarzystwa ujmowane są w księgach na dzień zawarcia transakcji w wysokości ceny nabycia. Towarzystwo kwalifikuje nabyte papiery wartościowe do następujących kategorii:
1) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
2) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
3) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
4) Pożyczki udzielone oraz należności własne.
Do wyceny rozchodu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży stosuje się kolejno ceny tych składników, które zostały nabyte najwcześniej.
Instrumenty finansowe na dzień bilansowy wyceniane są w następujący sposób:
1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - według wartości rynkowej, a aktywa finansowe dla których nie istnieje aktywny rynek wyceniane są według wartości godziwej ustalonej w inny sposób. Zmiany wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu
2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej
3) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według wartości godziwej. Skutki zmiany
wartości godziwej odnosi się na przychody i koszty finansowe. . Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych instrumentów tworzone są w sytuacji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Odpisy tworzone są na dzień bilansowy jako różnica między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych
4) pożyczki udzielone oraz należności własne - nie przeznaczone do obrotu - wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Należności handlowe jako mające charakter krótkoterminowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzone są z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty:
a. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu w postepowaniu upadłościowym;
b. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie jest wystarczający do zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności;
c. należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności nie jest możliwa – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.
7.9. Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
7.10. Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
7.11. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narod
owego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
7.12. Rozliczenia międzyokresowe
Towarzystwo dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
7.13. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Towarzystwie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
7.14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Towarzystwo tworzy z corocznego odpisu podstawowego, w ciężar kosztów danego roku, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”), stosownie do wymogów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.). Równowartości dokonanych odpisów na ZFŚS ujmowane są na wyodrębnionym rachunku bankowym. ZFŚS, w części nie wykorzystanej, jest wykazywany w pozycji pasywów „Fundusze specjalne”.
7.15. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
7.16. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

7.5. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową.
Towarzystwo stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych
i prawnych:
 licencje i prawa autorskie 20 - 50%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
7.6. Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Towarzystwo stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
 urządzenia techniczne i maszyny 10 - 30 %
 pozostałe środki trwałe 20 - 50 %
 samochody osobowe 20 %
 inwestycja w obcych środkach trwałych 10 %
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
7.7. Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.
7.8. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe nabyte w imieniu i na rachunek Towarzystwa ujmowane są w księgach na dzień zawarcia transakcji w wysokości ceny nabycia. Towarzystwo kwalifikuje nabyte papiery wartościowe do następujących kategorii:
1) Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
2) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
3) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
4) Pożyczki udzielone oraz należności własne.
Do wyceny rozchodu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży stosuje się kolejno ceny tych składników, które zostały nabyte najwcześniej.
Instrumenty fina
nsowe na dzień bilansowy wyceniane są w następujący sposób:
1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - według wartości rynkowej, a aktywa finansowe dla których nie istnieje aktywny rynek wyceniane są według wartości godziwej ustalonej w inny sposób. Zmiany wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu
2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej
3) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży – według wartości godziwej. Skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na przychody i koszty finansowe. . Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych instrumentów tworzone są w sytuacji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Odpisy tworzone są na dzień bilansowy jako różnica między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych
4) pożyczki udzielone oraz należności własne - nie przeznaczone do obrotu - wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Należności handlowe jako mające charakter krótkoterminowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzone są z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zapłaty:
a. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu w postepowaniu upadłościowym;
b. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie jest wystarczający do zaspokojenia kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności;
c. należności kwestionowane przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności nie jest możliwa – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.
7.9. Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
7.10. Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
7.11. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane j
ako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
7.12. Rozliczenia międzyokresowe
Towarzystwo dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
7.13. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Towarzystwie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
7.14. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Towarzystwo tworzy z corocznego odpisu podstawowego, w ciężar kosztów danego roku, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”), stosownie do wymogów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.). Równowartości dokonanych odpisów na ZFŚS ujmowane są na wyodrębnionym rachunku bankowym. ZFŚS, w części nie wykorzystanej, jest wykazywany w pozycji pasywów „Fundusze specjalne”.
7.15. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
7.1
6. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

7.2. Przychody i koszty działalności podstawowej
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Towarzystwo sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

7.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
W Towarzystwie rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w którego skład wchodzą miesięczne okresy sprawozdawcze. Rokiem podatkowym jest również rok kalendarzowy.
Towarzystwo ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie osiągnięte i przypadające na rzecz Towarzystwa przychody oraz koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego okresu sprawozdawczego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów i pasywów danego okresu sprawozdawczego Towarzystwo zalicza koszty i przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Przyjęte przez Towarzystwo zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe24 838 109,8342 281 275,13
IWartości niematerialne i prawne202 087,25875 648,76
1Koszty zakończonych prac rozwojowych
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne190 279,25846 620,76
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne11 808,0029 028,00
IIRzeczowe aktywa trwałe4 304 952,684 460 900,29
1Środki trwałe4 304 239,283 975 491,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej2 178 944,561 881 999,62
c) urządzenia techniczne i maszyny650 990,90689 271,30
d) środki transportu1 313 215,751 258 570,25
e) inne środki trwałe161 088,07145 650,18
2Środki trwałe w budowie713,40485 408,94
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe15 140 766,2533 677 034,13
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe15 140 766,2533 677 034,13
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach15 140 766,2533 677 034,13
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe15 140 766,2533 677 034,13
4Inne inwestycje długoterminowe
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 190 303,653 267 691,95
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 190 303,653 267 691,95
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe73 556 098,54129 425 899,33
IZapasy
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku
3Produkty gotowe
4Towary
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe12 934 443,7119 001 901,92
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek12 934 443,7119 001 901,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:12 896 268,4018 984 135,07
– do 12 miesięcy12 896 268,4018 984 135,07
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne38 175,3117 766,85
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe59 769 066,62109 409 600,08
1Krótkoterminowe aktywa finansowe59 769 066,62109 409 600,08
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne59 769 066,62109 409 600,08
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach59 769 066,62109 409 600,08
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe852 588,211 014 397,33
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem98 394 208,37171 707 174,46
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny54 433 783,89139 200 087,92
IKapitał (fundusz) podstawowy21 687 900,0021 687 900,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:15 844 187,9291 837 223,31
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto16 901 695,9725 674 964,61
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 960 424,4832 507 086,54
IRezerwy na zobowiązania4 627 165,164 939 787,68
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego77 165,16739 787,68
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy4 550 000,004 200 000,00
– długoterminowe4 550 000,004 200 000,00
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe9 131 115,749 238 691,63
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek9 122 933,299 225 663,20
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5 336 309,646 055 295,74
– do 12 miesięcy5 319 814,696 000 854,01
– powyżej 12 miesięcy16 494,9554 441,73
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych1 139 847,031 547 628,57
h) z tytułu wynagrodzeń4 137,4258,48
i) inne2 642 639,201 622 680,41
4Fundusze specjalne8 182,4513 028,43
IVRozliczenia międzyokresowe30 202 143,5818 328 607,23
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe30 202 143,5818 328 607,23
– długoterminowe
– krótkoterminowe30 202 143,5818 328 607,23
Pasywa razem98 394 208,37171 707 174,46
Rachunek zysków i strat
Wersja porównawcza
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:139 673 154,42131 027 630,78
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów139 673 154,42131 027 630,78
IIZmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
IIIKoszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IVPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
BKoszty działalności operacyjnej117 918 047,25101 272 711,57
IAmortyzacja2 969 333,333 194 025,13
IIZużycie materiałów i energii706 292,31707 436,70
IIIUsługi obce64 723 050,6856 053 796,13
IVPodatki i opłaty, w tym:908 976,84424 246,83
– podatek akcyzowy
VWynagrodzenia30 482 305,0522 447 426,42
VIUbezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:4 636 540,023 681 547,87
– emerytalne
VIIPozostałe koszty rodzajowe13 491 549,0214 764 232,49
VIIIWartość sprzedanych towarów i materiałów
CZysk (strata) ze sprzedaży (A–B)21 755 107,1729 754 919,21
DPozostałe przychody operacyjne263 411,553 639 969,75
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych137 705,78130 864,24
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne125 705,773 509 105,51
EPozostałe koszty operacyjne248 483,573 593 697,79
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych349,0337 997,62
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne248 134,543 555 700,17
FZysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)21 770 035,1529 801 191,17
GPrzychody finansowe7 641 773,724 634 969,84
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
AOd jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
BOd jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:1 119 786,271 396 541,55
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:3 652 370,46260 958,89
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych2 831 289,352 726 795,95
VInne38 327,64250 673,45
HKoszty finansowe7 647 483,122 195 286,49
IOdsetki, w tym:131,26
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:1 128 896,74221 145,35
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych6 282 247,311 562 684,70
IVInne236 207,81411 456,44
IZysk (strata) brutto (F+G–H)21 764 325,7532 240 874,52
JPodatek dochodowy4 862 629,786 565 909,91
KPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
LZysk (strata) netto (I–J–K)16 901 695,9725 674 964,61
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)139 200 087,92126 976 195,29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach139 200 087,92126 976 195,29
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu21 687 900,0021 687 900,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– wydania udziałów (emisji akcji)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu21 687 900,0021 687 900,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu91 837 223,3186 072 478,18
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-75 993 035,395 764 745,13
a) zwiększenie (z tytułu)5 764 745,13
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)5 764 745,13
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)75 993 035,39
– pokrycia straty
- wypłata dywidendy75 993 035,39
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu15 844 187,9291 837 223,31
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu25 674 964,6119 215 817,11
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu25 674 964,6119 215 817,11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach25 674 964,6119 215 817,11
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)25 674 964,6119 215 817,11
- wypłata dywidendy25 674 964,6113 451 071,98
- zwiększenie kapitału zapasowego5 764 745,13
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto16 901 695,9725 674 964,61
Azysk netto16 901 695,6025 674 964,61
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)54 433 783,89139 200 087,92
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)37 532 087,92113 525 123,31
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej35 304 223,7921 784 641,91
IZysk (strata) netto16 901 695,9725 674 964,61
IIKorekty razem18 402 527,82-3 890 322,70
1Amortyzacja2 969 333,333 194 025,13
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 119 786,27-1 396 541,55
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej789 429,43-1 264 097,12
5Zmiana stanu rezerw-312 622,521 309 972,13
6Zmiana stanu zapasów
7Zmiana stanu należności6 067 458,21-7 270 314,48
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-107 575,893 429 628,12
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych10 112 733,77-1 871 997,76
10Inne korekty3 557,76-20 997,17
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)35 304 223,7921 784 641,91
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej16 723 242,75299 385,96
IWpływy22 866 396,247 665 452,38
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych137 705,78130 864,24
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:22 728 690,467 534 588,14
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach22 728 690,467 534 588,14
– zbycie aktywów finansowych21 608 904,196 079 051,81
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki1 119 786,271 455 536,33
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki6 143 153,497 366 066,42
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 143 032,942 365 945,87
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:4 000 120,555 000 120,55
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach4 000 120,555 000 120,55
– nabycie aktywów finansowych4 000 120,555 000 120,55
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)16 723 242,75299 385,96
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-101 668 000,00-13 451 071,98
IWpływy
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki101 668 000,0013 451 071,98
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli101 668 000,0013 451 071,98
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-101 668 000,00-13 451 071,98
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-49 640 533,468 632 955,89
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-49 640 533,468 632 955,89
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu109 409 600,08100 776 644,19
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:59 769 066,62109 409 600,08
– o ograniczonej możliwości dysponowania2 506 695,211 615 663,70
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok21 764 325,7532 240 874,52
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 821 074,945 991 499,34
Wycena wartości inwestycji2 831 289,35art 7b ust 1 pkt 6 lit C2 726 795,95
Przychody z rozwiązania rezerwart 12 ust 1 pkt 5a3 100 000,00
pozostałe -10 214,41164 703,39
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:3 469 210,534 333 397,72
Amortyzacja niepodatkowa484 776,15art 16 ust 1428 539,85
Wynagrodzenia niepodatkowe2 466 869,29art 16 ust 1
PFRON73 774,00art 16 ust 182 152,00
Ubezpieczenia NKUP83 583,33art 16 ust 175 666,67
Składki członkowskie nieobowiązkowe84 211,17art 16 ust 150 772,10
Reprezentacja103 248,71art 16 ust 174 949,01
Sankcje Adminitracja Państwowaart 16 ust 13 200 000,00
pozostałe 172 747,88421 318,09
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:29 104 894,7216 571 630,51
Wycena wartości inwestycji6 282 247,31art 15 ust 4d1 562 684,70
Rezerwa na koszty dystrybucji6 217 917,32art 15 ust 4d1 953 884,43
Rezerwa na koszty premii12 221 643,78art 15 ust 4d7 816 870,27
Niewypłacone umowy zlecenia58 220,26art 15 ust 4d155 597,56
Rezerwa z tyt. niewykorzystanych urlopów1 016 664,67art 15 ust 4d531 996,43
Rezerwa na koszty badania bilansu Towarzystwa286 390,33art 15 ust 4d177 402,93
Rezerwa na koszty sporządzenia bilansu32 327,28art 15 ust 4d31 693,46
Rezerwa na kampanie reklamowe78 295,06art 15 ust 4d160 188,19
Ujemne różnice kursowe z wyceny14 831,83art 15 ust 4d271 464,69
pozostałe 2 896 356,883 909 847,85
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:12 183 677,7715 315 259,32
Rozwiązanie rezerw na badanie bilansu177 402,93art 15 ust 4d404 000,01
Rozwiązanie rezerw na koszty dystrybucji1 948 624,62art 15 ust 4d2 257 967,64
Rozwiązanie rezerw z tyt. urlopów541 713,18art 15 ust 4d488 233,06
Rozwiązanie rezerw z tyt. premii3 667 573,55art 15 ust 4d7 722 955,07
Rozwiązanie pozostałych rezerw kosztowych5 817 239,57art 15 ust 4d4 443 622,85
pozostałe 31 123,92-1 519,31
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:165 512,90159 635,75
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym39 168 165,0031 679 508,00
K. Podatek dochodowy7 441 951,006 019 107,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

-
2. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.
Nie występują
-
3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy.
Nie występują
-
4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nie wystepują
-

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

-

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

-

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

-

8. Dane ostrukturze własności kapitału podstawowego

-

9. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

-

10. Dane o stanie pozostałych rezerw

-
11. Podział zobowiązań długoterminowych.
Nie występują
-

12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

-

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

-

14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych

-
15. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej
Nie wystepują
-

16. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

-

17. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży

-

18. Koszty działalności operacyjnej

-

19. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

-
20. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie występują
-
21. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej
Nie wystapiły
-

22. Przychody odsetkowe

-

23. Podatek dochodowy od osób prawnych

-
24. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nie występuje
-
25. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Nie występują
-

26. Informacje o poniesionych w ostatnim roku i planowanych w następnych nakładach na niefinansowe aktywa trwałe

-

27. Kursy przyjęte do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych

-

28. Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

-
29. Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie
Nie występują
-

30. Transakcje ze stronami powiązanymi zawarte na innych warunkach niż rynkowe

-

31. Przeciętne zatrudnienie

-

32. Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących

-

33. Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących

-

34. Wynagrodzenie firmy audytorskiej

-
35. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nie wystąpiły
-

36. Informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

-

37. Dokonane w bieżącym roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

-

38. Dane liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

-

39. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za dany okres, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

-

40. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

-

41. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

-

42. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

-

43. Zarządzanie ryzykiem finansowym w Towarzystwie

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki