Roczne sprawozdanie finansowe za 2018

Roczne sprawozdanie finansowe spółki DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres
2018-01-01 - 2018-12-31

data sporządzenia
2019-06-27
Wprowadzenie do sprawozdania

1. Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa firmyDECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
MiejscowośćWARSZAWA
Adres
Kod krajuPL
WojewództwoMAZOWIECKIE
PowiatM.ST.WARSZAWA
GminaM.ST.WARSZAWA
UlicaAL. JEROZOLIMSKIE
Nr domu179
MiejscowośćWARSZAWA
Kod pocztowy02-222
PocztaWARSZAWA
Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD6201Z - działalność związana z oprogramowaniem
Identyfikator podmiotu składającego sprawozdanie finansowe
Nr KRS0000050218

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

2018-01-01 - 2018-12-31

4. Dane łączne

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

7. Zasady (polityka) rachunkowości

A. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

B. Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek amortyzacyjnych:
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe stawka 50%
Oprogramowanie stawka 50%
Koszty zakończonych prac rozwojowych stawka 20%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
2. Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa) z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki - Inwestycje w obcych obiektach stawka 10%
Urządzenia techniczne i maszyny główniw zespoły komputerowe stawka 30% i 60%
Urządzenia techniczne - telewizyjne, sygnalizacyjne, alarmowe stawka 20%
Środki transportu stawka 20%
Niskocenne skadniki długotrwałego użytkowania 100%
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.
3. Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji w
yceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i strat.
5. Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Wartość zapasów ustala się w oparciu o:
Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Towary - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
Produkty w toku produkcji - koszty materiałów bezpośrednich i usług obcych bezpośrednich.
Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.
6. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
7. Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
8. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów Spółka zalicza ubezpieczenia, prenumeraty, opłaty od środków transportu, poniesione z góry koszty bezpośrednie sprzedaży usług. Do bier- nych rozliczeń miedzyokresowych kosztów Spółka zalicza: odsetki, rezerwy na przewidywane i planowane koszty, koszty poniesionych opłat gwarancyjnych, rezerwy na planowane remonty, koszty niewykorzystanych urlopów. Prace poniesione w 2016 roku na rozliczenia miedzyokresowych kosztów Spółka zakończyła powodzeniem i zaliczyła poniesione koszty prac rozwojowych, zgodnie z Art.3 ust.1 pkt.14 i Art.33 ust.2 Ustawy z dnia 29.09.1994 r.o rachunkwości oraz według MSR 38 w 2017 roku do wartości niematerial- nych i prawnych i amortyzaowane zgodnie z Art.33 ust.3 ww ustawy.
9. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Rezerwy tworzone są na:
• pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
• prawdopodobne zobo
wiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku
10. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego [nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
11. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy (w zł):
Za bieżący okres kurs z dnia 31.12.2018 r dla waluty EUR - 4,3000, dla waluty USD - 3,7597
Za okres dla danych porównawczych z dnia 31.12.2017 r. dla waluty EUR - 4,1709, dla waluty USD - 3,4813
12. Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
13. Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone d
o obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
14. Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
15. Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
16. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

C. Omówienie zasad ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.
Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

D. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie kalkulacyjnym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Bilans
LpA K T Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AAktywa trwałe1 161 336,541 456 843,65
IWartości niematerialne i prawne340 106,17414 756,34
1Koszty zakończonych prac rozwojowych313 333,37
2Wartość firmy
3Inne wartości niematerialne i prawne26 772,80414 756,34
4Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
IIRzeczowe aktywa trwałe500 105,37540 247,31
1Środki trwałe500 105,37540 247,31
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej80 829,0089 810,00
c) urządzenia techniczne i maszyny167 960,8964 109,01
d) środki transportu215 982,92327 461,24
e) inne środki trwałe35 332,5658 867,06
2Środki trwałe w budowie
3Zaliczki na środki trwałe w budowie
IIINależności długoterminowe
1Od jednostek powiązanych
2Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Od pozostałych jednostek
IVInwestycje długoterminowe93 732,0093 732,00
1Nieruchomości
2Wartości niematerialne i prawne
3Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
c) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne długoterminowe aktywa finansowe
4Inne inwestycje długoterminowe93 732,0093 732,00
VDługoterminowe rozliczenia międzyokresowe227 393,00408 108,00
1Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego227 393,00408 108,00
2Inne rozliczenia międzyokresowe
BAktywa obrotowe41 666 913,0457 040 953,88
IZapasy7 125 796,5012 348 169,56
1Materiały
2Półprodukty i produkty w toku6 271 799,619 994 845,78
3Produkty gotowe
4Towary853 996,892 353 323,78
5Zaliczki na dostawy i usługi
IINależności krótkoterminowe26 355 629,8912 662 194,10
1Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Należności od pozostałych jednostek26 355 629,8912 662 194,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:20 405 939,079 393 291,57
– do 12 miesięcy20 405 939,079 393 291,57
– powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 491 831,74
c) inne3 457 859,083 268 902,53
d) dochodzone na drodze sądowej
IIIInwestycje krótkoterminowe8 115 261,1330 278 057,33
1Krótkoterminowe aktywa finansowe8 115 261,1330 278 057,33
a) w jednostkach powiązanych
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
– udziały lub akcje
– inne papiery wartościowe
– udzielone pożyczki
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 115 261,1330 278 057,33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach8 115 261,1330 278 057,33
– inne środki pieniężne
– inne aktywa pieniężne
2Inne inwestycje krótkoterminowe
IVKrótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe70 225,521 752 532,89
CNależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
DUdziały (akcje) własne
Aktywa razem42 828 249,5858 497 797,53
LpP A S Y W ABieżący okresPoprzedni okres
AKapitał (fundusz) własny14 271 618,5513 422 290,70
IKapitał (fundusz) podstawowy827 255,00811 035,00
Kapitał zakładowy827 255,00811 035,00
IIKapitał (fundusz) zapasowy, w tym:2 886 750,772 886 750,77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
IIIKapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej
IVPozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:9 724 504,939 167 534,65
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki9 724 504,939 167 534,65
– na udziały (akcje) własne
VZysk (strata) z lat ubiegłych
VIZysk (strata) netto833 107,85556 970,28
VIIOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
BZobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 556 631,0345 075 506,83
IRezerwy na zobowiązania221,00
1Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego221,00
2Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
– długoterminowa
– krótkoterminowa
3Pozostałe rezerwy
– długoterminowe
– krótkoterminowe
IIZobowiązania długoterminowe
1Wobec jednostek powiązanych
2Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) zobowiązania wekslowe
e) inne
IIIZobowiązania krótkoterminowe28 556 410,0344 711 986,30
1Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
2Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy
– powyżej 12 miesięcy
b) inne
3Zobowiązania wobec pozostałych jednostek28 474 295,1044 636 879,04
a) kredyty i pożyczki1 188 976,396 659 519,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:23 494 935,9736 643 977,90
– do 12 miesięcy23 494 935,9736 643 977,90
– powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych3 138 031,79516 653,65
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne652 350,95816 728,39
4Fundusze specjalne82 114,9375 107,26
IVRozliczenia międzyokresowe363 520,53
1Ujemna wartość firmy
2Inne rozliczenia międzyokresowe363 520,53
– długoterminowe
– krótkoterminowe363 520,53
Pasywa razem42 828 249,5858 497 797,53
Rachunek zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:66 247 580,7651 998 419,14
– od jednostek powiązanych
IPrzychody netto ze sprzedaży produktów44 586 160,9439 730 628,44
IIPrzychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów21 661 419,8212 267 790,70
BKoszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:60 535 909,3548 034 540,17
– jednostkom powiązanym
IKoszt wytworzenia sprzedanych produktów42 215 160,8538 429 138,03
IIWartość sprzedanych towarów i materiałów18 320 748,509 605 402,14
CZysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)5 711 671,413 963 878,97
DKoszty sprzedaży41 053,0452 864,13
EKoszty ogólnego zarządu4 655 142,193 288 156,93
FZysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 015 476,18622 857,91
GPozostałe przychody operacyjne3 637 278,32192 245,81
IZysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych27 235,77
IIDotacje
IIIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IVInne przychody operacyjne3 637 278,32165 010,04
HPozostałe koszty operacyjne3 552 995,3193 316,82
IStrata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
IIAktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IIIInne koszty operacyjne3 552 995,3193 316,82
IZysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 099 759,19721 786,90
JPrzychody finansowe45 848,12129 492,70
IDywidendy i udziały w zyskach, w tym:
Aod jednostek powiązanych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
Bod jednostek pozostałych, w tym:
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
IIOdsetki, w tym:44 101,65102 024,75
– od jednostek powiązanych
IIIZysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IVAktualizacja wartości aktywów finansowych
VInne1 746,4727 467,95
KKoszty finansowe131 563,46127 597,32
IOdsetki, w tym:122 052,55127 597,32
– dla jednostek powiązanych
IIStrata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
– w jednostkach powiązanych
IIIAktualizacja wartości aktywów finansowych
IVInne9 510,91
LZysk (strata) brutto (I+J–K)1 014 043,85723 682,28
MPodatek dochodowy180 936,00166 712,00
NPozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
OZysk (strata) netto (L–M–N)833 107,85556 970,28
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
IKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)13 422 290,7012 865 320,42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
IAKapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach13 422 290,7012 865 320,42
1Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu811 035,00811 035,00
1Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego16 220,00
a) zwiększenie (z tytułu)16 220,00
– wydania udziałów (emisji akcji)16 220,00
b) zmniejszenie (z tytułu)
– umorzenia udziałów (akcji)
2Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu827 255,00811 035,00
2Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu2 886 750,772 886 750,77
1Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej
– podziału zysku (ustawowo)
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– pokrycia straty
2Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu2 886 750,772 886 750,77
3Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
1Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
– zbycia środków trwałych
2Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu9 167 534,659 372 105,80
1Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych556 970,28-204 571,15
a) zwiększenie (z tytułu)556 970,28145 428,85
z podziału zysku556 970,28145 428,85
b) zmniejszenie (z tytułu)350 000,00
korekta błędów350 000,00
2Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu9 724 504,939 167 534,65
5Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
1Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
2Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
3Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4Strata z lat ubiegłych na początek okresu
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
– korekty błędów
5Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
...
6Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6Wynik netto833 107,85556 970,28
Azysk netto833 107,85556 970,28
Bstrata netto
Codpisy z zysku
IIKapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)14 271 618,5513 422 290,70
IIIKapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)14 271 618,5513 422 290,70
Rachunek przepływów pieniężnych
Metoda pośrednia
LpTreść / wyszczególnienieBieżący okresPoprzedni okres
APrzepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-16 388 492,5317 499 528,37
IZysk (strata) netto833 107,85556 970,28
IIKorekty razem-17 221 600,3816 942 558,09
1Amortyzacja340 549,24190 158,59
2Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)122 034,54122 236,22
4Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-27 235,77
5Zmiana stanu rezerw221,00-121 400,00
6Zmiana stanu zapasów5 222 373,06-4 285 165,60
7Zmiana stanu należności-13 693 435,79-2 871 083,01
8Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-10 692 041,2324 710 432,99
9Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 499 501,84-798 557,90
10Inne korekty-20 803,0423 172,57
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)-16 388 492,5317 499 528,37
BPrzepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-225 757,13-749 808,25
IWpływy27 235,77
1Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych27 235,77
2Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
– zbycie aktywów finansowych
– dywidendy i udziały w zyskach
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
– odsetki
– inne wpływy z aktywów finansowych
4Inne wpływy inwestycyjne
IIWydatki225 757,13777 044,02
1Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych225 757,13687 612,02
2Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3Na aktywa finansowe, w tym:89 432,00
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach89 432,00
– nabycie aktywów finansowych89 432,00
– udzielone pożyczki długoterminowe
4Inne wydatki inwestycyjne
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)-225 757,13-749 808,25
CPrzepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-5 548 546,54-1 138 557,30
IWpływy4 710 000,00
1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2Kredyty i pożyczki4 710 000,00
3Emisja dłużnych papierów wartościowych
4Inne wpływy finansowe
IIWydatki5 548 546,545 848 557,30
1Nabycie udziałów (akcji) własnych
2Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4Spłaty kredytów i pożyczek5 470 542,715 738 622,07
5Wykup dłużnych papierów wartościowych
6Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8Odsetki78 003,83109 935,23
9Inne wydatki finansowe
IIIPrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)-5 548 546,54-1 138 557,30
DPrzepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)-22 162 796,2015 611 162,82
EBilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-22 162 796,2015 611 162,82
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
FŚrodki pieniężne na początek okresu30 278 057,3314 666 894,51
GŚrodki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:8 115 261,1330 278 057,33
– o ograniczonej możliwości dysponowania
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Pozycja / wyszczególnienieRok bieżący
Łącznie
Podstawa prawnaRok poprzedni
Łącznie
A. Zysk (strata) brutto za dany rok1 014 043,85723 682,28
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:
pozostałe
C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:2 335 066,50121 400,00
Rozwiązanie odpisu aktualizującego Art.12.4.6a1 984 003,88
Rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy Art.12.4.6a121 400,00
Wartość zwróconej bezpodstawnie pobranej kary Art.12.4.6a349 898,65
Róznice kursowe naliczone Art.15A.11 163,97
pozostałe
D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:
pozostałe
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:786 466,70155 651,58
Składki na PFRON Art.16.1.3646 349,105 292,00
Wydatki na reprezentację Art.16.1.2818 905,8520 559,16
Odpis aktualizujący należność Art.16.1.26a487 912,90
Koszt amort.samochodu pow.20.000 EUR Art.16.1.4)6)31 628,8531 728,85
Koszt ubezp.samochodu pow.20.000 EUR Art.16.1.494 946,647 498,20
Naliczone odsetki od pożyczek i zobowiązań Art.16.1.11)80 110,5112 808,99
Naliczone róznice kursowe Art.15A.31 901,01
Niezamortyzowana część zlikwidowanego ŚT Art.16.1.6)19 800,56
Spisane koszty niestanowiące kosztów uzyskania Art.16.1116 612,8556 062,81
pozostałe
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:
pozostałe
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:12 300,99
Odsetki 2017 zapłacone w 201812 300,99
pozostałe
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
pozostałe
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym-546 856,94757 933,65
K. Podatek dochodowy144 007,00
Dodatkowe informacje i objaśnienia
OpisNazwa pliku

Wartości niematerialne i prawne

-

Rzeczowe aktywa trwałe

-

Należności i rozliczenia międzyokresowe

-

Pozostałe noty

-

Inwestycje długoterminowe

-

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki